Кількість абзаців - 115 Розмітка (ліва колонка)


Про державну підтримку і стимулювання розвитку виробництва та споживання мінеральних добрив в Україні (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про заходи державної підтримки та стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні
 
3. З метою запобігання кризовим явищам в аграрному і промисловому секторах економіки України, для захисту інтересів вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників, уникнення втрати державою виробничого потенціалу вітчизняних виробників мінеральних добрив та забезпечення розвитку виробництва мінеральних добрив шляхом прискореного впровадження у цій сфері енерго- і ресурсозберігаючих технологій цим Законом передбачено заходи державної підтримки та стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив.
 
4. Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення термінів і понять
 
7. У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються в такому значенні:
 
8. мінеральні добрива – речовини, що застосовуються для підвищення родючості ґрунтів, урожайності сільськогосподарських культур і поліпшення якості рослинницької продукції. До мінеральних добрив відносяться азотні мінеральні добрива (речовини із вмістом азоту як основного компонента, віднесені до товарних позицій 2814, 3102, 3105 УКТ ЗЕД), калійні мінеральні добрива (речовини із вмістом калію як основного компонента, віднесені до товарних позицій 3104, 3105 УКТ ЗЕД), фосфорні мінеральні добрива (речовини із вмістом фосфору як основного компонента, віднесені до товарних позицій 3103, 3105 УКТ ЗЕД) та комплексні мінеральні добрива (речовини із вмістом двох чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію, віднесені до товарної позиції 3105 УКТ ЗЕД);
 
9. азотні мінеральні добрива – мінеральні добрива, виробництво яких здійснюється із застосуванням технологічного процесу синтезу аміаку із молекулярного азоту і водню, що отримують з природного газу. До азотних мінеральних добрив відносяться: аміак рідкий, аміак водний, аміачна селітра (нітрат амонію), карбамід (сечовина), сульфат амонію та інші речовини із вмістом азоту як основного компонента, віднесені до товарних позицій 2814, 3102, 3105 УКТ ЗЕД;
 
10. виробник мінеральних добрив – суб’єкт господарювання, який безпосередньо, з використанням належного йому на будь-якому речовому праві обладнання та при повному технологічному циклі виробництва виробляє мінеральні добрива;
 
11. виробник азотних мінеральних добрив – виробник мінеральних добрив, що виробляє азотні мінеральні добрива;
 
12. повний технологічний цикл виробництва – комплекс послідовних технологічних процесів, які у своїй сукупності забезпечують переробку сировини в кінцевий продукт – мінеральні добрива, готові для реалізації кінцевому споживачу в якості товару. Не є повним технологічним циклом виробництва комплекс технологічних процесів, що полягає у фізичному змішуванні азотних, калійних та фосфорних мінеральних добрив без здійснення синтезу поживних елементів, що містяться у цих добривах;
 
13. реконструкція виробництва – переобладнання існуючих виробничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням на основі науково-технічних досягнень його техніко-економічного рівня, що здійснюється за індивідуальною інвестиційною програмою з метою зниження витрат енергоресурсів та сировини на виробництво одиниці товарної продукції, збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості продукції, поліпшення умов праці та охорони навколишнього природного середовища;
 
14. індивідуальна інвестиційна програма – техніко-економічне обґрунтування, розрахунок вартості та проектно-кошторисна документація реконструкції виробництва мінеральних добрив;
 
15. Інші терміни і поняття вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених законодавством України.
 
16. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
17. Цей Закон регулює відносини, пов'язані з проведенням комплексу заходів, спрямованих на стимулювання реконструкції виробництв мінеральних добрив з впровадженням нових енерго- і ресурсозберігаючих технологій, та забезпечення сталого функціонування підприємств – виробників мінеральних добрив на час проведення такої реконструкції.
 
