Кількість абзаців - 26 Розмітка (ліва колонка)


Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про Загальнодержавну програму зняття з
експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення
об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. 1. Затвердити Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, що додається.
 
4. 2. Внести до Закону України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему" (Відомості Верховної Ради України, 1999 p., № 4, ст. 33, № 32, ст. 264; 2001 p., № 27, ст. 133) такі зміни:
 
5. 1) статті 5 і 6 викласти у такій редакції:
"Стаття 5. Державна підтримка робіт з підготовки до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему повинна забезпечуватися відповідно до затвердженої в установленому порядку Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.
 
6. Стаття 6. Роботи з перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему виконуються відповідно до затвердженої в установленому порядку Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.
Одним із пріоритетних заходів щодо перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему є вилучення з нього матеріалів, які містять ядерне паливо, та радіоактивних відходів.";
 
7. 2) абзац перший статті 7 викласти у такій редакції:
"Стаття 7. Фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, забезпечення радіаційної безпеки, медичного та біофізичного контролю персоналу, соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС здійснюється за рахунок Державного бюджету України, міжнародної технічної допомоги та добровільних внесків юридичних або фізичних осіб."
 
8. 3) статтю 8 виключити.
 
9. 3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
10. ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 2008 року №
 
11. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення
об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему
 
12. Загальні положення
 
13. Ця Програма визначає основні напрями робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, орієнтовні обсяги їх фінансування, організаційні та технічні завдання.
До розташованих на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, що підлягатимуть зняттю з експлуатації, належать:
перший, другий та третій енергоблоки (головні корпуси);
перше сховище відпрацьованого ядерного палива на основі технології «мокрого» зберігання;
тимчасові сховища рідких і твердих радіоактивних відходів.
Зняттю з експлуатації підлягають також інші об’єкти загальностанційного призначення: допоміжні, електротехнічні, гідротехнічні споруди, ставок-охолоджувач.
На промисловому майданчику Чорнобильської АЕС знаходиться четвертий зруйнований енергоблок (об’єкт «Укриття»), який за статусом є ядерно небезпечним об’єктом і тимчасовим сховищем неорганізованих радіоактивних відходів. Заходи, що здійснюються на об’єкті «Укриття», кваліфікуються як перетворення його на екологічно безпечну систему.
Завершення діяльності із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему потребує періоду часу близько 100 років, тому Програма містить першочергові заходи, які необхідно здійснити протягом 2008—2012 років на етапі припинення експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.
 
14. Мета Програми
 
15. Метою Програми є забезпечення реалізації державної політики щодо:
підготовки до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
забезпечення захисту персоналу, населення та довкілля від впливу іонізуючого випромінювання.
Програмою передбачено діяльність за такими основними напрямами:
припинення експлуатації, підготовка до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС;
перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
поводження з радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС, що накопичені за період експлуатації та утворюватимуться під час виконання робіт із зняття з експлуатації енергоблоків та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
науково-технічна та інформаційна підтримка робіт з підготовки до зняття і зняття з експлуатації блоків Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, гарантування прозорості для суспільства рішень стосовно забезпечення безпеки діяльності, передбаченої Програмою;
соціальний захист працівників Чорнобильської АЕС у зв’язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації.
 
