Кількість абзаців - 169 Розмітка (ліва колонка)


Про порядок організації і проведення мирних заходів (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про порядок організації і проведення мирних заходів
 
1.

 
2. Цей Закон спрямований на реалізацію встановленого Конституцією України права збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, демонстрації, пікетування, походи.
 
3. Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
4. Стаття 1. Сфера дії Закону
 
5. 1. Закон регулює відносини, пов’язані з організацією і проведенням мирних заходів.
 
6. 2. Порядок організації і проведення мирних заходів, визначений цим Законом, не поширюється на:
 
7. зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україніі";
 
8. збори трудових колективів, засідання статутних органів управління, об’єднань громадян, зустрічі виборців з кандидатами у депутати та обраними депутатами, кандидатами на пост Президента України;
 
9. мирні заходи з метою відпочинку, громадські розважальні заходи, спортивні змагання, весільні процесії, народні свята, похорони;
 
10. релігійні обряди і церемонії у випадках, передбачених Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації".
 
11. Стаття 2. Визначення основних термінів
 
12. 1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
13. 1) демонстрація - специфічний вид мітингу, що проводиться, як правило, у вигляді організованого пересування учасників за заздалегідь визначеним маршрутом та передбачає використання плакатів, транспарантів та інших засобів наочної агітації;
 
14. 2) збори - мирний захід, що проводиться, як правило, у спеціально відведеному і пристосованому для цього місці з метою колективного обговорення і вирішення будь-яких професійних, організаційних, соціально-побутових та інших питань;
 
15. 3) мирний захід - вільне, публічне вираження громадянської або політичної позиції осіб, при якому можливе висловлення вимог, прийняття резолюцій, інших звернень з різноманітних питань суспільного життя, на доступному кожному зібранні, що проводиться у формі зборів, мітингу, походу, демонстрації, пікетування або у будь-якому різному поєднанні цих форм за ініціативою фізичних чи юридичних осіб;
 
16. 4) мітинг - мирний захід, що проводиться для підтримки вимог, резолюцій, інших звернень у заздалегідь визначеному відкритому місці;
 
17. 5) пікетування - специфічний вид мітингу поблизу будинку, споруди чи іншого об’єкта, в яких розміщені підприємства, установи, організації, органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, які, на думку учасників заходу, можуть сприяти вирішенню висловлених ними вимог;
 
18. 6) повідомлення про проведення мирного заходу - документ, яким в установленому цим Законом порядку орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування сповіщається про проведення мирного заходу;
 
19. 7) похід - мирний захід у вигляді масового організованого руху вулицями та дорогами за заздалегідь визначеним маршрутом.
 
20. Стаття 3. Законодавство України про мирні заходи
 
21. 1. Законодавство України про мирні заходи ґрунтується на Конституції України, загальновизнаних принципах та нормах міжнародного права і складається з цього Закону та інших законодавчих актів, що забезпечують право на проведення мирних заходів.
 
22. Розділ ІІ ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ МИРНОГО ЗАХОДУ
 
23. Стаття 4. Організатори (організатор) мирного заходу
 
24. 1. Організаторами (організатором) мирного заходу є фізичні чи юридичні особи, що подають повідомлення про проведення мирного заходу в установленому цим Законом порядку.
 
25. 2. Не може бути організатором мирного заходу:
 
26. особа, яка не досягла вісімнадцяти років;
 
27. особа, визнана судом недієздатною або обмежено дієздатною, а також особа, яка піддана адміністративному арешту, утримується під вартою або знаходиться в місці позбавлення волі за вироком суду;
 
28. об’єднання громадян, щодо якого в установленому порядку прийнято рішення про тимчасову заборону проводити мирні заходи або діяльність якого в установленому порядку тимчасово заборонено чи зупинено.
 
29. Стаття 5. Права та обов’язки організаторів (організатора) мирного заходу
 
30. 1. Організатори (організатор) мирного заходу мають право:
 
31. проводити мітинги, демонстрації, пікетування чи походи в місцях і в час, зазначені у повідомленні або змінені відповідно до пропозиції органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, а також збори - у спеціально відведених або пристосованих для цього місцях, де можна забезпечити під час їх проведення безпеку громадян;
 
32. вести попередню агітацію на підтримку мети мирного заходу через засоби масової інформації шляхом розповсюдження листівок, плакатів, транспарантів, гасел та в іншій не забороненій законодавством формі;
 
33. Уповноважувати окремих учасників мирного заходу виконувати розпорядчі функції з його організації і проведення;
 
34. організовувати збирання добровільних пожертв, підписів під резолюціями, вимогами та іншими зверненнями громадян;
 
35. встановлювати на місці проведення мирних заходів намети, сцени та інші тимчасові споруди.
 
