Кількість абзаців - 50 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

0. Проект
Закон Україии
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1) доповнити статтю 16610 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) частиною такого змісту:
 
5. "Вимога дозвільного органу щодо подання суб’єктами господарювання документів, не передбачених законодавством для видачі документів дозвільного характеру, —
 
6. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
7. 2) у Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1992 р., № 10, ст. 138; 1998 р., № 33, ст. 226; 2002 р., № 36, ст. 266; 2004 р., № 13, ст. 181, № 16, ст. 238; 2006 р., № 13, ст. 110):
 
8. в абзаці другому преамбули слова "народного господарства України" замінити словом "економіки";
 
9. доповнити абзац другий частини другої статті 1 після слів "інші цінні папери" словами " (крім векселів)";
 
10. у статті 2:
 
11. в абзаці третьому частини другої слова "Кримської АРСР, місцевих Рад народних депутатів" замінити словами "Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування ";
 
12. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
13. "3. Інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів та здійснення операцій з цінними паперами.
 
14. Інвестиційний проект — планово-розрахунковий документ, що розробляється суб’єктом інвестиційної діяльності у формі бізнес-плану згідно з методичними рекомендаціями, затвердженими центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної економічної політики.
 
15. Інвестиційний проект повинен містити:
 
16. резюме (мета проекту, напрями використання інвестицій, відповідність проекту пріоритетним напрямам структурної перебудови економіки, прогнозні обсяги виробництва продукції (товарів, послуг), потреба в інвестиціях і схема їх повернення, основні показники ефективності проекту, висновки);
 
17. загальну характеристику стану та проблем розвитку суб’єкта інвестиційної діяльності (характеристика суб’єкта, продукції (товарів, послуг), результати аналізу ринків збуту продукції (товарів, послуг), аналізу конкурентного потенціалу суб’єкта, зокрема виявлення можливостей розвитку, загроз та проблем у діяльності);
 
18. характеристику прогнозного стану суб’єкта інвестиційної діяльності (характеристика продукції (товарів, послуг), що плануються до випуску, плани маркетингової та виробничої діяльності, організаційний план, правовий статус);
 
19. план реалізації проекту (введення в дію основних фондів, розвиток інфраструктури, заходи з охорони навколишнього природного середовища, джерела фінансування і виплат за зобов’язаннями суб’єкта, гарантії і схема повернення інвестицій);
 
20. фінансовий план (оцінка фінансової та економічної спроможності проекту);
 
21. інформацію про ризики проекту, запобіжні заходи і страхування ризиків;
 
22. прогноз економічного та соціального ефекту від реалізації проекту.
 
23. Залежно від специфіки проект може містити додаткові розділи.
 
24. У визначених законодавством випадках розробляється інвестиційний проект будівництва.
 
25. 4. Передбачена цим Законом державна підтримка реалізації інвестиційного проекту надається за умови його державної реєстрації.
 
26. 5. Державну реєстрацію інвестиційних проектів здійснює за поданням суб’єктів інвестиційної діяльності центральний орган виконавчої влади із забезпечення реалізації державної економічної політики, який забезпечує ведення Державного реєстру інвестиційних проектів.
 
27. 6. Державна реєстрація інвестиційних проектів і ведення Державного реєстру інвестиційних проектів здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
28. 7. Державна реєстрація інвестиційного проекту не передбачає будь-яких зобов’язань щодо надання державної підтримки за рахунок коштів бюджету для його реалізації.";
 
29. у частині першій статті 4 слова "в усіх галузях та сферах народного господарства" замінити словами "в усіх галузях економіки";
 
30. у другому реченні частини першої статті 11 слово "республіканським" замінити словом "державним";
 
31. у частині другій статті 12 слово "республіканськими" замінити словом "центральними";
 
32. доповнити Закон статтями 12-1 та 12-2 такого змісту:
 
33. "Стаття 12-1. Напрями інвестиційної діяльності, за якими надається державна підтримка
 
34. Напрями інвестиційної діяльності, за якими надається державна підтримка, визначаються програмами та заходами, обсяги фінансування яких передбачені Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
35. Стаття 12-2. Державна підтримка та стимулювання інвестиційної діяльності
 
36. Державна підтримка та стимулювання інвестиційної діяльності здійснюються, зокрема, шляхом:
 
37. надання фінансової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації інвестиційних проектів на умовах співфінансування;
 
38. здійснення за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів повного і часткового кредитування, а також повної та часткової компенсації відсотків, що сплачують суб’єкти інвестиційної діяльності фінансовим установам за кредитування інвестиційних проектів;
 
39. відшкодування сум первинних внесків, сплачених за іпотечними житловими кредитами.";
 
40. у статті 13:
 
41. у назві статті слово "республіканських" виключити;
 
42. у частині першій слово "республіканських" виключити, а слово "республіки" замінити словом "держави";
 
43. у частині другій слово "республіканських" замінити словом "державних", а слово "республіки" — словом "держави.";
 
44. у частині третій слово "республіки" замінити словом "держави", а слово "республіканського" — словом "державного";
 
45. у статті 14 виключити:
 
46. у частині першій слова "республіканських" та "республіканське";
 
47. у частині третій слово "республіканського";
 
48. у назві та тексті статті 16 слова "Верховна Рада Кримської АРСР та місцеві Ради народних депутатів" в усіх відмінках замінити словами "Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування" у відповідному відмінку.
 
49. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування