Кількість абзаців - 51 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо подолання негативних наслідків фінансової кризи) (Друге читання)

0. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо подолання негативних наслідків фінансової кризи)
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. У Законі України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст. 364; 2007р., №44, ст.510):
 
4. 1) у першому реченні частини першої статті 1 цифри і слова "90 календарних днів" замінити цифрами і словами "180 календарних днів";
 
5. 2) у частині першій статті 2 цифри і слова "90 календарних днів" замінити цифрами і словами "180 календарних днів".
 
6. 2. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181 із наступними змінами):
 
7. у абзаці першому підпункті 12.2.1 пункту 12.2 статті 12 після слів "крім страхових компаній, " доповнити словами "компаній з управління активами, ".
 
8. 3. Статтю 42 Закону України Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №29, ст. 238; 2000 р., №42, ст. 351) доповнити новою частиною такого змісту:
 
9. "Національний банк з метою надання підтримки банку, що потребує фінансового оздоровлення та з метою забезпечення кредитних програм має право у порядку, встановленому Національним банком України та погодженому із Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності:
 
10. надавати банку кредит рефінансування без забезпечення заставою;
 
11. здійснювати пролонгацію договору про надання кредиту рефінансування без забезпечення заставою;
 
12. укладати договір про включення наданого банку кредиту рефінансування до складу субординованого боргу.".
 
13. 4. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2006р., №43, ст. 416):
 
14. 1) частину першу статті 31 викласти в такій редакції:
 
15. "Мінімальний розмір статутного капіталу на день реєстрації банку не може бути менше 120 мільйонів гривень. Національний банк України не має права вимагати змін до статутного капіталу банків, зареєстрованих до набрання чинності цим Законом, за винятком випадків, передбачених законодавством";
 
16. 2) частину другу статті 35 доповнити реченням такого змісту:
 
17. "мінімальний розмір регулятивного капіталу банку не може бути менше 75 мільйонів гривень";
 
18. 3) пункти 5-6 частини першої статті 96 викласти в такій редакції:
 
19. "5) вимоги фізичних осіб, платежі яких або платежі на ім'я яких заблоковано (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності);
 
20. 6) вимоги Національного банку України за кредитами рефінансування;
 
21. 6-1) вимоги Міністерства фінансів України, що виникли у зв'язку з наданням державної фінансової допомоги за виключенням внесків до статутного капіталу".
 
22. 5. У Законі України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80 із наступними змінами):
 
23. 1) у статті 2:
 
24. абзац третій викласти в такій редакції:
 
25. "грошової одиниці України - при реінвестиціях в об'єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об'єкти інвестування відповідно до законодавства України";
 
26. частину другу виключити;
 
27. 2) у статті 13:
 
28. частину першу виключити;
 
29. у частині другій слова "у майновій формі" виключити;
 
30. частину четверту виключити.
 
31. 6. У розділі ІІ Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи" (Голос України від 24.11.2009 - № 222):
 
32. 1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
 
33. "Встановити, що пункти 6, 7 розділу ІІ цього Закону діють до 1 січня 2011 року";
 
34. 2) пункт 4 викласти в такій редакції:
 
35. "4. Надати право комерційним банкам проводити за погодженням із кожним позичальником реструктуризацію заборгованості за кредитами позичальників - фізичних осіб.
 
36. Реструктуризація розповсюджується на:
 
37. 1) кредити, видані комерційними банками;
 
38. 2) кредити, номінальна сума яких не перевищує один мільйон гривень, у тому числі деноміновані в іноземній валюті.
 
39. При іпотечному кредитуванні реструктуризації підлягають тільки кредити під заставу житлової нерухомості, яка є єдиним помешканням позичальника та його сім’ї.
 
40. Реструктуризація здійснюється шляхом:
 
41. 1) надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу за кредитними договорами на термін не більше двох років;
 
42. 2) подовження терміну кредитних договорів з урахуванням обмежень, що діють в комерційних банках та обставин щодо фінансового стану, в яких знаходяться позичальники;
 
43. 3) зміни механізму нарахування відсотків, таким чином, щоб частина щомісячних платежів з обслуговування кредитів не перевищувала 35 відсотків сукупного місячного доходу сім’ї;
 
44. 4) у іншій спосіб, що не суперечить діючому законодавству.
 
45. За реструктуризованими згідно із цією частиною кредитними договорами комерційні банки мають звільнити позичальників від сплати будь-яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів, що виникли до дати такої реструктуризації.
 
46. У разі якщо позичальник за іпотечним кредитом обслуговує реструктуризовані зобов’язання у повному обсязі та своєчасно протягом п’яти років з дня реструктуризації боргу, позичальник отримує право, а комерційний банк має зобов’язання на щорічне зменшення на 0, 25 відсотка суми основного непогашеного боргу протягом наступних п’яти років з віднесенням зазначеної суми на валові витрати банку";
 
47. 3) пункти 8-11 виключити.
 
48. ІІ. Прикінцеві положення
 
49. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
50. 2. Кабінет Міністрів України разом з Національним банком України та за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності у місячний строк з дня набрання чинності цього Закону розробляють та затверджують спеціальний механізм цільового кредитування реального сектору економіки.