Кількість абзаців - 36 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (щодо розвитку державних аварійно-рятувальних служб та проведення заходів у сфері попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру) (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до деяких законів України (щодо розвитку державних аварійно-рятувальних служб та проведення заходів у сфері попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру)
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, №40, ст.337; 2004, №19, ст.259; 2006, №22, ст.199):
 
5. 1) частину першу статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
6. "медико-психологічна реабілітація – комплекс лікувально-профілактичних, реабілітаційних та оздоровчих заходів, спрямованих на відновлення психофізіологічних функцій, оптимальної працездатності, соціальної активності рятувальників аварійно-рятувальних служб (формувань), осіб, залучених до виконання аварійно-рятувальних робіт, а також потерпілих внаслідок надзвичайної ситуації, особливо дітей;
 
7. постійно діюча Міжвідомча робоча група з питань утворення та функціонування центрів медико-психологічної реабілітації рятувальників та населення, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі – Міжвідомча робоча група) – це дорадчий орган Кабінету Міністрів України, яка створюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Прикінцевих положень цього Закону";
 
8. 2) у статті 13:
 
9. частину четверту доповнити реченням такого змісту:
 
10. "Дітям, у яких внаслідок надзвичайної ситуації загинув один із батьків або обоє батьків, надається гарантоване забезпечення відповідним лікуванням та психологічним відновленням у санаторно-курортних закладах, при яких створено центри медико-психологічної реабілітації";
 
11. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
12. "Центри медико-психологічної реабілітації створюються при діючих санаторно-курортних закладах незалежно від форм власності і підпорядкування. Перелік санаторно-курортних закладів, при яких створюються центри медико-психологічної реабілітації, а також їх відповідність вимогам медико-психологічної реабілітації, кожні два роки встановлюється Міжвідомчою робочою групою. За поданням Міжвідомчої робочої групи зазначений перелік затверджується центральним органом виконавчої влади до компетенції якого віднесені питання охорони здоров’я та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Медико-психологічна реабілітація рятувальників та постраждалого від надзвичайних ситуацій населення у невизначених Міжвідомчою робочою групою і не затверджених центральним органом виконавчої влади до повноважень якого віднесені питання охорони здоров’я та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, санаторно-курортних та інших закладах забороняється";
 
13. 3) статтю 35 доповнити новою частиною такого змісту:
 
14. "Фінансування медико-психологічної реабілітації постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також залучених до ліквідації надзвичайних ситуацій, здійснюється за рахунок коштів, які виділяються на ліквідацію надзвичайних ситуацій з Державного та місцевих бюджетів України. Медико-психологічна реабілітація рятувальників державних аварійно-рятувальних служб здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Медико-психологічна реабілітація інших рятувальників аварійно-рятувальних служб (формувань), здійснюється за рахунок коштів, які виділяються на ліквідацію надзвичайних ситуацій з Державного та/або місцевих бюджетів України. Обсяги фінансування на медико-психологічну реабілітацію постраждалого населення та рятувальників, при ліквідації надзвичайної ситуації, визначається центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я, за погодженням з Міжвідомчою робочою групою".
 
15. 2. У Законі України "Про аварійно-рятувальні служби" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, №4, ст. 25; 2001, №9, ст. 38; 2006, №22, ст.184):
 
16. 1) частину першу статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
17. "медичне забезпечення діяльності аварійно-рятувальних служб – комплекс заходів, спрямованих на забезпечення невідкладною медичною допомогою потерпілих внаслідок надзвичайної ситуації в осередку події та під час їх евакуації у лікувальні заклади, а також, при необхідності, рятувальників, збереження оптимальної працездатності та соціальної активності рятувальників, матеріально-технічне оснащення медичними засобами аварійно-рятувальних служб (формувань);
 
18. постійно діюча Міжвідомча робоча група з питань утворення та функціонування центрів медико-психологічної реабілітації рятувальників та населення, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі – Міжвідомча робоча група) – це дорадчий орган Кабінету Міністрів України, яка створюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Прикінцевих положень Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру";
 
19. 2) частину другу статті 33 викласти в такій редакції:
 
20. "Фінансування медико-психологічної реабілітації рятувальників державних аварійно-рятувальних служб (формувань), які підпорядковані спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України (окремим кодом державної програмної класифікації), передбачених на утримання цих служб (формувань). Обсяги фінансування на медико-психологічну реабілітацію рятувальників визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, за погодженням з Міжвідомчою робочою групою".
 
21. 3) доповнити новою статтею 35 такого змісту:
 
22. "Стаття 35. Державні програми у сфері аварійно-рятувальної справи
 
23. З метою впровадження основних принципів державної політики щодо діяльності державних аварійно-рятувальних служб (формувань), забезпечення їх перспективного розвитку на рівні передових світових досягнень, забезпечення ефективного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, цілеспрямованого використання бюджетних коштів, передбачені на ці цілі, кожні п’ять років розробляються і приймаються п’ятирічні загальнодержавні програми технічного та матеріального переоснащення Державних аварійно-рятувальних служб, які підпорядковані спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади, до повноважень якого віднесені питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування загальнодержавних програм технічного та матеріального переоснащення державних аварійно-рятувальних служб здійснюється по окремому коду бюджетної класифікації у розділі який передбачає здійснення заходів по утриманню державних аварійно-рятувальних служб.
 
24. Порядок розробки загальнодержавних програм визначається Кабінетом Міністрів України".
 
25. У зв’язку з цим статті 35-40 вважати відповідно статями 36-41.
 
26. ІІ. Прикінцеві положення
 
27. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
28. 2. Кабінету Міністрів України:
 
29. - передбачити у видатках Державного бюджету України на 2008 рік, а також у наступних Державних бюджетах, окремим кодом програмної класифікації видатки на проведення медико-психологічної реабілітації рятувальників державних аварійно-рятувальних служб;
 
30. - при виділенні коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України на ліквідацією надзвичайних ситуацій передбачати фінансування заходів на медико-психологічну реабілітацію рятувальників, залучених до ліквідації надзвичайних ситуацій та постраждалого населення;
 
31. - доручити місцевим органам виконавчої влади при виділенні коштів на ліквідацією надзвичайних ситуацій передбачати фінансування заходів на медико-психологічну реабілітацію рятувальників, залучених до ліквідації надзвичайних ситуацій та постраждалого населення.
 
32. 3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк:
 
33. підготувати та внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
34. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
35. забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів центральних і місцевих органів виконавчої влади.