Кількість абзаців - 161 Розмітка (ліва колонка)


Про соціальний діалог в Україні (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про соціальний діалог в Україні
 
2. Цей Закон визначає правові засади організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні з метою регулювання трудових, соціально-економічних відносин, забезпечення соціальної стабільності, розвитку громадянського суспільства.
 
3. Стаття 1. Соціальний діалог
 
4. Соціальний діалог - це процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціально-економічної політики та регулювання соціально-трудових відносин.
 
5. Стаття 2. Законодавство про соціальний діалог
 
6. 1. Законодавство про соціальний діалог складається з Конституції України, законів України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про організації роботодавців", "Про колективні договори і угоди", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", трудового законодавства, цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.
 
7. 2. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про соціальний діалог, застосовуються правила цього договору.
 
8. Стаття 3. Основні принципи соціального діалогу
 
9. Соціальний діалог здійснюється на принципах:
 
10. законності;
 
11. репрезентативності й повноважності сторін та їх представників;
 
12. незалежності та рівноправності сторін;
 
13. конструктивності та взаємодії;
 
14. добровільності та прийняття реальних зобов’язань;
 
15. взаємної поваги та пошуку компромісних рішень;
 
16. обов’язковості розгляду пропозицій сторін;
 
17. пріоритету узгоджувальних процедур;
 
18. відкритості та гласності;
 
19. обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;
 
20. відповідальності за виконання прийнятих зобов’язань.
 
21. Стаття 4. Рівні та сторони соціального діалогу
 
22. 1. Соціальний діалог здійснюється на національному, територіальному та локальному (підприємство, установа, організація, транснаціональна корпорація) рівнях на тристоронній або двосторонній основі.
 
23. 2. Сторонами соціального діалогу є:
 
24. на національному рівні - профспілкова сторона, суб’єктами якої є всеукраїнські об’єднання професійних спілок, а в межах певного виду економічної діяльності - всеукраїнські професійні спілки, створені за галузевою ознакою; сторона роботодавців, суб’єктами якої є всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців та їх об’єднання, що діють у кількох видах економічної діяльності, а в межах певного виду економічної діяльності - об’єднання організацій роботодавців, які створені за галузевою ознакою і мають статус всеукраїнських; сторона органів виконавчої влади, суб’єктами якої є Кабінет Міністрів України та/або центральні органи виконавчої влади;
 
25. на територіальному рівні - профспілкова сторона, суб’єктами якої є професійні спілки відповідного рівня та організації професійних спілок, їх об’єднань, які діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сторона роботодавців, суб’єктами якої є організації роботодавців та їх об’єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці; сторона органів виконавчої влади, суб’єктами якої є місцеві органи виконавчої влади, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці стороною соціального діалогу можуть бути органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законодавством;
 
26. на локальному рівні - сторона працівників, суб’єктами якої є первинні профспілкові організації, а в разі їх відсутності - вільно обрані представники (представник) працівників, та сторона роботодавця, суб’єктами якої є роботодавець та/або уповноважені представники роботодавця.
 
27. 3. Для здійснення соціального діалогу та участі в роботі органів соціального діалогу склад суб’єктів профспілкової сторони та сторони роботодавців визначається за критеріями репрезентативності.
 
28. Загальними критеріями репрезентативності для профспілок та їх об’єднань є статус та чисельність членів цих організацій; для організацій роботодавців та їх об’єднань - статус та загальна чисельність працівників підприємств - членів відповідних організацій роботодавців.
 
29. Стаття 5. Форми здійснення соціального діалогу
 
30. 1. Соціальний діалог здійснюється між сторонами соціального діалогу відповідного рівня у формах: обміну інформацією; консультацій; узгоджувальних процедур; колективних переговорів з укладення колективних договорів і угод.
 
31. 2. Обмін інформацією здійснюється з метою з’ясування позицій, досягнення домовленостей, пошуку компромісу і прийняття спільних рішень щодо соціально-економічних і трудових питань.
 
32. Порядок обміну інформацією визначається сторонами. Жодна із сторін не може відмовити в наданні інформації, крім випадків, якщо така інформація відповідно до закону належить до інформації з обмеженим доступом.
 
33. 3. Консультації проводяться за пропозицією сторони соціального діалогу з метою визначення та зближення позицій сторін при прийнятті ними рішень, що належать до їх компетенції.
 
