Кількість абзаців - 165 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (щодо обрання міських голів за мажоритарною системою абсолютної більшості) (Друге читання)

0. Проект
З а к о н У к р а ї н и
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (щодо обрання міських голів за мажоритарною системою абсолютної більшості)
 
2. З метою сприяння реалізації громадянами своїх виборчих прав Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 30-31, ст. 382; 2005 р., № 35-36, ст. 446; 2006 р., № 5-6, ст. 75, № 10-11, ст. 97, ст. 98, № 33, ст. 284; 2007 р., № 13, ст. 134) такі зміни:
 
4. 1) у статті 2:
 
5. а) частину восьму викласти в такій редакції:
 
6. "8. Вибори сільських, селищних, міських (міст з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голів проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості в єдиному одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного села (кількох сіл, жителі яких добровільно об'єдналися у сільську громаду), селища, міста (з населенням не більше 75 тисяч чоловік) згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм.";
 
7. б) після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:
 
8. "9. Вибори міських (міст з населенням понад 75 тисяч чоловік) голів проводяться за мажоритарною виборчою системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами відповідного міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм";
 
9. У зв'язку з цим частину дев’яту вважати частиною десятою;
 
10. 2) статтю 15 після частини п’ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:
 
11. "6. Днем виборів є день голосування незалежно від виду виборів, день повторного голосування - у разі його проведення, а також день голосування на повторних виборах".
 
12. У зв’язку з цим частини шосту-одинадцяту вважати частинами сьомою-дванадцятою відповідно.
 
13. 3) пункт 16 частини другої статті 24 викласти в такій редакції:
 
14. "16) визнає вибори до відповідної ради або голосування на виборчій дільниці недійсними у випадку, передбаченому статтями 72, 75 і 75-1 цього Закону";
 
15. 4) частину восьму статті 26 після слів "не пізніше дня місцевих виборів" та доповнити словами " (дня повторного голосування)", а після слів "у день виборів" доповнити словами " (день повторного голосування)";
 
16. 5) частину четверту статті 29 після слів „в день проведення місцевих виборів" доповнити словами „ (в день проведення повторного голосування)";
 
17. 6) статтю 30 доповнити новою частиною восьмою такого змісту:
 
18. "8. Скарги та позовні заяви, пов’язані з виборчим процесом, розглядаються адміністративними судами".
 
19. В зв’язку з цим частини восьму і дев’яту вважати частинами дев’ятою і десятою відповідно.
 
20. 7) частину сьому статті 30-5 після слів „в день виборів" доповнити словами „ (в день повторного голосування)";
 
21. 8) у статті 32:
 
22. а) у частині другій:
 
23. перше речення після слів „комісія двічі" доповнити словами „а у разі проведення повторного голосування - один раз, ",
 
24. третє речення після слів „не пізніш як за сім днів до дня виборів" доповнити словами „а у разі проведення повторного голосування - не пізніш як за сім днів до дня повторного голосування";
 
25. б) перше речення частини п’ятої після слів „до дня виборів" доповнити словами „ (дня повторного голосування)";
 
26. в) у частині шостій:
 
27. перше речення після слів „за три дні до дня виборів" доповнити словами „ (дня повторного голосування)";
 
28. друге речення після слів „перед днем виборів", „за три дні до дня виборів" доповнити відповідно словами: „ (днем повторного голосування)", „ (дня повторного голосування)";
 
29. 9) у статті 32-1:
 
30. а) друге речення абзацу першого частини другої після слів „за три дні до дня виборів" доповнити словами: „ (дня повторного голосування)";
 
31. б) перше речення частини третьої після слів „до дня виборів" доповнити словами „ (дня повторного голосування)";
 
32. в) перше речення частини п’ятої після слів „за два дні до дня виборів" доповнити словами „ (дня повторного голосування)";
 
33. 10) у статті 48:
 
34. а) після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
35. "4. Скасування територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати, рішення в частині реєстрації в багатомандатному окрузі окремого кандидата у депутати, включеного до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку та рішення про реєстрацію в багатомандатному окрузі всіх кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку), можливе не пізніш ніж за п’ять днів до дня виборів".
 
