Кількість абзаців - 192 Розмітка (ліва колонка)


Про засади внутрішньої і зовнішньої політики (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики
 
3.

 
4.

 
5. Цим Законом визначаються засади внутрішньої політики України у сферах розбудови державності, розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів, формування інститутів громадянського суспільства, національної безпеки і оборони, в економічній, соціальній і гуманітарній сферах, в екологічній сфері та сфері техногенної безпеки, а також засади зовнішньої політики України.
 
6. Стаття 1. Завдання засад внутрішньої і зовнішньої політики
 
7. 1. Засади внутрішньої і зовнішньої політики визначають принципи та пріоритети державної політики у відповідних сферах.
 
8. Стаття 2. Основні принципи внутрішньої і зовнішньої політики
 
9. 1. Засади внутрішньої і зовнішньої політики базуються на безумовному додержанні Конституції України, забезпеченні в Україні прав і свобод людини і громадянина та гарантуванні прав і свобод, проголошених Конституцією України, на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, забезпеченні соціальної спрямованості економіки України та сталого соціально-економічного розвитку України, зміцнення демократичних засад суспільного і державного життя, забезпечення верховенства права, економічної і політичної незалежності держави, захисту її національних інтересів, утвердження України як повноправного і авторитетного члена світового співтовариства.
 
10. 2. Внутрішня політика грунтується на таких принципах:
 
11. пріоритетність захисту національних інтересів;
 
12. верховенство права, забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, повага до гідності кожної особи;
 
13. рівність усіх суб'єктів права власності перед законом, захист конкуренції в сфері економічної діяльності;
 
14. здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову;
 
15. відкритість та прозорість процесів підготовки і прийняття рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 
16. забезпечення сталого розвитку економіки на ринкових засадах та її соціальної спрямованості;
 
17. забезпечення балансу загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів;
 
18. свобода, соціальна справедливість та творча самореалізація, участь громадян в управлінні державними і суспільними справами;
 
19. соціальне партнерство та громадянська солідарність.
 
20. 3. Зовнішня політика грунтується на таких принципах:
 
21. суверенна рівність держав;
 
22. утримання від загрози силою або її застосування як проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої іноземної держави, так і будь-яким іншим чином;
 
23. повага до територіальної цілісності іноземних держав та непорушності державних кордонів;
 
24. вирішення міжнародних спорів мирними засобами;
 
25. повага до прав людини та її основоположних свобод;
 
26. невтручання у внутрішні справи держав;
 
27. взаємовигідне співробітництво між державами;
 
28. сумлінне виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань;
 
29. пріоритет загальновизнаних норм і принципів міжнародного права перед нормами і принципами національного права;
 
30. застосування Збройних Сил України лише у випадках актів збройної агресії проти України, будь-яких інших збройних зазіхань на її територіальну цілісність і недоторканність державних кордонів, боротьби з міжнародним тероризмом та піратством або в інших випадках, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
 
31. застосування міжнародних санкцій, контрзаходів та заходів дипломатичного захисту відповідно до міжнародного права у випадках міжнародних протиправних діянь, які завдають шкоди Україні, її громадянам і юридичним особам;
 
32. своєчасність та адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам Україні, її громадянам і юридичним особам.
 
33. Стаття 3. Засади внутрішньої політики у сфері розбудови державності
 
34. 1. Основними засадами внутрішньої політики у сфері розбудови державності є:
 
35. розвиток демократії шляхом удосконалення механізму державного управління, здійснення парламентського контролю;
 
36. вдосконалення системи проведення виборів до Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування;
 
37. модернізація системи державної служби з урахуванням європейського досвіду на принципах професійності та політичної нейтральності;
 
38. посилення відкритості та прозорості процесів підготовки і прийняття державних рішень та здійснення будь-яких дій, пов'язаних із формуванням і використанням бюджетних коштів, кадровими призначеннями на керівні посади в центральних органах виконавчої влади, судах, правоохоронних органах;
 
39. забезпечення ефективного, справедливого і доступного судочинства;
 
40. забезпечення дотримання міжнародних стандартів незалежності суддів;
 
41. посилення протидії корупції та тіньовій економічній діяльності, забезпечення безумовного дотримання принципів законності насамперед вищими посадовими особами держави, політиками, суддями, керівниками правоохоронних органів і силових структур;
 
42. боротьба зі злочинністю шляхом поліпшення координації роботи правоохоронних органів, оптимізації їх структури, належного забезпечення їх діяльності.
 