16. Для досягнення мети Програми в умовах відсутності досвіду зняття з експлуатації енергоблоків з реакторами типу РВПК-1000 необхідно:
удосконалювати нормативно-правову базу з питань зняття з експлуатації ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;
забезпечити будівництво об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які утворюватимуться у процесі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
створити на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС комплекс інженерно-технічних систем та споруд, у тому числі інтегровану систему поводження з радіоактивними відходами, для забезпечення виконання робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.
Відповідно до нормативно-правової бази України діяльність із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС передбачається проваджувати за такими етапами:
1) припинення експлуатації (підготовчий етап до зняття з експлуатації) — етап, під час якого буде здійснено вилучення ядерного палива і переміщення його у сховище відпрацьованого ядерного палива, призначене для довгострокового зберігання. Поточний етап, під час якого виконується основне завдання, що визначає тривалість етапу, — вилучення ядерного палива з енергоблоків. Строк завершення — не раніше 2012 року;
2) остаточне закриття та консервація реакторних установок. На цьому етапі буде проведено консервацію реакторів і найбільш радіаційно забрудненого устатковання (2013—2022 роки);
3) витримка реакторних установок протягом періоду, під час якого повинне відбутися природне зниження радіоактивного випромінювання до прийнятного рівня (2022—2045 роки);
4) демонтаж реакторних установок. На цьому етапі буде проведено демонтаж устатковання та очищення майданчика з метою максимального зняття обмежень і регуляторного контролю (2046—2064 роки).
Техніко-економічне обґрунтування основних заходів із зняття з експлуатації блоків Чорнобильської АЕС повинне готуватися у рамках проекту зняття з експлуатації блоків Чорнобильської АЕС.
Перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему передбачає:
зменшення ризиків впливу іонізуючого випромінювання;
створення додаткових захисних бар’єрів, зокрема таких, що забезпечуватимуть належні умови для виконання робіт на наступному етапі;
вилучення з об’єкта «Укриття» паливовмісних матеріалів, високоактивних та довгоіснуючих радіоактивних відходів, переведення їх у безпечний стан, проміжне контрольоване зберігання та захоронення у глибинних сховищах (стабільних геологічних формаціях) у разі, якщо до початку їх вилучення (орієнтовно 30—50 років) не запропоновано альтернативного шляху забезпечення безпеки зберігання матеріалів у об’єкті «Укриття».
Інженерно-технологічні критерії проектування і будівництва конфайнмента повинні визначатися в установленому порядку на етапі розроблення та затвердження передпроектної та проектної документації.
Завдання щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему розв’язуватиметься шляхом послідовного розроблення та виконання окремих планів, проектів або програм, спрямованих на здійснення зазначених заходів. Заходи кожного наступного етапу повинні детально плануватися наприкінці попереднього та базуватися на його результатах з урахуванням досягнутого рівня розвитку техніки і технологій поводження з радіоактивними відходами та паливовмісними матеріалами.
Послідовність здійснення заходів та обсяги робіт повинні коригуватися з урахуванням результатів реалізації проекту міжнародної технічної допомоги — Плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття».
 
17. Завдання і заходи
 
18. Основними завданнями етапу припинення експлуатації Чорнобильської АЕС є:
організація утримування у безпечному стані першого, другого, третього енергоблоків та існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива;
створення на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС інфраструктури для поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами;
звільнення від ядерного палива енергоблоків;
завершення будівництва та введення в експлуатацію:
- другого сховища відпрацьованого ядерного палива;
- заводу з переробки рідких радіоактивних відходів;
- промислового комплексу поводження з твердими радіоактивними відходами;
розроблення та затвердження проектів:
- остаточного закриття та консервації першого, другого та третього енергоблоків;
- реконструкції транспортно-технологічної частини існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива;
- поводження з пошкодженим ядерним паливом;
- виведення з експлуатації ставка-охолоджувача;
- модернізації об’єктів інфраструктури (електромережа, водо-, теплопостачання, пожежогасіння, телекомунікації тощо);
виведення з експлуатації та частковий демонтаж окремих систем і елементів енергоблоків;
здійснення організаційно-технічних заходів з управління, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту систем, що працюватимуть у подальшому, та забезпечення контролю за безпекою.
На етапі остаточного закриття та консервації енергоблоків Чорнобильської АЕС здійснюються такі основні заходи:
демонтаж зовнішніх стосовно ядерного реактора систем та елементів установок, які не впливають на безпеку та не потрібні для роботи на подальших етапах;
укріплення бар’єрів, які запобігають поширенню радіоактивних речовин у довкілля;
надійна консервація частин установок, що не демонтуються;
створення умов для забезпечення тимчасового контрольованого зберігання радіоактивних речовин на установках;
збирання та кондиціювання радіоактивних відходів, що утворюються під час проведення зазначених робіт, передача цих відходів спеціалізованим підприємствам.
На етапі витримки реакторних установок здійснюються такі основні заходи:
експлуатація систем та елементів, що забезпечують безпечне зберігання радіоактивних речовин, які містяться в законсервованих установках;
періодичне обстеження стану законсервованої установки.
На етапі демонтажу реакторних установок основними завданнями є демонтаж і вилучення систем та елементів, рівень забруднення яких перевищує рівні вилучення, для розміщення їх на тимчасове зберігання у сховищах радіоактивних відходів.
Заходи щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему здійснюватимуться відповідно до вимог нормативних документів, що регламентують величини допустимих викидів і скидів активності до довкілля.
Завдання щодо перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему повинне розв’язуватися шляхом послідовного розроблення та здійснення таких заходів:
 
