Кількість абзаців - 385 Розмітка (ліва колонка)


про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України (Друге читання)

0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України
 
2. Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Закону України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20-21, ст. 291):
 
5. 1) у статті 20:
 
6. а) у частині шостій слова "за шістдесят днів до дня виборів" замінити словами "за сорок п'ять днів до дня виборів";
 
7. б) у частині дев'ятій:
 
8. в абзаці першому слова "до трьох тисяч осіб" замінити словами "до двох тисяч п'ятисот осіб";
 
9. у пункті 3 цифри "3000" замінити цифрами "2500";
 
10. 2) у статті 23:
 
11. а) частину третю доповнити словами "засвідченим у встановленому законом порядку";
 
12. б) доповнити статтю новою частиною такого змісту:
 
13. "6. До складу окружної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу. Особа може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії";
 
14. 3) у статті 24:
 
15. а) у частині першій:
 
16. слова "у кількості не менше дванадцяти осіб" виключити;
 
17. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
18. "Дільнична виборча комісія утворюється у складі:
 
19. 1) для малих дільниць - не менше 10 осіб;
 
20. 2) для середніх дільниць - не менше 14 осіб;
 
21. 3) для великих дільниць - не менше 18 осіб";
 
22. б) частину другу доповнити словами "або в іншому встановленому законом порядку";
 
23. в) частини восьму і дев'яту викласти в такій редакції:
 
24. "8. У разі якщо у встановлений частиною другою цієї статті строк не надійшли подання щодо складу дільничної виборчої комісії або якщо кількість запропонованих до її складу осіб є меншою, ніж це встановлено частиною першою цієї статті, дільнична виборча комісія утворюється окружною виборчою комісією за поданням її голови у мінімальній кількості, встановленій частиною першою цієї статті, з обов’язковим урахуванням усіх поданих кандидатур від кандидатів на пост Президента України, внесених відповідно до частин другої, четвертої - сьомої цієї статті.
 
25. 9. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити громадяни України, які мають право голосу. Особа може одночасно входити до складу лише однієї виборчої комісії";
 
26. г) частину десяту після першого речення доповнити реченням такого змісту: "До складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці, утвореної в стаціонарному лікувальному закладі або в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, не можуть входити також працівники відповідного закладу або установи";
 
27. д) частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
28. "11. Кожен кандидат на пост Президента України, кандидатури від якого включені до складу дільничних виборчих комісій, має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх і великих виборчих дільниць у межах відповідного територіального виборчого округу, що залежить від кількості кандидатур від відповідного кандидата, які ввійшли до складу виборчих комісій. Кількість керівних посад для кожного кандидата на пост Президента України у кожній категорії виборчих дільниць у межах територіального виборчого округу визначається цілим числом, найближчим до добутку кількості посад відповідної категорії для відповідних виборчих дільниць у відношенні кількості кандидатур, включених від цього кандидата до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць від кандидатів на пост Президента України. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії за поданням голови окружної виборчої комісії, не може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії, крім випадків, коли кількість подань від кандидатів на пост Президента України менша трьох. Особа, включена до складу дільничної виборчої комісії закордонної виборчої дільниці за поданням Міністерства закордонних справ України, може бути призначена на керівну посаду у виборчій комісії тільки в разі відсутності кандидатур на таку посаду від кандидатів на пост Президента України";
 
29. 4) доповнити частину другу статті 25 пунктами 11, 11-1 і 11-2 такого змісту:
 
30. "11) здійснює контроль за додержанням і однаковим застосуванням законодавства про вибори Президента України виборцями, окружними і дільничними виборчими комісіями та їх членами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами цих органів, підприємствами, закладами, установами, організаціями та їх посадовими особами, засобами масової інформації, їх власниками, посадовими особами та творчими працівниками, кандидатами на пост Президента України, партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу, уповноваженими представниками, довіреними особами, офіційними спостерігачами від партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу та від кандидатів на пост Президента України, громадських організацій";
 
31. "11-1) надає дозвіл громадським організаціям мати офіційних спостерігачів;
 
32. 11-2) реєструє офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій, а також офіційних спостерігачів від громадських організацій для здійснення спостереження у закордонному виборчому окрузі";
 
33. 5) пункт 14 частини першої статті 26 після слів "партій (блоків)" доповнити словами "громадських організацій";
 
34. 6) у статті 28:
 
35. а) частину четверту доповнити реченням такого змісту: "У день голосування та під час повторного голосування, при підрахунку голосів, встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу засідання окружної або дільничної виборчої комісії є повноважним за умови присутності більше половини складу цієї комісії";
 
36. б) частину дев'яту після слів "партії (блоку), яка його висунула)" доповнити словами "офіційні спостерігачі від громадських організацій (разом не більше трьох осіб від різних громадських організацій)";
 
37. в) частину одинадцяту доповнити реченням такого змісту: "Таке рішення приймається двома третинами від складу виборчої комісії";
 
38. г) частину тринадцяту викласти в такій редакції:
 
39. "13. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії, крім випадків, передбачених цим Законом. На засіданні окружної або дільничної виборчої комісії в день голосування, зокрема, при підрахунку голосів, установленні результатів голосування на виборчій дільниці, підсумків голосування у межах територіального виборчого округу в разі присутності менше двох третин від складу комісії рішення комісії приймається не менше ніж двома третинами від числа членів комісії, присутніх на засіданні комісії";
 
40. 7) у частині дев'ятій статті 30 слова "від присутніх членів комісії" замінити словами "від її складу";
 
41. 8) у статті 32:
 
42. а) у частині четвертій слова "а в день голосування в порядку, встановленому цим Законом" виключити;
 
43. б) частини п'яту та шосту викласти в такій редакції:
 
44. "5. Скарга, зазначена у частині четвертій цієї статті, може бути подана не пізніше ніж за три дні до дня голосування і розглядається невідкладно, але не пізніше ніж за два дні до дня голосування.
 
45. 6. Позовна заява про уточнення списку виборців може бути подана до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України";
 
46. в) у частині сьомій слово "скарги" замінити словами "позовної заяви";
 
47. г) частину восьму доповнити реченням такого змісту: "Таке рішення може бути прийнято та направлено до органу ведення Державного реєстру виборців не пізніше ніж за два дні до дня виборів";
 
48. д) у частині дев'ятій слова "а в день виборів - невідкладно" виключити;
 
49. 9) у частині одинадцятій статті 34 слова "три дні" замінити словами "два дні";
 
50. 10) статтю 35 викласти в такій редакції:
 
51. "Стаття 35. Виправлення неточностей та технічних описок в уточненому списку виборців
 
52. 1. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії у день голосування виправляють неточності та технічні описки в уточненому списку виборців ( неправильне написання прізвища, імені, по батькові, дати народження, номера будинку, квартири місця проживання ( у разі якщо, незважаючи на такі технічні описки, є зрозумілим, що до списку внесено саме того виборця, який прибув на виборчу дільницю для голосування. Таке виправлення засвідчується підписами голови, заступника голови та секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка".
 
53. 2. Дільнична виборча комісія не має права вносити зміни та уточнення до уточненого списку виборців, виготовленого органом ведення Державного реєстру виборців, крім випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті.
 
54. 3. Дільнична виборча комісія вносить зміни до уточненого списку виборців на звичайній виборчій дільниці виключно на підставі рішення суду, про що невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців.
 
55. 4. При внесенні змін до уточненого списку виборців на підставі, зазначеній у частині третій цієї статті, рішення дільничною виборчою комісією не приймається.
 
56. 5. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії вносять до уточненого списку виборців зміни невідкладно після отримання дільничною виборчою комісією рішення суду в порядку, встановленому цим Законом.
 
57. 6. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до уточненого списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців згідно з документами, що були підставою для включення виборця до списку виборців. При цьому у графі "Примітка" зазначаються дата рішення суду про включення виборця до списку виборців.
 
58. 7. Виключення із списку виборців осіб здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом "Виключено" та підписами голови (заступника) і секретаря дільничної виборчої комісії у графі "Примітка". При цьому у зазначеній графі поруч із прізвищем виборця зазначається дата рішення суду про виключення виборця із списку виборців";
 
59. 11) у статті 36:
 
60. а) у частині восьмій слова "частиною шостою статті 32 цього Закону" замінити словами "Кодексом адміністративного судочинства України";
 
61. б) у частині дванадцятій слова "за місцем проживання цих виборців" замінити словами "за виборчими адресами цих виборців";
 
62. 12) у статті 36-1:
 
63. а) доповнити частину другу пунктом 7 такого змісту:
 
64. "7) громадян України - виборців, які прибули у встановленому законодавством порядку до відповідної іноземної держави у довготермінове відрядження, для проживання (перебування), в тому числі у зв'язку з роботою у міжнародних організаціях та їх органах, іноземних суб'єктах господарювання, навчанням, і звернулися із заявами про включення їх до списку виборців на закордонній виборчій дільниці";
 
65. б) у частині сьомій слова "відповідно до частини шостої" замінити словами "відповідно до частин шостої, одинадцятої";
 
66. в) частину восьму викласти в такій редакції:
 
67. "8. На підставі відомостей про виборців, наданих згідно з цією статтею, відповідні органи ведення Державного реєстру виборців здійснюють уточнення списків виборців на виборчих дільницях стосовно цих виборців, вживають заходів щодо недопущення кратного включення виборців до уточнених списків виборців";
 
68. г) частини десяту та одинадцяту викласти в такій редакції:
 
69. "10. Внесення змін виборчою комісією закордонної виборчої дільниці до уточненого списку виборців не допускається.
 