43. Стаття 4. Засади внутрішньої політики у сферах розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів
 
44. 1. Основними засадами внутрішньої політики у сферах розвитку місцевого самоврядування та стимулювання розвитку регіонів є:
 
45. утвердження місцевого самоврядування як фундаменту народовладдя, розширення повноважень місцевих рад шляхом децентралізації функцій органів державної влади, гармонізація загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів;
 
46. реформування міжбюджетних відносин на користь місцевого самоврядування, створення умов для розвитку економічної самостійності регіонів;
 
47. удосконалення системи адміністративно-територіального устрою на принципах економічної самодостатності та доступності адміністративних (управлінських) і соціальних послуг споживачам цих послуг;
 
48. зміцнення матеріальної бази органів місцевого самоврядування та підвищення рівня їх ресурсного забезпечення;
 
49. посилення відповідальності представників органів місцевого самоврядування, сільських, селищних, міських голів перед територіальними громадами, що їх обрали;
 
50. розроблення та впровадження проектів міжрегіональних економічних зв'язків і транскордонного співробітництва, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності регіонів як основи їх динамічного розвитку;
 
51. зміцнення економічної інтеграції регіонів з використанням переваг територіального поділу і кооперації праці;
 
52. створення ефективних механізмів забезпечення активної участі територіальних громад та органів місцевого самоврядування у формуванні та реалізації державної регіональної політики;
 
53. досягнення високої функціональної спроможності кадрового потенціалу регіонів, передусім через створення системи та технологій залучення інвестицій у підготовку високопрофесійних управлінських кадрів.
 
54. Стаття 5. Засади внутрішньої політики у сфері формування інститутів громадянського суспільства
 
55. 1. Основними засадами внутрішньої політики у сфері формування інститутів громадянського суспільства є:
 
56. утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку держави;
 
57. завершення політичної реформи, посилення взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян, запровадження громадського контролю над владою;
 
58. забезпечення незалежної діяльності об'єднань громадян, посилення їх впливу на прийняття суспільно важливих рішень;
 
59. підвищення ролі та відповідальності політичних партій, сприяння політичній структуризації суспільства на засадах багатопартійності, створення умов для забезпечення широкого представництва інтересів громадян у представницьких органах влади;
 
60. проведення регулярних консультацій з громадськістю з важливих питань життя суспільства і держави.
 
61. Стаття 6. Засади внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони
 
62. 1. Основними засадами внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони є:
 
63. забезпечення життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у зовнішньополітичній, оборонній, соціально-економічній, енергетичній, продовольчій, екологічній та інформаційній сферах;
 
64. зміцнення обороноздатності держави;
 
65. реформування Збройних Сил України та інших військових формувань з метою забезпечення їх максимальної ефективності та здатності оперативно реагувати на потенційні загрози Україні;
 
66. забезпечення поступового переходу до комплектування Збройних Сил України на контрактній основі;
 
67. удосконалення системи демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією держави та правоохоронними органами, забезпечення їх відповідності вимогам європейських інституцій;
 
68. забезпечення реалізації гарантій соціального захисту військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників правоохоронних органів, інших прирівняних до них осіб та членів їх сімей.
 
69. Стаття 7. Засади внутрішньої політики в економічній сфері
 
70. 1. Основними засадами внутрішньої політики в економічній сфері є:
 
71. забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, досягнення високих темпів її зростання, забезпечення макроекономічної стабільності та низького рівня інфляції;
 
72. розвиток внутрішнього ринку, підвищення ефективності його функціонування та вдосконалення механізмів державного регулювання, забезпечення збалансованості попиту та пропозиції на окремих ринках;
 
73. проведення узгодженої антиінфляційної політики та забезпечення цінової і валютно-курсової стабільності;
 
74. проведення стабільної, раціональної та справедливої податкової політики, яка передбачає зниження податкового тиску на економіку з розширенням бази оподаткування;
 
75. проведення прозорої та виваженої бюджетної політики як дієвого інструменту соціально-економічного розвитку, захисту вразливих верств населення та інвестування в реальний сектор економіки для підтримки національного товаровиробника і збереження робочих місць;
 