19. утримування об’єкта в безпечному стані;
розроблення і затвердження нормативної та проектної документації щодо перетворення об’єкта на екологічно безпечну систему;
створення необхідної інфраструктури для провадження діяльності щодо стабілізації цього об’єкта та будівництва, введення в експлуатацію і експлуатація нового конфайнмента;
стабілізація, підвищення експлуатаційної надійності та довговічності конструкцій і систем, що забезпечують здійснення контролю за показниками безпеки;
створення додаткових захисних бар’єрів, у першу чергу конфайнмента, що забезпечують умови, необхідні для виконання технічних робіт на етапі перетворення об’єкта на екологічно безпечну систему, а також безпеку персоналу, населення та довкілля;
демонтаж нестабільних конструкцій;
розроблення технологій вилучення паливовмісних матеріалів;
створення інфраструктури для поводження з радіоактивними відходами;
створення сховищ для захоронення (зокрема у геологічних формаціях) паливовмісних матеріалів та довгоіснуючих радіоактивних відходів;
вилучення з об’єкта (або переведення в контрольований стан) паливовмісних матеріалів та довгоіснуючих радіоактивних відходів, їх кондиціювання з подальшим зберіганням і захороненням у відповідних сховищах;
демонтаж конструкцій об’єкта та елементів конфайнмента.
Основними заходами щодо створення системи поводження з радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС є:
будівництво та експлуатація об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;
звільнення від радіоактивних відходів і зняття з експлуатації об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, після вичерпання їх ресурсу;
розроблення і затвердження нормативної та проектної документації щодо поводження з радіоактивними відходами;
створення інтегрованої системи поводження з радіоактивними відходами, які утворюватимуться під час виконання робіт із зняття з експлуатації енергоблоків та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.
Основними заходами щодо організації науково-технічної та інформаційної підтримки робіт із зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему, гарантування прозорості для громадськості, прийняття рішень стосовно забезпечення безпеки цієї діяльності є розроблення і виконання таких програм:
науково-технічне супроводження робіт із зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
інформаційне забезпечення зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему;
інформаційне забезпечення з метою висвітлення для громадськості питань, пов’язаних із зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворенням об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.
 
20. Завдання щодо соціального захисту працівників Чорнобильської АЕС у зв’язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації розв’язується шляхом:
створення умов для збереження кваліфікованого персоналу Чорнобильської АЕС;
 
21. збереження та розвитку соціальної інфраструктури міста Славутича.
Для забезпечення виконання Програми необхідно здійснити першочергові заходи згідно з додатком.
 
22. Очікувані результати виконання Програми та її ефективність
 
23. У результаті виконання Програми в період до 2013 року передбачається:
припинити експлуатацію першого, другого і третього енергоблоків Чорнобильської АЕС та розпочати роботи з їх остаточного закриття і консервації;
створити ефективну систему поводження з радіоактивними відходами Чорнобильської АЕС;
завершити будівництво та введення в експлуатацію нового сховища відпрацьованого ядерного палива;
завершити будівництво та введення в експлуатацію конфайнмента над об’єктом «Укриття»;
удосконалити систему соціальних гарантій працівникам Чорнобильської АЕС;
забезпечити прозорість висвітлення питань, пов’язаних з безпекою діяльності з підготовки до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворенням об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.
Показниками ефективності Програми є:
забезпечення безпеки персоналу, населення та довкілля;
своєчасне введення в експлуатацію нового сховища відпрацьованого ядерного палива та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами;
своєчасне введення в експлуатацію конфайнмента над об’єктом «Укриття»;
своєчасний початок робіт із зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС.
Перегляд Програми здійснюється в кінці строку дії та (за необхідності) протягом її виконання у разі значного відставання в строках проведення або недостатнього фінансування зазначених у Програмі робіт.
 
24. Обсяги та джерела фінансування Програми
 
25. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, міжнародної технічної допомоги, позабюджетних коштів та інших джерел, не заборонених законодавством.
Обсяг бюджетних видатків на передбачені Програмою заходи визначається в межах наявних фінансових ресурсів згідно із Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
Загальна сума фінансування робіт відповідно до Програми становить 5023,1 млн. гривень, з них кошти державного бюджету — 4 705 млн., міжнародної технічної допомоги — 318,1 млн. гривень.
Обсяг бюджетного фінансування підлягає уточненню у процесі здійснення заходів Програми залежно від конкретної ситуації, що склалася на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС, та ходу виконання основних завдань.