36. В зв’язку з цим частини третю-шосту вважати частинами четвертою-сьомою відповідно;
 
37. б) часину сьому викласти в такій редакції:
 
38. "7. У разі смерті, визнання судом недієздатним кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови відповідна виборча комісія приймає рішення про вибуття цього кандидата з балотування, а щодо кандидата у депутати, включеного до виборчого списку місцевої організації партії (блоку) - і про виключення його з виборчого списку відповідної місцевої організації партії (блоку)".
 
39. 11) у частині першій статті 49 слова „у депутати" вилучити;
 
40. 12) у статті 50:
 
41. а) четверте речення частини другої після слів „напередодні і в день виборів" доповнити словами „ (повторного голосування)";
 
42. б) в частині четвертій слово "опублікування" замінити словом "оприлюднення", а слова „у строк, зазначений у частині другій цієї статті" замінити словами „о 24 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування";
 
43. 13) у статті 56:
 
44. а) друге речення частини дев’ятої після слів „не пізніш останнього дня перед днем виборів" доповнити словами „ (днем повторного голосування)";
 
45. б) друге речення частини десятої після слів „в останній день перед днем виборів" доповнити словами „ (днем повторного голосування)";
 
46. в) в пункті 3 частини чотирнадцятої після слів „дня місцевих виборів" доповнити словами " (дня повторного голосування)", а після слів "день місцевих виборів" доповнити словами "день повторного голосування";
 
47. г) в пункті 4 частини чотирнадцятої після слів "день місцевих виборів" доповнити словами "повторного голосування".
 
48. 14) у статті 59:
 
49. а) частину дев’яту після слів „до дня проведення виборів" доповнити словами „ (дня повторного голосування)";
 
50. б) перше речення частини одинадцятої після слів „в день місцевих виборів" доповнити словами „ (день повторного голосування)";
 
51. 15) у статті 61:
 
52. а) частину десяту доповнити новим реченням такого змісту: „На підставі заяви територіальною виборчою комісією не пізніше третього робочого дня після її надходження, а напередодні і в день місцевих виборів (день повторного голосування) - негайно, приймається рішення, копія якого надсилається кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидату у депутати в одномандатному окрузі.";
 
53. б) у другому реченні частини одинадцятої слова „приймається рішення, копія якого надається уповноваженій особі місцевої організації партії (блоку), кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидату у депутати в одномандатному окрузі" замінити словами „не пізніше третього робочого дня після її надходження, а напередодні і в день місцевих виборів (день повторного голосування) - негайно, приймається рішення, копія якого надається уповноваженій особі місцевої організації партії (блоку), кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидату у депутати в одномандатному окрузі";
 
54. 16) у статті 63:
 
55. а) у першому реченні частини четвертої слова „назву та дату проведення місцевих виборів" замінити словами „назву місцевих виборів, дату проведення місцевих виборів (повторного голосування)";
 
56. б) друге речення частини п’ятої після слів „проведення виборів" доповнити словами „ (повторного голосування)";
 
57. в) в частині сьомій:
 
58. в абзаці першому слова „Після переліку всіх місцевих організацій партій (блоків) у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої організації політичної партії, виборчого блоку місцевих організацій політичних партій". Ліворуч від цих слів розташовується порожній квадрат" виключити;
 
59. перше речення абзацу другого після слів „бюлетені для голосування" доповнити словами „чи повторного голосування";
 
60. в абзаці другому слова "Після прізвищ усіх кандидатів у виборчому
 
61. бюлетені зазначається: "Не підтримую жодного кандидата" і ліворуч від цих слів розташовується порожній квадрат" виключити;
 
62. 17) статтю 64 доповнити новою частиною такого змісту:
 
63. "14. У разі, якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни без рішення територіальної виборчої комісії або невідповідно до такого рішення, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про це у двох примірниках акт. В акті повинно бути зазначено кількість отриманих виборчих бюлетенів, кількість зіпсованих виборчих бюлетенів та прізвища осіб, з вини яких це сталося. Один примірник цього акта невідкладно передається до територіальної (окружної) виборчої комісії, другий примірник зберігається у комісії. Відомості зазначеного акта враховуються дільничною виборчою комісією при складанні протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці. На підставі цього акта та звернення окружної (дільничної) виборчої комісії територіальною виборчою комісією приймається рішення про передрук відповідної кількості бюлетенів. Зіпсовані бюлетені погашаються та упаковуються в порядку, передбаченому частиною шостою статті 68 цього Закону. На пакеті зазначається: "Зіпсовані виборчі бюлетені". Запаковані зіпсовані бюлетені зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня виборів і передаються до територіальної (окружної) виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією у порядку, передбаченому статтею 71 цього Закону".
 