70. 11. Зміни до попереднього списку виборців на закордонній виборчій дільниці вносяться на підставі рішення дільничної виборчої комісії, прийнятого відповідно до частини дев'ятої статті 34 цього Закону";
 
71. д) частину дванадцяту виключити;
 
72. 13) частину другу статті 49 замінити двома частинами такого змісту:
 
73. "2. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації кандидата внесена грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок партії (партій, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, або особи, яка самовисунулася на пост Президента України.
 
74. 3. Грошова застава повертається партії (партіям, що входять до блоку), яка висунула кандидата на пост Президента України, чи кандидату на пост Президента України, якщо кандидат на пост Президента України отримав не менше семи відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Якщо кандидат на пост Президента України отримав менше семи відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, грошова застава не повертається і перераховується до Державного бюджету України";
 
75. 14) частину другу статті 58 доповнити словами "без витрачання власних коштів у будь-якій формі";
 
76. 15) у статті 64:
 
77. а) частину першу викласти в такій редакції:
 
78. "1. Участь у передвиборній агітації забороняється:
 
79. 1) іноземцям та особам без громадянства, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки кандидата на пост Президента України або партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу;
 
80. 2) органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам, їх посадовим і службовим особам у робочий чи позаробочий час, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом на пост Президента України;
 
81. 3) членам виборчих комісій протягом строку їх повноважень у відповідних виборчих комісіях";
 
82. б) перше речення частини четвертої доповнити словами "чи поширювати інформацію, яка має ознаки політичної реклами, безоплатно або з оплатою з джерел, не передбачених цим Законом, а так само поширювати будь-яку інформацію, що має на меті спонукати або спонукає виборців голосувати чи не голосувати за певного кандидата на пост Президента України";
 
83. 16) доповнити частину першу статті 68 після першого речення реченням такого змісту: "Офіційні спостерігачі від громадських організацій здійснюють спостереження за ходом виборчого процесу в порядку, визначеному цим Законом";
 
84. 17) доповнити Закон статтею 69-1 такого змісту:
 
85. "Стаття 69-1. Офіційні спостерігачі від громадських організацій
 
86. 1. Громадські організації, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстровані у встановленому законом порядку не менш як за два роки до дня виборів, мають право за дозволом Центральної виборчої комісії мати офіційних спостерігачів, які ведуть спостереження за перебігом виборчого процесу, в тому числі за голосуванням, підрахунком голосів і встановленням підсумків голосування на будь-якій виборчій дільниці та в територіальному виборчому окрузі.
 
87. 2. Громадська організація, яка відповідає вимогам, зазначеним у частині першій цієї статті, не пізніше ніж за п'ятдесят днів до дня виборів може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додаються нотаріально засвідчена копія статуту громадської організації, а також копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчена органом, що видав це свідоцтво, або засвідчена нотаріально.
 
88. 3. Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, передбачених частинами першою, другою цієї статті. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається уповноваженому представнику громадської організації не пізніше ніж наступного дня після дня прийняття такого рішення. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.
 
89. 4. Центральна виборча комісія не пізніше ніж за сорок днів до дня виборів офіційно публікує в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах Президента України.
 
90. 5. На офіційних спостерігачів від громадських організацій поширюються вимоги, встановлені частиною першою статті 69 цього Закону.
 
91. 6. Офіційний спостерігач від громадської організації реєструється окружною виборчою комісією (для здійснення спостереження у закордонному виборчому окрузі - Центральною виборчою комісією) за поданням громадської організації, яка отримала дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах, за підписом керівника цієї організації, засвідченого печаткою організації.
 
92. 7. У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів від громадської організації зазначаються їх прізвища, імена та по батькові, громадянство, дати народження, місця проживання та адреси житла, місця роботи та посади, номери контактних телефонів. До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути офіційними спостерігачами від цієї громадської організації.
 
93. 8. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації, зазначене у частинах шостій та сьомій цієї статті, вноситься до відповідної окружної виборчої комісії (щодо офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.
 
94. 9. Відповідна окружна виборча комісія (Центральна виборча комісія - щодо офіційних спостерігачів у закордонному виборчому окрузі) не пізніш як наступного дня після внесення подання видає офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
95. 10. На засіданні виборчої комісії, підсумковому засіданні та на виборчій дільниці під час голосування мають право бути присутніми одночасно не більше трьох офіційних спостерігачів від різних громадських організацій. При більшій кількості зареєстрованих офіційних спостерігачів від громадських організацій окружна виборча комісія рекомендує представникам громадських організацій узгодити розподіл дільниць між громадськими організаціями.
 
96. 11. Офіційний спостерігач від громадської організації має право:
 
97. 1) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів комісії, в тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам комісії фізично;
 
98. 2) робити фото-, кінозйомку, аудіо- та відеозапис, не порушуючи при цьому таємниці голосування;
 
99. 3) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;
 
100. 4) бути присутнім із дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружної виборчих комісій відповідного територіального виборчого округу з урахуванням вимог, передбачених частиною десятою цієї статті та частиною дев'ятою статті 28 цього Закону, в тому числі під час підрахунку голосів виборців на будь-якій виборчій дільниці, встановлення підсумків голосування в територіальному виборчому окрузі;
 
101. 5) отримати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів, встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу, результатів виборів Президента України та інших документів у випадках, передбачених цим Законом.
 
102. 12. Офіційний спостерігач від громадської організації зобов'язаний дотримуватись обмежень, передбачених частиною восьмою статті 69 цього Закону.
 
103. 13. Офіційний спостерігач від громадської організації не є суб'єктом виборчого процесу і не має прав суб'єкта виборчого процесу.
 
104. 14. У разі грубого або систематичного порушення офіційним спостерігачем від громадської організації вимог частини дванадцятої цієї статті дільнична виборча комісія своїм рішенням може позбавити його права бути присутнім на своєму засіданні. Таке рішення може бути оскаржене офіційним спостерігачем від громадської організації до виборчої комісії вищого рівня або до суду в порядку, передбаченому цим Законом.
 
105. 15. Громадська організація має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись із заявою, підписаною її керівником та засвідченою печаткою громадської організації, до відповідної окружної виборчої комісії (щодо офіційного спостерігача у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) про припинення його повноважень і подати документи для реєстрації офіційним спостерігачем від громадської організації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.
 
106. 16. Офіційний спостерігач від громадської організації має право у будь-який час звернутися до окружної виборчої комісії (офіційний спостерігач у закордонному виборчому окрузі - до Центральної виборчої комісії) із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача від громадської організації, копія якого надсилається громадській організації";
 
107. 18) статті 71 - 73 викласти в такій редакції:
 
108. "Стаття 71. Виборчий бюлетень
 
109. 1. Виборець здійснює голосування на виборах Президента України виборчим бюлетенем з виборів Президента України (далі - виборчий бюлетень).
 
110. 2. Форма і текст виборчого бюлетеня для голосування на виборах Президента України у день виборів, а також форма виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня повторного голосування.
 
111. 3. Виборчий бюлетень містить назву та дату проведення виборів (виборчий бюлетень для повторного голосування - дату повторного голосування), номер територіального виборчого округу або позначення закордонного виборчого округу, номер виборчої дільниці, крім спеціальних виборчих дільниць, які утворені відповідно до частини десятої статті 20, а також позначення місця для печатки дільничної виборчої комісії, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.
 
112. 4. До виборчого бюлетеня для голосування в день виборів вносяться відомості в алфавітному порядку за прізвищами зареєстрованих кандидатів на пост Президента України із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, року народження, місця проживання, місця роботи (занять), партійності кандидата, суб’єкта висунення кандидата. Праворуч напроти відомостей про кожного кандидата розташовується порожній квадрат. Після прізвищ усіх кандидатів розміщується відділений від переліку кандидатів неперервною лінією текст: "Не підтримую жодного кандидата на пост Президента України" і праворуч від цього тексту розташовується порожній квадрат.
 
113. 5. Виборчий бюлетень містить роз’яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування.
 
114. 6. Текст виборчого бюлетеня викладається державною мовою і повинен бути розміщений на одному аркуші та лише з одного боку. Виборчі бюлетені повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом.
 
115. 7. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів (дату повторного голосування), номер територіального виборчого округу або позначення закордонного виборчого округу, номер виборчої дільниці, а також позначення місця для номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці, підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видає виборчий бюлетень.
 
116. 8. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на 0, 5 відсотка перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на виборчій дільниці.
 
117. 9. Виборчий бюлетень є документом суворої звітності. Ступінь захисту виборчого бюлетеня встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
118. Центральна виборча комісія, окружні та дільничні виборчі комісії забезпечують суворий облік отриманих та виданих виборчих бюлетенів відповідно до вимог цього Закону. Документація, що забезпечує облік виборчих бюлетенів, передається підприємствами-виготовлювачами, окружними та дільничними виборчими комісіями до Центральної виборчої комісії. Центральна виборча комісія після офіційного оприлюднення результатів виборів Президента України забезпечує передання облікової інформації на збереження до відповідних архівних установ.
 
119. Стаття 72. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів
 
120. 1. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення в централізованому порядку виборчих бюлетенів державними поліграфічними підприємствами на підставі угод, укладених нею з цими підприємствами. Виборчі бюлетені для голосування в день виборів повинні бути виготовлені не пізніш як за сім днів до дня виборів, для повторного голосування - не пізніш як за шість днів до дня повторного голосування
 
121. 2. Підприємство - виготовлювач виборчих бюлетенів забезпечує суворе дотримання виготовлення замовленої кількості виборчих бюлетенів, їх облік та передачу замовнику в порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.
 
122. 3. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські форми знищуються в порядку та строки, визначені угодою про виготовлення виборчих бюлетенів.
 
123. 4. Контроль за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві-виготовлювачі, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку здійснюється контрольною комісією, яка утворюється Центральною виборчою комісією за поданнями кандидатів на пост Президента України не пізніш як у день затвердження форми виборчого бюлетеня.
 