18. Згідно з цим Законом державна підтримка надається всім суб’єктам господарювання, що відповідають наведеному у статті 1 цього Закону визначенню виробника мінеральних добрив та мають затверджену у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку індивідуальну інвестиційну програму, а також вітчизняним виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження, визначеним згідно з Законом України «Про державну підтримку сільського господарства України».
 
19. Стаття 3. Мета державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив
 
20. Головною метою державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для забезпечення потреб вітчизняних сільськогосподарських товаро-виробників в мінеральних добривах, збереження виробничого потенціалу вітчизняних виробників мінеральних добрив та забезпечення розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні шляхом створення державою необхідних умов для технічного і технологічного переоснащення існуючих виробництв, оновлення їх основних фондів, запровадження нових енерго- та ресурсозберігаючих технологій у виробництві мінеральних добрив.
 
21. Стаття 4. Основні напрямки державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив
 
22. Державна підтримка і стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив здійснюються за такими напрямками:
 
23. 1.) встановлення для виробників мінеральних добрив системи пільг задля створення їм фінансових можливостей для проведення реконструкції виробництва;
 
24. 2) надання державою виробникам сільсько-господарської продукції рослинного походження дотацій на придбання мінеральних добрив вітчизняного виробництва, що закуповуються ними для власних сільськогосподарських потреб.
 
25. Розділ ІІ
 
26. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА І СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
 
27. Стаття 5. Порядок участі підприємств – виробників мінеральних добрив у процедурі реконструкції виробництва
 
28. 1. Для участі у процедурі реконструкції виробництва згідно з цим Законом орган управління суб’єкта господарювання, що відповідає наведеному у статті 1 цього Закону визначенню виробника мінеральних добрив, приймає рішення про таку участь. Підприємство – виробник мінеральних добрив, яке прийняло рішення про участь у процедурі реконструкції виробництва, має розробити індивідуальну інвестиційну програму, яка подається на розгляд і затвердження до Міністерства промислової політики України.
 
29. 2. Порядок розгляду і затвердження індивідуальних інвестиційних програм підприємств – виробників мінеральних добрив, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
30. 3. До затверджених індивідуальних інвестиційних програм виробників мінеральних добрив під час їх реалізації можуть вноситися зміни і доповнення. Порядок внесення змін і доповнень до індивідуальних інвестиційних програм встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
31. 4. Суб’єкт господарювання, що відповідає наведеному у статті 1 цього Закону визначенню виробника мінеральних добрив, набуває права користуватися пільгами, наданими йому цим Законом, з моменту затвердження його індивідуальної інвестиційної програми.
 
32. Стаття 6. Заходи державної підтримки і стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив
 
33. Державою встановлюються і запроваджуються наступні заходи підтримки і стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив:
 
34. 1.) забезпечення виробників сільсько-господарської продукції рослинного походження мінеральними добривами за сприятливими цінами, в необхідних їм обсягах та асортименті, шляхом узгодження дій виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження та виробників мінеральних добрив у сфері постачання мінеральних добрив для потреб сільського господарства;
 
35. 2.) надання виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотацій на придбання мінеральних добрив вітчизняного виробництва, що закуповуються ними для власних сільськогосподарських потреб;
 
36. 3.) встановлення пільгового оподаткування виробників мінеральних добрив відповідно до законодавства;
 
37. 4.) забезпечення виробників азотних мінеральних добрив природним газом в обсягах, не менших встановленого розміру екологічної броні споживання природного газу.
 
38. Стаття 7. Забезпечення потреб виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження у мінеральних добривах
 
39. 1. З метою державної підтримки вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження в умовах реалізації мінеральних добрив за цінами, визначеними виробниками мінеральних добрив згідно з їх економічно обґрунтованими витратами на виробництво, запроваджується механізм щорічного, протягом 2008–2013 років, узгодження дій виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження та виробників мінеральних добрив у сфері постачання мінеральних добрив для потреб сільського господарства.
 