64. 18) у статті 66:
 
65. а) у частині другій слово "двічі" вилучити;
 
66. б) частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
67. "11. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти назви місцевої організації партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) він голосує. У виборчих бюлетенях для голосування в одномандатному окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує";
 
68. 19) у статті 68:
 
69. а) в частині двадцять четвертій:
 
70. у першому реченні слова "написи: "недійсні", "проти всіх"" замінити словами "напис "недійсні"";
 
71. у другому реченні слова "з написами: "недійсні", "проти всіх" замінити словами "з написом "недійсні";
 
72. б) у першому реченні частини двадцять дев’ятої виключити слова: "а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку, від жодної організації партії (блоку)";
 
73. в) у першому реченні частини тридцятої слова: "кількості виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії (блоку)" виключити;
 
74. г) у частині тридцять другій слова "та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії (блоку)", ""Не підтримали кандидатів у депутати від місцевої організації партії (блоку)"" виключити;
 
75. д) у першому реченні частини тридцять третьої слова "а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата в цьому виборчому окрузі" виключити;
 
76. е) у першому реченні частини тридцять четвертої слова "виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали жодного кандидата" виключити;
 
77. є) у частині тридцять п’ятій слова "та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата", ""Не підтримали жодного кандидата"" виключити;
 
78. 20) у статті 69:
 
79. а) пункт 8 частини другої вилучити;
 
80. б) пункт 8 частини третьої вилучити;
 
81. в) пункт 8 частини четвертої вилучити;
 
82. 21) у статті 72:
 
83. а) пункт 2 частини п’ятнадцятої вилучити;
 
84. б) частину шістнадцяту викласти в такій редакції:
 
85. "16. До протоколу територіальної виборчої комісії про підсумки голосування в багатомандатному окрузі, крім відомостей, зазначених у частині чотирнадцятій цієї статті, цифрами і прописом заносяться кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку від кожної місцевої організації партії (блоку)";
 
86. 22) у статті 73:
 
87. а) частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
88. "1. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних дільницях, протоколів територіальних виборчих комісій (які відповідно до Закону здійснюють повноваження окружних) про підсумки голосування у відповідних виборчих територіальних округах не пізніш як на п’ятий день з дня місцевих виборів (повторного голосування) складає протокол про підсумки голосування в одномандатному окрузі, до якого заносяться прописом та цифрами такі відомості:
 
89. 1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;
 
90. 2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;
 
91. 3) кількість виборців, включених до списків виборців;
 
92. 4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;
 
93. 5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;
 
94. 6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;
 
95. 7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;
 
96. 8) кількість голосів виборців, поданих за кожного з кандидатів у депутати, кожного з кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.
 
97. На підставі складеного протоколу про підсумки голосування територіальна комісія приймає одне із рішень про результати виборів депутатів у одномандатному окрузі, виборів сільського, селищного, міського голови:
 
98. 1) про визнання депутата, сільського, селищного, міського голови обраним;
 
99. 2) про повторне голосування;
 
100. 3) про визнання місцевих виборів в окрузі такими, що не відбулися.
 
101. 2. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови, обраним депутатом, сільським, селищним, міським (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому окрузі.
 
102. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено лише одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови, кандидат вважається обраним депутатом, сільським, селищним, міським (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) головою, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, за умови, що участь у голосуванні взяло не менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному виборчому окрузі.
 
103. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено лише одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови, і за результатами голосування у день виборів він не був обраний відповідно до вимог абзацу другого цієї частини, територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, та, відповідно до частини четвертої статті 14 цього Закону, призначає повторні вибори депутата, сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови, про що приймає відповідне рішення";
 
104. б) частину третю після слів „два або більше кандидатів" доповнити словами „у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови";
 
105. в) після частини третьої доповнити чотирма новими частинами такого змісту:
 
106. „4. Обраним міським головою вважається кандидат на посаду міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови який одержав на виборах більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
 
107. 5. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено лише одного кандидата на посаду міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови, кандидат вважається обраним міським (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) головою, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, за умови, що участь у голосуванні взяло не менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі.
 