34. Сторона-ініціатор направляє іншим сторонам письмову пропозицію із зазначенням предмета консультації та терміну її проведення. Сторони, які одержали таку пропозицію, зобов’язані взяти участь у консультації, спільно погодити порядок і строки її проведення та визначити склад учасників.
 
35. 4. Узгоджувальні процедури здійснюються з метою врахування позицій сторін, вироблення компромісних узгоджених рішень під час розроблення законодавчих та нормативно-правових актів.
 
36. Порядок проведення узгоджувальних процедур визначається органами соціального діалогу відповідного рівня.
 
37. Недосягнення компромісу між сторонами за результатами узгоджувальних процедур не може бути підставою для перешкоджання роботі органів соціального діалогу.
 
38. 5. Колективні переговори проводяться з метою укладення колективних договорів і угод.
 
39. За результатами колективних переговорів укладаються: на національному рівні - національні угоди; на територіальному рівні - територіальні угоди; на локальному рівні - колективні договори.
 
40. Колективні договори і угоди після їх укладення є обов’язковими для виконання суб’єктами сторін соціального діалогу, які їх уклали.
 
41. Норми національних угод діють безпосередньо і є обов’язковими для застосування під час укладання колективних договорів на всіх підприємствах, в установах та організаціях, які перебувають у сфері дії сторін.
 
42. У національних та територіальних угодах за домовленістю сторін можуть встановлюватися терміни та черговість укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у сфері дії цих угод.
 
43. Порядок проведення колективних переговорів визначається окремим Законом.
 
44. Стаття 6. Органи соціального діалогу
 
45. 1. Для ведення соціального діалогу на національному та територіальному рівнях із рівного числа представників сторін соціального діалогу відповідного рівня утворюються Національна тристороння соціально-економічна рада та територіальні тристоронні соціально-економічні ради.
 
46. За ініціативою сторін можуть утворюватися інші тристоронні органи соціального діалогу - комітети, комісії тощо.
 
47. 2. Тристоронні органи соціального діалогу утворюються за спільним рішенням сторін відповідного рівня. Ініціатором утворення може виступати будь-яка сторона.
 
48. 3. Після прийняття рішення про утворення тристороннього органу та його кількісний склад кожна сторона соціального діалогу самостійно делегує для участі в його роботі своїх повноважних представників.
 
49. 4. Представники сторони органів виконавчої влади в органи соціального діалогу на національному рівні призначаються Кабінетом Міністрів України, а в межах певного виду економічної діяльності - рішеннями центральних органів виконавчої влади; на територіальному рівні - рішеннями місцевих органів виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
50. 5. Профспілкова сторона та сторона роботодавців визначає квоти представництва за критеріями репрезентативності та порядок делегування від профспілок і організацій роботодавців в органи соціального діалогу на спільних зібраннях повноважних представників організацій відповідного рівня:
 
51. на національному рівні - на спільних зібраннях повноважних представників всеукраїнських об’єднань професійних спілок, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців та їх об’єднань, що діють у кількох видах економічної діяльності; а в межах певного виду економічної діяльності - всеукраїнських професійних спілок, об’єднань організацій роботодавців, які створені за галузевою ознакою і мають статус всеукраїнських;
 
52. на територіальному рівні - на спільних зібраннях повноважних представників професійних спілок та їх об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці і мають відповідний статус.
 
53. 6. Ініціатором проведення таких спільних зібрань може виступити будь-яка організація відповідного рівня, яка має надіслати повідомлення всім організаціям не пізніше ніж за один місяць до його проведення.
 
54. Спільне зібрання повноважних представників вважається правоможним, якщо в ньому взяли участь представники не менше половини організацій з відповідним статусом, які дали згоду на участь у зібранні.
 
55. Для участі у зібранні організації, які отримали повідомлення, подають його організаторам не пізніше як за 10 днів до дати його проведення такі довідки:
 
56. профспілки - про свій статус та загальну чисельність членів;
 
57. об’єднання профспілок - про свій статус, перелік своїх членських організацій та загальну чисельність членів;
 
58. організації роботодавців - про свій статус та загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах відповідних організацій роботодавців;
 
59. об’єднання організацій роботодавців - про свій статус, перелік своїх членських організацій та загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах членів відповідних організацій роботодавців.
 
60. Дані в цій довідці визначаються на дату подання інформації.
 
