Кількість абзаців - 192 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. Частину другу статті 259 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) викласти у такій редакції:
 
4. “Центральні органи виконавчої влади здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні, крім органів державної податкової служби, які мають право здійснювати такий контроль на всіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності і підпорядкування.”.
 
5. 2. Статтю 15 Закону України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 10, ст. 139; 1993 р., № 11, ст. 83) доповнити частинами такого змісту:
 
6. "Не можуть бути предметом біржової торгівлі індивідуально визначені речі (у тому числі транспортні засоби), якщо вони не продаються як партія товарів.
 
7. Партія товарів - певна кількість (не менше десяти одиниць) однорідних товарів одного або кількох найменувань, закуплених, відвантажених або отриманих одночасно за одним товаросупровідним документом.".
 
8. 3. У частині першій статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84; 1996 р., № 31, ст. 148; 2003 р., № 33-34, ст. 267; 2005 р., № 10, ст. 187; 2009 р., № 38, ст. 536): пункт 1 доповнити абзацом такого змісту:
"на підставі отриманої в установленому законодавством порядку інформації про використання суб’єктами господарювання праці осіб без укладення трудових договорів, про проведення підприємницької діяльності без державної реєстрації та за наявності направлення на обстеження, підписаного керівником органу державної податкової служби, доступу до виробничих, торговельних та інших місць, які використовуються для провадження господарської діяльності та/або на яких використовується праця найманих осіб. Підпис керівника органу державної податкової служби скріплюється печаткою такого органу. Результати обстеження оформляються у порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби; ";
 
9. пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"додержанням законодавства про працю суб’єктами господарювання незалежно від форми власності; ".
 
10. 4. Статтю 35 Закону України "Про оплату працю" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст.121) доповнити частиною такого змісту:
 
11. "Зазначені державні органи мають право одержувати від суб’єктів господарювання та фізичних осіб інформацію, документи і матеріали та відвідувати місця здійснення господарської діяльності під час виконання покладених завдань щодо дотримання законодавства про працю."
 
12. 5. Абзац другий частини третьої статті 7 Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 40, ст. 297; 1997 р., № 45, ст. 287;
2001 р., № 10, ст. 44; 2002 р., № 26, ст. 175, № 50, ст 365; 2003 р., № 33-34, ст. 267; 2005 р., № 4, ст. 91, № 17-19, ст. 267; 2008 р., № 27-28, ст. 253) після слів "за ставками на готову продукцію" доповнити словами ", та про сплату податку на додану вартість, сплаченого одночасно з акцизним збором у розмірі 20 відсотків суми акцизного збору".
 
13. 6. У Законі України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 42, ст. 201 із наступними змінами):
 
14. 1) у статті 1:
 
15. цифри і слова
 
16. "2203 00
Пиво із солоду (солодове)
0,31 грн. за 1 л"
 
17. замінити цифрами і словами:
 
18. "2203 00
Пиво із солоду (солодове)
0,74 грн. за 1 л";
 
19. цифри і слова
 
20. "2710 11 25 00
інші спеціальні бензини
20 євро за 1000 кг"
 
21. замінити цифрами і словами:
 
22. "2710 11 25 00
інші спеціальні бензини
172 євро за 1000 кг";
 
23. цифри і слова
 
24. "2710 11 90 00
інші легкі дистиляти
20 євро за 1000 кг"
 
25. замінити цифрами і словами:
 
26. "2710 11 90 00
інші легкі дистиляти
172 євро за 1000 кг";
 
27. слова і цифри
 
28. "бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:
 
29. 2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11
із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші: А-76 Ек, А-80 Ек, А-92 Ек,
АІ-93 Ек, А-95 Ек, А-98 Ек
110 євро за 1000 кг
 
30. 2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99
А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92,
АІ-93, А-95, А-96, А-98 та бензини моторні інших марок
110 євро за
1000 кг
 