124. 5. Виборчі бюлетені отримуються Центральною виборчою комісією в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта приймання-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Акти приймання-передачі виборчих бюлетенів із зазначенням кількості отриманих виборчих бюлетенів оприлюднюються не пізніше наступного дня після дня підписання кожного такого акта на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії. Зведена інформація на підставі актів приймання-передачі про кількість виборчих бюлетенів, виготовлених для кожного виборчого округу, оприлюднюється в тому ж порядку не пізніше ніж за два дні до дня виборів.
 
125. 6. На спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів чи день повторного голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, виборчі бюлетені можуть бути виготовлені, як виняток, з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією. Такий дозвіл може бути наданий не пізніше ніж за три дні до дня виборів на підставі подання відповідної окружної виборчої комісії, в якому зазначено номер виборчої дільниці, утвореної на відповідному судні чи на полярній станції України, назву судна чи полярної станції України, а також час, коли відповідне судно покинуло останній порт на території України. Виборчі бюлетені, виготовлені для такої виборчої дільниці на замовлення Центральної виборчої комісії, після надання зазначеного дозволу погашаються в установленому цим Законом порядку Центральною (якщо вони ще не були передані до окружної виборчої комісії) або окружною виборчою комісією, про що складається акт за формою і в порядку, встановленими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону. Відомості зазначеного акта враховуються Центральною виборчою комісією при складанні протоколу про результати виборів Президента України або окружною виборчою комісією при складанні протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу.
 
126. 7. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України з підстав та у порядку, визначених статтею 56 цього Закону, після виготовлення виборчих бюлетенів Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня. Такі зміни до виборчих бюлетенів вносяться членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа у порядку, встановленому частинами п’ятнадцятою - вісімнадцятою статті 73 цього Закону. Вносити зміни до виборчого бюлетеня без рішення Центральної виборчої комісії забороняється. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.
 
127. 8. Форма штампа, зазначеного у частині сьомій цієї статті, затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів. Окружні виборчі комісії не пізніш як за десять днів до дня виборів забезпечують виготовлення таких штампів. Штампи передаються дільничним виборчим комісіям разом із виборчими бюлетенями.
 
128. 9. Виборчий бюлетень, до якого не внесено зміни, зазначені у частині сьомій цієї статті, вважається недійсним. Виборчий бюлетень, до якого внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії або невідповідно до такого рішення, вважається недійсним.
 
129. 10. Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують завдану шкоду в порядку, встановленому законом.
 
130. Стаття 73. Порядок передачі виборчих бюлетенів виборчим комісіям
 
131. 1. Окружна виборча комісія приймає виборчі бюлетені від уповноваженого члена Центральної виборчої комісії або представника секретаріату Центральної виборчої комісії, уповноваженого рішенням Центральної виборчої комісії, на своєму засіданні не раніш як за сім днів до дня виборів або дня повторного голосування. Окружна виборча комісія складає у трьох примірниках протокол про прийняття виборчих бюлетенів. Зазначений протокол складається у порядку, передбаченому частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, та підписується уповноваженим членом або представником секретаріату Центральної виборчої комісії, уповноваженим рішенням Центральної виборчої комісії, який здійснює передавання виборчих бюлетенів. Перший примірник протоколу передається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення.
 
132. 2. Окружна виборча комісія забезпечує збереження і охорону виборчих бюлетенів, отриманих від Центральної виборчої комісії. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні окружної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі або окремій кімнаті), який (яка) опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії. Сейф (металева шафа чи окрема кімната) постійно (до передачі виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.
 
133. 3. Окружна виборча комісія не раніш як за два дні до дня виборів або дня повторного голосування, але не пізніш як за 20 годин до початку голосування, на своєму засіданні передає виборчі бюлетені дільничним виборчим комісіям відповідного територіального округу. Виборчі бюлетені приймають голова, секретар та член дільничної виборчої комісії або за рішенням комісії інші три члени комісії. Члени дільничної виборчої комісії, які отримують виборчі бюлетені, мають бути представниками різних кандидатів на пост Президента України.
 
134. 4. Усі виборчі бюлетені із зазначеними номерами виборчих дільниць передаються відповідним дільничним виборчим комісіям. Виборчим комісіям дільниць, утворених відповідно до частини десятої статті 20 цього Закону, передаються виборчі бюлетені без зазначення номера виборчої дільниці у кількості, яка дорівнює кількості громадян, включених до уточненого списку виборців на виборчій дільниці, з резервом, обсяг якого встановлюється Центральною виборчою комісією.
 
135. 5. Про передачу окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям відповідного територіального виборчого округу складається протокол в порядку і за формою, встановленими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону. У протоколі зазначаються:
 
136. 1) номер територіального виборчого округу;
 
137. 2) кількість усіх виборчих бюлетенів, отриманих окружною виборчою комісією;
 
138. 3) номер кожної виборчої дільниці, членам дільничної виборчої комісії якої передаються виборчі бюлетені;
 
139. 4) кількість виборців на виборчій дільниці згідно зі списком виборців на день складення протоколу;
 
140. 5) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування;
 
141. 6) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені;
 
142. 7) кількість виборчих бюлетенів, погашених окружною виборчою комісією, що були призначені для спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають в день виборів або у день повторного голосування у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, яким Центральною виборчою комісією надано дозвіл на виготовлення виборчих бюлетенів відповідно до частини шостої статті 72 цього Закону.
 
143. 6. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів складається у кількості примірників, яка на три більша, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу невідкладно надсилається до Центральної виборчої комісії, другий - зберігається в окружній виборчій комісії, третій - невідкладно вивішується у приміщенні окружної виборчої комісії для загального ознайомлення. Решта по одному примірнику протоколу надається членам окружної виборчої комісії.
 
144. 7. Витяг із протоколу за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, із зазначенням відомостей, що стосуються відповідної виборчої дільниці, надається разом із виборчими бюлетенями представникам кожної дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені, за підписами голови і секретаря окружної територіальної виборчої комісії та трьох членів відповідної дільничної виборчої комісії, засвідчений печаткою окружної територіальної виборчої комісії.
 
145. 8. Дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць виборчі бюлетені передаються не раніш як за три дні до дня виборів або дня повторного голосування через Міністерство закордонних справ України у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією; за необхідності, як виняток, виборчі бюлетені можуть передаватися за шість днів до дня виборів або дня повторного голосування. Про передачу виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць Центральна виборча комісія складає протокол, зазначений у частині п’ятій цієї статті. Протокол складається у двох примірниках, один з яких залишається в Центральній виборчій комісії, а другий разом із витягами з цього протоколу для кожної закордонної виборчої дільниці передається до Міністерства закордонних справ України. Відомості зазначеного протоколу не пізніше наступного дня оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
146. 9. Кандидат на пост Президента України, уповноважений представник кандидата у Центральній виборчій комісії, довірена особа кандидата, офіційний спостерігач, який був присутнім при передачі виборчих бюлетенів, має право на своє прохання невідкладно отримати копії зазначених у частинах першій і шостій цієї статті протоколів, засвідчені на кожній сторінці головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплені печаткою цієї комісії, з розрахунку не більш як по одній копії протоколу для кожного кандидата на пост Президента України. Копії протоколу, зазначеного у частині восьмій цієї статті, надаються уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України у Центральній виборчій комісії.
 
147. 10. Члени дільничної виборчої комісії звичайних та спеціальних виборчих дільниць (крім дільниць на суднах, що перебувають на цей час у плаванні під Державним Прапором України, та на полярній станції України) транспортують отримані ними виборчі бюлетені до приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ України, на якого покладається обов’язок з охорони.
 
148. 11. Приймання виборчих бюлетенів дільничною виборчою комісією відбувається на засіданні дільничної виборчої комісії невідкладно після прибуття членів виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені. Секретар дільничної виборчої комісії проставляє у визначених місцях кожного виборчого бюлетеня печатку комісії. Інший визначений рішенням дільничної виборчої комісії член комісії перераховує отримані виборчі бюлетені, перевіряючи відповідність номерів територіального виборчого округу та виборчої дільниці, зазначених на виборчих бюлетенях, виборчій дільниці, яка отримала виборчі бюлетені. На виборчих дільницях, утворених відповідно до частини десятої статті 20 цього Закону, у визначених місцях виборчого бюлетеня та контрольного талона проставляється також номер виборчої дільниці.
 
149. 12. При підрахунку виборчих бюлетенів визначений дільничною виборчою комісією член комісії рахує виборчі бюлетені вголос. Інші члени комісії спостерігають за підрахунком. При підрахунку виборчих бюлетенів забороняється поділ виборчої комісії на кілька груп, кожна з яких підраховує частину виборчих бюлетенів.
 
150. 13. У разі виявлення невідповідності кількості підрахованих виборчих бюлетенів кількості, зазначеній у витягу з протоколу окружної виборчої комісії про передання виборчих бюлетенів, невідповідності номерів територіального виборчого округу та номерів виборчої дільниці, зазначених на виборчих бюлетенях, виборчій дільниці, на якій їх отримали, дільнична виборча комісія складає у двох примірниках акт про таке розходження із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини розходження. Цей акт складається за формою і в порядку, передбаченими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону. Один примірник акта передається до окружної виборчої комісії, а другий зберігається у дільничній виборчій комісії. За наявності зазначених розходжень кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, вважається кількість, встановлена на засіданні дільничної виборчої комісії та зафіксована в акті про розходження і в протоколі засідання комісії.
 
151. 14. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який опечатується на тому ж засіданні комісії стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки дільничної виборчої комісії і постійно (до початку підготовчого засідання комісії, передбаченого частиною четвертою статті 75 цього Закону) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ України.
 