61. Відповідно до затвердженого на спільних зібраннях повноважних представників квот професійні спілки та їх об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання делегують до складу профспілкової сторони та сторони роботодавців в органи соціального діалогу своїх представників на основі рішень виборних органів, які діють у цих організаціях згідно з їх статутами.
 
62. У разі ротації у складі діючих тристоронніх органів соціального діалогу спільні зібрання повноважних представників організують відповідні сторони цих органів.
 
63. Дії організатора спільного зібрання повноважних представників, що порушують права суб’єктів сторін соціального діалогу, можуть бути оскаржені в судовому порядку.
 
64. 7. Повноваження та організація роботи тристоронніх органів соціального діалогу регулюються цим Законом, статутами, положеннями та регламентами, що затверджуються цими органами.
 
65. Рішення, прийняті тристоронніми органами соціального діалогу в межах їх повноважень є обов’язковими для розгляду органами державної влади та органами місцевого самоврядування, профспілками та організаціями роботодавців відповідного рівня.
 
66. Органи соціального діалогу інформують громадськість про свою діяльність та прийняті рішення.
 
67. Стаття 7. Порядок створення та склад Національної тристоронньої соціально-економічної ради
 
68. 1. Національна тристороння соціально-економічна рада (далі - Національна рада) - це самостійний постійно діючий орган, який створюється для ведення соціального діалогу на національному рівні.
 
69. Координацію організаційних заходів щодо створення Національної ради здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.
 
70. 2. Національна рада об'єднує 45 членів, які делегуються сторонами соціального діалогу:
 
71. 15 членів - профспілковою стороною, які делегуються репрезентативними об'єднаннями професійних спілок. Репрезентативними вважаються об’єднання професійних спілок (федерації, конфедерації тощо), які мають статус всеукраїнських і налічують не менш як сто п’ятдесят тисяч членів.
 
72. 15 членів - стороною роботодавців, які делегуються репрезентативними об'єднаннями організацій роботодавців. Репрезентативними вважаються всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців та їх об’єднання, на підприємствах членів яких працюють не менш як двісті тисяч працівників, зайнятих у кількох видах економічної діяльності;
 
73. 15 членів - стороною органів виконавчої влади, які призначаються Кабінетом Міністрів України.
 
74. Делегування представників профспілкової сторони та сторони роботодавців здійснюється відповідно до частин п’ятої та шостої статті 6 цього Закону. При визначенні чисельності членів об’єднань профспілок та організацій роботодавців для підтвердження репрезентативності не допускається їх подвійний облік.
 
75. Про прийняті рішення щодо складу Національної ради сторони інформують одна одну.
 
76. 3. Кожна сторона Національної ради із свого складу визначає співголову та його заступників.
 
77. Очолює Національну раду голова, який обирається на першому засіданні із співголів сторін терміном на один рік.
 
78. 4. Строк повноважень членів Національної ради становить три роки. Питання позбавлення повноважень у зв'язку з невиконанням обов’язків членів Національної ради або з інших причин належить до компетенції кожної із сторін. Про зміни в персональному складі сторони інформують Національну раду у письмовій формі.
 
79. Члени Національної ради, голова, співголови сторін та їх заступники здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
 
80. 5. Всеукраїнські об’єднання профспілок та організацій роботодавців, які не відповідають критеріям, визначеним абзацами другим та третім частини другої цієї статті, можуть за рішенням своїх виборних органів надавати повноваження репрезентативним об’єднанням, представленим у Національній раді, або подавати на розгляд відповідних сторін пропозиції з питань, що належать до компетенції Національної ради. Ці пропозиції є обов’язковими для розгляду сторонами під час формування узгодженої позиції та прийняття рішень.
 
81. Стаття 8. Функції та права Національної ради
 
82. 1. Національна рада виконує дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції шляхом вироблення пропозицій і рекомендацій з урахуванням інтересів сторін соціального діалогу щодо:
 
83. формування та реалізації державної соціально-економічної політики та регулювання трудових відносин;
 
84. проектів законодавчих та нормативно-правових актів з питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин, державних програм економічного та соціального розвитку, інших державних цільових програм;
 
85. державних соціальних стандартів та рівня оплати праці;
 
86. обсягів видатків на соціальні цілі у законопроекті про державний бюджет України на відповідний рік;
 
87. ратифікації Україною конвенцій Міжнародної організації праці;
 
88. створення сприятливого середовища для розвитку соціального діалогу, ефективної діяльності суб’єктів господарювання, організацій профспілок та роботодавців;
 
89. впровадження міжнародного і вітчизняного досвіду з організації та ведення соціального діалогу;
 
90. інших питань, які сторони вважають значущими для забезпечення конституційних прав і гарантій громадян, суспільної злагоди, соціально-економічного розвитку держави.
 
