Кількість абзаців - 79 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 148) такі зміни:
 
5. 1) у статті 1:
 
6. в абзаці другому слова ", за умови участі в них суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів" виключити;
 
7. у першому реченні абзаців двадцять дев’ятого - тридцять першого слова "суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів" виключити;
 
8. 2) у статті 2:
 
9. у частині першій слова ", що виконуються в установленому порядку суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів" виключити;
 
10. частину другу викласти в такій редакції:
 
11. "Дія цього Закону не поширюється на:
 
12. переміщення товарів у зв’язку із заходами, що проводяться військовими формуваннями, правоохоронними органами, органами та підрозділами цивільного захисту України за її межами або підрозділами збройних сил інших держав на території України в рамках міжнародних договорів, якщо вони передбачають відповідні механізми державного контролю за переміщенням товарів;
 
13. міжнародні передачі газової, спортивної чи мисливської зброї, зброї, що споряджається гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, іншої зброї, на яку поширюється дія дозвільної системи щодо обігу зброї, а також складові частини, патрони та боєприпаси до неї;
 
14. міжнародні передачі спеціальних засобів, що застосовуються під час охорони громадського порядку, за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 
15. вивезення, ввезення згідно з міжнародними договорами під час виконання службових обов’язків табельної та службово-штатної зброї, що належить особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовцям, іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на носіння такої зброї.";
 
16. 3) доповнити статтю 8 після слів "груп товарів" словами "та видів їх міжнародних передач";
 
17. 4) доповнити абзац перший частини другої статті 10 після слова "експорту" словом ", імпорту";
 
18. 5) у статті 11:
 
19. у частині першій слова "суб’єктам здійснення міжнародних передач товарів" виключити;
 
20. доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
21. "Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю має право отримувати від центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, установ та організацій інформацію з питань, вирішення яких належить до їх компетенції, та залучати такі органи, установи та організації до проведення експертизи.".
 
22. У зв’язку з цим частини другу — четверту вважати відповідно частинами третьою — п’ятою;
 
23. у частині третій:
 
24. в абзаці восьмому слова "суб’єктам здійснення міжнародних передач товарів" виключити, а слова "порушення такими суб’єктами" замінити словами "виявлення фактів порушення";
 
25. в абзаці дев’ятому слова "порушення такими суб’єктами" замінити словами "виявлення фактів порушення";
 
26. абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
 
27. "визначення належності товарів до матеріальних носіїв секретної інформації та ступеня секретності такої інформації;";
 
28. 6) доповнити третє речення частини першої статті 12 після слів "до конкретних держав" словами "залежно від категорії товарів, видів міжнародних передач таких товарів тощо";
 
29. 7) у статті 15:
 
30. доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
 
31. "Разовий дозвіл чи висновок може надаватися іноземному суб’єкту господарської або іншої діяльності, який здійснює міжнародні передачі товарів подвійного використання в рамках міжнародних договорів, укладених від імені України чи Уряду України, або транзит товарів територією України, тимчасове ввезення товарів на територію України для їх демонстрування як експонатів на міжнародних виставках та ярмарках, проведення випробувань; військовим формуванням, правоохоронним органам, органам та підрозділам цивільного захисту України, які здійснюють тимчасове вивезення або ввезення товарів для проведення навчань чи забезпечення діяльності таких формувань за межами України або імпорт чи тимчасове ввезення товарів на територію України в рамках міжнародних договорів, укладених від імені України чи Уряду України.";
 
32. У зв’язку з цим частини третю — дев’яту вважати відповідно частинами четвертою — десятою;
 
33. абзац перший частини сьомої викласти в такій редакції:
 
34. "Строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі дозволів або висновків у разі, коли не потребується додаткове міжвідомче узгодження, встановлюється залежно від категорії товарів, але не може перевищувати з дня надходження всіх необхідних документів:";
 
35. частини восьму і дев’яту замінити частинами такого змісту:
 
36. "У разі виникнення потреби у проведенні міжвідомчого узгодження загальний строк розгляду заяв та прийняття рішення про видачу або відмову у видачі дозволів або висновків не повинен перевищувати 90 днів з дня надходження всіх необхідних документів.
 
37. До строку розгляду заяв не зараховується час, необхідний для надходження від суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів усіх необхідних документів.
 
38. У разі коли всі необхідні документи не надійшли протягом двох місяців, заява вважається відхиленою і розгляду не підлягає.".
 
39. У зв’язку з цим частину десяту вважати частиною одинадцятою;
 
40. 8) у статті 16:
 
41. частину другу викласти в такій редакції:
 
42. "Для отримання дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів або суб’єкти, зазначені у частині третій статті 15 цього Закону, повинні звернутися з письмовою заявою до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю. У заяві зазначаються дані, необхідні для проведення експертизи та прийняття рішення по суті заяви, зокрема достовірні відомості про суб’єктів, що беруть участь у здійсненні міжнародних передач товарів, про товари та про порядок їх міжнародної передачі. У випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, разом із заявою подаються оригінали документів про гарантії та інші необхідні для проведення експертизи документи.";
 
43. абзац другий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
44. "вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень, або оформлена з порушенням вимог цієї статті;";
 
45. частину п’яту замінити частинами такого змісту:
 
46. "Про залишення заяви щодо надання дозволу, висновку, міжнародного імпортного сертифіката без розгляду спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю повідомляє заявника протягом трьох днів після прийняття такого рішення з його обґрунтуванням.
 