76. проведення ефективної політики управління державним боргом;
 
77. підвищення результативності державних видатків, реалізація прозорої політики закупівель за державні кошти, яка гарантуватиме раціональне використання ресурсів;
 
78. перенесення податкового навантаження з мобільних факторів виробництва - праці та капіталу - на споживання, насамперед шкідливої для здоров’я людей продукції, та ресурсні і екологічні платежі;
 
79. розвиток і зміцнення банківської системи та небанківських фінансових установ;
 
80. забезпечення інституційної та фінансової незалежності Національного банку України одночасно з посиленням прозорості його діяльності;
 
81. підвищення рівня захисту прав вкладників;
 
82. упровадження ринкових інструментів акумулювання і перерозподілу довгострокових фінансових ресурсів, у тому числі в рамках введення обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення;
 
83. розвиток ліквідного, прозорого та надійного фондового ринку, ефективне функціонування системи депозитарного обліку цінних паперів;
 
84. забезпечення економічної збалансованості розвитку регіонів, узгодженості напрямів їх розвитку із загальнонаціональними потребами;
 
85. гарантування державою непорушності усіх форм власності як основи ринкової системи господарювання;
 
86. створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, спрощення умов започаткування бізнесу та виходу з нього, зменшення втручання держави в економічну діяльність суб’єктів господарювання, спрощення системи отримання дозволів, зниження тиску на бізнес з боку контролюючих органів;
 
87. перехід на європейську модель ринкового нагляду, якості та безпеки продукції;
 
88. впровадження європейських підходів у сфері делегування функцій держави суб'єктам господарювання;
 
89. розвиток конкуренції як основного чинника підвищення ефективності економіки, забезпечення дієвого регулювання діяльності природних монополій, недопущення проявів монополізму на державному та регіональному рівнях;
 
90. детінізація економіки, створення сприятливих умов для діяльності економічних агентів у легальному правовому полі;
 
91. інтенсифікація інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема, через заохочення коштів підприємств і населення, утвердження ефективної системи страхування інвестиційних ризиків, стимулювання спрямування заощаджень громадян на інвестування економіки, забезпечення інноваційної складової інвестицій;
 
92. запровадження економічних стимулів для заохочення модернізації національного виробництва, спрямування інвестицій у новітні технології, формування національної інноваційної інфраструктури та державних програм промислової модернізації;
 
93. розвиток механізмів державно-приватного партнерства з метою залучення інвестицій у модернізацію промислової та соціальної інфраструктури;
 
94. перехід від фіскальної до інвестиційно орієнтованої моделі приватизації, забезпечення прозорості прийняття рішень та взаємопов'язаності стратегії приватизації державного майна зі стратегією розвитку економіки України та її окремих галузей;
 
95. забезпечення ефективного управління об'єктами державної власності, запровадження прозорого та ефективного механізму реалізації державою своїх прав власника;
 
96. досягнення високого рівня енергетичної безпеки, диверсифікація джерел постачання енергоносіїв, збільшення обсягів їх власного видобутку, підвищення ефективності використання енергоносіїв, упровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
 
97. переведення українських газо-, нафтотранспортних і електричних мереж на умови функціонування, що діють у державах ЄС;
 
98. створення умов для відродження українського села, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення, формування конкурентоспроможного агропромислового комплексу, збільшення його експортного потенціалу, гарантування продовольчої безпеки держави;
 
99. забезпечення високого рівня якості сільськогосподарської продукції та продовольства, формування прозорого ринку такої продукції;
 
100. формування інфраструктури ринку земель, забезпечення оформлення правовстановлюючих документів на право власності на землю;
 
101. розбудова транспортної інфраструктури, підвищення ефективності використання транзитного потенціалу держави, інтеграція транспортних мереж України у міжнародні транспортні коридори;
 
102. реформування житлово-комунального господарства, забезпечення доступності комунальних послуг та підвищення їх якості, залучення мешканців до управління об'єктами житлово-комунального господарства.
 