40. 2. Узгодження дій між виробниками сільськогосподарської продукції рослинного походження та виробниками мінеральних добрив здійснюється шляхом підписання ними меморандуму щодо встановлення сприятливих цін, необхідних обсягів і асортименту мінеральних добрив та сировини для їх виробництва на певний період часу. Підписання меморандуму учасниками здійснюється за участю Міністерства аграрної політики України та Міністерства промислової політики України.
 
41. Стаття 8. Дотації виробникам сільсько-господарської продукції рослинного походження на придбання мінеральних добрив
 
42. 1. З метою державної фінансової підтримки українських виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження в умовах реалізації мінеральних добрив вітчизняного виробництва за цінами, визначеними виробниками мінеральних добрив згідно з їх економічно обґрунтованими витратами на виробництво, запроваджується дотування виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження.
 
43. 2. Дотації з державного бюджету виділяються для придбання виробниками сільськогосподарської продукції рослинного походження мінеральних добрив вітчизняного виробництва, що використовуватимуться ними безпосередньо у власному сільськогосподарському виробництві на виробничі потреби. У разі використання мінеральних добрив, на придбання яких виробнику сільськогосподарської продукції рослинного походження були надані дотації, в інших цілях, включаючи подальшу реалізацію добрив іншим особам, сума отриманих таким виробником дотацій в розмірі, пропорційному вартості використаних не за цільовим призначенням мінеральних добрив, підлягає поверненню до державного бюджету. У разі відмови виробника сільськогосподарської продукції рослинного походження добровільно повернути суми виплачених йому дотацій до державного бюджету, стягнення зазначених сум провадиться у судовому порядку.
 
44. 3. Кошти на виплату дотацій виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження щорічно, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, передбачаються у законі про державний бюджет та виділяються виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження, зазначеним у статті 13-1 Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».
 
45. 4. Порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються на виплату виробникам сільськогосподарської продукції дотацій на придбання мінеральних добрив, що закуповуються ними для власних сільськогосподарських потреб, і контролю за використанням цих коштів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
46. Стаття 9. Ціноутворення у сфері виробництва та реалізації мінеральних добрив
 
47. 1. Ціни на мінеральні добрива в України є вільними і визначаються суб'єктами господарювання за взаємною згодою сторін виходячи з економічно обґрунтованих витрат на виробництво.
 
48. 2. В умовах реалізації мінеральних добрив вітчизняного виробництва за цінами, визначеними виробниками мінеральних добрив згідно з їх економічно обґрунтованими витратами на виробництво, для забезпечення виробників сільськогосподарської продукції рослинного походження мінеральними добривами за сприятливими цінами, в необхідних їм обсягах та асортименті, виробники мінеральних добрив можуть брати на себе зобов’язання по реалізації мінеральних добрив виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження за сприятливими цінами, що оформлюється меморандумом.
 
49. Стаття 10. Оподаткування виробників мінеральних добрив
 
50. 1. Для здійснення реконструкції виробництв із запровадженням новітніх енерго- і ресурсо-зберігаючих технологій державою виробникам мінеральних добрив надаються пільги зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) у вигляді:
 
51. звільнення від ввізного мита при ввезенні в Україну сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, запасних частин та обладнання, що використовуються виробниками мінеральних добрив для забезпечення їх технологічних потреб і проведення реконструкції виробництва, а також звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення виробниками мінеральних добрив на митну територію України таких товарів;
 
52. встановлення нульової ставки податку на додану вартість на операції з поставки природного газу виробникам азотних мінеральних добрив;
 
53. встановлення особливого порядку визначення розміру амортизаційних відрахувань та особливого порядку віднесення до валових витрат будь-яких витрат, пов'язаних з поліпшенням виробником мінеральних добрив основних фондів.
 
