Кількість абзаців - 34 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законів України:
 
3. 1. У Законі України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст. 376; 2005 р., № 6, ст. 141; 2008 р., № 5-8, ст. 78):
 
4. 1) частину третю статті 24 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
 
5. „Особам, які протягом календарного року відпрацювали повний сезон на роботах, передбачених списком сезонних робіт і сезонних галузей, що затверджується Кабінетом Міністрів України, за їх бажанням, до страхового стажу зараховуються повні 12 місяців роботи у разі, якщо протягом такого року були сплачені страхові внески у сумі, не менше 12 розмірів мінімального страхового внеску, визначеного відповідно до цього Закону. При цьому якщо сума сплачених страхових внесків за календарний рік є меншою ніж 12 розмірів мінімального страхового внеску, стаж роботи розраховується пропорційно сплаченим внескам у порядку, передбаченому цією частиною.».
 
6. У зв’язку з цим абзаци восьмий-десятий вважати відповідно абзацами дев’ятим-одинадцятим;
 
7. 2) друге речення абзацу п’ятого частини першої статті 25 викласти в такій редакції: „За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1, 35 відсотка.»;
 
8. 3) у статті 40:
 
9. а) абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
 
10. „За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Крім цього, додатково за бажанням особи, можуть бути виключені періоди, за які особи підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 8, 13, 14 статті 11 цього Закону. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої цієї статті, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.»;
 
11. б) у частині другій:
 
12. в абзацах четвертому і сьомому слова „що передує року звернення за призначенням пенсії» замінити словами „визначений законом»;
 
13. після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
14. „При визначенні коефіцієнту заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії за кожний місяць страхового стажу, обчисленого згідно із абзацом восьмим частини третьої статті 24 цього Закону, враховується заробітна плата особи за календарний рік розділена на кількість місяців, які зараховані до страхового стажу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».
 
15. У зв’язку із цим абзаци тринадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять третім.
 
16. 4) частину четверту статті 42 викласти в такій редакції:
 
17. „4. У разі коли застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. Якщо коефіцієнт заробітної плати (доходу) з урахуванням заробітної плати після призначення (попереднього перерахунку) не зменшується, за бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для призначення пенсії у році, в якому провадиться перерахунок пенсії.
 
18. У разі коли застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше ніж 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії провадиться не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
 
19. Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу, достатнього для призначення пенсії відповідно до частини першої статті 28 цього Закону, то за його заявою провадиться відповідний перерахунок незалежно від того, скільки часу минуло після призначення пенсії при неповному стажі, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
 
20. Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї частини, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж при призначенні (попередньому перерахунку) пенсії.»;
 
21. 5) підпункт п’ятий пункту 8 та підпункт восьмий пункту 15 розділу ХV „Прикінцеві положення» виключити.
 
22. 2. Абзац сьомий пункту 1 статті 4 Закону України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237; 1998 р., № 11-12, ст. 49; 1999 р., № 52, ст. 465; 2000 р., № 13, ст. 104; 2003 р., № 7, ст. 65; 2004 р., № 49, ст. 528; 2005 р., № 6, ст. 137; 2008 р., № 27-28, ст. 253) виключити.
 
23. ІІ. Прикінцеві положення
 
24. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року,.
 
25. 2. Цей Закон діє до прийняття Верховною Радою України з метою стабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні рішення щодо визнання таким, що втратив чинність, розділу І цього Закону та внесення відповідних змін до законів, зазначених у розділах І-ІІ цього Закону, але не пізніше 1 січня 2010 року.
 
26. 3. Установити, що пенсіонерам, які після призначення пенсії набули не менше ніж 24 місяці страхового стажу і мали право на перерахунок пенсії до набрання чинності цим Законом, але не звернулися за перерахунком пенсії, за їх бажанням перерахунок здійснюється у 2009 році у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, за 2007 рік.
 
27. 4. Установити, що у 2009 році для призначення пенсій відповідно до Законів України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» застосовується показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, за 2007 рік, а для призначення пенсій відповідно до Закону України „Про наукову і науково-технічну діяльність» застосовується показник середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за 2007 рік.
 
28. 5. Установити, що у 2009 році перерахунок пенсії не провадиться:
 
29. відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 
30. відповідно до частини третьої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсіонерам, які працюють (здійснюють діяльність, пов’язану з отриманням доходу). Пенсіонерам, які працюють (здійснюють діяльність, пов’язану з отриманням доходу), після звільнення з роботи (припинення діяльності, пов’язаної з отриманням доходу) розмір пенсії переглядається з урахуванням прожиткового мінімуму, який встановлений на дату звільнення.
 
31. 6. Установити фіксований розмір страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), та членів сімей зазначених фізичних осіб, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності, у сумі мінімального розміру внеску за кожну особу з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України. Порядок та строки сплати страхових внесків, а також порядок зарахування частини фіксованого та єдиного податку встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
32. 7. Установити, що дія цього Закону поширюється також на пенсіонерів, які вийшли на пенсію до набрання чинності цим Законом.
 
33. 8. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.