108. 6. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено лише одного кандидата на посаду міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови і за результатами голосування у день виборів він не був обраний відповідно до вимог частини п’ятої цієї статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, та, відповідно до частини четвертої статті 14 цього Закону, призначає повторні вибори міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови, про що приймає відповідне рішення.
 
109. 7. Якщо до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на посаду міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови і за результатами голосування у день виборів жоден кандидат на посаду міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови не був обраний відповідно до вимог частини четвертої цієї статті, територіальна виборча комісія призначає повторне голосування, яке проводиться у порядку, встановленому цим Законом, з урахуванням особливостей, визначених статтею 75-1 цього Закону";
 
110. У зв’язку з чим частину четверту та п’яту вважати відповідно частиною дев’ятою та десятою статті 73;
 
111. 23) у статті 74:
 
112. а) речення перше абзацу першого частини першої викласти в такій редакції:
 
113. "Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних дільницях, протоколів територіальних виборчих комісій (які відповідно до Закону здійснюють повноваження окружних) про підсумки голосування у відповідних територіальних виборчих округах не пізніш як на п'ятий день з дня місцевих виборів встановлює результати виборів депутатів у багатомандатному окрузі, про що складає протокол про підсумки голосування та результати виборів депутатів";
 
114. б) пункт 9 частини першої виключити.
 
115. 24) у статті 75:
 
116. а) в назві статті слова „та проведення повторного голосування" виключити;
 
117. б) частини шосту - дев’яту статті 75 виключити;
 
118. 25) доповнити новою статтею 75-1 такого змісту:
 
119. „Стаття 75-1. Організація та проведення повторного голосування.
 
120. 1. Повторне голосування призначається територіальною виборчою комісією у разі якщо:
 
121. 1) у виборчому окрузі найбільшу і водночас однакову кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови;
 
122. 2) до виборчого бюлетеня для голосування у день виборів було включено більше двох кандидатів на посаду міського голови і за результатами голосування у день виборів жоден кандидат на посаду міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови не був обраний відповідно до вимог частини четвертої статті 73 цього Закону;
 
123. 3) відповідна виборча комісія визнала вибори по окремій або кількох виборчих дільницях недійсними, що вплинуло на результати місцевих виборів по відповідному округу - на тих виборчих дільницях, де вибори було визнано недійсними.
 
124. 2. Територіальна виборча комісія повідомляє відповідну місцеву раду та інформує виборців про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування та дату проведення повторного голосування не пізніше ніж на п’ятий день після встановлення результатів першого туру виборів, шляхом відповідної публікації в друкованих засобах масової інформації або, у разі неможливості, оприлюднення в інший, визначений територіальною виборчою комісією, спосіб.
 
125. 3. Повторне голосування призначається на третю неділю після дня виборів. Уточнення списку виборців, проведення повторного голосування, підрахунку голосів та встановлення підсумку повторного голосування проводиться у порядку, встановленому статтями 32-1, 32-2, 32-3, 63-67, 75 цього Закону, з урахуванням особливостей, передбачених частинами четвертою - п’ятнадцятою цієї статті.
 
126. 4. Повноваження члена виборчої комісії, який був включений до складу виборчої комісії за поданням кандидата, не включеного до виборчого бюлетеня для повторного голосування, припиняються достроково у разі його відсутності двічі поспіль на засіданні виборчої комісії після дня виборів. У разі коли кількість членів виборчої комісії стає при цьому меншою від мінімальної кількості, встановленої відповідно частиною першою статті 21 чи частиною третьою статті 22 цього Закону, Верховна Рада Автономної Республіки Крим чи відповідна місцева рада включає до складу комісії інших осіб за поданнями кандидатів, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, із забезпеченням рівного представництва кандидатів.
 
127. 5. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 10 днів до дня повторного голосування забезпечує виготовлення двох примірників списку виборців для повторного голосування по кожній звичайній виборчій дільниці на основі списків виборців, що використовувалися у день виборів, з урахуванням уточнень, внесених до них в порядку, встановленому цим Законом. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 9 днів до дня повторного голосування, передає один примірник списку виборців на виборчій дільниці (на паперовому носії) відповідним дільничним виборчим комісіям, які не пізніш як за 8 днів до дня повторного голосування надають списки виборців для загального ознайомлення.
 
