Кількість абзаців - 45 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. У Законі України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324, № 51, ст. 519; 2007 р., № 33, ст. 442):
 
4. 1) доповнити друге речення частини дванадцятої статті 1 після слів “прийняті на військову службу” словами “та службу у військовому резерві”;
 
5. 2) у статті 2:
 
6. у другому реченні частини сьомої слова "Порядок відбору, умови і порядок проходження служби у військовому резерві" замінити словами "Порядок відбору та прийняття на службу у військовому резерві, строки, умови і порядок її проходження, а також підстави і порядок звільнення із служби";
 
7. доповнити перше речення частини десятої після слів "та військовозобов’язані, які" словами "приймаються чи";
 
8. 3) у статті 5:
 
9. частину четверту викласти в такій редакції:
 
10. "4. До військових звань громадян України, які перебувають у запасі чи у відставці або проходять службу у військовому резерві, додаються слова відповідно "запасу", "у відставці" або "резерву";
 
11. у частині п’ятій слова ", військовозобов’язаних та резервістів" замінити словами "та військовозобов’язаних";
 
12. 4) доповнити частину шосту статті 6 після слів "проходження військової служби" словами "та служби у військовому резерві";
 
13. 5) частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
 
14. "2. Військовозобов’язані під час проходження зборів забезпечуються військовою формою одягу. Для зазначених осіб встановлюються передбачені для військовослужбовців знаки розрізнення, які свідчать про їх належність до військовозобов’язаних, зокрема резервістів.";
 
15. 6) у статті 27:
 
16. доповнити частину другу після слова "Військовозобов’язані" словами " (крім військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації)";
 
17. доповнити частину третю абзацом такого змісту:
 
18. "Громадяни, які проходять службу у військовому резерві, не належать до зайнятого населення в Україні і мають право відповідно до законодавства про зайнятість населення бути визнаними безробітними та зареєстрованими у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.";
 
19. частину десяту викласти в такій редакції:
 
20. "10. Військовозобов’язані, зараховані в запас другої категорії, у разі здобуття під час перебування в запасі або служби у військовому резерві військово-облікової спеціальності переводяться до запасу першої категорії (крім військовозобов’язаних-жінок).";
 
21. 7) у статті 29:
 
22. у назві статті слова "та резервістами" виключити;
 
23. друге речення частини першої викласти у такій редакції: "Про початок та закінчення проходження зборів військовозобов’язаними видається відповідний наказ командира військової частини.";
 
24. частину другу викласти в такій редакції:
 
25. "2. Права та обов’язки військовозобов’язаних під час проходження зборів установлюються цим Законом, іншими нормативно-правовими актами. На військовозобов’язаних поширюється дія статутів Збройних Сил України.";
 
26. абзац перший частини третьої викласти в такій редакції:
 
27. "3. Військовозобов’язані (крім резервістів) з числа осіб офіцерського складу запасу, які не проходили військову службу як офіцери або звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, та осіб рядового, сержантського і старшинського складу можуть бути призвані районними (міськими) військовими комісаріатами на навчальні збори:";
 
28. доповнити частини четверту і шосту після слова "військовозобов’язаних", а частину п’яту після слова "Військовозобов’язані" словами " (крім резервістів)";
 
29. частину сьому викласти в такій редакції:
 
30. "7. Резервісти проходять підготовку на навчальних та перевірочних зборах відповідно до програм підготовки резервістів. Порядок і загальний строк проходження навчальних та перевірочних зборів встановлюються положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві з урахуванням того, що загальний строк проходження резервістами зборів не може перевищувати трьох місяців на рік.";
 
31. у частинах дев’ятій, десятій і дванадцятій слова "та резервісти" в усіх відмінках виключити;
 
32. у частині тринадцятій слова "або резервіст" та у частині чотирнадцятій слова "або резервістам" виключити;
 
33. 8) у статті 30:
 
34. абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
35. "1. Від проходження зборів звільняються (за винятком навчальних та перевірочних зборів з резервістами):";
 
36. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
37. "3. Резервісти звільняються від проходження навчальних та перевірочних зборів у порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві.";
 
38. 9) у статті 31 слова "та резервістам" виключити;
 
39. 10) у статті 35:
 
40. у назві статті слова "та облік резервістів" виключити;
 
41. частину третю викласти у такій редакції:
 
42. "3. Особливості ведення військового обліку резервістів в міських (районних) військових комісаріатах, територіальних центрах (в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві) та філіалах (в районах та містах) комплектування військовослужбовцями за контрактом, військових частинах встановлюються Генеральним штабом Збройних Сил України.";
 
43. 11) у назві та тексті статті 41 слова ", військовозобов’язаних та резервістів" замінити словами "і військовозобов’язаних".
 
44. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.