Кількість абзаців - 105 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива»
 
2. З метою стимулювання виробництва та використання біологічних видів палива, розвитку в Україні національного паливного ринку на основі залучення біомаси, як відновлювальної сировини для виготовлення біологічних видів палива.
 
3. Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
4. Внести зміни до законів України :
І. У Законі України ’’ Про альтернативні види рідкого та газового палива ’’ (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 12, ст. 94):
 
5. Преамбулу викласти в редакції "Цей Закон визначає правові, соціальні, економічні, екологічні та організаційні засади виробництва (видобутку) і споживання альтернативних видів палива на основі залучення нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини і спрямований на створення необхідних умов для розширення виробництва (видобутку) і споживання цих видів палива в Україні."
 
6. 1) У статті 1. ’’ Визначення термінів ’’ абзац 2 викласти в редакції:
 
7. ’’ альтернативні види палива (далі - альтернативні види палива) – тверде, рідке та газове паливо, яке є альтернативою відповідним традиційним видам палива і яке виробляється (видобувається) з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини ’’
 
8. 2) Статтю 1 ’’ Визначення термінів ’’ доповнити абзацами такого змісту
 
9. біологічні види палива (біопаливо) – тверде, рідке або газове паливо, що виготовлене з біологічно відновлюваної сировини (біомаси), яке може використовуватися як паливо або як компонент інших видів палива;
 
10. біокомпонент – біопаливо, що використовується як компонент інших видів палива
 
11. біомаса – біологічно відновлювана речовина органічного походження, що зазнає біологічного розкладу (відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва), лісового господарства та споріднених галузей промисловості, а також органічна частина промислових та побутових відходів.
 
12. біоетанол - це спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або із спирту етилового-сирцю, який буде використовуватися як біопаливо;
 
13. біобутанол – спирт бутиловий, виготовлений з біомаси, що використовується як біопаливо або біокомпонент до інших видів палива;
 
14. біопаливо дизельне (біодизель) – метилові та/або етилові естери вищих органічних кислот, отриманих з рослинних олій або тваринних жирів, які використовують як біопаливо;
 
15. біогаз – газ, отриманий з біомаси, що використовується як паливо;
 
16. біоводень - водень, отриманий з біомаси, і є одним з видів біогазу;
виробник біопалива – суб’єкт господарської діяльності, що виробляє біопалива з біомаси;
 
17. добавки на основі біоетанолу – біокомпоненти моторного палива, отримані шляхом синтезу із застосуванням біоетанолу або змішанням біоетанолу з органічними сполуками та палива, одержаного з нафти, у яких вміст біоетанолу становить більше 30 (масових) відсотків та які відносяться до біопалив;
рідке паливо з біомаси – біопаливо дизельне, біоетанол, біобутанол, чиста олія та інші синтетичні палива, виготовлені з біомаси.
синтетичні біопалива – синтетичні вуглеводні та суміші синтетичних вуглеводнів, виготовлені з біомаси.
 
18. тверде біопаливо – тверда біомаса, що використовується як котельно-пічне паливо, в тому числі тирса, тріска, солома, інші сільськогосподарські відходи, гранули та брикети, вироблені з біомаси, деревне вугілля та вуглиста речовина.
 
19. 3) Статтю 2. ’’Основні принципи державної політики у сфері альтернативних видів палива ’’ після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:
 
20. застосування поетапного збільшення нормативно визначеної обов'язкової частки виробництва та застосування біопалива та сумішевих палив моторних
 
21. 4) Абзац другий статті 3. ’’Ознаки альтернативних видів палива’’ викласти в редакції :
 
22. повністю виготовлене (видобуте) з нетрадиційних джерел і видів енергетичної сировини (включаючи біомасу) або є сумішшю традиційного палива з альтернативним, вміст якого повинно бути не менше 30 (масових) відсотків;
 
23. 5) Абзац третій статті 4. "Альтернативні види рідкого палива" викласти в редакції:
 
