Кількість абзаців - 72 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств (Повторне друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56; 1993 р., № 33, ст. 347; 1995 р., № 14, ст. 90; 1997 р., № 25, ст. 171; 2001 р., № 11, ст. 56, № 36, ст. 188; 2007 р., № 9, ст. 77):
 
6. 1) пункт 4 частини першої статті 12 після слів "крім трудових спорів" доповнити словами ", а також спори за позовом акціонера до особи, що здійснює облік прав власності цінних паперів відповідного емітента";
 
7. 2) доповнити статтю 41 частиною такого змісту:
 
8. "У справах, передбачених пунктом 4 частини першої статті 12 цього Кодексу, господарський суд може витребувати експертний висновок у Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.";
 
9. 3) доповнити статтю 67 після частини першої новими частинами такого змісту:
 
10. "Не допускається забезпечення позову шляхом винесення ухвали з питань:
 
11. 1)встановлення заборони щодо:
 
12. проведення загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства та прийняття ними рішень;
 
13. надання реєстратором, зберігачем, депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів або інформації про акціонерів для проведення загальних зборів акціонерів;
 
14. участі акціонера (учасника) у загальних зборах акціонерів (учасників) господарського товариства;
 
15. 2) визначення правоможності загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства;
 
16. 3) зобов’язання акціонера (учасника) брати участь у загальних зборах акціонерів (учасників) господарського товариства;
 
17. 4) встановлення заборони органам державної влади та/або органам місцевого самоврядування щодо здійснення покладених на них згідно із законодавством повноважень;
 
18. 5) зобов’язання органу державної влади та/або органів місцевого самоврядування щодо здійснення покладених на них згідно із законодавством повноважень.
 
19. Якщо господарським судом розглядається спір про право власності на акції (частки, паї) товариства, ним може бути винесена ухвала про забезпечення позову шляхом встановлення заборони внесення змін до статуту цього товариства, в частині зміни розміру статутного капіталу.
 
20. Види забезпечення позову повинні бути співмірними із заявленими позивачем вимогами".
 
21. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами п’ятою і шостою.
 
22. 2. Доповнити частину другу статті 258 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 — 44, ст. 356) пунктом 8 такого змісту:
 
23. "8) про оскарження рішення органів господарського товариства.".
 
24. 3. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440; 2002 р., № 33, ст. 235; 2003 р., № 28, ст. 210; 2005 р., № 48, ст. 480):
 
25. 1) доповнити частину шосту статті 17 після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:
 
26. "погоджувати з уповноваженою особою акціонерів або учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю план санації у разі, коли таким планом передбачено обмін зобов’язань боржника на акції (частки, паї). План санації погоджує зазначена уповноважена особа в порядку, передбаченому абзацом другим частини першої статті 37 цього Закону;".
 
27. У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;
 
28. 2) доповнити частину першу статті 37 абзацом такого змісту:
 
29. "План мирової угоди погоджується з уповноваженою особою акціонерів або учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю у разі, коли таким планом передбачено обмін зобов’язань боржника на акції (частки, паї). У такому випадку план мирової угоди надсилається зазначеній уповноваженій особі, яка зобов’язана в місячний строк розглянути та погодити його або подати обґрунтовані зауваження.".
 
30. 4. Доповнити статтю 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2001 р., № 21, ст. 103; 2002 р., № 29, ст. 194; 2005 р., № 42, ст. 466; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134, № 31, ст. 268) пунктом 30 такого змісту:
 
31. "30) подавати експертний висновок у справах, що виникають з корпоративних відносин та розглядаються господарським судом.".
 
32. 5. Доповнити частину третю статті 9 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,
 
33. № 15, ст. 67; 2004 р., № 38, ст. 474) абзацом такого змісту:
 
34. "Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів акціонерних товариств з державною часткою понад 50 відсотків здійснюється визначеною Кабінетом Міністрів України юридичною особою, що одержала в установленому порядку ліцензію на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів".
 
35. 6. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207, 2003 р., № 5, ст. 46; 2004 р., № 6, ст. 37; 2005 р., № 26, ст. 358, № 48, ст. 480; 2006 р., № 35, ст. 295, ст. 296):
 
36. 1) абзац двадцять другий частини третьої статті 5 виключити;
 
37. 2) доповнити статтю 10 частиною такого змісту:
 
38. "Забороняється залучати до проведення виконавчих дій суб’єктів господарювання недержавної форми власності, які надають послуги з охорони державної та іншої власності, послуги з охорони громадян.".
 