31. 2710 11 51 00
2710 11 59 00
бензини моторні, з вмістом свинцю більш як 0,013 г/л:
А-72, А-76, А-80, А-90, А-91, А-92, АІ-93, А-95, А-96 А-98 та бензини моторні інших марок
110 євро за
1000 кг"
 
32. замінити словами і цифрами:
 
33. "бензини моторні
з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:
 
34. 2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
з октановим числом більш як 80, але менш як 98: із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші:
172 євро за 1000 кг
 
35. 2710 11 49 11
з октановим числом 98 або більше: із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші: А-98 Ек
200 євро за 1000 кг
 
36. 2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
з октановим числом більш як 80, але менш як 98:
172 євро за 1000 кг
 
37. 2710 11 49 99
з октановим числом 98 або більше:
200 євро за 1000 кг
 
38. бензини моторні, з вмістом свинцю більш як 0,013 г/л:
 
39. 2710 11 51 00
з октановим числом менш як 98
172 євро за 1000 кг
 
40. 2710 11 59 00
з октановим числом 98 або більше
200 євро за 1000 кг";
 
41. 2) статтю 8 виключити.
 
42. 7. Частину другу статті 1 Закону України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 16, ст. 119; 1999 р., № 7, ст. 47; 2000 р., № 20, ст. 149; 2002 р., № 5, ст. 30; 2003 р., № 33-34, ст. 267; 2005 р., № 17-19, ст. 267; 2010 р., № 1, ст. 3) викласти у такій редакції:
 
43. "Верховна Рада Автономної Республіки Крим і сільські, селищні, міські ради можуть встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування місцевими податками і зборами у межах сум, що надходять до їх бюджетів.".
 
44. 8. У Законі України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст. 156, № 51, ст. 305; 2005 р., № 17-19, ст. 267, № 27, ст. 363):
 
45. 1) у статті 7:
у підпункті 7.2.8 пункту 7.2:
 
46. у другому реченні абзацу третього слова "документальному або електронному вигляді за його вибором" замінити словами "електронному вигляді";
 
47. доповнити підпункт абзацами такого змісту:
"Платники податку подають органу державної податкової служби разом з податковою декларацією за відповідний звітний період копії реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді.
 
48. Орган державної податкової служби розробляє та розміщує на власному веб-сайті програму ведення обліку записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді і забезпечує її безоплатне розповсюдження (включаючи зміни і доповнення) шляхом надання можливості для копіювання такої програми як через Інтернет, так і шляхом запису на носії інформації платника за його запитом.
 
49. Зведені результати обліку, що відображені у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних, підлягають документальній невиїзній перевірці (камеральній).";
 
50. пункт 7.3 доповнити підпунктом 7.3.10 такого змісту:
 
51. "7.3.10. Установити, що починаючи з 1 січня 2011 року під час здійснення операцій з підакцизними товарами відповідно до Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" платник податку одночасно із сплатою акцизного збору здійснює авансову сплату податку в розмірі 20 відсотків суми акцизного збору.";
 
52. у підпункті 7.4.5 пункту 7.4:
 
53. абзац перший замінити абзацами такого змісту:
 
54. "7.4.5. Не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів (послуг) податку, не підтверджені податковими накладними, що складені відповідно до вимог підпункту 7.2.1 пункту 7.2, чи митними деклараціями (іншими документами згідно з підпунктом 7.2.6 пункту 7.2 цієї статті).
 
55. У разі коли платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом трьох місяців з дати виписки податкової накладної.
 
56. У разі коли за результатами перевірки задекларованих платником зведених результатів обліку операцій з поставки та придбання товарів (послуг) виявлено факт наявності господарських відносин, здійснених між платником податку і суб’єктом господарювання, стосовно якого судом прийнято рішення про припинення, після постановлення такого рішення або факт укладення договору, який є нікчемним або визнаний недійсним, такий платник податку позбавляється права на податковий кредит і на бюджетне відшкодування в сумі податку нарахованого (сплаченого) за операціями з таким суб’єктом господарювання або за таким договором.".
 
57. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;
 
58. підпункт 7.7.1 пункту 7.7 доповнити абзацами такого змісту:
"З 1 січня 2011 року для платників, що здійснюють авансову сплату податку відповідно до підпункту 7.3.10 пункту 7.3 цієї статті, суми позитивного (від’ємного) значення, розраховані відповідно до цього пункту, визначаються з урахуванням авансової сплати цього податку.
Платники податку відображають у податковій звітності такі суми сплаченого податку у порядку, визначеному центральним податковим органом.";
 
59. 2) у пункті 9.8 статті 9:
 
60. після підпункту "ґ" доповнити пункт підпунктами "д" - "е" такого змісту:
 
61. "д) установчі документи особи, зареєстрованої як платник податку, за рішенням суду визнані недійсними;
 
62. е) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням.".
 
63. У зв’язку з цим абзаци сьомий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - дев’ятнадцятим;
 
64. в абзаці десятому слова "у підпунктах "б" - "ґ" цього пункту" замінити словами "у підпунктах "б" - "е" цього пункту";
 
65. в абзаці тринадцятому слова "у підпунктах "в" - "г" цього пункту" замінити словами "у підпунктах "в" - "е" цього пункту".
 
66. 9. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 2003 р., № 12, ст. 88; 2004 р., № 52, ст. 563; 2005 р., № 17-19, ст. 267; 2009 р., № 52, ст. 763):
 
67. 1) пункт 6.1 статті 6 доповнити абзацом такого змісту:
"Норми цього пункту діють з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 22.3 статті 22 цього Закону.";
 
68. 2) у пункті 7.3 статті 7:
підпункт 7.3.2 після цифр "7.3.1" доповнити цифрами ", 7.3.3";
у підпункті 7.3.3:
абзац третій виключити;
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"У разі продажу (погашення) заборгованості (її частини), визначеного абзацом другим цього підпункту, платник податку повинен визнати прибуток або збиток від такої операції, що розраховується як різниця між балансовою вартістю такої заборгованості (її частини) на дату її оприбуткування (виникнення) та балансовою вартістю такої заборгованості (її частини) на дату її продажу (погашення). При цьому позитивна різниця такого перерахунку збільшує валові доходи платника податку - дебітора та валові витрати платника податку - кредитора, а від’ємна різниця такого перерахунку збільшує валові витрати платника податку - дебітора та валові доходи платника податку - кредитора податкового періоду, протягом якого відбувся такий продаж (погашення).";
 
69. 3) підпункт 11.3.6 пункту 11.3 статті 11 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Дата збільшення валових доходів кредитора від здійснення кредитних операцій визначається з урахуванням положень пункту 22.4 статті 22 цього Закону.".
 
70. У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
 
71. 4) у статті 12:
 
72. підпункт 12.1.1 доповнити абзацом такого змісту: "Норми цього підпункту не поширюються на проценти щодо яких було сформовано страховий резерв за рахунок збільшення валових витрат згідно з пунктом 12.2 цієї статті.";
 
73. пункт 12.2 викласти в такій редакції:
 
74. "12.2. Особливості формування резервів банками та небанківськими фінансовими установами
 
75. 12.2.1. Банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, створюють страховий резерв для покриття можливих втрат за всіма видами кредитних операцій у межах фактично наданих боржнику коштів, визнаних нестандартними за методикою, яка встановлюється для банків Національним банком України, а для небанківських фінансових установ - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, та нарахованими за такими операціями процентами.";
 