24. спирти (біоетанол, біобутанол), та їх синтетичні суміші (добавки на основі біоетанолу та біобутанолу), олії, інші види рідкого палива з біомаси (включаючи біодизель,)
 
25. 6) Абзац шостий статті 5. ’’Альтернативні види газового палива’’ викласти в редакції :
 
26. біогаз, звалищний, генераторний газ, біоводень інше газове паливо, одержане з біомаси ;
 
27. 7) Доповнити Закон статтею 5-1 ’’Альтеративні види твердого палива ’’ такого змісту:
 
28. До альтернативних видів твердого палива належить:
 
29. продукція та відходи сільського господарства (рослинництва і тваринництва), лісового господарства та споріднених галузей промисловості, а також гранули, брикети, деревне вугілля та вуглиста речовина, вироблені з цієї продукції та відходів, що використовується в якості палива;
 
30. органічна частина промислових та побутових відходів, а також гранули та брикети, вироблені з неї;
 
31. торф, а також гранули та брикети, вироблені з нього.
 
32. 8) Статтю 6. ’’Порядок визначення палива альтернативним’’ :
 
33. - після абзацу 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
34. Біологічні види палива, призначені для реалізації як товарна продукція, підлягають обов’язковій сертифікації у відповідності до законодавства, крім продукції для власного споживання.
 
35. - після абзацу 2 доповнити абзацом такого змісту:
 
36. Виробники (імпортери) альтернативних видів палива - суб’єкти господарської діяльності всіх форм власності, що виготовляють тверде, рідке та газове паливо, з нетрадиційних джерел та видів енергетичної сировини.
 
37. - абзац 3 викласти в редакції :
 
38. Виробники (імпортери) альтернативних видів палива, які реалізують свою продукцію, надають покупцеві документ, що підтверджує якість палива та його належність до альтернативних видів палива.
 
39. 9) Статтю 7 ’’Технічні засоби, що працюють на альтернативних видах палива’’ та 8 ’’Порядок підтвердження здатності технічного засобу працювати на альтернативних видах палива’’ об’єднати та викласти в такий редакції:
 
40. Стаття 7. ’’Технічні засоби, що працюють на альтернативних видах палива та порядок підтвердження здатності технічного засобу працювати на альтернативних видах палива’’
До технічних засобів, що працюють на альтернативних видах палива, належать засоби, призначені або переобладнані для роботи хоча б на одному виді альтернативного палива або на суміші традиційного палива з альтернативним, вміст якого становить понад 30 відсотків, які здатні працювати на таких паливах без погіршення безпечності, надійності та екологічних властивостей.
 
41. Призначення технічного засобу для роботи на альтернативному виді палива має бути підтверджено документом підприємства - виробника цього засобу. Переобладнання технічного засобу для роботи на альтернативному виді палива має бути погоджено підприємством – виробником технічного засобу або спеціально уповноваженою на це Кабінетом Міністрів України організацію.
 
42. 10) Доповнити Закон статтею 8. ’’Особливості відносин у сфері виробництва та використання біологічних видів палива’’ такого змісту:
 
43. Діяльність у сфері виробництва та використання біологічних видів палива" може здійснюватись суб'єктами господарської діяльності всіх організаційно-правових форм та форм власності у відповідності із законодавством України.
 
44. Суб’єкти господарювання, які використовують різні технології виробництва біологічних видів палива, мають рівні права доступу на ринок біологічних видів палива.
 
45. Господарська діяльність у сфері виробництва, складування та введення в обіг біологічних видів палив вимагає внесення до державного реєстру виробників біологічних видів палив в порядку, встановленому Кабінету Міністрів України.
 
46. Ведення державного реєстру виробників біологічних видів палив здійснює орган (агенція), уповноважений Кабінетом Міністрів України. Суб’єкти господарської діяльності можуть виробляти біологічне паливо для власного споживання), після внесення до реєстру виробників біологічного палива для власного споживання, який входить до складу державного реєстру виробників біологічних видів палив
 
47. Виробництво біоетанолу здійснюється суб’єктами господарювання за умови отримання відповідної ліцензії.
 