54. 2. Суми коштів, вивільнених у зв'язку з наданням виробникам мінеральних добрив згідно з цим Законом пільг з податків і зборів (обов'язкових платежів), спрямовуються ними на цілі, визначені їх індивідуальними інвестиційними програмами, зокрема на:
 
55. придбання устаткування (обладнання) та комплектуючих виробів до нього, основних фондів, матеріалів;
 
56. проведення наукових, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
 
57. підготовку конструкторської та технологічної документації, технічних умов, технічних проектів;
 
58. створення, розвиток, модернізацію та реконструкцію науково-технологічних, експериментальних та дослідно-промислових дільниць;
 
59. придбання прав на об’єкти права інтелектуальної власності (патентів, ліцензій на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків) тощо.
 
60. 3. Конкретні пільги виробникам мінеральних добрив, умови і порядок їх надання, визначаються законами України про оподаткування.
 
61. 4. Виробник мінеральних добрив має право застосовувати пільги із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) за умови затвердження його індивідуальної інвестиційної програми уповноваженим на те органом.
 
62. Стаття 11. Контроль за реалізацією індивідуальних інвестиційних програм
 
63. 1.Контроль за реалізацією виробниками мінеральних добрив індивідуальних інвестиційних програм здійснюється Міністерством промислової політики України в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
64. 2. Контроль за реалізацією виробниками мінеральних добрив індивідуальних інвестиційних програм здійснюється шляхом проведення планових перевірок, що здійснюються не частіше одного разу на календарний рік протягом строку реалізації затвердженої індивідуальної інвестиційної програми.
 
65. 3. У разі виявлення за результатами проведення перевірки невиконання виробником мінеральних добрив взятих на себе зобов’язань щодо реалізації індивідуальної інвестиційної програми, за рішенням Міністерства промислової політики України дія такої індивідуальної інвестиційної програми може бути скасована до закінчення строку її реалізації. Рішення про дострокове скасування дії індивідуальної інвестиційної програми приймається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
66. 4. Копію рішення про дострокове скасування дії індивідуальної інвестиційної програми Міністерство промислової політики України у п’ятиденний строк з дня його прийняття надсилає Державній податковій адміністрації України та Державній митній службі України.
 
67. 5. У разі нецільового використання виробниками мінеральних добрив сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, запасних частин та обладнання, ввезених на територію України без сплати ввізного мита та податку на додану вартість згідно із цим Законом, тобто їх використання не для забезпечення власних технологічних потреб і проведення реконструкції виробництва, суми ввізного мита та податку на додану вартість, що нараховуються на такі товари та операції з їх ввезення на митну територію України згідно з митним законодавством України та відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість", підлягають сплаті до Державного бюджету України в повному обсязі.
 
68. 6. Відповідальність за нецільове використання ввезених на територію України сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, запасних частин та обладнання, щодо яких законами України з оподаткування встановлені пільги у вигляді звільнення від ввізного мита та звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із ввезення таких товарів на митну територію України, несуть керівники підприємств – виробників мінеральних добрив згідно із законом.
 
69. 7. Виробник мінеральних добрив не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань щодо реалізації індивідуальної інвестиційної програми, якщо доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення порушення своїх зобов’язань, або доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили чи випадку.
 
70. Розділ ІІІ
 
71. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
72. 1. Цей Закон набирає чинності з 01 червня 2007 року, крім статті 8 Закону, яка набирає чинності з 01 січня 2008 року. Зміни і доповнення до законів України про оподаткування, передбачені пунктами 7.2, 7.4, 7.5 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» цього Закону, набирають чинності з 1 січня 2008 року.
 
73. 2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
74. 3. Встановити, що законодавчі акти, прийняті після набрання чинності цим Законом, які скасовують або скорочують пільги, визначені ним або на підставі нього іншими законами України, не поширюються на підприємства – виробники мінеральних добрив, що станом на дату прийняття відповідних законодавчих актів мають затверджену у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку індивідуальну інвестиційну програму.
 
