Кількість абзаців - 46 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу векселів (Друге читання)

0. Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу векселів
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. 1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
4. доповнити Кодекс статтею 1635 такого змісту:
 
5. "Стаття 1635. Порушення умов видачі векселів
 
6. Порушення умов видачі векселів, а саме видача векселя без наявності грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги або без визначення у відповідному договорі умови проведення розрахунків із застосуванням векселів чи із зазначенням суми платежу за векселем, що є більшою від суми зобов’язань трасата перед трасантом або векселедавця (за переказним векселем - трасанта) перед особою, якій чи за наказом якої повинен бути здійснений платіж,
 
7. - тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу - векселедавця або на посадову особу юридичної особи - векселедавця
 
8. (за переказним векселем - трасанта) в розмірі від чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
9. у статті 221 цифри "1634" замінити цифрами "1635";
 
10. у пункті 1 частини першої статті 255:
 
11. в абзаці двадцять шостому цифри "1634" замінити цифрами "1635";
 
12. доповнити абзаци тридцять четвертий і тридцять п’ятий після слова "статті" цифрами "1635, ";
 
13. доповнити абзац сорок третій після цифр "163, " цифрами " 1635, ";
 
14. 2) у Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 37-38, ст. 189; 2004 р., № 5, ст. 34) доповнити:
 
15. статтю 50 частиною такого змісту:
 
16. "6. Під час проведення розрахунків з державним бюджетом забороняється використовувати векселі за винятком податкових векселів, а також простих векселів, виданих відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" та Закону України "Про податок на додану вартість". Забороняється надання відстрочок щодо строків сплати податкових зобов’язань суб’єктів господарювання за податками, зборами (обов’язковими платежами).";
 
17. частину п’яту статті 78 абзацом такого змісту:
 
18. "Під час проведення розрахунків з місцевим бюджетом забороняється використовувати векселі.";
 
19. 3) доповнити перше речення частини третьої статті 86 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18-22, ст. 144) після слів "під заставу" словами ", а також векселі";
 
20. 4) доповнити частину третю статті 13 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р.,
 
21. № 49, ст. 682; 1994 р., № 3, ст. 11; 1995 р., № 14, ст. 93; 2007 р., № 33,
 
22. ст. 440) після слів "під заставу" словами ", а також векселі";
 
23. 5) доповнити частину другу статті 3 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207; 2006 р., № 35, ст. 296; 2007 р., № 16, ст. 216) пунктом 41 такого змісту:
 
24. "41) опротестовані нотаріусом векселі, крім векселів, опротестованих у недатуванні акцепту; ";
 
25. 6) у Законі України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128; 2003 р., № 7, ст. 63):
 
26. в абзаці другому пункту 2 статті 2 слово " (трасантом)" замінити словами " (за переказним векселем - трасантом)";
 
27. у статті 3:
 
28. у частині другій слова "зобов’язуються та набувають права за переказними і простими векселями" замінити словами "можуть виступати векселедавцем, трасантом, індосантом або індосатом";
 
29. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
30. "Під час проведення розрахунків з державним бюджетом заборонено використовувати векселі за винятком податкових векселів, а також простих векселів, виданих відповідно до Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" та Закону України "Про податок на додану вартість". Забороняється надання відстрочок щодо строків сплати податкових зобов’язань суб’єктів господарювання за податками, зборами (обов’язковими платежами). Забороняється використовувати прості та переказні векселі під час проведення розрахунків з місцевими бюджетами.";
 
31. у частині третій статті 5:
 
32. доповнити абзац другий після першого речення новим реченням такого змісту: "У разі коли вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включаються посилання на внутрішні документи юридичної особи, відповідно до яких уповноважена особа має право підписувати вексель.";
 
33. в абзаці третьому:
 
34. у першому реченні слова "векселедавця-трасанта" замінити словами "векселедавця або трасанта";
 
35. доповнити після першого речення новим реченням такого змісту: "У разі коли вексель підписується уповноваженою особою, до тексту векселя включаються посилання на довіреність фізичної особи, відповідно до яких уповноважена особа має право підписувати вексель.";
 
36. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
37. "від імені фізичних осіб - підприємців власноручно зазначеною особою або уповноваженою нею особою із зазначенням дати та номера запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і паспортних даних векселедавця або трасанта (серія та номер паспорта, найменування органу, що видав паспорт, та дата його видачі, місце проживання). Підпис скріплюється печаткою (у разі її наявності).";
 
38. статтю 8 викласти в такій редакції:
 
39. "Стаття 8. Вексель, опротестований нотаріусом у встановленому законом порядку, є виконавчим документом (крім векселя, опротестованого у недатуванні акцепту).";
 
40. у частині першій статті 13 слово " (трасантом)" замінити словами " (за переказним векселем - трасантом)";
 
41. доповнити Закон статтею 131 такого змісту:
 
42. "Стаття 131. Порушення умов видачі векселів, а саме видача векселя без наявності грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги або без визначення у відповідному договорі умови проведення розрахунків із застосуванням векселів чи із зазначенням суми платежу за векселем, що є більшою від суми зобов’язань трасата перед трасантом або векселедавця (за переказним векселем - трасанта) перед особою, якій чи за наказом якої повинен бути здійснений платіж,
 
43. - тягне за собою накладення штрафу на суб’єкта господарювання - векселедавця (за переказним векселем - трасанта) в розмірі від чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
44. Органи державної податкової служби, органи державної контрольно-ревізійної служби, Національний банк України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку складають протоколи про порушення вимог цієї статті відповідно до вимог, установлених Кодексом України про адміністративні правопорушення. Розгляд справ про порушення вимог цієї статті здійснюється судами першої інстанції відповідно до вимог, установлених Кодексом України про адміністративні правопорушення.".
 
45. 2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.