Кількість абзаців - 104 Розмітка (ліва колонка)


Проект Закону про внесення змін до Закону України ''Про державне оборонне замовлення'' (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
3. "Про державне оборонне замовлення"
 
4. _____________________________
 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. Внести зміни до Закону України "Про державне оборонне замовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 17, ст. 111; 2003 р., № 26, ст. 200, № 30, ст. 247; 2005 р., № 5, ст. 115, № 9, ст. 183; 2007 р., № 9, ст. 67), виклавши його в такій редакції:
 
7. "ЗАКОН УКРАЇНИ
 
8. Про державне оборонне замовлення
 
9. _____________________________
 
10. Цей Закон визначає загальні правові та економічні засади планування, фінансування державного оборонного замовлення і регулює особливості відносин, пов’язаних з визначенням та здійсненням процедур закупівлі продукції, виконанням робіт та наданням послуг оборонного призначення (далі - продукція, роботи та послуги).
 
11. Стаття 1. Визначення термінів
 
12. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
13. 1) виконавці оборонного замовлення (далі - виконавці) - суб’єкти господарської діяльності України незалежно від їх форми власності, що мають ліцензії (дозволи) на провадження відповідних видів господарської діяльності, отримані згідно із законодавством, та іноземні суб’єкти господарської діяльності, з якими укладено державний контракт з оборонного замовлення на постачання (закупівлю) продукції, виконання робіт та надання послуг за результатами конкурентного відбору;
 
14. 2) державні замовники з оборонного замовлення (далі - державні замовники) - визначені Кабінетом Міністрів України центральні органи виконавчої влади, інші державні органи - головні розпорядники бюджетних коштів;
 
15. 3) державне оборонне замовлення (далі - оборонне замовлення) є засобом державного регулювання економіки у сфері наукового та матеріально-технічного задоволення потреб національної безпеки і оборони шляхом планування обсягів фінансових ресурсів, визначення видів та обсягів продукції, робіт та послуг, а також розміщення серед виконавців державних контрактів на постачання (закупівлю) зазначеної продукції, робіт та послуг;
 
16. 4) державний контракт з оборонного замовлення (далі - державний контракт) - договір, укладений у письмовій формі державним замовником від імені держави з виконавцем відповідно до затверджених основних показників оборонного замовлення, в якому визначаються економічні та правові зобов’язання сторін і регулюються їх господарські відносини;
 
17. 5) орієнтовні показники обсягів оборонного замовлення - складова основних показників оборонного планування, з урахуванням яких визначаються орієнтовні обсяги фінансових ресурсів держави для постачання (закупівлі) продукції, робіт та послуг за оборонним замовленням відповідно до розрахункових потреб, визначених державними замовниками;
 
18. 6) основні показники оборонного замовлення - затверджені Кабінетом Міністрів України перелік (номенклатура) та обсяги продукції, робіт та послуг, що поставляються (закуповуються), а також обсяги коштів, передбачених на такі цілі в межах установлених бюджетних асигнувань, що визначені Державним бюджетом України на відповідний бюджетний період для кожного державного замовника;
 
19. 7) послуги оборонного призначення - послуги, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності військових формувань, розвідувальних та правоохоронних органів, експлуатацією та використанням продукції оборонного призначення;
 
20. 8) продукція оборонного призначення - озброєння, військова та спеціальна техніка, військова зброя і боєприпаси, спеціальні комплектувальні вироби для їх виготовлення та експлуатації, матеріали та обладнання, спеціально призначені для їх розроблення, виготовлення або використання, і спеціальні технічні засоби;
 
21. 9) роботи оборонного призначення:
 
22. фундаментальні наукові дослідження для потреб національної безпеки і оборони;
 
23. науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи або їх окремі етапи із створення, модернізації, утилізації продукції оборонного призначення, розроблення спеціальних технологій, матеріалів та стандартів;
 
24. будівництво об’єктів і споруд оборонного та спеціального призначення;
 
25. створення нових та нарощення існуючих виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення;
 
26. роботи з мобілізаційної підготовки;
 
27. ремонт, модифікація, модернізація, утилізація та знищення продукції оборонного призначення.
 
28. Стаття 2. Правова основа оборонного замовлення
 
29. 1. Правовою основою оборонного замовлення є Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закони України "Про організацію оборонного планування", "Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб" та інші закони України.
 
30. Стаття 3. Уповноважений орган з питань координації
 
31. оборонного замовлення
 
32. 1. Координація діяльності у сфері оборонного замовлення здійснюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України (далі - уповноважений орган).
 
