Кількість абзаців - 29 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України з питань забезпечення житлом громадян (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України з питань забезпечення
 
3. житлом громадян
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законів України:
 
6. 1. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1983, Додаток до № 28, ст. 573, із наступними змінами):
 
7. 1) статтю 1 після слів "надається в міру здійснення програми будівництва благоустроєних жител, " доповнити словами "наданням за бажанням грошової компенсації за належне житло";
 
8. 2) частину першу статті 9 доповнити словами "або отримання за бажанням грошової компенсації за належне житло";
 
9. 3) доповнити частину другу статті 40 пунктом 6, виклавши в такій редакції:
 
10. "6) одноразового отримання за бажанням від органів державної влади або органів місцевого самоврядування грошової компенсації за належне для отримання житло у встановленому порядку ".
 
11. 4) доповнити статтею 48-1 такого змісту:
 
12. "Стаття 48-1. Порядок та розмір надання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення.
 
13. Порядок та розмір надання грошової компенсації громадянам за належні їм для отримання жилі приміщення визначається Кабінетом Міністрів України".
 
14. 2. У статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № 15, ст.190, із наступними змінами):
 
15. 1) у частині 1:
 
16. у абзаці першому після слів "жилими приміщеннями" доповнити словами "або за бажанням грошовою компенсацією за належне для отримання постійне житло";
 
17. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
18. "Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація замість них. Такі жилі приміщення або грошова компенсація замість них надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби".
 
19. 2) частину 9 після слів "одержання житла з державного житлового фонду" доповнити словами "або за їх бажанням грошової компенсації замість нього".
 
20. 3. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 37, ст. 308, із наступними змінами) пункт 4.3 статті 4 доповнити новим підпунктом 4.3.34 такого змісту:
 
21. "4.3.34. сума грошової компенсації, яка виплачується військовослужбовцям за належне для отримання постійне житло".
 
22. У зв’язку з цим підпункти 4.3.34 і 4.3.35 вважати відповідно підпунктами 4.3.35 і 4.3.36.
 
23. ІІ. Прикінцеві положення
 
24. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
25. 2. Кабінету Міністрів України:
 
26. 1) протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
27. 2) забезпечити відповідно до своїх повноважень прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, а також перегляд і скасування нормативних актів, що суперечать цьому Закону;
 
28. 3) передбачати щороку при розробці проекту Закону України про Державний бюджет України обсяг коштів, необхідний для реалізації цього Закону.