152. 15. У разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня із застосуванням спеціального штампа, зазначеного у частині восьмій статті 72 цього Закону, дільнична виборча комісія не пізніш як напередодні дня виборів або дня повторного голосування на виконання цього рішення проводить своє засідання в порядку, встановленому частинами шістнадцятою - дев’ятнадцятою цієї статті.
 
153. 16. На початку зазначеного засідання усі присутні оглядають стрічку, якою було опечатано сейф (металеву шафу), в якому зберігаються виборчі бюлетені. Якщо стрічка не пошкоджена і має відповідні підписи і печатку, відкривається сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями. Голова дільничної виборчої комісії на підставі витягу з протоколу окружної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії або акта, зазначеного у частині тринадцятій цієї статті, оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.
 
154. 17. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідності підписів чи печатки на ній голова дільничної виборчої комісії негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ України та окружну виборчу комісію. Після цього голова комісії невідкладно відкриває сейф (металеву шафу) та виймає наявні у ньому виборчі бюлетені. Члени дільничної виборчої комісії перевіряють виборчі бюлетені, зокрема щодо відповідності номерів територіального виборчого округу та виборчої дільниці, наявності відбитка печатки цієї дільничної виборчої комісії, після чого перераховують виборчі бюлетені. Дільнична виборча комісія складає акт про виявлені ознаки відкриття сейфа (металевої шафи) та (у разі виявлення) про невідповідність кількості виборчих бюлетенів. Зазначений акт складається за формою і в порядку, передбаченими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону. Кількість виявлених у сейфі (металевій шафі) виборчих бюлетенів фіксується також у протоколі засідання виборчої комісії. У такому випадку встановлена кількість вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.
 
155. 18. Після виконання дій, передбачених частинами шістнадцятою або сімнадцятою цієї статті, дільнична виборча комісія вносить зміни до виборчого бюлетеня. Визначений рішенням дільничної виборчої комісії член цієї комісії проставляє відбиток штампа, передбаченого частиною восьмою статті 72 цього Закону, у виборчому бюлетені на квадраті напроти прізвища кандидата на пост Президента України, реєстрацію якого скасовано. Штамп ставиться горизонтально і не може заходити на текст виборчого бюлетеня з прізвищем іншого кандидата. Після цього виборчі бюлетені перераховуються, складаються у сейф (металеву шафу), де вони зберігаються у порядку, передбаченому частиною чотирнадцятою цієї статті. У разі розходження кількості виборчих бюлетенів, підрахованих після внесення змін, з кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, комісія на тому ж засіданні складає акт за формою і в порядку, зазначеними у частині тринадцятій цієї статті. Кількість виборчих бюлетенів, зазначена у такому акті, фіксується також у протоколі засідання комісії і вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією.
 
156. 19. У разі якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії або невідповідно до такого рішення, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про це у двох примірниках акт за формою і в порядку, передбаченими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону. В акті повинно бути зазначено кількість отриманих виборчих бюлетенів, кількість зіпсованих виборчих бюлетенів та прізвища осіб, з вини яких це сталося. Один примірник цього акта невідкладно передається до окружної виборчої комісії, другий примірник зберігається в дільничній виборчій комісії. Відомості зазначеного акта враховуються дільничною виборчою комісією при складанні протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. На підставі цього акта та звернення окружної виборчої комісії Центральною виборчою комісією приймається рішення про передрук відповідної кількості виборчих бюлетенів. Зіпсовані виборчі бюлетені погашаються та упаковуються в порядку, передбаченому частиною дев'ятнадцятою статті 78 цього Закону. На пакеті зазначається: "Зіпсовані виборчі бюлетені". Запаковані зіпсовані виборчі бюлетені зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня виборів або дня повторного голосування і передаються до окружної виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією у порядку, передбаченому статтею 81 цього Закону";
 
157. 19) частину четверту статті 74 викласти в такій редакції:
 
158. "4. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих). Виборчі скриньки виготовляються з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Кожній виборчій скриньці присвоюється порядковий номер у межах виборчої дільниці, який проставляється на цій скриньці. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня - не менше трьох стаціонарних виборчих скриньок, велика - не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок. Стаціонарні виборчі скриньки встановлюються у приміщенні для голосування так, щоб виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни для таємного голосування. Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок визначається Центральною виборчою комісією";
 
159. 20) частину десяту статті 75 викласти в такій редакції:
 
160. "10. Голова дільничної виборчої комісії на засіданні комісії перед початком голосування надає для огляду членам дільничної виборчої комісії, присутнім кандидатам на пост Президента України, їх довіреним особам, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації по черзі всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки. Кожна виборча скринька ретельно оглядається, після огляду голова дільничної виборчої комісії пломбує виборчу скриньку виготовленою в централізованому порядку на замовлення Центральної виборчої комісії пломбою одноразового використання єдиного зразка, яка має серію та номер. Після опломбування у виборчу скриньку опускається контрольний лист, у якому зазначаються номер територіального округу, номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, підписи голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів, які присутні при цьому. Контрольний лист підписується цими особами, їхні підписи скріплюються печаткою комісії. Після вкидання контрольного листа голова комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводить з нею ту ж процедуру. Після опломбування останньої виборчої скриньки та вкидання до неї контрольного листа і встановлення стаціонарних (великих) виборчих скриньок на відведених для них місцях виборча дільниця вважається готовою до проведення голосування. Переносні (малі) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для виборчих бюлетенів вниз у полі зору членів комісії та інших осіб, присутніх на виборчій дільниці під час голосування відповідно до вимог цього Закону";
 
161. 21) статті 78, 79 викласти в такій редакції:
 
162. "Стаття 78. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці
 
163. 1. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії розпочинається відразу після закінчення голосування виборців на виборчій дільниці і проводиться у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Підсумкове засідання проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
164. 2. На час проведення підсумкового засідання дільнична виборча комісія доручає ведення протоколу засідання виборчої комісії заступнику голови дільничної виборчої комісії або іншому члену дільничної виборчої комісії. Секретар дільничної виборчої комісії на цьому засіданні вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
165. 3. У разі якщо під час проведення голосування до дільничної виборчої комісії надходили заяви стосовно порушень, що мали місце під час проведення голосування на виборчій дільниці, дільнична виборча комісія розглядає їх на початку засідання до початку підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.
 
166. 4. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється відкрито і прозоро виключно членами дільничної виборчої комісії. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться у послідовності викладених положень цієї статті.
 
167. 5. Кожен член дільничної виборчої комісії, який відповідно до частини першої статті 76 цього Закону видавав виборцям виборчі бюлетені, підраховує та вносить на кожний отриманий ним аркуш списку виборців такі відомості (по кожному аркушу окремо):
 
168. 1) кількість виборців, внесених до списку виборців;
 
169. 2) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування (за підписами виборців у списку виборців);
 
170. 3) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування (за відміткою "голосує за місцем перебування").
 
171. 6. Після внесення відомостей, передбачених частиною п’ятою цієї статті, член дільничної виборчої комісії підписує кожний аркуш списку виборців, підсумовує відповідні відомості по всіх отриманих ним аркушах списку виборців і передає їх та сумарні відомості по цих аркушах голові дільничної виборчої комісії. Голова та секретар дільничної виборчої комісії підсумовують зазначені відомості, оголошують їх та вносять на останню сторінку списку виборців.
 
172. 7. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
173. 8. Дільнична виборча комісія на підставі порівняння списку виборців та витягу із списку виборців встановлює кількість виборців на виборчій дільниці, які були включені до витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
174. 9. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування, за підписами виборців у списку виборців. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування.
 
175. 10. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування, за підписами у витягу із списку виборців та відмітками "голосує за місцем перебування" у списку виборців. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені за місцем перебування.
 
176. 11. Список виборців, доданий до нього витяг із списку виборців, виготовлений згідно з частиною третьою статті 77 цього Закону, заяви виборців, на підставі яких складався витяг із списку виборців, запаковуються у порядку, встановленому частиною дванадцятою цієї статті. На пакеті робиться напис "Список виборців".
 
177. 12. Дільнична виборча комісія запаковує опрацьовані виборчі документи у паперові пакети. Пакет з виборчими документами заклеюється, на пакеті робиться напис, який вказує на вид запакованих документів, а також зазначаються номер територіального виборчого округу або позначення закордонного виборчого округу, номер виборчої дільниці, дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка дільничної виборчої комісії.
 
178. 13. Членам дільничної виборчої комісії, крім голови комісії, заступника голови чи іншого члена дільничної виборчої комісії, який веде протокол засідання комісії, та секретаря дільничної виборчої комісії, який вносить відомості до протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці, з моменту початку їх роботи з виборчими бюлетенями під час підрахунку голосів виборців забороняється користуватися ручками чи будь-якими іншими писальними засобами.
 
179. 14. Члени дільничної виборчої комісії, які отримали виборчі бюлетені для видачі їх виборцям відповідно до частини першої статті 76, частини шостої статті 77 цього Закону, почергово публічно перераховують невикористані виборчі бюлетені, які залишилися у них.
 
180. 15. Сума кількості виборчих бюлетенів, виданих членом дільничної виборчої комісії виборцям (за кількістю підписів виборців у відповідних аркушах списку виборців), та кількості виборчих бюлетенів, які залишилися невикористаними у члена дільничної виборчої комісії, повинна дорівнювати кількості виборчих бюлетенів, отриманих цим членом комісії для видачі їх виборцям відповідно до частини першої статті 76, частини шостої статті 77 цього Закону. У разі відповідності зазначеної суми кількості отриманих членом дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів член комісії передає підраховані невикористані виборчі бюлетені голові дільничної виборчої комісії.
 
