Кількість абзаців - 59 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (щодо державної підтримки сімей, які усиновили дитину із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування) (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законів України
 
2. (щодо державної підтримки сімей, які усиновили дитину із числа
 
3. дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування)
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законів України:
 
6. 1. У Законі України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 20, ст.102; 2002 р., № 35, ст.261, № 46, ст.347, № 50, ст.367; 2003 р., № 27, ст.209, № 45, ст.362; 2005 р., № 3, ст.79, № 17, № 18-19, ст.267, № 26, ст.356; 2006 р., № 9, № 10-11, ст.96, № 14, ст.116, № 22, ст.185, № 26, ст.215, ст.217; 2007 р., № 7-8, ст.66, № 33, ст.440; із змінами, внесеними Законом України від 28 грудня 2007 року № 107-VІ):
 
7. 1) у тексті Закону слово "усиновитель" та "усиновителі" в усіх відмінках замінити відповідно словами "усиновлювач" та "усиновлювачі" у відповідному відмінку;
 
8. 2) частину першу статті 3 після пунктів 2 і 4 доповнити відповідно пунктами такого змісту:
 
9. "2-1) допомога при усиновленні дитини";
 
10. "4-1) допомога на усиновлену дитину";
 
11. 3) у статті 10 слова "усиновителю чи" виключити;
 
12. 4) у статті 11:
 
13. друге речення частини першої викласти в такій редакції: "Опікунам зазначена допомога призначається на підставі рішення про встановлення опіки";
 
14. у частині другій слово "усиновлення" виключити;
 
15. 5) доповнити Закон після розділу ІІІ розділом такого змісту:
 
16. "Розділ ІІІ-А. ДОПОМОГА ПРИ УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ
 
17. Стаття 12-1. Право на допомогу при усиновленні дитини
 
18. Допомога при усиновленні дитини за цим Законом надається усиновлювачам - громадянам України (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд), які постійно проживають на її території та усиновили дитину із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.
 
19. Стаття 12-2. Умови призначення допомоги при усиновленні дитини
 
20. Допомога при усиновленні дитини призначається на підставі рішення про усиновлення дитини.
 
21. У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину.
 
22. Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше шести місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.
 
23. Допомога при усиновленні дитини призначається незалежно від одержання на дитину інших видів допомог.
 
24. Стаття 12-3. Розмір допомоги при усиновленні дитини
 
25. Допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні дитини. Порядок і умови виплати допомоги при усиновленні дитини та підстави для припинення виплати такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України";
 
26. 6) доповнити Закон після розділу ІV розділом такого змісту:
 
27. "Розділ ІV-А. ДОПОМОГА НА УСИНОВЛЕНУ ДИТИНУ
 
28. Стаття 15-1. Право на допомогу на усиновлену дитину
 
29. Право на допомогу на усиновлену дитину, мають усиновлювачі - громадяни України (якщо усиновлювачами є подружжя - один з них на їх розсуд), які постійно проживають на її території та усиновили дитину із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.
 
30. Стаття 15-2. Умови призначення допомоги на усиновлену дитину
 
31. Допомога на усиновлену дитину призначається на підставі рішення про усиновлення.
 
32. Право на допомогу на усиновлену дитину виникає з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.
 
33. Допомога на усиновлену дитину призначається з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше шести місяців з дня набрання законної сили цим рішенням. Якщо звернення за призначенням допомоги на усиновлену дитину надійшло у строк понад шість місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини, така допомога призначається з дня звернення.
 
34. Допомога на усиновлену дитину виплачується щомісячно до досягнення дитиною повноліття.
 
35. У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину.
 
36. Допомога на усиновлену дитину призначається незалежно від одержання на дитину інших видів допомог.
 
37. Стаття 15-3. Розмір допомоги на усиновлену дитину
 
38. Допомога на усиновлену дитину надається у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
 
39. Порядок і умови виплати допомоги на усиновлену дитину та підстави для припинення виплати такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України".
 
40. 2. У Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України 1997 р., № 2, ст.4; 2000 р., № 51-52, ст.449; 2003 р., № 15, ст.110; 2004 р., № 6, ст.38, № 7, ст.55; 2005 р., № 2, ст.36, № 9, ст.178, № 26, ст.353):
 
41. 1) пункт 4 частини першої статті 4 доповнити після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
42. "відпустка для догляду за усиновленою дитиною (стаття 18-1 цього Закону)".
 
43. У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
44. 2) доповнити Закон після статті 18 статтею такого змісту:
 
45. "Стаття 18-1. Відпустка для догляду за усиновленою дитиною
 
46. Особі, яка усиновила дитину із числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, віком понад три роки, надається одноразова оплачувана відпустка (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд) для догляду за усиновленою дитиною тривалістю 90 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.
 
47. Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку для догляду за усиновленою дитиною за умови, якщо звернення за наданням відпустки надійшло не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини";
 
48. 3) статтю 20 після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
49. "Відпустка по догляду за усиновленою дитиною віком понад три роки надається за заявою особи, яка усиновила дитину, на підставі рішення про усиновлення дитини та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу".
 
50. У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.
 
51. ІІ. Прикінцеві положення
 
52. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 квітня 2008 року.
 
53. 2. Кабінету Міністрів України:
 
54. 1) врахувати положення цього Закону при підготовці проекту закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих
актів України";
 
55. 2) у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
56. забезпечити видання відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
 
57. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
58. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.