33. 2. Уповноважений орган:
 
34. готує з урахуванням пропозицій державних замовників проект основних показників оборонного замовлення на відповідний бюджетний період та подає його в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
35. координує і контролює діяльність державних замовників під час розміщення оборонного замовлення та виконання державних контрактів;
 
36. надає методичну та консультаційну допомогу державним замовникам в організації проведення процедур закупівель;
 
37. інформує в установлені строки Кабінет Міністрів України про хід виконання оборонного замовлення;
 
38. отримує від державних замовників звіт про результати проведення процедур закупівель, укладення та виконання державних контрактів;
 
39. установлює строки подання державними замовниками пропозицій до проекту основних показників оборонного замовлення, інформації про укладені державні контракти та стан їх виконання;
 
40. розробляє проекти нормативно-правових актів з питань оборонного замовлення.
 
41. Стаття 4. Державний замовник
 
42. 1. Державний замовник:
 
43. здійснює планування оборонного замовлення;
 
44. готує і подає уповноваженому органу у визначений ним строк пропозиції до проекту основних показників оборонного замовлення на відповідний бюджетний період;
 
45. організовує та здійснює процедури закупівель;
 
46. укладає державні контракти з виконавцями;
 
47. забезпечує фінансування відповідно до умов державних контрактів;
 
48. здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, виділених на виконання оборонного замовлення відповідно до умов державних контрактів;
 
49. здійснює контроль за станом виконання робіт (на окремих етапах та в цілому) згідно з оборонним замовленням;
 
50. організовує та бере участь у проведенні державних та інших випробувань зразків продукції оборонного призначення;
 
51. видає виконавцеві технічне завдання та погоджує з ним програму (техніко-економічні показники) або тематику робіт;
 
52. приймає поставлену (виготовлену) продукцію, виконані роботи (у тому числі конструкторську документацію) та послуги;
 
53. звітує перед уповноваженим органом та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики про укладення державних контрактів, результати їх виконання і використання бюджетних коштів.
 
54. Стаття 5. Виконавець оборонного замовлення
 
55. 1. Виконавець оборонного замовлення:
 
56. постачає продукцію, виконує роботи та надає послуги відповідно до умов державного контракту;
 
57. забезпечує відповідність виготовлених зразків продукції оборонного призначення вимогам державного замовника;
 
58. забезпечує державному замовникові належні умови для здійснення контролю за виконанням оборонного замовлення;
 
59. звітує про виконання оборонного замовлення перед органами державної статистики.
 
60. Стаття 6. Планування та формування оборонного замовлення
 
61. 1. Планування оборонного замовлення є складовою системи оборонного планування розвитку Воєнної організації держави, що здійснюється відповідно до Закону України "Про організацію оборонного планування".
 
62. 2. Під час довгострокового та середньострокового оборонного планування державні замовники розробляють орієнтовні показники обсягів оборонного замовлення з урахуванням орієнтовних обсягів фінансових ресурсів, необхідних для здійснення заходів, виконання завдань та досягнення показників, які визначені державними цільовими програмами, іншими основоположними документами оборонного планування.
 
63. 3. Під час короткострокового оборонного планування державні замовники розробляють пропозиції до проекту основних показників оборонного замовлення на:
 
64. наступний бюджетний період з урахуванням видатків, що передбачені для задоволення потреб національної безпеки і оборони у проекті Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період;
 
65. другий наступний бюджетний період з урахуванням орієнтовних показників обсягів оборонного замовлення, визначених для такого періоду.
 
66. 4. Державні замовники погоджують з Міністерством оборони України пропозиції стосовно виконання робіт з розроблення нових видів озброєння, військової техніки та військової зброї, їх складових частин, а також модернізації зазначеної продукції оборонного призначення з метою уникнення дублювання таких робіт.
 
67. 5. Проект основних показників оборонного замовлення на наступний бюджетний період готується уповноваженим органом з урахуванням пропозицій державних замовників в установленому законодавством порядку.
 
68. У проекті основних показників оборонного замовлення враховуються пропозиції щодо постачання (закупівлі) продукції, робіт та послуг:
 
69. необхідних для здійснення заходів, виконання завдань та досягнення показників, які визначені державними цільовими програмами, іншими основоположними документами оборонного планування з питань розвитку Збройних Сил України, інших військових формувань, розвідувальних і правоохоронних органів та оборонно-промислового комплексу у відповідному бюджетному періоді;
 
70. необхідних для виконання покладених на державних замовників завдань;
 
71. визначених Кабінетом Міністрів України як такі, що мають особливо важливе значення для забезпечення національної безпеки і оборони відповідно до Основних напрямів урядової політики в економічній та соціальній сфері на відповідний рік.
 