181. 16. У разі невідповідності суми, зазначеної у частині п'ятнадцятій цієї статті, кількості отриманих членом дільничної виборчої комісії виборчих бюлетенів дільнична виборча комісія складає в порядку, передбаченому частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, акт із зазначенням імовірної причини такої невідповідності.
 
182. 17. Голова дільничної виборчої комісії підсумовує кількість невикористаних виборчих бюлетенів та оголошує її. Оголошена кількість невикористаних виборчих бюлетенів заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
183. 18. У разі необхідності або на вимогу членів дільничної виборчої комісії невикористані виборчі бюлетені можуть бути повторно перераховані. Підрахунок виборчих бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 73 цього Закону.
 
184. 19. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута виборчого бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені разом із виборчими бюлетенями, зазначеними у частині дев'ятій статті 76 цього Закону, запаковуються у порядку, встановленому частиною дванадцятою цієї статті. На пакеті робиться напис "Невикористані виборчі бюлетені".
 
185. 20. Члени дільничної виборчої комісії, які видавали виборчі бюлетені виборцям, почергово підраховують вголос наявні у них контрольні талони виданих виборчих бюлетенів. Член дільничної виборчої комісії передає підраховані контрольні талони виданих виборчих бюлетенів голові дільничної виборчої комісії.
 
186. 21. Голова дільничної виборчої комісії підсумовує загальну кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів та оголошує її.
 
187. 22. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює загальна кількість контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів, зазначена у частині двадцять першій цієї статті, сумі кількостей, зазначених у частинах дев'ятій, десятій цієї статті.
 
188. 23. У разі необхідності або на вимогу членів дільничної виборчої комісії контрольні талони виданих виборчих бюлетенів можуть бути повторно перераховані. Підрахунок контрольних талонів виданих виборчих бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 73 цього Закону.
 
189. 24. У разі збігу кількості та суми, що зазначені у частині двадцять другій цієї статті, голова дільничної виборчої комісії оголошує таку кількість як кількість виборців, що отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці. Секретар дільничної виборчої комісії заносить цю кількість до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
190. 25. У разі невідповідності кількості та суми, що зазначені у частині двадцять другій цієї статті, дільнична виборча комісія складає про це акт у порядку, передбаченому частиною двадцять другою статті 28 цього Закону. Після цього дільнична виборча комісія приймає рішення про встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
191. 26. Контрольні талони виданих виборчих бюлетенів запаковуються у порядку, встановленому частиною дванадцятою цієї статті. На пакеті робиться напис "Контрольні талони".
 
192. 27. Дільнична виборча комісія перевіряє, чи дорівнює кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією, сумі кількості невикористаних виборчих бюлетенів та зіпсованих виборчих бюлетенів, передбачених частиною дев'ятнадцятою статті 73 цього Закону, і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає про це акт у порядку, передбаченому частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, із зазначенням встановленої її рішенням причини такої розбіжності.
 
193. 28. Після закінчення виконання зазначених дій дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб на виборчих скриньках.
 
194. 29. У разі виявлення на виборчих скриньках пошкодження пломб чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки, дільнична виборча комісія складає про це акт за формою та в порядку, передбаченими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, із зазначенням характеру виявлених пошкоджень.
 
195. 30. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Першими відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувалися при голосуванні виборців за місцем перебування, а останніми відкриваються, у разі їх наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування.
 
196. 31. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії. При цьому перевіряється наявність у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці - контрольних листів).
 
197. 32. Виборчі бюлетені з пошкодженої виборчої скриньки виймаються по одному без їх перемішування. Дільнична виборча комісія підраховує кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці. При цьому перевіряється наявність у цій виборчій скриньці контрольного листа, який повинен бути вийнятий останнім.
 
198. 33. Загальна кількість виборчих бюлетенів у кожній виборчій скриньці підраховується окремо. Встановлення результатів голосування по кожній скриньці окремо не проводиться. Підрахунок виборчих бюлетенів проводиться у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 73 цього Закону.
 
199. 34. Усі виявлені у виборчих скриньках предмети, що не є виборчими бюлетенями встановленої форми, складаються окремо і не підраховуються. До предметів відносять і контрольні листи. У разі виникнення сумнівів, чи є предмет виборчим бюлетенем, дільнична виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член дільничної виборчої комісії має право особисто оглянути предмет. На час його огляду підрахунок виборчих бюлетенів припиняється. Предмети, що не є виборчими бюлетенями, запаковуються у порядку, передбаченому частиною дванадцятою цієї статті. На пакеті робиться напис "Предмети".
 
200. 35. Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше виборчих бюлетенів, ніж зазначено в контрольному листі у цій виборчій скриньці, дільнична виборча комісія складає акт про таку невідповідність за формою та в порядку, передбаченими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці, та прізвища членів дільничної виборчої комісії, підписи яких проставлені на вказаних виборчих бюлетенях.
 
201. 36. При складанні акта, зазначеного у частині тридцять п'ятій цієї статті, дільнична виборча комісія перевіряє, чи виборчі бюлетені, виявлені у переносній скриньці, мають номери відповідного територіального виборчого округу та відповідної виборчої дільниці, відбиток печатки відповідної дільничної виборчої комісії, зазначені прізвища та проставлені підписи членів відповідної дільничної виборчої комісії, які проводили голосування виборців за місцем перебування. Бюлетені з неналежними ознаками не підлягають врахуванню при встановленні під час підрахунку голосів загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Якщо після їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, невідповідність, зазначена у частині тридцять п'ятій цієї статті, усунута, виборчі бюлетені з належними ознаками підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Якщо бюлетенів з неналежними ознаками не виявлено або їх відокремлення від виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, не усуває невідповідність, зазначену у частині тридцять п'ятій цієї статті, всі виборчі бюлетені з переносної виборчої скриньки не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.
 
202. 37. У разі відсутності у виборчій скриньці контрольного листа (у переносній виборчій скриньці - контрольних листів) дільнична виборча комісія складає за формою і в порядку, передбаченими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону, акт про відсутність у виборчій скриньці контрольного листа (контрольних листів), в якому зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій виборчій скриньці. Вказані виборчі бюлетені не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.
 
203. 38. У разі виникнення сумнівів у членів дільничної виборчої комісії щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних ситуаціях у випадках, зазначених у частинах тридцять п'ятій і тридцять сьомій цієї статті, дільнична виборча комісія приймає шляхом голосування рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скриньці, такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії.
 
204. 39. Після відкриття останньої скриньки загальна кількість виборчих бюлетенів у скриньках підсумовується. Встановлена у підсумку кількість виборчих бюлетенів є кількістю виборців, які взяли участь у голосуванні. Ця кількість оголошується головою дільничної виборчої комісії і заноситься секретарем дільничної виборчої комісії до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
205. 40. Виявлені у виборчих скриньках виборчі бюлетені, на яких зазначені номери територіального виборчого округу та (або) виборчої дільниці не відповідають номерам відповідного територіального виборчого округу, відповідної виборчої дільниці, а також виборчі бюлетені, на яких відсутній відтиск печатки цієї дільничної виборчої комісії або наявний відтиск печатки іншої виборчої комісії чи будь-якої іншої печатки, вважаються такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.
 
206. 41. Виборчі бюлетені, які відповідно до частин тридцять шостої - тридцять восьмої та сорокової цієї статті не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, підраховуються, заносяться до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці і запаковуються у порядку, встановленому частиною дванадцятою цієї статті. На пакеті робиться напис "Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню".
 
207. 42. Виборчі бюлетені, які підлягають врахуванню, розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища й ініціали кандидатів на пост Президента України, зазначених у виборчому бюлетені, написи "недійсні", "проти всіх". При розкладанні виборчих бюлетенів визначений дільничною виборчою комісією член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам дільничної виборчої комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця або вказуючи на підстави визнання виборчого бюлетеня недійсним. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється.
 
208. 43. Недійсним визнається виборчий бюлетень:
 
209. 1) на якому не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис члена дільничної виборчої комісії, який його видав, або наявний підпис особи, яка не видавала виборчі бюлетені на цій виборчій дільниці;
 
210. 2) за наявності обставин, зазначених у частині дев'ятій статті 72 цього Закону;
 
211. 3) якщо зроблено більш як одну позначку проти прізвищ кандидатів на пост Президента України або зроблено позначку проти прізвища кандидата та проти напису "Не підтримую жодного кандидата на пост Президента України";
 
212. 4) якщо не поставлено жодної позначки;
 
213. 5) якщо не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня;
 
214. 6) якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення виборця.
 
215. 44. У разі виникнення сумнівів у членів дільничної виборчої комісії щодо дійсності виборчого бюлетеня питання про визнання виборчого бюлетеня недійсним вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування. Перед голосуванням кожен член комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня та голосування підрахунок інших виборчих бюлетенів припиняється. Якщо дільнична виборча комісія не прийняла рішення про визнання виборчого бюлетеня недійсним, він вважається дійсним. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.
 
216. 45. Недійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 73 цього Закону. Кількість таких бюлетенів оголошується головою дільничної виборчої комісії і заноситься секретарем комісії до протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Недійсні виборчі бюлетені запаковуються у порядку, встановленому частиною дванадцятою цієї статті. На пакеті робиться напис "Недійсні виборчі бюлетені".
 
217. 46. Дільнична виборча комісія у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 73 цього Закону, підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України, а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України. Під час підрахунку голосів кожен член дільничної виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці оголошуються головою дільничної виборчої комісії і заносяться секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
218. 47. Дільнична виборча комісія зобов’язана при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, сумі кількостей недійсних виборчих бюлетенів, виборчих бюлетенів з голосами виборців, поданими за кожного кандидата на пост Президента України, та виборчих бюлетенів з голосами виборців, які не підтримали жодного кандидата. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія може повторно перерахувати виборчі бюлетені. При підтвердженні такої невідповідності дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням встановленої її рішенням причини такого розходження за формою та в порядку, передбаченими частиною двадцять другою статті 28 цього Закону.
 