48. Біоетанол та добавки на основі біоетанолу виготовляються підприємствами, переліки яких визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
49. Забороняється виробництво та зберігання спирту етилового на підприємствах виробництва біоетанолу.
 
50. Забороняється зберігання та транспортування біоетанолу без денатурації його 1% бензину, або, у разі виготовлення на експорт - денатурації згідно з умовами укладених зовнішньоекономічних договорів;
 
51. З метою покращення екології та зниження залежності транспорту від нафтопродуктів за період 5 років довести виробництво та споживання біопалива в Україні до 2 відсотків від обсягу традиційного палива.
 
52. Виробники (імпортери) традиційного моторного палива у період 5 років повинні довести виробництво та застосування поетапного збільшення нормативно визначеної обов'язкової частки застосування сумішевих палив моторних до 10 %,- 2009 р, 20% - 2010 р., 30% - 2011р, 40 % - 2012 р.
 
53. Для підвищення якості повітря у міських зонах запровадити щорічне споживання палив моторних сумішевих для комунального транспорту в розмірі не менше 20 відсотків від загальних обсягів спожитого палива.
ІІ. У Законі України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168, 1992 р. № 48, ст.654, № 51, ст.680, 1993 р. № 7, ст. 54, № 30, ст.322, ст.324, 1994 р., № 3, ст. 13, ст. 14, № 28, ст.234, № 33, ст.301, № 40, ст.366, № 49, ст.434, № 51, ст.481, ст.482, 1995 р., № 7, ст. 47, № 10, ст. 64, № 14, ст. 90, № 30, ст.232, № 45, ст.334, ст.335, ст.336, 1996 р., № 2, ст. 4, № 31, ст.144, № 52, ст.301, 1997 р., № 9, ст. 71, № 29, ст.188, 1998 р., № 14, ст. 61, № 17, ст. 80, № 26, ст.158, 1999 р., № 7, ст. 52, № 8, ст. 60, № 36, ст.317, № 38, ст.350, № 42-43, ст.378, № 48, ст.415, 2000 р., № 5, ст. 34, № 6-7, ст. 37, № 13, ст.110, № 32, ст.256, № 36, ст.298, ст.299, № 38, ст.318, № 46, ст.393, № 41, ст.341, № 45, ст.377, № 46, ст.397, 2001 р., № 22, ст.108, № 30, ст.141, № 31, ст. 146., 2002 р., № 7, ст.52, 2003 р., № 10-11, ст.87, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144, № 30, ст.247, № 39, ст.333, 2004 р., № 12, ст.155, 2005 р. № 9, ст.183, 2006 р., № 2-3, ст.37, № 33, ст.278) у статті 4. ’’Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності’’
 
54. - абзац четвертий викласти в редакції :
 
55. Діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів моторних сумішевих з добавками на основі біопалив, та добавок на основі біоетанолу здійснюється підприємствами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.
 
56. - абзац п’ятий викласти в редакції :
 