128. 6. Головний лікар стаціонарного лікувального закладу не пізніше як за три дні до повторного голосування подає до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці відомості про осіб, які прибули до установи чи вибули із установи (закладу) після складання списків виборців відповідно до статті 31-1 цього Закону. О 20 годині дня за три дні до дня повторного голосування дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці на своєму засіданні закриває список виборців шляхом закреслення незаповнених граф списку таким чином, щоб унеможливити подальше внесення змін до списку виборців, підписується головою та секретарем комісії і скріпляється печаткою дільничної виборчої комісії. Завірена копія списку виборців не пізніше 12 години наступного дня передається до відповідної сільської, селищної чи міської територіальної виборчої комісії.
 
129. 7. До виборчого бюлетеня для повторного голосування, яке було призначене відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, включаються два або більше кандидатів у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови, які набрали у відповідному виборчому окрузі найбільшу і водночас однакову кількість голосів, не враховуючи кандидатів:
 
130. 1) які після дня виборів зняли свої кандидатури шляхом подання письмової заяви до територіальної виборчої комісії;
 
131. 2) реєстрація яких була скасована в порядку, встановленому цим Законом;
 
132. 3) які вибули з балотування відповідно до частини сьомої статті 48 цього Закону.
 
133. 8. До виборчого бюлетеня для повторного голосування, яке було призначене відповідно до пункту 2 частини першої цієї статті, включаються два кандидати на посаду міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови, які за результатами голосування у день виборів одержали найбільшу кількість голосів, не враховуючи кандидатів:
 
134. 1) які після дня виборів зняли свої кандидатури шляхом подання письмової заяви до територіальної виборчої комісії;
 
135. 2) реєстрація яких була скасована в порядку, встановленому цим Законом;
 
136. 3) які вибули з балотування відповідно до частини сьомої статті 48 цього Закону.
 
137. 9. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування затверджується територіальною виборчою комісією у день прийняття рішення про проведення повторного голосування.
 
138. Виборчі бюлетені для повторного голосування виготовлюється у такій самій кількості, що і для голосування у день виборів.
 
139. Виборчі бюлетені для повторного голосування у відповідному окрузі друкуються на однаковому папері та повинні бути однаковими за розміром, кольором і змістом.
 
140. 10. Сільські, селищні, міські територіальні виборчі комісії на підставі угод, укладених між виборчими комісіями і підприємствами, забезпечують виготовлення поліграфічними підприємствами виборчих бюлетенів для повторного голосування з місцевих виборів не пізніш як за 5 днів до дня повторного голосування та отримують виготовлені виборчі бюлетені не пізніш як за 4 дні до дня повторного голосування в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта прийому-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
141. Не пізніше наступного дня після отримання виборчих бюлетенів міська (міста з районним поділом чи міста, до складу якого входить село, селище, місто) територіальна виборча комісія на своєму засіданні передає виборчі бюлетені для повторного голосування з виборів міського голови в упаковці підприємства-виготовлювача відповідно районним в місті, сільській, селищній, міській (села, селища, міста, що входить до складу відповідного міста) територіальним (окружним) виборчим комісіям. Виборчі бюлетені від імені відповідної територіальної (окружної) виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних місцевих організацій партій (блоків).
 
142. Сільська, селищна, міська (міста, що не має районного поділу) територіальна виборча комісія, сільська, селищна, міська (села, селища, міста, що входить до складу відповідного міста), районна в місті (міста з районним поділом) територіальна (окружна) виборча комісія не раніш як за три дні до дня повторного голосування на своєму засіданні передає відповідним дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені для повторного голосування з відповідного виду місцевих виборів. Виборчі бюлетені для повторного голосування від імені відповідної дільничної виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних місцевих організацій партій (блоків).
 
143. 11. Якщо обставини, котрі відповідно до частин сьомої або восьмої цієї статті виключають можливість участі кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови у балотуванні при повторному голосуванні, настали після затвердження тексту виборчого бюлетеня для повторного голосування, внаслідок чого у виборчому бюлетені залишиться лише один кандидат, повторне голосування проводиться щодо однієї кандидатури. Якщо обставини, котрі відповідно до частини сьомої цієї статті виключають можливість участі кандидата у депутати, на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови у балотуванні при повторному голосуванні, настали після затвердження тексту виборчого бюлетеня для повторного голосування, внаслідок чого у виборчому бюлетені залишиться більш ніж один кандидат, повторне голосування проводиться по кандидатах, які не вибули з балотування. У цих випадках зміни до тексту виборчого голосування вносяться членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня.
 