36. 2. Організатори (організатор) мирного заходу зобов’язані:
 
37. подати до органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування повідомлення про проведення мирного заходу;
 
38. негайно інформувати у письмовій формі орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування про прийняття (неприйняття) пропозиції цього органу щодо зміни місця або часу проведення мирного заходу, зазначених у повідомленні;
 
39. забезпечувати додержання умов проведення мирного заходу, зазначених у повідомленні про його проведення або змінених відповідно до пропозиції органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування;
 
40. вимагати від учасників мирного заходу додержання громадського порядку, оголошених умов його проведення та недопущення перевищення встановленого санітарними нормами рівня шуму у разі використання звуковідтворювальної, аудіо-, відеоапаратури тощо;
 
41. забезпечувати громадський порядок і безпеку людей під час проведення мирного заходу в межах своєї компетенції, а у випадках, передбачених цим Законом, - разом з уповноваженим представником органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування та уповноваженим представником органу внутрішніх справ, виконуючи при цьому їх законні вимоги;
 
42. зупиняти або припиняти проведення мирного заходу у разі вчинення його учасниками протиправних дій чи порушення умов проведення заходу;
 
43. забезпечувати збереження зелених насаджень, приміщень, споруд, обладнання, меблів, інвентарю та іншого майна в місці проведення мирного заходу, додержуватись вимог державних санітарних норм та правил;
 
44. повідомляти учасників про закінчення мирного заходу;
 
45. мати на собі розпізнавальний знак організатора мирного заходу.
 
46. 3. Організатори (організатор) мирного заходу не мають права проводити мирний захід, якщо повідомлення про його проведення не було подано в установленому цим Законом порядку.
 
47. Стаття 6. Учасники мирного заходу
 
48. 1. Учасниками мирного заходу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у мирному заході.
 
49. 2. Учасники мирного заходу мають право:
 
50. брати участь в обговоренні та прийнятті рішень, а також вчиненні інших колективних дій відповідно до мети проведення мирного заходу;
 
51. використовувати під час проведення мирного заходу різноманітну символіку та інші засоби прилюдного вираження колективної чи індивідуальної думки, а також засоби агітації, не заборонені законодавством;
 
52. приймати і передавати резолюції, вимоги та інші звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, релігійних організацій.
 
53. 3. Учасники проведення мирного заходу зобов’язані:
 
54. виконувати всі законні вимоги його організаторів (організатора), уповноважених ними (ним) осіб, уповноваженого представника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування і працівників міліції;
 
55. додержуватись вимог законів України, громадського порядку та умов проведення заходу.
 
56. 4. Учасникам мирного заходу забороняється мати при собі зброю, а також спеціально виготовлені або пристосовані предмети, що можуть бути використані проти життя і здоров’я людей, для заподіяння майнової шкоди органам державної влади, органам місцевого самоврядування, об’єднанням громадян, підприємствам, установам, організаціям та окремим особам.
 
57. Стаття 7. Повідомлення про проведення мирного заходу
 
58. 1. Організатори (організатор) мирного заходу повинні письмово повідомити про проведення мирного заходу органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, беручи до уваги час, необхідний для підготовки цих органів та органів внутрішніх справ до забезпечення громадського порядку і безпеки людей під час проведення такого заходу.
 
59. 2. Повідомлення про проведення мирного заходу подається:
 
60. відповідному виконавчому органу сільської, селищної, міської ради (крім міст Києва та Севастополя) - у разі, коли мирний захід передбачається провести на території села, селища чи міста;
 
61. відповідній районній чи обласній державній адміністрації - у разі, коли мирний захід передбачається провести на території району чи області;
 
62. Київській або Севастопольській міській державній адміністрації - у разі, коли мирний захід передбачається провести на території міста Києва чи Севастополя;
 
63. Раді міністрів Автономної Республіки Крим - у разі, коли мирний захід передбачається провести на території кількох районів Автономної Республіки Крим.
 
64. 3. У разі коли мирний захід планується провести за маршрутом, що пролягає по територіях кількох областей, а також міст Києва, Севастополя та Автономної Республіки Крим, організатори (організатор) подають письмове повідомлення про його маршрут відповідним обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Раді міністрів Автономної Республіки Крим.
 
65. Стаття 8. Зміст і форма повідомлення про проведення мирного заходу
 
66. 1. У повідомленні про проведення мирного заходу зазначаються:
 
67. дата проведення, час початку та орієнтовна тривалість заходу;
 
68. мета і форма проведення заходу;
 
69. місце проведення заходу;
 
70. маршрут пересування демонстрантів чи учасників походу;
 
71. передбачувана кількість учасників заходу;
 
72. прізвища, імена та по батькові або найменування організаторів (організатора) мирного заходу, адреси та номери їх телефонів;
 
73. форма і методи гарантованого забезпечення організаторами (організатором) громадського порядку, надання медичної допомоги під час проведення заходу;
 
74. прізвища, імена та по батькові осіб, уповноважених організаторами (організатором) виконувати розпорядчі функції з організації та проведення заходу;
 
75. дата подання повідомлення.
 
76. 2. Повідомлення підписується організаторами (організатором) мирного заходу та особами, уповноваженими організаторами (організатором) виконувати розпорядчі функції з організації та проведення мирного заходу.
 
77. 3. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування не має права відмовити у прийнятті повідомлення, поданого з додержанням вимог цього Закону.
 
78. Стаття 9. Місце і час проведення мирних заходів
 
79. 1. Мирний захід може бути проведено у будь-якому придатному для цього місці.
 
80. Забороняється проводити мирні заходи поблизу об’єктів підвищеної небезпеки, ідентифікованих такими відповідно до законодавства.
 
81. 2. Забороняється під час проведення мирних заходів поблизу навчальних закладів, лікарень, установ виконання покарань, судів, вчиняти дії, що порушують нормальне функціонування цих закладів (блокування проїзду, використання приладів, які є джерелами шуму тощо).
 
82. 3. Під час проведення мирного заходу поблизу адміністративних будинків, в яких розміщені державні органи влади, дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, акредитовані в Україні, та органи місцевого самоврядування, має забезпечуватись вільний доступ та проїзд до будь-яких об’єктів, поблизу яких проводяться відповідні заходи.
 
83. 4. Проведення мирних заходів допускається у будь-який час доби.
 
84. 5. Рівень шуму при проведенні мирних заходів, у тому числі під час використання звуковідтворювальної, аудіо-, відеоапаратури тощо, не повинен перевищувати встановленого санітарними нормами.
 
85. При проведенні мирних заходів у населених пунктах в нічний час, із двадцять другої до восьмої години забороняються гучний спів і викрики, використання звуковідтворювальної, аудіо-, відеоапаратури та інших джерел шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.
 
86. 6. У разі подання повідомлення про проведення мирного заходу в місці або в час, зазначені в іншому повідомленні про проведення мирного заходу, що надійшло раніше, організатори (організатор) за пропозицією органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування можуть внести відповідні зміни у своє повідомлення або подати нове повідомлення, змінивши місце або час проведення мирного заходу. На вимогу організаторів (організатора) орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування зобов’язані пред’явити повідомлення, що надійшло раніше, у зв’язку з яким їм (йому) пропонується змінити місце або час проведення мирного заходу.
 
87. Стаття 10. Попередня агітація
 
88. 1. Організатори (організатор) мирного заходу та інші особи мають право безперешкодно вести попередню агітацію, повідомляючи про місце, час, мету проведення мирного заходу та іншу інформацію, пов’язану з його підготовкою і проведенням, а також закликати до участі у заході, що готується.
 
89. 2. Для ведення попередньої агітації можуть використовуватися засоби масової інформації, усні заклики, листівки, плакати, оголошення.
 
90. 3. Ведення агітації у формі, що ображає і принижує честь та гідність людини і громадянина, забороняється.
 
91. 4. Попередня агітація не може вестись у формі мирного заходу.
 
92. Стаття 11. Матеріально-технічне забезпечення проведення мирного заходу
 
93. 1. Матеріально-технічне забезпечення проведення мирного заходу здійснюється за рахунок коштів і майна організаторів (організатора) та учасників, а також коштів і майна, зібраних або переданих для його проведення.
 
94. 2. Забороняється фінансування проведення мирного заходу державними підприємствами, установами та організаціями, а також іноземними державами, їх громадянами та юридичними особами.
 
95. 3. Повноваження учасників мирного заходу, які здійснюють матеріально-технічне забезпечення його проведення, повинні бути письмово підтверджені організаторами (організатором) заходу.
 
