Кількість абзаців - 55 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. "Про внесення змін до Закону України
 
2. "Про теплопостачання "
 
3. (щодо модернізації, реконструкції та будівництва об'єктів у сфері теплопостачання)
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести до Закону України "Про теплопостачання " (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 28, ст. 373) такі зміни:
 
6. 1) у статті 1:
 
7. в абзаці тринадцятому слова "теплопостачання (постачання теплової енергії)" замінити словами "сфера теплопостачання";
 
8. доповнити статтю абзацами такого змісту:
 
9. "поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за програмами технічного розвитку— рахунки суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, відкриті в уповноваженому банку і призначені для використання в установленому порядку коштів виключно для модернізації, реконструкції та будівництва об’єктів у зазначеній сфері;
 
10. програма технічного розвитку — комплекс заходів, спрямованих на модернізацію, реконструкцію та будівництво об’єктів у сфері теплопостачання, зобов’язання щодо здійснення яких покладаються на суб’єктів господарювання у зазначеній сфері.";
 
11. 2) доповнити статтю 2 після слів "постачанням і використанням теплової енергії," словами "забезпеченням реконструкції, модернізації та будівництва об’єктів у сфері теплопостачання,";
 
12. 3) доповнити частину першу статті 11 після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
13. "погодження інвестиційних програм для суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, крім тих, що виробляють теплову енергію на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;".
 
14. У зв’язку з цим абзаци четвертий — дев’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим — десятим;
 
15. 4) доповнити статтю 12. "Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у сфері теплопостачання" після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
 
16. "погодження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, крім тих, що виробляють теплову енергію на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;".
 
17. У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим;
 
18. погодження діяльності у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади у сфері теплопостачання;
 
19. 5) у частині третій статті 15 доповнити частину абзацом такого змісту:
 
20. "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями в частині регулювання діяльності суб’єктів господарювання з виробництва теплової енергії в обсягах, установлених ліцензійними умовами (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), і постачання теплової енергії.";
 
21. 6) в абзаці першому статті 16 слова "крім систем з теплоелектроцентралями, ТЕС, АЕС, когенераційними установками та установками, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії" замінити словами "крім тих, що виробляють теплову енергію на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії";
 
22. 7) у статті 17:
 
23. в абзаці третьому слова "на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" замінити словами "на виробництво теплової енергії для теплоелектроцентралей, ТЕС, АЕС, когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії";
 
24. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
25. "ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;";
 
26. 8) у статті 26:
 
27. доповнити частину першу після слів "будівельних робіт" словами і реченнями такого змісту: "згідно з програмами технічного розвитку, які розробляються, погоджуються та затверджуються у встановленому порядку. Суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання здійснюють заходи щодо модернізації, реконструкції та будівництва об’єктів у сфері теплопостачання згідно із затвердженими схемами теплопостачання.";
 
28. доповнити статтю після частини першої новими частинами такого змісту:
 
29. "Для забезпечення стабільного фінансування програм технічного розвитку суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання відкривають в установах уповноваженого банку рахунки із спеціальним режимом використання для проведення у встановленому законодавством порядку розрахунків за такими програмами.
 
30. На зазначені рахунки перераховуються кошти в обсязі, передбаченому встановленими тарифами для модернізації, реконструкції та будівництва об’єктів у сфері теплопостачання.
 
31. Суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання — власники рахунків із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за програмами технічного розвитку зобов’язані використовувати кошти, що перебувають на таких рахунках, виключно для виконання затверджених в установленому порядку програм технічного розвитку. Використання зазначених коштів в будь-яких інших цілях забороняється.
 
32. Суб’єкти господарювання у сфері теплопостачання звітують перед органами державного регулювання про стан виконання ними програм технічного розвитку в установленому такими органами порядку.".
 
33. У зв’язку з цим частини другу — шосту вважати відповідно частинами шостою — десятою;
 
34. 9) доповнити Закон статтею 26-1 такого змісту:
 
35. "Стаття 26-1. Програми технічного розвитку
 
36. Програми технічного розвитку розробляються суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання строком на п'ять років та затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері теплопостачання.
 
37. Зазначені програми містять поетапний план заходів щодо модернізації, реконструкції та будівництва об’єктів у сфері теплопостачання відповідного суб’єкта господарювання.
 
38. Центральний орган виконавчої влади у сфері теплопостачання затверджує вимоги до змісту програм технічного розвитку суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання та інвестиційних програм, які є їх складовими.
 
39. Фінансування програм технічного розвитку може здійснюватися з використанням коштів:
 
40. суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання;
 
41. місцевих бюджетів, які не враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів;
 
42. інвесторів та концесіонерів, отриманих в результаті приватизації підприємств житлово-комунального господарства, передачі об’єктів галузі в управління, оренду, концесію;
 
43. інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
 
44. Інвестиційна програма розробляється щорічно для розрахунку витрат, спрямованих на виконання програми технічного розвитку суб'єкта господарювання у сфері теплопостачання, та включення її частини до тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії.
 
45. Порядок подання, схвалення коригування та виконання інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання затверджується органом державного регулювання у сфері теплопостачання.";
 
46. 10) у статті 31:
 
47. в пункті 2 частини першої після слів "Державної інспекції з енергозбереження" доповнити словами ", Державної житлово-комунальної інспекції" та після слів "Національної комісії регулювання електроенергетики України" доповнити словами "або органу державного регулювання у сфері теплопостачання";
 
48. частину третю після слів "органами державного нагляду (інспекціями)" доповнити словами ", органом державного регулювання у сфері теплопостачання";
 
49. частину четверту після слів "органами державного нагляду" доповнити словами ", органом державного регулювання у сфері теплопостачання";
 
50. доповнити новою частиною такого змісту:
 
51. "Порядок застосування штрафів, передбачених цією статтею, встановлюється Кабінетом Міністрів України."
 
52. ІІ. Прикінцеві положення
 
53. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
54. 2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.