76. 12.2.2. Розмір страхового резерву, що створюється за рахунок збільшення валових витрат фінансової установи, не може перевищувати:
для комерційних банків - 15 відсотків суми боргових вимог, а саме сукупної заборгованості за всіма видами кредитних операцій у межах фактично наданих боржнику коштів на останній робочий день звітного податкового періоду;
для небанківських фінансових установ - розміру, що встановлюється відповідними законами про відповідну небанківську фінансову установу, але не більше 10 відсотків суми боргових вимог, а саме сукупних зобов’язань дебіторів такої небанківської фінансової установи на останній робочий день звітного податкового періоду. До суми зазначеної заборгованості не включаються зобов’язання дебіторів, які виникають під час здійснення операцій, що не включаються до основної діяльності фінансових установ. Під терміном "основна діяльність" слід розуміти операції, визначені відповідними статтями законів про небанківські фінансові установи.
 
77. 12.2.3. У разі коли за результатами звітного податкового періоду сукупний розмір страхового резерву, сформованого згідно з підпунктом 12.2.1 цього пункту, зменшився (крім випадку його зменшення внаслідок відшкодування банком безнадійної заборгованості позичальника у встановленому законодавством порядку за рахунок страхового резерву кредитора), надлишкова сума страхового резерву, яка включена до валових витрат, спрямовується на збільшення валового доходу банку за результатами такого звітного періоду.
 
78. 12.2.4. Порядок і джерела створення та використання резервів (фондів) для страхування вкладів (депозитів) фізичних осіб встановлюються окремим законом.";
 
79. 5) останнє речення абзацу третього пункту 16.4 статті 16 замінити реченнями такого змісту: "Підприємства, дохід яких від операційної діяльності, фінансові доходи, доходи іншої діяльності та від надзвичайних подій за фінансовою звітністю за попередній рік становлять сто мільйонів гривень і більше, подають податковому органу за результатами звітного року разом з декларацією з податку на прибуток річну фінансову звітність. Відповідальність за неподання звітності встановлюється згідно із законодавством. Перелік таких підприємств щороку до 1 березня року, що настає за звітним, подається органами державної статистики до податкових органів у порядку, визначеному центральним податковим органом разом з центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики.";
 
80. 6) у статті 22:
 
81. доповнити статтю пунктами 22.3 і 22.4 такого змісту:
"22.3. У 2010-2014 роках сума від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, що утворилася станом на 1 січня 2010 року, враховується у складі валових витрат платника податку у розмірі не більше 20 відсотків на рік від суми накопичених збитків.
 
82. 22.4. Доходи від кредитних операцій банків, нараховані за період з 1 січня 2009 року, але не отримані станом на 1 січня 2010 року, включаються до складу валового доходу банку на дату їх фактичного отримання.";
 
83. пункти 22.14 і 22.15 викласти у такій редакції:
 
84. "22.14. Для визначення доходів або витрат платника податку від зменшення (збільшення) страхових резервів починаючи з початку звітного (податкового) періоду, в якому набирає чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", яким цей пункт викладено у новій редакції, розраховується сума страхових резервів, сформованих відповідно до пункту 12.2 статті 12 цього Закону в редакції, викладеній у Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".
 
85. При цьому коригування суми валових витрат (доходів) у зв’язку із створенням та використанням страхових резервів, сформованих до 1 січня 2010 року, не здійснюється.
 
86. 22.15. Норми підпункту 7.3.3 пункту 7.3 статті 7 цього Закону застосовуються до заборгованості, що виникла починаючи з 2010 року.";
 
87. доповнити статтю пунктом 22.17 такого змісту:
 
88. "22.17. Установити, що починаючи з 1 січня 2011 року платник податку - підприємство, дохід якого від операційної діяльності, фінансові доходи, доходи іншої діяльності та від надзвичайних подій за фінансовою звітністю за попередній рік становлять сто мільйонів гривень і більше, веде бухгалтерський облік тимчасових та постійних податкових різниць, що визначені згідно з цим Законом.
 
89. Платник податку повинен забезпечувати накопичення в регістрах бухгалтерського обліку інформації про тимчасові та постійні податкові різниці, що визначені згідно з цим пунктом, для складення декларації з податку.
 