219. 48. Виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата на пост Президента України, та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата на пост Президента України, запаковуються окремо у порядку, встановленому частиною дванадцятою цієї статті. На пакетах зазначаються відповідно прізвище та ініціали кандидата, "Не підтримали жодного кандидата на пост Президента України".
 
220. Стаття 79. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці
 
221. 1. Дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Форма бланка протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці повинна містити роз'яснення щодо заповнення протоколу. Форма бланка протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів. Бланки протоколів дільничних виборчих комісій нумеруються підприємством-виготовлювачем. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення бланків протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці для кожної виборчої дільниці у кількості 100 примірників у порядку та строки, визначені статтею 72 цього Закону для виготовлення виборчих бюлетенів. Бланки протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці передаються виборчим комісіям разом із виборчими бюлетенями в порядку та в строки, визначені статтею 73 цього Закону.
 
222. 2. До протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці прописом та цифрами заносяться:
 
223. 1) кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією;
 
224. 2) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених з дозволу Центральної виборчої комісії безпосередньо дільничною виборчою комісією на спеціальній виборчій дільниці, утвореній на судні, що перебуває в день виборів Президента України у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України;
 
225. 3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів (включаючи виборчі бюлетені, зіпсовані виборцями під час голосування);
 
226. 4) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів (до яких внесено зміни без рішення Центральної виборчої комісії або невідповідно до такого рішення);
 
227. 5) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці;
 
228. 6) кількість виборців, внесених на виборчій дільниці до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування;
 
229. 7) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
 
230. 8) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
 
231. 9) сумарна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на виборчій дільниці;
 
232. 10) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню;
 
233. 11) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
 
234. 12) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
 
235. 13) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці;
 
236. 14) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 
237. 15) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України;
 
238. 16) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України.
 
239. 3. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.
 
240. 4. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. Член дільничної виборчої комісії, присутній на засіданні дільничної виборчої комісії, зобов’язаний підписати протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. У разі своєї незгоди з результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі дільничної виборчої комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до першого примірника протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці і запаковується у пакет із цим протоколом. У разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Цей протокол підписується та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.
 
241. 5. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці мають право підписати кандидати на пост Президента України, довірені особи кандидата, офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців.
 
242. 6. Забороняється заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до них без відповідного рішення дільничної виборчої комісії будь-яких виправлень.
 
243. 7. Якщо після підписання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, але до відправлення цього протоколу разом із виборчою документацією до окружної виборчої комісії дільнична виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення змін до нього шляхом складення нового протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з усуненням неточностей, на якому робиться позначка "Уточнений". При цьому перерахунок виборчих бюлетенів не проводиться. Протокол з позначкою "Уточнений" складається у кількості примірників, зазначеній у частині третій цієї статті, та підписується у порядку, встановленому частиною четвертою цієї статті. Про складення протоколу з позначкою "Уточнений" зазначається у протоколі засідання дільничної виборчої комісії.
 
244. 8. Кандидатам на пост Президента України, довіреним особам кандидатів, офіційним спостерігачам, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, на їх прохання невідкладно видаються копії протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, у тому числі з позначкою "Уточнений", засвідчені головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою виборчої комісії, з розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу на кожного кандидата на пост Президента України та по одній копії кожного протоколу для офіційних спостерігачів від однієї громадської організації.
 
245. 9. Про видачу копій протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. В акті зазначаються перелік осіб, які одержали копії відповідного протоколу, номер примірника, дата та час одержання цих копій і проставляються підписи цих осіб. Акт підписується головою та секретарем дільничної виборчої комісії і скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії. Акт запаковується у пакет разом з першим і другим примірниками протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.
 
246. 10. Перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, а за наявності - і відповідні примірники протоколу з позначкою "Уточнений" запаковуються до пакета зі спеціальною системою захисту у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 78 цього Закону. На пакеті робиться напис "Протокол про підрахунок голосів". Третій примірник протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці (протоколу з поміткою "Уточнений") зберігається у секретаря дільничної виборчої комісії, четвертий примірник зазначеного протоколу невідкладно вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної виборчої комісії, а решта по одному примірнику протоколу видається членам дільничної виборчої комісії.
 
247. 11. Пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також, за наявності, окремими думками членів дільничної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і доданими до них актами та рішеннями, прийнятими дільничною виборчою комісією, невідкладно після закінчення засідання дільничної виборчої комісії доставляються до відповідної окружної виборчої комісії";
 
248. 22) у частині третій статті 80 слова "у пунктах 1-6 частини другої статті 79" замінити словами "у пунктах 1-10, 13 частини другої статті 79";
 
249. 23) у частині першій статті 81:
 
250. а) слова "у частині десятій" замінити словами "у частині одинадцятій";
 
251. б) доповнити частину абзацом такого змісту:
 
252. "Секретар дільничної виборчої комісії, інші члени комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів до окружної виборчої комісії, залишаються у приміщенні дільничної виборчої комісії до отримання повідомлення про прийняття протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці окружною виборчою комісією. Під час транспортування виборчої документації печатка дільничної виборчої комісії зберігається у сейфі (металевій шафі) у приміщенні дільничної виборчої комісії";
 
253. 24) статті 82, 83 викласти в такій редакції:
 
254. "Стаття 82. Порядок прийняття та розгляду документів дільничних виборчих комісій окружною виборчою комісією
 
255. 1. З моменту закінчення голосування окружна виборча комісія розпочинає засідання, яке продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування у межах територіального виборчого округу. На цей час члени окружної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні виборчої комісії.
 
256. 2. Засідання окружної виборчої комісії, зазначене у частині першій цієї статті, оформляється протоколом безперервного засідання, який підписується головою або головуючим на засіданні, а також секретарем окружної виборчої комісії або членом комісії, який виконував на зазначеному засіданні обов’язки секретаря. До протоколу приєднуються (за наявності) окремі думки членів окружної виборчої комісії, які брали участь у засіданні і не згодні з прийнятим окружною виборчою комісією рішенням.
 
257. 3. На засіданні окружної виборчої комісії, зазначеному в частині першій цієї статті, голова окружної виборчої комісії приймає запечатані пакети з протоколами дільничних виборчих комісій та іншими виборчими документами, передбаченими частиною одинадцятою статті 79 цього Закону. Час отримання окружною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, перелік прийнятих виборчих документів і занесені до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відомості фіксуються у протоколі засідання окружної виборчої комісії.
 
258. 4. При прийнятті документів дільничної виборчої комісії окружна виборча комісія перевіряє комплектність документів та цілісність упаковки всіх пакетів з виборчими документами. Кожний член окружної виборчої комісії має право оглянути кожний пакет з документами. Голова окружної виборчої комісії відкриває пакет з протоколом про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та оголошує відомості, зазначені у ньому. При цьому окружна виборча комісія зобов’язана розглянути скарги щодо порушень під час голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці, а також під час транспортування виборчих документів, що надійшли до окружної виборчої комісії на момент прийняття документів дільничної виборчої комісії, та ознайомитись з окремими думками членів дільничної виборчої комісії.
 
259. За результатами розгляду документів дільничної виборчої комісії та скарг про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, а також під час транспортування виборчих документів до окружної виборчої комісії, окружна виборча комісія приймає одне з рішень:
 
260. 1) прийняти виборчі документи від дільничної виборчої комісії та врахувати відомості протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу;
 
261. 2) відмовити у прийнятті виборчих документів від дільничної виборчої комісії та зобов’язати дільничну виборчу комісію виправити виявлені недоліки шляхом виготовлення уточненого протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці;
 
262. 3) провести повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в порядку, встановленому цим Законом.
 
263. 5. Рішення, передбачене частиною четвертою цієї статті, приймається шляхом голосування членів окружної виборчої комісії відповідно до частини тринадцятої статті 28 цього Закону і заноситься до протоколу засідання окружної виборчої комісії.
 
264. 6. Протокол дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці розглядається окружною виборчою комісією після його оголошення. У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці виправлень, помилок, неточностей, які можуть бути виправлені без повторного підрахунку голосів, окружна виборча комісія своїм рішенням може зобов’язати дільничну виборчу комісію внести зміни до цього протоколу відповідно до вимог частини сьомої статті 79 цього Закону, про що зазначається у протоколі засідання окружної виборчої комісії. Протягом часу розгляду цього питання дільничною виборчою комісією подані до окружної виборчої комісії примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та додані до нього документи зберігаються в окружній виборчій комісії.
 
265. 7. Дільнична виборча комісія зобов’язана у строк, визначений окружною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до протоколу без перерахунку виборчих бюлетенів. Протокол з позначкою "Уточнений" транспортується до окружної виборчої комісії в порядку, встановленому статтею 81 цього Закону. Час прийняття окружною виборчою комісією протоколу дільничної виборчої комісії з позначкою "Уточнений" і занесені до цього протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання окружної виборчої комісії.
 
266. 8. За наявності скарг, підтверджених відповідно оформленими актами, складеними кандидатами на пост Президента України, довіреними особами кандидатів, офіційними спостерігачами, виборцями, про порушення вимог цього Закону під час проведення голосування та (або) підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій виборчій дільниці, а також за наявності акта або письмової скарги осіб, зазначених у частині першій статті 81 цього Закону, про порушення вимог цього Закону під час транспортування до окружної виборчої комісії протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів окружна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.
 
267. 9. У разі неможливості усунення без перерахунку виборчих бюлетенів неточностей у протоколі дільничної виборчої комісії, а також у разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами дільничної виборчої комісії окружна виборча комісія зобов’язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці.
 
268. 10. Протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та запечатані пакети з іншими виборчими документами дільничної виборчої комісії до проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці окружною виборчою комісією зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання окружної виборчої комісії.
 
269. 11. Повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці здійснюється окружною виборчою комісією з участю членів дільничної виборчої комісії, які передають виборчу документацію, після розгляду і прийняття протоколів та інших документів від усіх дільничних виборчих комісій. У повторному підрахунку окружною виборчою комісією голосів виборців на виборчій дільниці мають право брати участь усі члени цієї дільничної виборчої комісії. При цьому можуть бути присутніми кандидати на пост Президента України, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі.
 
270. 12. Окружна виборча комісія за результатами повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, який повинен містити відомості, передбачені частиною другою статті 79 цього Закону.
 
271. 13. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складається окружною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, що входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. Усі примірники протоколу підписуються присутніми членами окружної виборчої комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, та засвідчуються печаткою окружної виборчої комісії. Відомості протоколу оголошуються у процесі його складання в порядку, передбаченому статтею 78 цього Закону. Перший та другий примірники кожного протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці мають право підписати кандидати на пост Президента, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі, які були присутні при повторному підрахунку голосів виборців.
 
272. 14. Окружна виборча комісія може прийняти рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним лише у разі:
 
273. 1) виявлення при повторному підрахунку голосів виборців на відповідній виборчій дільниці обставин, зазначених у частині першій статті 80 цього Закону;
 
274. 2) виявлення фактів навмисного створення перешкод у здійсненні повноважень членами виборчих комісій чи реалізації офіційними спостерігачами, представниками засобів масової інформації права бути присутніми під час проведення голосування на виборчій дільниці у приміщенні, де проводиться голосування, на засіданні виборчої комісії при підрахунку голосів виборців, встановленні результатів голосування на виборчій дільниці, а так само неправомірного недопущення зазначених осіб у приміщення для голосування.
 
275. 15. У разі визнання голосування на виборчій дільниці недійсним при повторному підрахунку голосів виборців або виявленні фактів, передбачених пунктом 2 частини чотирнадцятої цієї статті, всі виборчі бюлетені, що використовувались для голосування на відповідній виборчій дільниці, вважаються такими, що не підлягають врахуванню. У цьому випадку протокол окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці складається у порядку, встановленому частинами дванадцятою, тринадцятою цієї статті, та повинен містити лише відомості, зазначені у пунктах 1 - 10, 13 частини другої статті 79 цього Закону. На місці інших відомостей ставиться прочерк.
 
276. 16. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці разом із відповідним протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, рішення окружної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним додаються до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування у межах відповідного територіального виборчого округу. Другий примірник протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зберігається у секретаря окружної виборчої комісії, третій - передається відповідній дільничній виборчій комісії, четвертий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.
 
277. 17. Кандидатам на пост Президента України, довіреним особам кандидатів, офіційним спостерігачам, які були присутні при повторному підрахунку голосів, на їх прохання невідкладно видаються копії зазначеного у цій статті протоколу, засвідчені головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплені печаткою цієї комісії, із розрахунку не більш як по одній копії кожного протоколу для кожного кандидата на пост Президента України та по одній копії кожного протоколу для офіційних спостерігачів від однієї громадської організації.
 
278. Стаття 83. Встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу
 
279. 1. Окружна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, у тому числі з поміткою "Уточнений", на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку зі спеціальних виборчих дільниць, утворених на суднах, що перебувають у день виборів у плаванні під Державним Прапором України, на полярній станції України, а у разі повторного підрахунку голосів виборців - також протоколів окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці встановлює:
 
280. 1) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружною виборчою комісією;
 
281. 2) кількість виборчих бюлетенів, погашених окружною виборчою комісією;
 
282. 3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;
 
283. 4) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;
 
284. 5) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями територіального виборчого округу;
 
285. 6) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів на виборчих дільницях територіального виборчого округу;
 
286. 7) загальну кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях територіального виборчого округу;
 
287. 8) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих дільницях територіального виборчого округу;
 
288. 9) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
 
289. 10) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
 
290. 11) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах територіального виборчого округу;
 
291. 12) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях територіального виборчого округу;
 
292. 13) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
 
293. 14) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
 
294. 15) загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах територіального виборчого округу;
 
295. 16) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 
296. 17) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України;
 
297. 18) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на пост Президента України.
 
298. 2. Відомості про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу цифрами і прописом заносяться до протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу. Відомості, зазначені у пунктах 3 - 18 частини першої цієї статті, вносяться до протоколу цифрами по кожній виборчій дільниці, що входить до складу територіального виборчого округу, а також сумарно цифрами і прописом по територіальному виборчому округу.
 
299. 3. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу складається окружною виборчою комісією за формою, що затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів. Форма протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу повинна містити роз'яснення щодо заповнення протоколу.
 
300. 4. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу складається окружною виборчою комісією у кількості примірників, яка на три більша, ніж кількість осіб, які входять до складу окружної виборчої комісії. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.
 
301. 5. Забороняється заповнювати протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу олівцем, а також підписувати його та засвідчувати печаткою окружної виборчої комісії до остаточного заповнення.
 
302. 6. Протокол про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами окружної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії, та засвідчується печаткою окружної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами окружної виборчої комісії. Член окружної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про підсумки голосування. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі окружної виборчої комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про підсумки голосування. У разі відсутності у протоколі підпису члена окружної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах територіального виборчого округу.
 
303. 7. Якщо після підписання протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу до відправки його до Центральної виборчої комісії окружна виборча комісія виявила в ньому неточності (описку чи помилку у цифрах), вона на тому ж засіданні розглядає питання про внесення до нього змін шляхом складення нового протоколу, на якому робиться позначка "Уточнений". Протокол з позначкою "Уточнений" виготовляється і підписується у порядку та в кількості примірників, установлених цією статтею. Складення окружною виборчою комісією протоколу з поміткою "Уточнений" на іншому засіданні окружної виборчої комісії без доручення Центральної виборчої комісії не допускається.
 
304. 8. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, а за наявності - перший примірник протоколу з позначкою "Уточнений" запаковуються до пакета із спеціальною системою захисту у порядку, встановленому частиною дванадцятою статті 78 цього Закону. На пакеті робиться напис "Протокол про підсумки голосування".
 
305. 9. Перший примірник протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу, а в разі внесення змін до цього протоколу - також протокол, в якому були допущені неточності (описки чи помилки у цифрах), та протокол з позначкою "Уточнений" разом із відповідними протоколами та актами дільничних виборчих комісій, рішеннями, прийнятими на підставі цих актів, та, за наявності, протоколами окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці, окремими думками членів окружної виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, заявами і скаргами про порушення окружною виборчою комісією порядку встановлення підсумків голосування в межах територіального виборчого округу та рішеннями, прийнятими окружною виборчою комісією за результатами їх розгляду, окружна виборча комісія невідкладно транспортує до Центральної виборчої комісії; другий примірник протоколу зберігається в окружній виборчій комісії; третій - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні окружної виборчої комісії; решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії.
 
306. 10. Кандидату на пост Президента України, довіреній особі кандидата, офіційному спостерігачу на його прохання невідкладно видається копія протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу (у тому числі з позначкою "Уточнений") та, за наявності, копія протоколу про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці із розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожного кандидата на пост Президента України та по одній копії кожного протоколу для офіційних спостерігачів від однієї громадської організації. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці головою та секретарем окружної виборчої комісії і скріплюються печаткою цієї комісії.
 
307. 11. Транспортування виборчих документів, зазначених у частині дев'ятій цієї статті, здійснюється головою окружної виборчої комісії або його заступником та двома членами цієї виборчої комісії - представниками двох інших кандидатів на пост Президента України, які набрали найбільшу кількість голосів у територіальному виборчому окрузі. Якщо голова чи заступник голови окружної виборчої комісії, який повинен транспортувати зазначені документи, представляє одного з двох кандидатів, які в територіальному виборчому окрузі набрали найбільшу кількість голосів виборців, або представник такого кандидата вмотивовано не може брати участь у транспортуванні виборчих документів до Центральної виборчої комісії, участь у транспортуванні бере представник кандидата, який набрав наступну кількість голосів виборців.
 
308. 12. Окружна виборча комісія зобов’язана встановити підсумки голосування у межах відповідного територіального виборчого округу незалежно від кількості виборчих дільниць, на яких голосування було визнано недійсним. Визнання голосування недійсним в межах територіального виборчого округу не допускається";
 
309. 25) доповнити Закон статтями 83-1, 83-2 такого змісту:
 
310. "Стаття 83-1. Встановлення підсумків голосування в межах окремого закордонного виборчого округу
 
311. 1. Центральна виборча комісія на засіданні приймає, розглядає та оголошує протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях або повідомлення про зміст відповідних протоколів, переданих засобами технічного зв’язку відповідно до частини четвертої статті 81 цього Закону.
 
312. 2. Центральна виборча комісія після прийняття і розгляду протоколів дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях на тому ж засіданні на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях та повідомлень про зміст таких протоколів дільничних виборчих комісій, переданих за допомогою технічних засобів зв’язку, встановлює в межах закордонного виборчого округу відомості, передбачені частиною першою статті 83 цього Закону.
 
313. 3. Відомості про підсумки голосування в межах окремого закордонного виборчого округу оголошуються на засіданні Центральної виборчої комісії та заносяться цифрами і прописом до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах окремого закордонного виборчого округу.
 