103. Стаття 8. Засади внутрішньої політики у соціальній сфері
 
104. 1. Основними засадами внутрішньої політики у соціальній сфері є:
 
105. забезпечення гарантованих Конституцією України прав і свобод громадян на основі впровадження європейських стандартів соціального захисту, підвищення якості соціальних послуг;
 
106. надання громадянам упродовж усього життя соціальних гарантій на основі вдосконалення системи соціальних стандартів і пільг;
 
107. досягнення ефективного демографічного розвитку;
 
108. поліпшення соціального захисту дітей, утвердження духовно і фізично здорової, матеріально забезпеченої та соціально благополучної сім'ї;
 
109. сприяння молоді в реалізації творчих можливостей та ініціатив, залучення її до активної участі в соціальному, економічному та гуманітарному розвитку держави;
 
110. забезпечення доступним житлом громадян, насамперед малозабезпечених, з обмеженими фізичними можливостями, молоді, працівників бюджетної сфери, формування потужного державного замовлення на будівництво соціального житла, відродження доступного іпотечного кредитування;
 
111. трансформація державної політики у сфері зайнятості та ринку праці, в тому числі шляхом розвитку партнерства між роботодавцями і найманими працівниками, власниками підприємств, установ, організацій та професійними спілками;
 
112. подолання бідності і зменшення соціального розшарування, зокрема, шляхом сприяння самозайнятості населення, розвитку малого та середнього бізнесу, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;
 
113. забезпечення державних гарантій щодо реалізації соціальних прав працівників підприємств, установ, організацій усіх форм власності, забезпечення молоді першим робочим місцем;
 
114. забезпечення захисту прав громадян України, які працюють за кордоном, та сприяння їх поверненню в Україну;
 
115. поетапне погашення зобов'язань держави за знеціненими заощадженнями громадян;
 
116. удосконалення системи пенсійного забезпечення, створення умов для гідного життя людей похилого віку, стимулювання розвитку недержавної системи пенсійного страхування;
 
117. забезпечення розміру соціальних виплат, які є основним джерелом доходів, на рівні не нижчому за прожитковий мінімум, удосконалення системи підтримки соціально незахищених верств населення;
 
118. подолання бездомності громадян, безпритульності та бездоглядності дітей.
 
119. Стаття 9. Засади внутрішньої політики в екологічній сфері та сфері техногенної безпеки
 
120. Основними засадами внутрішньої політики в екологічні сфері та сфері техногенної безпеки є:
 
121. забезпечення конституційних прав громадян на безпечне довкілля, створення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності населення, посилення просвітницької діяльності щодо інформування населення про екологічні норми і стандарти;
 
122. збереження навколишнього природного середовища, вдосконалення національної екологічної політики, стимулювання розвитку екобезпечних технологій;
 
123. забезпечення комплексного захисту населення та реабілітації території від негативного впливу наслідків Чорнобильської катастрофи, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;
 
124. здійснення заходів щодо безпечного поводження з радіоактивними відходами, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему;
 
125. підвищення рівня цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 
126. упровадження системи екологічно збалансованого використання природних ресурсів.
 
127. Стаття 10. Засади внутрішньої політики в гуманітарній сфері
 
128. 1. Основними засадами внутрішньої політики у гуманітарній сфері є:
 
129. реалізація державної мовної політики на основі норм національного та міжнародного права, забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин України;
 
130. створення належних умов для нарощування освітнього потенціалу України, забезпечення рівного доступу громадян до здобуття якісної освіти незалежно від місця проживання, майнового стану та фінансових можливостей;
 
131. удосконалення системи освіти, забезпечення якісної дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах, підвищення престижу праці педагогічних та науково-педагогічних працівників, підтримка обдарованої молоді;
 
132. підвищення ролі вищої освіти і науки як основ становлення в Україні ефективної "економіки знань";
 
133. реформування та розвиток вітчизняної системи вищої освіти та науки, забезпечення їх інтеграції в європейський та світовий освітній та науковий простір, запровадження принципів та стандартів Болонського процесу у вищих навчальних закладах України;
 
134. забезпечення ефективного захисту відповідно до міжнародних стандартів права інтелектуальної власності, в тому числі авторських і суміжних прав;
 
135. сприяння культурному розвитку громадян України, створення умов для реалізації творчого потенціалу людини та суспільства, забезпечення для всіх громадян України рівних можливостей у задоволенні культурно-духовних потреб;
 
136. відродження духовних цінностей Українського народу, захист та примноження його культурного надбання, збереження національної культурної спадщини, підтримка розвитку культури і мистецтва, відродження та збереження культурної самобутності регіонів;
 