57. Діяльність, пов'язана з виробництвом біоетанолу, здійснюється здійснюється суб’єктами господарювання, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, за умови отримання відповідної ліцензії.
{Частина п'ята статті 4 в редакції Закону N 3502-ІV ( )від 23.02.2006 }
ІІІ. У Законі України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259; 1993 р., № 12, ст.107, № 24, ст.270, 1996 р., № 41, ст.192, 1997 р., № 20, ст.144, 1999 р., № 7, ст.48, № 15, ст.83, № 18, ст.140, № 31, ст.253, № 32, ст.264, 1999, № 38, ст.352, 1999, № 39, ст.356, 2000 р., № 2, ст.16, № 3, ст.20, № 13, ст.109, № 21, ст.163, №025, ст.197, № 26, ст.209, № 32, ст.260, № 35, ст.283, № 38, ст.318, № 48, ст.406, 2001 р., № 7, ст.36, № 11, ст.46, № 20, ст.96, № 23, ст.114, № 30, ст.143, № 50, ст.261, 2002 р., № 5, ст. 31, ст. 34, № 11, ст.81, № 33, ст.236, № 33, ст.238, № 35, ст.259, № 36, ст.266, 2003 р., № 6, ст. 50, № 14, ст.99, № 24, ст.162, № 29, ст.235, 2004 р., № 14, ст.195, № 17-18, ст.250, № 25, ст.346, № 29, ст.368, 2005 р., № 3, ст.77, № 7-8, ст.162, № 17, № 18-19, ст.267, № 46-47, ст.468, 2006 р., № 14, ст.116, № 15, ст.130, № 19-20, ст.163, № 22, ст.182) статтю 19. ’’Звільнення від сплати мита’’ доповнити пунктами ю) і я) такого змісту :
 
58. ю) техніка, обладнання, устаткування, які не виробляються в Україні і ввозяться на митну територію України у період з 1 січня 2009 року до 1 січня 2015 року для реконструкції існуючих та будівництва нових підприємств з виробництва біологічних палив, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України";
 
59. я)техніка, обладнання, устаткування, які не виробляються в Україні і ввозяться на митну територію України у період з 1 січня 2009 року до 1 січня 2015 року для реконструкції транспортних засобів з метою споживання біологічних палив, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України";
 
60. ІV. У Законі України "Про Митний тариф України"
 
61. ( , , , , ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781 із наступними змінами)
 
62. У додатку до Закону України від 31 травня 2007 року N 1109-V ( )Митний тариф України
 
63. ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 36-37, N 38-39, N 40-41, N 42-43, ст.508)
 
64. Група 27
 
65. Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки;
 
66. бітумінозні речовини; воски мінеральні
 
67. Додаткові примітки України:
 
68. - пункт 2 викласти в редакції :
 
69. У товарних підкатегоріях 2710 11 41 11, 2710 11 41 31, 2710 11 41 91, 2710 11 45 11, 2710 11 49 11 термін "біоетанол" означає продукт на основі етанолу, що виготовляється згідно з технічними умовами
 
70. - пункт 3 викласти в редакції :
 
71. 3. У цій групі терміни "що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів" застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
72. Код
Назва
Ставки мита, %
Додаткові
префе
ренційна
повна
ОВО
2710
нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; крім відпрацьованих нафтопродуктів:
2710 11 41 11
--------------------
Із вмістом
біоетанолу - від 2% або ЕТБЕ - від 5%.
40 євро за 1000кг
40 євро за 1000кг
тис.
л (1)
2710 11 41 31
--------------------
Із вмістом
біоетанолу - від 2% або ЕТБЕ - від 5%.
0
0
тис.
л (1)
2710 11 41 91
--------------------
Із вмістом
біоетанолу - від 2% або ЕТБЕ - від 5%.
0
0
тис.
л (1)
2710 11 45 11
--------------------
Із вмістом
біоетанолу - від 2% або ЕТБЕ - від 5%.
0
0
тис.
л (1)
2710 11 91 11
--------------------
Із вмістом
біоетанолу - від 2% або ЕТБЕ - від 5%.
40 євро за 1000кг
40 євро за 1000кг
тис.
л (1)
 
73. V. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181) доповнити підпунктом 7.13.9 такого змісту: статтю 7. ’’Оподаткування операцій особливого виду ’’ доповнити пунктом 7.13.9 такого змісту :
 
74. "7.13.9. Тимчасово, строком на п'ять років, починаючи з 1 січня 2009 року, звільняється від оподаткування прибуток виробників біологічних видів палива, отриманий від продажу біопалива, зазначеного у Законі України "Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива"";
 
75. VІ. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №46, ст. 345; 1998 р. №26, ст. 168; 2000 р., №30, ст.240; 2001 р., №11, ст. 45; 2002 р. № 26, ст. 175; 2005 р., №№17-19, ст. 267, №52, ст.565; 2006р., №26, ст.213, №33, ст.278):
 
76. 1) абзац шостий статті 1 ’’Визначення основних понять і термінів’’ викласти в такій редакції:
 
77. „біоетанол - це спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або з спирту етилового-сирцю, який буде використовуватися як біопаливо".
 