75. 4. Кабінету Міністрів України в двохмісячний термін після опублікування цього Закону:
 
76. - підготувати та подати до Верховної Ради України свої пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів у зв’язку із прийняттям даного Закону;
 
77. - привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
 
78. - розробити і затвердити порядок розгляду і затвердження індивідуальних інвестиційних програм виробників мінеральних добрив та контролю за їх реалізацією;
 
79. - розробити і затвердити порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються на виплату виробникам сільськогосподарської продукції рослинного походження дотацій на придбання мінеральних добрив вітчизняного виробництва, що закуповуються ними для власних сільськогосподарських потреб, і контролю за використанням цих коштів;
 
80. - забезпечити розробку, перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
 
81. 5. Кабінету Міністрів України та Фонду державного майна України відповідно до встановленого чинним законодавством порядку забезпечити першочергову, до 1 січня 2009 року, приватизацію, передачу у комунальну власність, передачу на баланс іншим суб’єктам господарювання, що мають у своєму статутному фонді державну частку не менше 50 %, чи списання з балансу виробників мінеральних добрив об'єктів незавершеного будівництва, які є державною власністю і не увійшли до статутних фондів виробників мінеральних добрив при їх створенні у процесі приватизації (корпоратизації).
 
82. 6. Національній комісії регулювання електроенергетики України забезпечити встановлення тарифів на послуги з транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами для виробничих і технологічних потреб визначених цим Законом підприємств – виробників мінеральних добрив, що мають затверджену у встановленому порядку індивідуальну інвестиційну програму, на період з дати набуття чинності цим Законом і до 1 січня 2013 року на рівні, що не перевищує рівень тарифів, які діяли станом на 01 січня 2007 року.
 
83. 7. Внести зміни до таких законів України:
 
84. 7.1. Доповнити Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527) статтею 13-1 такого змісту:
 
85. «Стаття 13-1. Бюджетна сільськогосподарська дотація
 
86. При плануванні витрат державного бюджету на черговий рік Кабінет Міністрів України передбачає статтю видатків на надання вітчизняним виробникам сільськогосподарської продукції дотацій на придбання мінеральних добрив (далі – «сільськогосподарської бюджетної дотації»).
 
87. Сільськогосподарська бюджетна дотація надається з метою підтримки достатнього рівня платоспроможності українських сільськогосподарських виробників продукції рослинництва для задоволення їх потреб в мінеральних добривах у власному виробництві продукції рослинництва та запобігання виникненню середньостатистичної збитковості українських виробників такої продукції.
 
88. Об'єктом сільськогосподарської бюджетної дотації є операції з придбання виробниками сільсько-господарської продукції для використання у власному виробництві сільськогосподарської продукції мінеральних добрив вітчизняного виробництва, зазначених у статті 1 Закону України «Про заходи державної підтримки та стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні».
 
89. Суб'єктом (отримувачем) сільськогосподарської бюджетної дотації є безпосередній виробник сільськогосподарської продукції, що закуповує вітчизняні мінеральні добрива у виробників мінеральних добрив чи у уповноважених операторів ринку мінеральних добрив, для їх подальшого використання у власному виробництві сільськогосподарської продукції;
 
90. Бюджетна сільськогосподарська дотація виплачується суб'єктам (отримувачам) у порядку і на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
91. Розмір бюджетної сільськогосподарської дотації на черговий бюджетний рік встановлюється Кабінетом Міністрів України у твердих сумах з розрахунку на одну метричну тонну мінеральних добрив, придбаних виробником сільськогосподарської продукції. Розрахунок розміру бюджетної сільськогосподарської дотації за видами мінеральних добрив надається як додаток до проекту закону України про Державний бюджет України на черговий рік.
 
92. Кабінет Міністрів України щорічно приймає постанову з питань режиму надання бюджетної сільськогосподарської дотації, виходячи з норм цієї статті.».
 