137. захист, модернізація та розвиток національної культурної індустрії (книговидання, кінематографія, мистецтво);
 
138. створення умов для консолідації суспільства на основі національної системи духовних цінностей, в центрі якої людина, її розвиток, права і свободи, максимальне забезпечення її потреб;
 
139. відновлення повноцінного діалогу між представниками різних соціальних та етнічних груп, культур та релігійних конфесій;
 
140. забезпечення умов для формування толерантного суспільства, гарантування свободи совісті та віросповідання;
 
141. забезпечення свободи засобів масової інформації та безперешкодного доступу громадян до інформації, створення умов для розвитку інформаційних технологій та інформаційного суспільства, широкої інтеграції і доступу громадян до світового інформаційного простору;
 
142. створення суспільного мовлення та надання державної підтримки національному інформаційному продукту, здійснення заходів щодо захисту національного інформаційного простору;
 
143. створення умов для максимальної реалізації здібностей талановитих спортсменів, стимулювання створення спортивної інфраструктури, сприяння участі українських спортсменів у міжнародних змаганнях, підвищення авторитету держави у світовому спортивному русі;
 
144. реформування системи охорони здоров'я з метою забезпечення якісної і доступної медичної допомоги, надання державою гарантованого обсягу безоплатної медичної допомоги, ефективної реалізації державних цільових програм лікування найбільш поширених небезпечних для здоров'я і життя людини захворювань, раціонального державного контролю за якістю лікарських засобів і виробів медичного призначення;
 
145. розвиток страхової медицини, зокрема, шляхом запровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування;
 
146. запровадження пріоритетного розвитку та профілактичного спрямування первинної лікувально-профілактичної допомоги, розвиток інституту сімейного лікаря, забезпечення проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів (диспансеризації) з метою ранньої діагностики захворювань, створення єдиного простору доступних для всіх верств населення медичної допомоги;
 
147. удосконалення державної політики у сфері фізичної культури і спорту, сприяння популяризації та поширенню здорового способу життя, організації змістовного дозвілля.
 
148. Стаття 11. Засади зовнішньої політики
 
149. 1. Україна як європейська позаблокова держава здійснює відкриту зовнішню політику і прагне співробітництва з усіма заінтересованими партнерами, уникаючи залежності від окремих держав, груп держав чи міжнародних структур.
 
150. 2. Основними засадами зовнішньої політики є:
 
151. забезпечення національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права;
 
152. забезпечення дипломатичними та іншими засобами і методами, передбаченими міжнародним правом, захисту суверенітету, територіальної цілісності та непорушності державних кордонів України, її політичних, економічних, енергетичних та інших інтересів;
 
153. використання міжнародного потенціалу для утвердження і розвитку України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави, її сталого економічного розвитку;
 
154. створення сприятливих зовнішньополітичних умов для розвитку української нації, її економічного потенціалу, історичної свідомості, національної гідності українців, а також етнічної, культурної, мовної, релігійної самобутності громадян України усіх національностей;
 
155. утвердження провідного місця України у системі міжнародних відносин, зміцнення міжнародного авторитету держави;
 
156. сприяння міжнародному миру і безпеці у світі, участь у всеосяжному політичному діалозі для підвищення взаємної довіри держав, подолання традиційних і нових загроз безпеці;
 
157. дотримання Україною політики позаблоковості, що означає неучасть України у військово-політичних союзах, пріоритетність участі у вдосконаленні та розвитку європейської системи колективної безпеки, продовження конструктивного співробітництва з НАТО та іншими військово-політичними блоками з усіх питань, що становлять взаємний інтерес;
 
158. підтримка зміцнення ролі міжнародного права у міжнародних відносинах, забезпечення добросовісного дотримання та виконання чинних, вироблення нових принципів і норм міжнародного права;
 
159. запобігання конфліктам у регіонах, що межують з Україною, та врегулювання наявних конфліктів;
 
160. забезпечення захисту прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном;
 
161. створення сприятливих умов для задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами України, підтримання з ними сталих зв’язків;
 
162. забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі;
 
163. підтримка розвитку торговельно-економічного, науково-технічного та інвестиційного співробітництва України з іноземними державами на засадах взаємної вигоди;
 
164. забезпечення з метою повноцінного економічного розвитку, підвищення добробуту народу інтеграції економіки України у світову економічну систему;
 
165. розширення міжнародного співробітництва з метою залучення іноземних інвестицій, новітніх технологій та управлінського досвіду в національну економіку в інтересах її реформування, модернізації та інноваційного розвитку;
 
166. підтримка інтеграції України у світовий інформаційний простір.
 