39. 7. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 — 32, ст. 263; 2005 р., № 16, ст. 257; 2006 р., № 26, ст. 210, № 27, ст. 234, № 37, ст. 310):
 
40. 1) доповнити абзац десятий частини другої статті 17 після слів "прізвище, ім’я, по батькові" словами ", дата обрання (призначення)";
 
41. 2) статтю 19 викласти в такій редакції:
 
42. "Стаття 19. Внесення змін до відомостей про 0юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі
 
43. 1. У разі коли зміна відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, не пов’язана із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, або не підлягає державній реєстрації, уповноважена особа юридичної особи подає (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
 
44. 2. Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, уповноважена особа зборів учасників додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення зборів учасників про зміну зазначених осіб та/або завірену в установленому порядку копію розпорядчого документа про їх призначення.
 
45. 3. У разі коли зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані із зміною обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, уповноважена особа зборів учасників додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення зборів учасників, яким встановлено такі обмеження.
 
46. 4. Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов’язані із зміною місцезнаходження юридичної особи, додатково подається примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу юридичної особи про зміну її місцезнаходження, свідоцтво про державну реєстрацію зазначеної особи та завірена в установленому порядку копія документа, що передбачає здійснення передачі юридичній особі у власність або користування приміщення, частини приміщення (договір купівлі-продажу, міни, дарування, оренди, лізингу, безоплатного користування майном, договір про спільну діяльність тощо).
 
47. 5. У разі коли документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, подаються особою, що очолює виконавчий орган юридичної особи, державному реєстратору пред’являється паспорт. Якщо такі документи подаються уповноваженою особою зборів учасників або іншою уповноваженою особою юридичної особи, державному реєстраторові пред’являється паспорт та додатково подається оригінал або засвідчена в установленому порядку копія документа, що посвідчує повноваження представника.
 
48. 6. Державному реєстраторові забороняється вимагати додаткові документи для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо вони не передбачені частинами першою-п’ятою цієї статті.
 
49. 7. Документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, приймаються згідно з описом, копія якого видається (надсилається) в день надходження документів заявнику з відміткою про дату їх надходження.
 
50. Дата надходження документів про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
 
51. 8. Державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, якщо:
 
52. документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;
 
53. документи не відповідають вимогам, установленим частинами
 
54. першою-п’ятою статті 8 цього Закону;
 
55. документи подані не у повному обсязі;
 
56. документи подані особою, яка не має відповідних повноважень.
 
57. У разі коли державному реєстраторові надійшло рішення суду про заборону щодо вчинення реєстраційних дій з відміткою про набрання законної сили, державний реєстратор залишає без розгляду документи, подані для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
 
58. 9. Якщо документи про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, залишені без розгляду, державний реєстратор видає (надсилає) не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження заявнику відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення без розгляду та подані документи.
 
59. 10. У разі коли документи, що подавалися для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, залишилися без розгляду, заявник може повторно звернутися до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення зазначених документів без розгляду.
 
60. 11. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення без розгляду документів про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, зобов’язаний внести не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження запис про внесення змін і в той самий день подати відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування інформацію з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису.
 
61. 12. Водночас із внесенням до Єдиного державного реєстру запису про зміну місцезнаходження юридичної особи державний реєстратор повинен видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) виконавчому органові юридичної особи або уповноваженій нею особі нове свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та замінене свідоцтво з відміткою про видачу нового.
 
62. 13. Юридична особа зобов’язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстраторові для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу.
 
63. 14. У разі ненадходження в установлений частиною тринадцятою цієї статті строк реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор зобов’язаний надіслати рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів з дати, установленої для подання реєстраційної картки, юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстраторові зазначеної реєстраційної картки.
 
64. У разі надходження державному реєстраторові від органу державної податкової служби повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням державний реєстратор зобов’язаний надіслати рекомендованим листом протягом п’яти робочих днів з дати надходження зазначеного повідомлення юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстраторові реєстраційної картки.
 
65. 15. Державний реєстратор залишає реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу без розгляду, про що повідомляє заявника у випадках, передбачених частиною восьмою цієї статті та у порядку, встановленому частиною дев’ятою цієї статті.
 
66. 16. У разі неподання юридичною особою протягом місяця з дати надходження їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність підтвердження зазначених відомостей.
 
67. Якщо державному реєстраторові повернуто рекомендованого листа з відміткою відділення зв’язку про відсутність юридичної особи за зазначеною адресою, державний реєстратор повинен внести до Єдиного державного реєстру запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням".
 
68. 8. Доповнити статтю 11 Закону України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,
 
69. № 46, ст. 456) частиною такого змісту:
 
70. "21. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів акціонерних товариств з державною часткою понад 50 відсотків здійснюється визначеною Кабінетом Міністрів України юридичною особою, що одержала в установленому порядку ліцензію на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів".
 
71. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпункту 2 пункту 1 та пункту 4 розділуІ, які набирають чинності з 1 січня року, що настає за датою опублікування.