93. 7.2. Частину першу статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 30, ст. 143, N 50, ст. 261; 2002 р., N 11, ст. 81, N 33, ст. 236, ст. 238, N 35, ст. 259, N 36, ст. 266; 2003 р., N 24, ст. 162; 2004 р., N 14, ст. 195, N 25, ст. 346, N 29, ст. 368; 2005 р., N 17-19, ст. 267, N 46-47, ст. 468; 2006 р., N 22, ст. 182) доповнити пунктом "щ" такого змісту:
«щ) у період з 1 січня 2008 року до 1 січня 2013 року сировина, матеріали, комплектуючі вироби, запасні частини та обладнання, віднесені до товарних позицій 2505, 2805, 2815, 2827, 2905, 2912, 2922, 3104, 3403, 3506, 3815, 3816, 3823, 3903, 3909, 3914, 3917, 3923, 3926, 4005, 4009, 4010, 4016, 4704, 5407, 5911, 6815, 6902, 7011, 7020, 7217, 7219, 7222, 7304, 7306, 7307, 7312, 7314, 7318, 7320, 7322, 8103, 8208, 8302, 8402, 8406, 8409, 8411, 8412, 8413, 8414, 8416, 8417, 8418, 8419, 8421, 8424, 8431, 8477, 8481, 8482, 8483, 8484, 8485, 8501, 8503, 8504, 8514, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8544, 8708, 9020, 9025, 9026, 9027, 9032 УКТ ЗЕД (далі - товари), що використовуються виробниками мінеральних добрив, визначеними згідно Закону України «Про заходи державної підтримки та стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні», для забезпечення власних технологічних потреб і проведення реконструкції виробництва, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або коли ті, що виробляються, не відповідають вимогам замовників, визначеним умовами контрактів. Перелік цих товарів (крім підакцизних) з визначенням їх кодів згідно з Українською класифікацією опису та кодування товарів затверджується Кабінетом Міністрів України. У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в установленому законом порядку.».
 
94. 7.3. У Законі України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 17 - 19, ст. 267) абзац перший пункту 13 "Перехідні положення" розділу 2 викласти в наступній редакції:
«З дня набрання чинності цим Законом запроваджується на 5 років мораторій на надання нових та розширення існуючих пільг, крім встановлення нульової ставки податку на додану вартість на операції з поставки природного газу виробникам азотних мінеральних добрив відповідно до Закону України «Про заходи державної підтримки та стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні» та звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення виробниками мінеральних добрив на митну територію України товарів, визначених пунктом "щ" статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф».».
 
95. 7.4. Статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 37, ст. 239, N 38, ст. 250, N 47, ст. 294, N 51, ст. 305, ст. 307; 1998 р., N 10, ст. 37, N 17, ст. 83, N 18, ст. 95, N 20, ст. 100, N 33, ст. 224; 1999 р., N 4, ст. 33, N 7, ст. 53, ст. 54, N 15, ст. 83, ст. 88, N 18, ст. 140, ст. 142, N 26, ст. 214, ст. 216, N 31, ст. 250, N 32, ст. 264, N 35, ст. 302, N 38, ст. 338, ст. 341, ст. 343, ст. 352, N 39, ст. 356, ст. 357, N 51, ст. 446; 2000 р., N 2, ст. 14, ст. 16, N 3, ст. 20, N 10, ст. 78, N 20, ст. 149, N 22, ст. 172, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 258, ст. 260, N 35, ст. 283, N 36, ст. 300, N 38, ст. 318, N 40, ст. 339, N 48, ст. 406; 2001 р., N 4, ст. 15 N 7, ст. 36, N 11, ст. 46, ст. 50, N 20, ст. 96, N 23, ст. 114, N 30, ст. 143, N 50, ст. 261; 2002 р., N 5, ст. 31, N 9, ст. 68, N 12 - 13, ст. 92, N 15, ст. 100, N 31, ст. 214, N 33, ст. 238, N 36, ст. 266; 2003 р., N 6, ст. 49; із змінами, внесеними законами України від 26 грудня 2002 року N 380-ІV і від 16 січня 2003 року N 440-ІV) доповнити пунктами 11.46. і 11.47. такого змісту:
 
96. «11.46. Тимчасово до 1 січня 2013 року звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів, визначених пунктом "щ" статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф». У разі нецільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками діяльності у податковому періоді, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та за період від дати ввезення таких товарів до дати збільшення податкових зобов'язань;»
 
97. «11.47. Тимчасово до 1 січня 2013 року операції з поставки природного газу виробникам азотних мінеральних добрив, визначеним відповідно до Закону України «Про заходи державної підтримки та стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні», для цілей виробництва ними мінеральних добрив, оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою.»
 