91. 2. Пропозиції та рекомендації, прийняті в межах компетенції Національної ради та схвалені її рішенням, є обов’язковими для розгляду органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та організаціями роботодавців, яким вони адресовані. При розгляді цих рішень можуть запрошуватися делеговані члени Національної ради.
 
92. 3. Національна рада має право:
 
93. звертатися з пропозиціями щодо регулювання відносин у соціально-економічній та трудовій сферах, які схвалені її рішеннями, до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок, їх організацій та об’єднань;
 
94. делегувати своїх представників для участі у розгляді органами виконавчої влади, професійними спілками, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями питань соціально-економічного розвитку і трудових відносин;
 
95. одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок, їх організацій та об’єднань, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 
96. співпрацювати з органами соціального діалогу інших держав, міжнародними організаціями, міжнародними проектами та фондами, які діють в Україні.
 
97. Стаття 9. Організація діяльності Національної ради
 
98. 1. Національна рада забезпечує виконання своїх функцій шляхом проведення засідань, консультацій, утворення комітетів, тимчасових робочих та експертних груп.
 
99. 2. Основною організаційною формою діяльності Національної ради є засідання, яке проводиться не рідше ніж раз на три місяці відповідно до плану роботи. Позачергове засідання може скликатися головою, в тому числі на вимогу однієї із сторін.
 
100. Засідання вважається правоможним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин складу кожної сторони. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх від кожної сторони.
 
101. 3. Координацію діяльності Національної ради здійснює її голова, який має такі повноваження:
 
102. скликати засідання, у тому числі позачергові, та головувати на них;
 
103. приймати рішення про проведення консультацій та узгоджувальних процедур;
 
104. скликати оперативні наради співголів та їх заступників;
 
105. приймати в межах повноважень Національної ради рішення щодо питань, які потребують оперативного вирішення;
 
106. представляти Національну раду у відносинах з державними органами влади, організаціями профспілок і роботодавців, міжнародними організаціями;
 
107. 4. Співголови сторін одночасно є заступниками голови Національної ради і здійснюють координацію діяльності сторін шляхом:
 
108. проведення засідань сторони у разі необхідності узгодження спільної позиції та вирішення питань щодо змін у персональному складі;
 
109. представлення позиції відповідної сторони на засіданнях Національної ради, а також під час проведення на національному рівні консультацій та узгоджувальних процедур;
 
110. інформування членів Національної ради відповідної сторони про результати розгляду питань між засіданнями.
 
111. У разі тимчасової відсутності голови з поважних причин його обов’язки за домовленістю виконує один із співголів.
 
112. 5. Для забезпечення діяльності Національної ради між засіданнями з рівного числа членів сторін утворюються комітети.
 
113. Комітети вивчають та розглядають актуальні питання, віднесені до компетенції Національної ради, готують висновки з питань, що розглядаються Національною радою, та пропозиції до проектів законодавчих і нормативно-правових актів.
 
114. Положення про комітети та їх персональний склад затверджуються рішенням Національної ради.
 
115. 6. У разі потреби за рішенням комітетів можуть утворюватися тимчасові робочі та експертні групи. До складу зазначених груп можуть залучатися незалежні експерти та фахівці.
 
116. 7. Процедурні умови діяльності Національної ради регулюються регламентом, який затверджується рішенням Національної ради.
 
117. Стаття 10. Секретаріат Національної ради
 
118. 1. Для здійснення організаційно-інформаційного, методичного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення Національної ради утворюється секретаріат Національної ради (далі секретаріат) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
119. 2. Секретаріат забезпечує проведення засідань Національної ради, комітетів, робочих і експертних груп, науково-практичних конференцій, семінарів з питань розвитку соціального діалогу на всіх рівнях. Здійснює підготовку аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань, що розглядаються Національною радою, надає консультаційну та організаційно-методичну допомогу територіальним тристороннім органам соціального діалогу.
 