167. Стаття 12. Визначення та реалізація засад внутрішньої і зовнішньої політики
 
168. 1. Визначення та реалізація засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюється на основі тісної взаємодії та координації зусиль Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади у цьому напрямі.
 
169. 2. Визначені цим Законом засади внутрішньої і зовнішньої політики мають ураховуватися під час розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів.
 
170. 3. Повноваження щодо визначення та реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюють:
 
171. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні - шляхом визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики, внесення у разі потреби змін до цього Закону, законодавчого регулювання відносин, спрямованого на впровадження засад внутрішньої та зовнішньої політики у відповідних сферах, здійснення кадрової політики в межах, визначених Конституцією України, здійснення парламентського контролю;
 
172. Президент України як глава держави, гарант державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина - шляхом звернення із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, в яких пропонується визначення, коригування засад внутрішньої і зовнішньої політики з урахуванням внутрішнього і зовнішнього становища України, здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, керівництва у сферах національної безпеки і оборони держави, реалізації права законодавчої ініціативи, зокрема щодо внесення змін до цього Закону, застосування права вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів, у тому числі з підстав невідповідності їх визначеним цим Законом засадам внутрішньої і зовнішньої політики, здійснення кадрової політики в межах, визначених Конституцією України, видання на виконання Конституції і законів України указів та розпоряджень;
 
173. Рада національної безпеки і оборони України як контролюючий та координуючий орган у сфері національної безпеки і оборони при Президентові України - шляхом розгляду на своїх засіданнях стратегічних питань забезпечення національної безпеки і оборони, здійснення координації та контролю діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у сферах національної безпеки і оборони;
 
174. Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади - шляхом забезпечення здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, спрямованої на реалізацію засад такої політики, забезпечення розроблення з метою реалізації цих засад у відповідній сфері проектів законів та інших нормативно-правових актів, проведення експертизи таких проектів на відповідність засадам, визначеним цим Законом, здійснення координації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та спрямування її на забезпечення реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, здійснення кадрової політики в межах, визначених Конституцією та законами України, реалізації права законодавчої ініціативи та видання в межах своєї компетенції постанов і розпоряджень;
 
175. центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи - шляхом участі в межах своєї компетенції у формуванні та реалізації внутрішньої та зовнішньої політики у відповідній сфері, розроблення в межах наданих повноважень проектів законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію засад внутрішньої і зовнішньої політики, здійснення кадрової політики в межах, визначених законодавством України;
 
176. органи місцевого самоврядування - шляхом вирішення в межах Конституції і законів України питань місцевого значення у відповідних сферах внутрішньої політики та у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
 
177. 4. У реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики беруть участь політичні партії, громадські організації у порядку, передбаченому законами України.
 
178. Стаття 13. Контроль за дотриманням засад внутрішньої і зовнішньої політики
 
179. 1. Контроль за дотриманням засад внутрішньої і зовнішньої політики здійснюється Верховною Радою України, Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами державної влади у межах їх повноважень, визначених Конституцією і законами України.
 
180. Стаття 14. Прикінцеві та перехідні положення
 
181. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
182. 2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
183. 3. Внести до Закону України "Про основи національної безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст.351) такі зміни:
 
184. в абзаці одинадцятому статті 6 слова "та в євроатлантичний безпековий простір" виключити;
 
185. в абзаці п'ятому частини другої статті 8 слова "та Організації Північноатлантичного договору" виключити.
 
186. 4. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України від 2 липня 1993 року № 3360-ХІІ "Про Основні напрями зовнішньої політики України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 37, ст.379).
 
187. 5. Кабінету Міністрів України:
 
188. забезпечити запровадження у місячний строк після опублікування цього Закону експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів на відповідність засадам внутрішньої і зовнішньої політики, визначеним цим Законом;
 
189. підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
190. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
191. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, які суперечать цьому Закону.