96. Стаття 12. Обов’язки органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування
 
97. 1. Орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування:
 
98. проводить реєстрацію повідомлення про проведення мирного заходу із зазначенням дати і часу його надходження;
 
99. у разі неможливості проведення мирного заходу в місці або в час, зазначені у повідомленні, негайно надсилає організаторам (організатору) повідомлення з обґрунтованою пропозицією про зміну місця або часу його проведення;
 
100. залежно від виду мирного заходу і кількості його учасників призначає свого уповноваженого представника з метою сприяння організаторам (організатору) у його проведенні відповідно до вимог цього Закону та завчасно повідомляє про це організаторів (організатора) заходу;
 
101. повідомляє правоохоронні органи про проведення заходу;
 
102. забезпечує в межах своєї компетенції разом з організаторами (організатором) мирного заходу та уповноваженим представником органу внутрішніх справ громадський порядок і безпеку людей під час проведення заходу, а також надання у разі потреби невідкладної медичної допомоги;
 
103. інформує про мету мирного заходу органи державної влади, яких він стосується;
 
104. негайно повідомляє організаторів (організатора) мирного заходу про подання до суду позовної заяви про заборону проведення такого заходу чи про інше обмеження права на мирні заходи.
 
105. Стаття 13. Права та обов’язки уповноваженого представника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування
 
106. 1. Уповноважений представник органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування має право:
 
107. вимагати від організаторів (організатора) мирного заходу додержання порядку та умов його проведення;
 
108. приймати рішення про зупинення мирного заходу у порядку і з підстав, передбачених цим Законом.
 
109. 2. Уповноважений представник органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування зобов’язаний:
 
110. бути присутнім під час проведення мирного заходу;
 
111. сприяти організаторам (організаторові) мирного заходу у забезпеченні додержання порядку та умов його проведення;
 
112. забезпечувати разом з організаторами (організатором) мирного заходу та уповноваженим представником органу внутрішніх справ громадський порядок і безпеку людей, а також додержання законності під час його проведення;
 
113. прийняти від організаторів (організатора) мирного заходу резолюції, вимоги та інші звернення, затверджені учасниками мирного заходу, та забезпечити їх передачу за належністю відповідному органу чи посадовій особі.
 
114. Стаття 14. Права та обов’язки уповноваженого представника органу внутрішніх справ
 
115. 1. Одержавши повідомлення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про проведення мирного заходу, керівник органу внутрішніх справ, на території якого планується провести мирний захід, вживає необхідних заходів до забезпечення громадського порядку і безпеки людей під час його проведення та призначає уповноваженого представника органу внутрішніх справ.
 
116. 2. Уповноважений представник органу внутрішніх справ має право:
 
117. вимагати від організаторів (організатора) мирного заходу додержання встановленого порядку його організації і проведення;
 
118. виводити з місця проведення мирного заходу осіб, що не виконують законні вимоги його організаторів (організатора).
 
119. 3. Уповноважений представник органу внутрішніх справ зобов’язаний:
 
120. сприяти в межах своєї компетенції проведенню мирного заходу з додержанням установлених законодавством вимог;
 
121. забезпечувати разом з організаторами (організатором) мирного заходу та уповноваженим представником органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування громадський порядок і безпеку людей, а також додержання законності під час його проведення.
 
122. Стаття 15. Підстави і порядок зупинення проведення мирного заходу
 
123. 1. У разі порушення громадського порядку під час проведення мирного заходу, яке не становить небезпеки для життя і здоров’я людей, уповноважений представник органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування має право вимагати від його організаторів (організатора) самостійно усунути таке порушення.
 
124. 2. У разі невиконання вимоги про усунення порушення, зазначеного в частині першій цієї статті, уповноважений представник органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування має право зупинити проведення мирного заходу на час, визначений ним для усунення порушення. У разі усунення порушення проведення мирного заходу за згодою організаторів (організатора) і уповноваженого представника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування може бути продовжено.
 
125. 3. У разі неусунення порушення у визначений уповноваженим представником органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування строк мирний захід припиняється на підставах та в порядку, передбачені статтями 16 і 17 цього Закону.
 
126. Стаття 16. Підстави для припинення проведення мирного заходу
 
127. 1. Підставами для припинення проведення мирного заходу є:
 
128. створення реальної загрози життю і здоров’ю людей, майну фізичних і юридичних осіб;
 
129. вчинення наруги над державними символами;
 
130. порушення громадського порядку, яке не було усунуто в порядку, передбаченому статтею 15 цього Закону.
 
131. вчинення дій, зазначених у частині першій статті 22 цього Закону, а також проведення мирного заходу з порушенням вимог цього Закону.
 