120. 3. Секретаріат очолює керівник, який має заступників. Керівник, його заступники та працівники секретаріату є державними службовцями.
 
121. Керівник секретаріату призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за спільним поданням співголів сторін Національної ради.
 
122. 4. Фінансове забезпечення діяльності Національної ради, її секретаріату здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України за окремою бюджетною програмою.
 
123. Кошторис секретаріату після його розгляду на засіданні Національної ради затверджує керівник секретаріату в установленому законодавством порядку.
 
124. 5. Секретаріат Національної ради є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням і діє відповідно до цього Закону та Положення, яке затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національної ради.
 
125. Стаття 11. Порядок створення та склад територіальної тристоронньої соціально-економічної ради
 
126. 1. Для ведення соціального діалогу на територіальному рівні (в Автономній Республіці Крим та областях, містах Києві та Севастополі) з рівної кількості представників сторін соціального діалогу відповідного рівня утворюються територіальні тристоронні соціально-економічні ради (далі - територіальні ради).
 
127. 2. Рішення про утворення територіальної ради та кількість її членів приймається сторонами соціального діалогу та затверджується розпорядженням відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
 
128. 3. Територіальна рада об'єднує представників сторін соціального діалогу в рівній кількості. Персональний склад територіальної ради визначає кожна сторона самостійно у порядку, встановленому частинами четвертою - шостою статті 6 цього Закону.
 
129. Кожна сторона із свого складу обирає співголову та його заступників.
 
130. Очолює територіальну раду голова, який обирається на першому засіданні із співголів сторін терміном на один рік. Порядок та черговість ротації голови визначається положенням про територіальну раду.
 
131. 4. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності територіальної ради здійснюється сторонами у порядку, визначеному положенням про територіальну раду.
 
132. 5. Територіальна рада діє відповідно до цього Закону та положення, яке затверджується рішенням відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за поданням сторін.
 
133. Стаття 12. Функції та права територіальної ради
 
134. 1. Територіальна рада здійснює дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції шляхом вироблення пропозицій і рекомендацій з урахуванням інтересів сторін соціального діалогу щодо:
 
135. проектів територіальних програм економічного та соціального розвитку;
 
136. формування місцевого бюджету на відповідний рік;
 
137. нормативно-правових актів, які приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
 
138. оплати праці, забезпечення гідних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях, що розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 
139. створення сприятливого середовища для ефективної діяльності підприємств, організацій профспілок та роботодавців, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 
140. інших питань, що належать до компетенції територіальної ради, які сторони вважають значущими.
 
141. 2. Пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням територіальної ради, є обов’язковими для розгляду органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, роботодавцями та їх організаціями, яким вони адресовані. При розгляді цих рішень можуть запрошуватися делеговані члени територіальної ради.
 
142. Пропозиції стосовно питань, що потребують врегулювання на національному рівні, подаються на розгляд Національної ради.
 
143. 3. Територіальна рада має право:
 
144. звертатися до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, організацій роботодавців та професійних спілок із пропозиціями, які схвалені рішенням територіальної ради;
 
145. делегувати своїх представників для участі в обговоренні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та організаціями роботодавців питань соціально-економічного розвитку;
 
146. одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.
 
147. 4. Організаційною формою діяльності територіальної ради є засідання, періодичність проведення яких визначається регламентом.
 
148. Для реалізації своїх функцій за рішенням територіальної ради можуть утворюватися комісії, робочі групи, проводитися консультації, узгоджувальні процедури, інші заходи.
 
149. Стаття 13. Контроль та відповідальність
 
150. 1. Контроль за виконанням прийнятих рішень та досягнутих домовленостей здійснюється безпосередньо сторонами соціального діалогу.
 
151. 2. Особи, винні у порушенні законодавства про соціальний діалог, несуть відповідальність згідно із законодавством.
 
152. Стаття 14. Прикінцеві положення
 
153. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
154. 2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
155. звернутися до Президента України щодо скасування рішень, які суперечать цьому Закону;
 
156. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
157. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.
 
158. 3. Встановити, що порядок делегування представників сторін у тристоронні органи, визначений частинами четвертою - шостою статті 6 цього Закону, застосовується для визначення складу учасників органів, які утворюються на тристоронній основі відповідно до законодавства про зайнятість населення та загальнообов’язкового державного соціального страхування.
 
159. 4. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
160. 5. Визначити секретаріат Національної ради правонаступником секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України.