314. 4. Протокол, зазначений у частині третій цієї статті, складається у порядку, передбаченому частинами другою, шостою, сьомою статті 83 цього Закону.
 
315. 5. Протокол, зазначений у частині третій цієї статті, складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, які присутні на засіданні, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про підсумки голосування в межах окремого закордонного виборчого округу. У разі своєї незгоди із встановленими підсумками голосування, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах окремого закордонного виборчого округу. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, уповноважені представники кандидатів у Центральній виборчій комісії, довірені особи кандидатів в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі, які були присутні при встановленні підсумків голосування в межах окремого закордонного виборчого округу. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
316. 6. Кандидату на пост Президента України, уповноваженому представнику кандидата в Центральній виборчій комісії, довіреній особі кандидата в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі на їх прохання невідкладно видається копія протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування в межах окремого закордонного виборчого округу (у тому числі з поміткою "Уточнений") із розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожного кандидата на пост Президента України. Зазначені копії засвідчуються на кожній сторінці Головою та секретарем Центральної виборчої комісії і скріплюються печаткою Центральної виборчої комісії.
 
317. Стаття 83-2. Порядок прийняття та розгляду протоколів окружних виборчих комісій Центральною виборчою комісією
 
318. 1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні приймає та розглядає протоколи окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу. Відомості зазначеного протоколу на засіданні Центральної виборчої комісії оголошуються головою чи заступником голови відповідної окружної виборчої комісії. Час прийняття Центральною виборчою комісією протоколу окружної виборчої комісії і занесені до протоколу відомості фіксуються у протоколі засідання Центральної виборчої комісії.
 
319. 2. У разі виявлення у протоколі окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу виправлень, помилок, неточностей Центральна виборча комісія своїм рішенням може зобов’язати окружну виборчу комісію внести зміни до встановлених підсумків голосування виборців у межах територіального виборчого округу в порядку, встановленому частиною шостою статті 82 цього Закону, про що зазначається у протоколі засідання Центральної виборчої комісії. Протягом часу розгляду цього питання окружною виборчою комісією подані до Центральної виборчої комісії примірники протоколу про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу та додані до нього документи зберігаються в Центральній виборчій комісії.
 
320. 3. Окружна виборча комісія зобов’язана у строк, визначений Центральною виборчою комісією, розглянути питання про внесення змін до встановлених підсумків голосування виборців у межах територіального виборчого округу, за необхідності здійснюючи повторний підрахунок голосів виборців на окремих виборчих дільницях територіального виборчого округу. Протокол з поміткою "Уточнений" складається у порядку, передбаченому частиною сьомою статті 83 цього Закону. Зазначений протокол та інші необхідні виборчі документи транспортуються до Центральної виборчої комісії в порядку, встановленому частиною одинадцятою статті 83 цього Закону.
 
321. 4. Протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в межах територіального виборчого округу з поміткою "Уточнений" приймається Центральною виборчою комісією у порядку, встановленому частиною першою цієї статті";
 
322. 26) статтю 84 викласти в такій редакції:
 
323. "Стаття 84. Встановлення результатів виборів Президента України
 
324. 1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів, у тому числі з поміткою "Уточнений", та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у межах окремого закордонного виборчого округу не пізніш як на десятий день з дня виборів встановлює результати виборів Президента України, про що складає протокол. До протоколу про результати виборів Президента України заносяться прописом та цифрами такі відомості:
 
325. 1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії;
 
326. 2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених Центральною виборчою комісією;
 
327. 3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружними виборчими комісіями;
 
328. 4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених окружними виборчими комісіями;
 
329. 5) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;
 
330. 6) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничними виборчими комісіями;
 
331. 7) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;
 
332. 8) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
 
333. 9) кількість зіпсованих виборчих бюлетенів;
 
334. 10) кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях;
 
335. 11) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих дільницях;
 
336. 12) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;
 
337. 13) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;
 
338. 14) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
 
339. 15) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;
 
340. 16) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;
 
341. 17) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;
 
342. 18) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
343. 19) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 
344. 20) відсоток виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, у відношенні до загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
345. 21) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України;
 
346. 22) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата на пост Президента України, у відношенні до загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
347. 23) кількість виборців, які не підтримали жодного з кандидатів на пост Президента України;
 
348. 24) відсоток голосів виборців, які не підтримали жодного з кандидатів на пост Президента України, у відношенні до загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.
 
349. 2. Відомості про підсумки голосування цифрами і прописом заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів Президента України. Відомості, зазначені у пунктах 3 - 24 частини першої цієї статті, вносяться цифрами по кожному територіальному виборчому округу та по окремому закордонному виборчому округу, а також сумарно цифрами і прописом по єдиному загальнодержавному виборчому округу.
 
350. 3. Протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів Президента України складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні Центральної виборчої комісії, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (години і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов’язаний підписати протокол про результати виборів Президента України. У разі своєї незгоди із встановленими результатами виборів Президента України, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів Президента України. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати на пост Президента України, уповноважені представники кандидатів у Центральній виборчій комісії, довірені особи кандидатів в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі, які були присутні при встановленні результатів виборів Президента України. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.
 
351. 4. Обраним у день виборів Президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Про обрання Президента України Центральна виборча комісія приймає рішення із зазначенням прізвища, імені, по батькові обраного Президента України, його року народження, професії, посади (заняття), місця роботи, місця проживання, партійності, суб'єкта висування. У протоколі Центральної виборчої комісії про результати виборів Президента України при цьому зазначаються прізвище й ініціали кандидата, який відповідно до цього Закону обраний Президентом України.
 
352. 5. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено не більше двох кандидатів на пост Президента України і за підсумками голосування з виборів Президента України жоден кандидат не був обраний відповідно до вимог частини четвертої цієї статті, Центральна виборча комісія на підставі пункту 1 частини четвертої статті 15 цього Закону приймає рішення про звернення до Верховної Ради України з поданням про призначення повторних виборів Президента України.
 
353. 6. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на пост Президента України і за підсумками голосування з виборів Президента України жоден кандидат не був обраний відповідно до вимог частини четвертої цієї статті, Центральна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування, про що зазначається у протоколі про результати виборів Президента України.
 
354. 7. Повідомлення про результати голосування у день виборів Президента України та рішення Центральної виборчої комісії, прийняте за підсумками голосування, передбачене частинами четвертою, п’ятою або шостою цієї статті, публікуються нею в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр" не пізніш як на третій день після підписання протоколу про результати виборів Президента України";
 
355. 27) текст статті 86 викласти в такій редакції:
 
356. "1. Центральна виборча комісія не пізніш як на третій день з дня встановлення результатів виборів офіційно оголошує результати виборів Президента України шляхом опублікування таких результатів у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".
 
357. 2. Офіційне оголошення Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України є підставою для звільнення з роботи (посади), не сумісної із зайняттям поста Президента України, та прийняття рішення про припинення дії представницького мандата особи, обраної Президентом України";
 
358. 28) текст статті 99 викласти в такій редакції:
 
359. "1. Оскарження в судовому порядку рішень, дій чи бездіяльності, пов'язаних з організацією і проведенням виборів Президента України, здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України";
 
360. 29) статтю 100 виключити.
 
361. 2. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35 - 36, 37, ст.446):
 
362. 1) доповнити статтю 18 після частини третьої новою частиною такого змісту:
 
363. "4. Київському апеляційному адміністративному суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності Центральної виборчої комісії (крім справ щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму), члена Центральної виборчої комісії, справи щодо оскарження дій чи бездіяльності кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб".
 
364. У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати відповідно частинами п'ятою та шостою;
 
365. 2) у статті 20:
 
366. а) у частині першій слова "Вищий адміністративний суд України" замінити словами "Київський апеляційний адміністративний суд, Вищий адміністративний суд України";
 
367. б) у частині третій слова "окружного адміністративного суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ" замінити словами "Київського апеляційного адміністративного суду як суду першої інстанції";
 
368. 3) частину першу статті 24 доповнити абзацом такого змісту:
 
369. "Адміністративні справи, підсудні Київському апеляційному адміністративному суду як суду першої інстанції, розглядаються і вирішуються колегією у складі трьох суддів";
 
370. 4) у частині третій статті 172 слова "результатів всеукраїнського референдуму" замінити словами "результатів виборів або всеукраїнського референдуму";
 
371. 5) у частині третій статті 175:
 
372. а) слова "кандидата на пост Президента України" виключити;
 
373. б) слова "що порушують законодавство про вибори чи референдум" замінити словами "що порушують законодавство про референдум";
 
374. 6) у статті 176:
 
375. а) частину шосту викласти в такій редакції:
 
376. "6. Рішення, дії чи бездіяльність виборчих комісії, членів цих комісій можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому статтею 172 цього Кодексу";
 
377. б) у частині сьомій:
 
378. після слів "дії" доповнити словами "чи бездіяльність";
 
379. доповнити частину реченнями такого змісту: "Позовні заяви щодо дій чи бездіяльності кандидатів на пост Президента України, їх довірених осіб можуть бути подані у строк, визначений частиною шостою статті 172 цього Кодексу. Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією частиною, у строки, визначені частиною одинадцятою статті 172 цього Кодексу";
 
380. в) у частині одинадцятій слова "апеляційної інстанції" замінити словами "суду апеляційної інстанції", слова "скарги" замінити словами "позову";
 
381. 7) частину шосту статті 177 після слів та цифр "частини третьої статті 172" доповнити словами і цифрами "та частини сьомої статті 176".
 
382. ІІ. Прикінцеві положення
 
383. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
384. 2. Центральній виборчій комісії у триденний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої рішення у відповідність із цим Законом.