98. 7.5. Внести до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 4, ст. 33, N 32, ст. 264; 2000 р., N 5, ст. 34, N 39, ст. 333, N 46, ст. 393; 2002 р., N 31, ст. 214) такі зміни:
 
99. 7.5.1. статтю 7 доповнити пунктом 7.21 такого змісту:
 
100. «7.21. До підприємств, які відповідно до Закону України «Про заходи державної підтримки та стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні» відносяться до виробників мінеральних добрив, застосовується особливий порядок визначення розміру амортизаційних відрахувань, встановлений підпунктом 8.6.5 цього Закону, та особливий порядок віднесення до валових витрат будь-яких витрат, пов'язаних з поліпшенням основних фондів, передбачений підпунктом 8.7.2. статті 8 цього Закону".
 
101. 7.5.2. у статті 8:
 
102. 7.5.2.1. пункт 8.6 доповнити підпунктом 8.6.5. такого змісту:
 
103. «8.6.5. Тимчасово, до 1 січня 2013 року, до платників податку, які відповідно до Закону України «Про заходи державної підтримки та стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні» відносяться до виробників мінеральних добрив, застосовується річна норма амортизації основних фондів групи 3 на рівні 24 відсотка незалежно від терміну придбання, спорудження та поліпшення основних фондів.»
 
104. 7.5.2.2. пункт 8.7 доповнити підпунктом 8.7.2. такого змісту:
 
105. «8.7.2. Тимчасово, до 1 січня 2013 року, платники податку, які відповідно до Закону України «Про заходи державної підтримки та стимулювання розвитку виробництва мінеральних добрив в Україні» відносяться до виробників мінеральних добрив, мають право протягом звітного періоду віднести до валових витрат будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, що підлягають амортизації, у тому числі витрати на поліпшення орендованих основних фондів, у сумі, що не перевищує 20 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних фондів станом на початок такого звітного періоду. Розподіл витрат, що перевищують зазначену суму, здійснюється в порядку, визначеному у абзаці другому підпункт 8.7.1 цього пункту.»
 
106. 7.6. Внести до Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262; 2004 р., N 23, ст. 324) такі зміни:
 
107. 7.6.1. Статтю 1 доповнити абзацами такого змісту:
 
108. «екологічна броня споживання природного газу - мінімальний рівень споживання природного газу споживачем (крім населення), який забезпечує передумови для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;»
 
109. 7.6.2. доповнити Закон статтею 8-1 такого змісту:
 
110. «Стаття 8-1. Екологічна броня споживання природного газу окремих споживачів
 
111. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підприємствах хімічної галузі, які виробляють азотні мінеральні добрива з використанням технології синтезу аміаку із молекулярного азоту і водню, що отримують з природного газу, через припинення постачання їм природного газу, для таких підприємств встановлюється екологічна броня споживання природного газу.
 
112. Оплата за природний газ, використаний у межах встановленої екологічної броні виробниками азотних мінеральних добрив, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, здійснюється з державного або місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених на зазначені цілі, а іншими виробниками азотних мінеральних добрив - за рахунок їх власних коштів.
 
113. Кабінет Міністрів України затверджує порядок визначення виробників азотних мінеральних добрив та їх обладнання, для яких встановлюється екологічна броня споживання природного газу.
 
114. Газотранспортні та газорозподільні підприємства за поданням постачальників природного газу мають право обмежувати постачання природного газу виробникам азотних мінеральних добрив лише у разі неповного проведення останніми розрахунків за використаний природний газ і лише до рівня екологічної броні споживання природного газу.»