90. Податковою різницею визнається різниця, яка виникає між оцінкою і критеріями визнання доходів, витрат, активів, зобов’язань у бухгалтерському обліку та податковому законодавстві.
 
91. 22.17.1. Тимчасова податкова різниця виникає у поточному звітному періоді та анулюється у наступних звітних періодах.
 
92. Тимчасова податкова різниця виникає внаслідок невідповідності у бухгалтерському обліку та податковому законодавстві:
 
93. оцінки оборотних і необоротних активів, витрат майбутніх періодів;
 
94. оцінки довгострокових та поточних зобов’язань, забезпечень;
 
95. критеріїв визнання та оцінки доходів, зокрема від операцій з цінними паперами, доходів від безоплатно одержаних необоротних матеріальних активів тощо;
 
96. критеріїв визнання та оцінки витрат, зокрема витрат на придбання товарів (робіт, послуг), у разі застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів, в операціях з цінними паперами тощо.
 
97. 22.17.2. Постійна податкова різниця виникає у звітному періоді та не анулюється у наступних звітних періодах.
 
98. Постійна податкова різниця виникає внаслідок невідповідності у бухгалтерському обліку та податковому законодавстві:
 
99. витрат, відображених у бухгалтерському обліку і включених до розрахунку прибутку для фінансової звітності, та витрат, які включаються до валових витрат у межах норм податкового законодавства для визначення об’єкта оподаткування (податкового прибутку (збитку);
 
100. доходів та витрат, які не входять до складу валових доходів і валових витрат, але враховуються під час визначення прибутку для фінансової звітності;
 
101. валових доходів та валових витрат, які не входять до складу доходів та витрат під час визначення прибутку для фінансової звітності (приріст, убуток балансової вартості запасів тощо).
 
102. 22.17.3. Перелік видів постійних і тимчасових податкових різниць, на суми яких здійснюється коригування доходів і витрат, визнаних у бухгалтерському обліку, що наведений в підпунктах 22.17.1 та 22.17.2 цього пункту, не є вичерпним і може доповнюватися (змінюватися) підприємством відповідно до особливостей його діяльності з метою дотримання всіх норм бухгалтерського обліку та цього Закону.
 
103. 22.17.4. Порядок застосування положень цього пункту затверджується Міністерством фінансів України.".
 
104. 10. У Законі України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 180 із наступними змінами):
 
105. 1) статтю 1 викласти в такій редакції:
 
106. "Стаття 1. Затвердити ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої (з урахуванням статті 2 цього Закону):
 
107. Код товару за
УКТ ЗЕД
Опис товару
Ставки акцизного збору у твердих ставках з одиниці товару (продукції)
 
108. 2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина виноградні натуральні
0,10 грн. за 1 л
 
109. 2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені), крім марочних вин
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
 
110. 2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)
Тільки марочні вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
2,90 грн. за 1 л
 
111. 2204 30
Виноматеріали виноградні
0
 
112. 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00
Вина ігристі
Вина газовані
2,90 грн. за 1 л
 
113. 2205
Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
 
114. 2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
- сидр і перрі (без додання спирту)
Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені
(з доданням спирту)
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
 
115. 2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00
Сидр і перрі (без додання спирту)
0,39 грн. за 1 л
 
116. 2207
Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту
 
117. 2208
Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт
39,40 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту";
 
118. 2) абзаци одинадцятий - п’ятнадцятий статті 2 замінити абзацом такого змісту:
"на спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду (коди згідно з УКТ ЗЕД 2208 20 12 00, 2208 20 62 00), - 17 гривень за 1 л 100-відсоткового спирту з 1 липня 2010 року до 1 січня 2011 року.".
 
119. У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий - двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцять першим.
 