78. 2) абзац перший статті 2 ’’ Організація виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ’’ викласти в такій редакції :
 
79. „Виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, може здійснюватися лише на державних підприємствах, а біоетанолу – на підприємствах усіх форм власності, за наявності у них ліцензій. Перелік підприємств, що мають право виробляти біоетанол, затверджується Кабінетом Міністрів України".
 
80. VІІ. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України. 1996 р., № 42, ст. 201, 1998 р., № 17, ст. 82. № 52, ст. 327; 1999 р., № 4, ст. 34, № 30, ст. 241, № 38. ст. 350. № 52. ст. 464; 2000 р.. № 24. ст. 181; 2001 р., № 24, ст. 125; 2002 р., № 50, ст. 365; 2003 р., № 33-34, ст. 267;):
 
81. - слова "високооктанові кисневмісні добавки (ВКД)" та "високооктанові кисневмісні добавки" (ТУУ 30183376.001-2000) замінити словом біоетанол у відповідних відмінниках;
 
82. слова та цифри
 
83. 38 11 19 00 00
Високооктанові кисневмісні добавки до бензинів (ТУУ 30183376.001-2000)
0
 
84. Виключити
 
85. У пункті 1 частини І:
 
86. 1) у частині першій статті 1:
абзац 22 замінити трьома абзацами такого змісту:
 
87. біоетанол - це спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або спирту етилового-сирцю, який використовують як біопаливо;
 
88. добавки на основі біоетанолу – біокомпоненти моторного палива, отримані шляхом синтезу із застосуванням біоетанолу або змішанням біоетанолу з органічними сполуками та палива, одержаного з нафти, у яких вміст біоетанолу становить більше 30 (масових) відсотків та які відносяться до біопалив;
 
89. біоетанол та добавки на основі біоетанолу виготовляються підприємствами, переліки яких визначаються Кабінетом Міністрів України"
 
90. - абзац 27 викласти в новій редакції:
 
91. Податковий вексель вважається погашеним у разі документального підтвердження факту використання біоетанолу на виготовлення добавок на основі біоетанолу та бензинів моторних сумішевих з вмістом біоетанолу - від 2% або ЕТБЕ - від 5%.
 
92. - абзац 31 викласти в новій редакції:
 
93. „забороняється зберігання та транспортування біоетанолу без денатурації його 1% бензину, або, у разі виготовлення на експорт - денатурації згідно з умовами укладених зовнішньоекономічних договорів ".
 
94. 2) Статтю 2 доповнити абзацом такого змісту :
 
95. Біологічні види палива моторного оподатковуються за нульовою ставкою акцизного збору
 
96. VІІІ. У Законі України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2005 р., N 4, ст. 91, NN 17-19, ст. 267):
 
97. абзац 8 статті 2 замінити двома абзацами такого змісту:
 
98. „на біоетанол, що використовується підприємствами для виготовлення бензинів моторних сумішевих з добавками на основі біоетанолу та для виробництва добавок на основі біоетанолу – 0;
 
99. на спирт етиловий - сирець, що використовується для виготовлення біоетанолу – 0.
ІХ. Прикінцеві положення
 
100. 1. Цей закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
101. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону:
 
102. 2.1. Відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом. Забезпечити розроблення та затвердження національних стандартів на біоетанол та інші види біопалива, визначені цим Законом;
 
103. 2.2. Привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
104. 2.3. Забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.