132. Стаття 17. Порядок припинення проведення мирного заходу
 
133. 1. У разі прийняття рішення про припинення мирного заходу уповноважений представник органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування:
 
134. дає вказівку організаторам (організаторові) припинити проведення мирного заходу, обґрунтувавши причину його припинення у письмовій формі;
 
135. встановлює час для виконання вказівки про припинення проведення мирного заходу;
 
136. у разі невиконання організаторами (організатором) вказівки про припинення мирного заходу звертається безпосередньо до його учасників і встановлює додатковий час для її виконання.
 
137. У разі невиконання вказівки про припинення проведення мирного заходу працівники міліції вживають необхідних заходів для його припинення, діючи відповідно до законодавства.
 
138. 2. Порядок припинення мирного заходу, передбачений частиною першою цієї статті, не застосовується в разі виникнення масових заворушень, що супроводжуються погромами, підпалами тощо. У цих випадках припинення мирного заходу здійснюється відповідно до законодавства.
 
139. 3. Невиконання законних вимог уповноваженого представника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування або працівників міліції чи опір їм з боку учасників мирного заходу тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
 
140. Стаття 18. Відшкодування майнової шкоди
 
141. 1. Майнова шкода, заподіяна під час проведення мирного заходу державі, територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах, об’єднанням громадян, підприємствам, установам, організаціям або фізичним особам, підлягає відшкодуванню організаторами (організатором) в установленому законом порядку.
 
142. Стаття 19. Відповідальність за порушення порядку проведення мирного заходу
 
143. 1. Особи, які порушили встановлений порядок проведення мирного заходу, несуть відповідальність згідно із законом.
 
144. Розділ ІІІ ГАРАНТІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРОВЕДЕННЯ МИРНОГО ЗАХОДУ
 
145. Стаття 20. Забезпечення права на проведення мирного заходу
 
146. 1. На органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування покладається обов’язок забезпечити гарантії реалізації права на свободу мирних заходів, у тому числі забезпечити безпеку людей та громадський порядок під час проведення мирного заходу.
 
147. 2. Організатори (організатор) мирного заходу, посадові та інші особи не мають права перешкоджати учасникам мирного заходу виражати свою думку у спосіб, який не порушує громадський порядок, і умови та порядок проведення заходу.
 
148. 3. Підтримання громадського порядку, регулювання дорожнього руху, медичне обслуговування під час проведення мирного заходу здійснюються на безоплатній основі.
 
149. Стаття 21. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, які порушують право на проведення мирного заходу
 
150. 1. Рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, які порушують право на проведення мирного заходу, можуть бути оскаржені до суду у порядку, встановленому законом.
 
151. Розділ ІV ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ПРОВЕДЕННЯ МИРНИХ ЗАХОДІВ
 
152. Стаття 22. Обставини, за яких може бути обмежено право на проведення мирного заходу
 
153. 1. Обмеження щодо реалізації права на проведення мирних заходів може встановлюватися судом лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, забезпечення охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей у разі, коли метою заходу є:
 
154. порушення суверенітету і територіальної цілісності держави;
 
155. спроба захоплення державної влади чи повалення конституційного ладу України шляхом насильства;
 
156. перешкоджання здійсненню виборчого права;
 
157. блокування або загроза захопленню окремих об’єктів підвищеної небезпеки та об’єктів, щодо яких здійснюється державна охорона відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", що загрожує безпеці людей;
 
158. пропаганда війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
 
159. організація погромів, підпалів тощо, що створюють загрозу життю або здоров’ю людей;
 
160. інші дії, що мають ознаки злочинів, передбачені законом.
 
161. 2. У проведенні мирного заходу може бути відмовлено в судовому порядку також в умовах надзвичайного чи воєнного стану, введеного в Україні або в окремих її місцевостях.
 
162. Стаття 23. Обмеження права на проведення мирного заходу
 
163. 1. У разі коли буде встановлено, що мета проведення мирного заходу суперечить Конституції України або загрожує громадському порядку і безпеці людей, відповідно до частини першої статті 22 цього Закону, а також у разі потреби в умовах надзвичайного чи воєнного стану орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який одержав повідомлення про проведення мирного заходу, подає позовну заяву до суду про заборону проведення мирного заходу та невідкладно повідомляє про це організаторів (організатора).
 
164. 2. Позовна заява про заборону проведення мирного заходу розглядається в порядку, встановленому процесуальним законом.
 
165. Розділ V ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
166. 1. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.
 
167. 2. Підпункт 6 частини шостої статті 24 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 27, ст. 218; 2004 р., № 36, ст. 434) виключити.
 
168. 3. Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону провести роз’яснювальну роботу щодо порядку та умов проведення мирних заходів.