144. 12. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підсумки повторного голосування в межах відповідних виборчих дільниць, протоколів територіальних виборчих комісій (які відповідно до Закону здійснюють повноваження окружних) про підсумки голосування у відповідних виборчих територіальних округах не пізніш як на 10 день з дня повторного голосування встановлює результати повторного голосування з відповідного виду виборів, про що складає протокол, до якого заносяться відомості, передбачені частиною першою статті 73 цього Закону.
 
145. 13. Якщо до бюлетеня для повторного голосування було внесено більше одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови, обраним депутатом, сільським, селищним, міським (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) головою вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, які взяли участь у повторному голосуванні, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому окрузі.
 
146. Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було включено лише одного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови, кандидат вважається обраним депутатом, сільським, селищним, міським (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) головою, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, за умови, що участь у повторному голосуванні взяло не менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі.
 
147. Якщо за підсумками повторного голосування два або більше кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови набрали однакову кількість голосів, або якщо голосування проводилося по одному кандидату у депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови, і участь у повторному голосуванні взяло менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі вибори депутата, сільського, селищного, міського (міста з населенням не більше 75 тисяч чоловік) голови вважаються такими, що не відбулися.
 
148. 14. Якщо до бюлетеня для повторного голосування було внесено два кандидати на посаду міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови, обраним міським (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) головою вважається кандидат, який за підсумками повторного голосування одержав більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
 
149. Якщо до виборчого бюлетеня для повторного голосування було включено лише одну кандидатуру, кандидат вважається обраним міським (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) головою, якщо він одержав більше половини голосів виборців, які взяли участь у повторному голосуванні, за умови, що участь у повторному голосуванні взяло не менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі.
 
150. Якщо в результаті повторного голосування обидва кандидати, що балотувалися на посаду міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови, набрали однакову кількість голосів, або якщо голосування проводилося по одному кандидату і він не отримав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, або якщо голосування проводилося по одному кандидату і участь у повторному голосуванні взяло менше половини виборців, включених до списків виборців у відповідному територіальному виборчому окрузі вибори міського (міста з населенням понад 75 тисяч чоловік) голови вважаються такими, що не відбулися.
 
151. 15. Повідомлення про результати повторного голосування і підсумки виборів, передбачене частиною шостою статті 73 цього Закону, публікується у пресі або доводиться до відома населення в інший спосіб не пізніш як на п’ятнадцятий день після дня повторного голосування.";
 
152. 26) у статті 84:
 
153. а) частину восьму викласти в такій редакції:
 
154. „8. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду припиняється о 15 годині останнього дня перед днем виборів або днем повторного голосування. Арешт коштів на рахунку виборчого фонду до дня виборів (дня повторного голосування) не дозволяється.";
 
155. б) після частини дев’ятої доповнити новою частиною десятою такого змісту:
 
156. "10. У разі призначення повторного голосування використання коштів виборчих фондів кандидатів, включених до виборчих бюлетенів для повторного голосування, поновлюється з дня прийняття рішення про включення цих кандидатів до виборчого бюлетеня для повторного голосування";
 
157. 27) частину четверту статті 85 викласти у такій редакції:
 
158. „4. Розпорядники виборчого фонду не пізніш як на десятий день після дня місцевих виборів, а розпорядники виборчого фонду кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, включеного до бюлетеня для повторного голосування - не пізніш як на п’ятий день після дня повторного голосування, зобов'язані подати до відповідної виборчої комісії фінансовий звіт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за 85 днів до дня проведення місцевих виборів";
 
159. 28) у статті 86:
 
160. а) після частини четвертої доповнити статтю новою частиною такого змісту:
 
161. „5. Для кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, граничний розмір виборчого фонду збільшується на одну третину від граничної суми витрат виборчого фонду, визначеної згідно із частиною третьою цієї статті. Для кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, граничний розмір виборчого фонду збільшується на 15 розмірів мінімальних заробітних плат";
 
162. у зв’язку з чим частини п’яту - шістнадцяту статті 86 вважати відповідно частинами шостою - сімнадцятою статті 86;
 
163. б) частину п’ятнадцяту після слів „після дня місцевих виборів" доповнити словами „ (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування)".
 
164. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.