120. 11. Пункт 5.1 статті 5 Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 10, ст. 44; 2003 р., № 24, ст. 154) викласти у такій редакції:
"5.1. Самостійне узгодження податкового зобов’язання
Податкове зобов’язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації.
Зазначене податкове зобов’язання не може бути оскаржене платником податків в адміністративному або судовому порядку. Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 15 цього Закону) платник податків самостійно виявляє помилки у показниках раніше поданої податкової декларації, такий платник податків має право надати уточнюючий розрахунок, крім уточнюючого розрахунку з податку на додану вартість, який складається платником податку з урахуванням вимог підпункту 7.4.5 пункту 7.4 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість".
Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені, крім податкової декларації з податку на додану вартість, яка складається платником податку з урахуванням вимог підпункту 7.4.5 пункту 7.4 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість". Форма уточнюючих розрахунків визначається у порядку, встановленому для податкових декларацій.".
 
121. 12. У Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 37, ст. 308; 2005 р., № 17-19, ст. 267; 2006 р., № 22, ст. 187):
 
122. підпункт 8.1.2 пункту 8.1 статті 8 викласти у такій редакції:
 
123. "8.1.2. Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банківські установи не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, в яких податок, що підлягає перерахуванню, становить менше 5 відсотків суми отримуваного доходу. Банківські установи, які не забезпечили перерахування податку з видачею коштів на виплату заробітної плати, сплачують за рахунок власних коштів податок до бюджету у сумі 5 відсотків від суми виплаченого доходу. Якщо оподатковуваний доход нараховується, але не виплачується платнику податку особою, що його нараховує, то податок, який утримується з такого доходу, має бути сплачений (перерахований) до бюджету у строки, встановленні законом для місячного звітного (податкового) періоду.";
 
124. пункт 9.10 статті 9 доповнити підпунктом 9.10.5 такого змісту:
 
125. "9.10.5. У разі видачі під звіт коштів готівкою в сумі, що перевищує граничну суму готівкового розрахунку, встановлену Національним банком України, податковий агент сплачує штраф у розмірі 15 відсотків суми такого перевищення, який стягується за процедурою утримання податку, встановленою підпунктом 9.10.1 цього пункту (крім видачі під звіт коштів готівкою для закупівлі сільськогосподарської продукції у населення).";
 
126. у статті 11:
 
127. у пункті 11.1:
 
128. підпункт 11.1.3 викласти у такій редакції:
 
129. "11.1.3. Дохід від продажу (міни) об’єкта нерухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче ніж оціночна вартість такого об’єкта, розрахована суб’єктом оціночної діяльності, уповноваженим здійснювати оцінку відповідно до законодавства.";
 
130. підпункт 11.1.4 виключити;
 
131. у пункті 11.2:
 
132. підпункт 11.2.3 викласти у такій редакції:
 
133. "11.2.3. Дохід від продажу (міни) об’єкта нерухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче ніж оціночна вартість такого об’єкта, розрахована суб’єктом оціночної діяльності, уповноваженим здійснювати оцінку відповідно до законодавства.";
 
134. підпункт 11.2.4 виключити;
 
135. абзац другий пункту 11.3 виключити;
 
136. у статті 12:
 
137. пункт 12.1 доповнити абзацом такого змісту:
 
138. "Дохід від продажу (міни) об’єкта рухомого майна визначається виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче ніж оціночна вартість такого об’єкта, розрахована суб’єктом оціночної діяльності, уповноваженим здійснювати оцінку відповідно до законодавства.";
 
139. пункт 12.4 виключити.
 