47. У разі прийняття рішення про відмову в наданні дозволу, висновку, міжнародного імпортного сертифіката спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю повідомляє заявника та центральний орган виконавчої влади, якщо заявник належить до сфери його управління, протягом трьох днів після прийняття такого рішення з його обґрунтуванням.".
 
48. У зв’язку з цим частини шосту і сьому вважати відповідно частинами сьомою і восьмою;
 
49. у частині сьомій:
 
50. абзац перший викласти в такій редакції:
 
51. "У наданні дозволу, висновку чи міжнародного імпортного сертифіката може бути відмовлено, дозвіл, висновок чи міжнародний імпортний сертифікат може бути скасовано або його дію може бути зупинено спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю в разі:";
 
52. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
53. "скасування реєстрації суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів.";
 
54. у частині восьмій слова "іноземних суб’єктів господарської або іншої діяльності" замінити словами та цифрами "суб’єктів, зазначених у частині третій статті 15 цього Закону";
 
55. 9) частину першу статті 18 викласти в такій редакції:
 
56. "Суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності може проводити з іноземним суб’єктом господарської або іншої діяльності переговори, пов’язані з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено часткове ембарго, виходячи з міжнародних зобов’язань, тільки за умови отримання ним позитивного висновку спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю про можливість їх проведення.";
 
57. 10) частину першу статті 22 викласти в такій редакції:
 
58. "Суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, якому надано дозвіл, висновок чи міжнародний імпортний сертифікат, подає до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю письмові звіти про підсумки проведення переговорів, зазначених у статті 18 цього Закону, а також про фактично здійснені експорт та імпорт товарів, визначених у цих документах, та про використання зазначених товарів у заявлених цілях. Форма звіту та строки його подання визначаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного експортного контролю.";
 
59. 11) у статті 24:
 
60. абзац восьмий викласти в такій редакції:
 
61. "проведення переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно здійснення експорту товарів, на поставки яких до відповідної іноземної держави встановлено часткове ембарго, виходячи з міжнародних зобов’язань, без отримання відповідного позитивного висновку спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю;";
 
62. в абзаці дев’ятому слова "міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного використання" замінити словами "експорт та імпорт товарів";
 
63. 12) у статті 25:
 
64. абзац другий частини першої замінити абзацами такого змісту:
 
65. "за порушення, передбачені абзацом другим статті 24 цього Закону:
 
66. у випадках, коли за висновками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів завдано шкоду національним інтересам України (політичним, економічним, військовим) чи порушені міжнародні зобов’язання України — в розмірі 150 відсотків вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної передачі;
 
67. у випадках, коли за висновками центральних органів виконавчої влади та інших державних органів не завдано шкоду національним інтересам України (політичним, економічним, військовим) та не порушені міжнародні зобов’язання України — в розмірі 50 відсотків вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної передачі, але не більше 1 мільйона гривень;
 
68. за порушення, передбачені абзацами третім та четвертим статті 24 цього Закону, — в розмірі 150 відсотків вартості товарів, які були об’єктом відповідної міжнародної передачі;".
 
69. У зв’язку з цим абзаци третій — шостий вважати відповідно абзацами шостим — дев’ятим;
 
70. доповнити статтю після частини першої новими частинами такого змісту:
 
71. "Для накладення штрафів за порушення, зазначені в абзаці другому статті 24, спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю повинен отримати письмовий висновок Служби безпеки України, який складається з урахуванням пропозицій Міністерства закордонних справ України, Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України, інших центральних органів виконавчої влади і державних органів.
 
72. У разі коли встановити вартість товарів, які були об’єктом міжнародної передачі, зазначеної в абзаці другому статті 24, неможливо – застосовується штраф у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".
 
73. У зв’язку з цим частини другу — п’яту вважати відповідно частинами четвертою — сьомою;
 
74. доповнити частину четверту після слів "передач товарів" словами ", наслідком чого повинно бути припинення дії всіх дозвільних документів та документів про гарантії, наданих такому суб’єкту та діючих на момент скасування реєстрації";
 
75. у частині сьомій слова "видів товарів військового призначення" замінити словами "видів озброєння";
 
76. 13) частину другу статті 30 викласти в такій редакції:
 
77. "Розмір плати, зазначеної в частині першій цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України залежно від типу документа або вартості товарів, які підлягають державному експортному контролю, і є об’єктом конкретної міжнародної передачі.".
 
78. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.