72. 6. Кабінет Міністрів України затверджує основні показники оборонного замовлення після прийняття Верховною Радою України Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.
 
73. У разі потреби Кабінет Міністрів України здійснює коригування проекту основних показників оборонного замовлення.
 
74. 7. Порядок планування, формування, особливості розміщення, коригування оборонного замовлення та порядок здійснення контролю за його виконанням визначає Кабінет Міністрів України.
 
75. Стаття 7. Розміщення оборонного замовлення
 
76. 1. Розміщення оборонного замовлення здійснюється державними замовниками з урахуванням затверджених основних показників оборонного замовлення шляхом визначення на конкурентних засадах виконавців серед суб’єктів господарської діяльності та укладення з ними державних контрактів.
 
77. 2. Державні замовники здійснюють відбір виконавців з постачання (закупівлі) продукції, робіт та послуг, що:
 
78. не містять інформації, яка становить державну таємницю, - у визначеному законодавством порядку;
 
79. становлять у зв’язку з їх спеціальним призначенням державну таємницю, - у затвердженому Кабінетом Міністрів України порядку.
 
80. Стаття 8. Особливості закупівлі продукції, робіт та
 
81. послуг оборонного призначення за імпортом
 
82. 1. Закупівля продукції, робіт та послуг оборонного призначення за імпортом здійснюється із застосуванням визначених законодавством процедур закупівель та відповідно до Законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність" та "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".
 
83. 2. У разі коли державним контрактом передбачена закупівля продукції оборонного призначення за імпортом, що перевищує суму 1 млн. євро, обов’язковою умовою такого контракту є одержання Україною як державою відповідних компенсацій.
 
84. 3. Дотримання умови щодо одержання Україною компенсації здійснюється шляхом укладення та виконання компенсаційного (офсетного) договору, який є зовнішньоекономічнім договором (контрактом), укладеним у письмовій формі між центральним органом виконавчої влади, що уповноважений Кабінетом Міністрів України, та іноземним суб’єктом господарської діяльності відповідно до умов державного контракту на постачання (закупівлю) продукції, робіт та послуг.
 
85. Порядок укладення компенсаційних (офсетних) договорів та види компенсацій визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
86. Стаття 9. Виконання оборонного замовлення
 
87. 1. Виконання оборонного замовлення здійснюється відповідно до державного контракту.
 
88. 2. Власником виробничих потужностей, створених за державні кошти, та суб’єктом права інтелектуальної власності на об’єкти, створені в результаті виконання оборонного замовлення, є держава в особі державних замовників. Володіння, розпорядження та використання, у тому числі на умовах оренди, таких об’єктів, продукції та потужностей здійснюється
 
89. у порядку, визначеному законодавством України, з додержанням зобов’язань щодо охорони прав на створені об’єкти права інтелектуальної власності.
 
90. 3. Державні замовники мають право розміщувати на підприємствах, в установах та організаціях, що визначені виконавцями, свої представництва або залучати до такої роботи на договірній основі представництва інших державних замовників. Діяльність зазначених представництв провадиться відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
91. 4. Порядок розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску наявних визначає Кабінет Міністрів України.
 
92. Стаття 10. Додержання законодавства про державну таємницю
 
93. 1. Заходи щодо планування, формування, розміщення та виконання оборонного замовлення, що становлять державну таємницю, здійснюються з додержанням законодавства про державну таємницю.
 
94. Стаття 11. Контроль за виконанням оборонного замовлення
 
95. 1. Контроль за якістю продукції, робіт та послуг на всіх стадіях її розроблення, виробництва, модернізації, утилізації та ремонту, за цільовим використанням коштів, перевірка і узгодження документів щодо формування договірних цін здійснюються державними замовниками.
 
96. Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства
 
97. про оборонне замовлення
 
98. 1. За нецільове використання бюджетних коштів відповідальність несуть державні замовники згідно із законодавством України.
 
99. 2. У разі невиконання або неналежного виконання оборонного замовлення винна сторона відшкодовує іншій стороні завдані нею збитки в порядку, передбаченому законодавством.
 
100. 3. У разі ухилення виконавця, що визначений у порядку, передбаченому частиною другою статті 7 цього Закону, від укладення державного контракту такий виконавець несе відповідальність згідно із законодавством.
 
101. 4. Спори, що виникають між державними замовниками і виконавцями до укладення державного контракту щодо здійснення процедури закупівель, під час укладання, виконання, зміни та розірвання державних контрактів, а також спори, пов’язані з відшкодуванням завданих збитків, розв’язуються у судовому порядку.
 
102. Стаття 13. Прикінцеві положення.
 
103. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.".