140. 13. У Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 27-28, ст. 253; 2009 р., № 16, ст. 223):
 
141. 1) розділ І доповнити пунктом 43 такого змісту:
 
142. "43. Закон України "Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст. 272, № 43- 44, ст. 493; 2005 р., № 7-8, ст. 162, № 17-19, ст. 267; 2006 р., № 9-11, ст. 96; 2007 р., № 3, ст. 31; 2008 р., № 5-8, ст. 78) визнати таким, що втратив чинність.";
 
143. 2) у розділі ІІ "Прикінцеві положення":
 
144. пункт 3 виключити;
 
145. у пункті 4:
 
146. абзац двадцять перший викласти в такій редакції:
 
147. "Протягом року в кожному податковому (звітному) періоді до затверджених цим пунктом ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється Міністерством економіки України для кожного звітного (податкового) періоду шляхом ділення середньої ціни одного бареля нафти "Urаls", перерахованої у гривні за курсом Національного банку України станом на 1 число місяця, що настає за звітним періодом, яка склалася на момент завершення проведення торгів нафтою на Лондонській біржі протягом поточного звітного (податкового) періоду, на базову ціну нафти. Під базовою ціною нафти розуміється ціна нафти "Urаls", яка становить 560 гривень за барель.";
 
148. доповнити пункт абзацами такого змісту:
 
149. "Якщо величина коригуючого коефіцієнта, який застосовується до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат, є меншою від одиниці, такий коригуючий коефіцієнт застосовується із значенням 1 (одиниця).
 
150. У разі коли у звітному (податковому) періоді митне оформлення природного газу під час ввезення на територію України не здійснювалося, до ставки рентної плати за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ) застосовується коригуючий коефіцієнт, який діяв у останньому звітному (податковому) періоді, коли здійснювалося таке митне оформлення.";
 
151. пункт 6 виключити;
 
152. пункт 8-1 замінити пунктами 8-1-8-4 такого змісту:
 
153. "8-1. Установити, що починаючи з 2010 року проводиться щороку наростаючим підсумком індексація нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, визначених в абсолютних значеннях, нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та нормативів збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод за формулою
 
154. Ні = Нб х дКі,
 
155. де Ні - проіндексований норматив платежу (збору) у поточному році, гривень за 1 куб. метр (1 тонну, 1 кілограм, 1 грам, 1 карат, 1 тоннаж-добу експлуатації, 1 місце-добу експлуатації);
 
156. Нб - базовий норматив платежу (збору), гривень за 1 куб. метр (1 тонну, 1 кілограм, 1 грам, 1 карат, 1 тоннаж-добу експлуатації, 1 місце-добу експлуатації);
 
157. дКі - добуток коефіцієнтів індексів цін виробників промислової продукції за попередні роки починаючи з 2009 року, а для нововведених нормативів платежу (збору) - починаючи з року їх введення.
 
158. Коефіцієнт індексу цін виробників промислової продукції за попередній рік розраховується за формулою
 
159. Кі = І/100,
 
160. де Кі - коефіцієнт індексу цін виробників промислової продукції за попередній рік;
 
161. І - офіційно оприлюднений індекс цін виробників промислової продукції за попередній рік, відсотків.
 
162. У разі коли індекс цін виробників промислової продукції за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.
 
163. Індекс цін виробників промислової продукції розраховується центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики, а інформація про його розмір подається щороку до 1 лютого центральному органу державної податкової служби та оприлюднюється у засобах масової інформації.
 
164. Під час проведення індексації базовими вважаються нормативи:
 
165. платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, визначені в абсолютних значеннях, та збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, що встановлені у додатках № 1 і 2 до цього Закону, із застосуванням коефіцієнта 1, 439;
 
166. збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 р. № 115, із застосуванням коефіцієнта 2, 792.
 
167. 8-2. Установити, що починаючи з 2010 року у додатку № 1 до цього Закону запроваджується базовий норматив платежів за користування надрами для видобування глинистих порід у розмірі 5 відсотків вартості таких видобутих порід замість нормативів у грошовому розмірі.
 
168. 8-3. Установити, що починаючи з 2010 року у додатку № 2 до цього Закону запроваджується норматив збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять до складу напоїв, зокрема:
за використання води поверхневої, яка входить до складу напоїв, - у розмірі 64, 80 гривень за 1 куб. метр;
за використання води підземної, яка входить до складу напоїв, - у розмірі 75, 60 гривень за 1 куб. метр.
 
169. 8-4. Установити, що у 2010 році дія пункту 8-1 цього розділу не поширюється на пункт 8-3 та нормативи платежів за користування надрами для видобування доломіту, піску формувального, сировини високоглиноземної за виключенням глин (кіаніту (дистену), силіманіту, ставроліту), вапняку (флюсового).".
 
170. 14. Статтю 1 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 32-33, ст. 488) викласти в такій редакції:
 
171. "Стаття 1. Установити такі ставки акцизного збору на тютюнові вироби
 
172. Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Ставки акцизного збору у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
Ставки
акцизного збору
у процентах до обороту реалізації товару (продукції)
 
173. 2401
Тютюнова сировина
0
0
 
174. Тютюнові відходи
 
175. 2402 10 00 00
Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну
140 гривень за 1 кг
0
 
176. 2402 20 90 10
Сигарети без фільтра, цигарки
40,25 гривні за 1000 штук
20
 
177. 2402 20 90 20
Сигарети з фільтром
90 гривень за
1000 штук
25
 
178. 2403 (крім 2403 99 10 00,
2403 10)
Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений"; тютюнові екстракти та есенції
50 гривень за 1 кг
0
 
179. 2403 10
Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції
70 гривень за 1 кг
0
 
180. 2403 99 10 00
Жувальний і нюхальний тютюн
20 гривень за 1 кг
0
 
181. Податкове зобов’язання із сплати акцизного збору за кожну власну назву сигарет (з додатковою інформацією щодо характеристик продукту в разі її наявності), що обчислюється одночасно за ставками у процентах до обороту з продажу та у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції), не може бути менш як:
 
182. 57, 5 гривні за 1000 штук сигарет без фільтра, цигарок (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10);
 
183. 150 гривень за 1000 штук сигарет з фільтром (код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20).".
 
184. ІІ. Прикінцеві положення
 
185. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 5 розділу І, який набирає чинності з 1 січня 2011 року, пункту 10 розділу І, який набирає чинності з першого числа третього місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано цей Закон, пункту 13 розділу І, який набирає чинності з першого числа першого місяця кварталу, що настає за кварталом, в якому опубліковано цей Закон, пункту 14 розділу І, який набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано цей Закон.
 
186. Положення пункту 9 розділу І застосовуються з початку звітного (податкового) періоду, в якому опубліковано цей Закон.
 
187. 2. На часткову зміну положень Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. № 18-92 "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 10, ст. 82) виробники або імпортери можуть подати у місяці, в якому опубліковано цей Закон, нову декларацію про встановлені максимальні роздрібні ціни включно до останнього робочого дня цього календарного місяця.
 
188. 3. Зупинити на 2010 рік дію підпункту "б" підпункту 7.7.2 пункту 7.7 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість". Протягом 2010 року залишок від’ємного значення після бюджетного відшкодування відображається у декларації з податку на додану вартість окремим рядком та включається до складу податкового кредиту починаючи з першого звітного періоду 2011 року.
 
189. 4. До 1 січня 2012 року встановлені цим Законом ставки акцизного збору на спирт етиловий, алкогольні напої та тютюнові вироби не підлягають збільшенню, крім випадків, передбачених статтею 2 Закону України "Про ставки акцизного збору на тютюнові вироби" та статтею 8-2 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої".
 
190. 5. Кабінету Міністрів України розробити та забезпечити реалізацію комплексу заходів із запобігання контрабандному ввезенню підакцизних товарів.
 
191. 6. Національному банку України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом установити коефіцієнт резервування (за ступенем ризику) за кредитними операціями банків в іноземній валюті позичальникам, які не мають джерел надходження валютної виручки, за заборгованістю, яка визнана стандартною, субстандартною або такою, що перебуває під контролем, за методикою, встановленою для банків Національним банком України, у розмірі не більше 3 відсотків.