Кількість абзаців - 30 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ліцензування певних видів господарської діяльності (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ліцензування певних видів господарської діяльності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. I. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами):
 
6. 1) в частині другій статті 2 слова "зовнішньоекономічної діяльності" виключити;
 
7. 2) доповнити статтю 3 новою частиною другою такого змісту:
 
8. "Ліцензування окремого виду господарської діяльності запроваджується відповідно до визначених цією статтею принципів у разі, якщо такий вид господарської діяльності або становить підвищену небезпеку для життя, здоров'я, конституційних прав та свобод громадян чи навколишнього середовища, чи безпеки держави, чи моральних засад суспільства, або пов'язаний з доступом до природних чи інших обмежених ресурсів"
 
9. У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою.
 
10. 2. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 29, ст. 377 із наступними змінами):
 
11. 1) абзаци тридцятий - тридцять четвертий статті 1 виключити;
 
12. 2) частину шістнадцяту статті 6 виключити;
 
13. 3) частину п'яту статті 11 викласти в такій редакції:
 
14. "Забороняється одночасне застосування щодо одного й того ж товару податку на експорт і імпорт та режиму квотування експорту відповідно до статті 16 цього Закону, за винятком випадків встановлення режиму квотування як заходу у відповідь на дискримінаційні дії інших держав згідно із статтею 16 цього Закону";
 
15. 4) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
16. "Стаття 16. Квотування зовнішньоекономічних операцій
 
17. Рішення про застосування режиму квотування експорту (імпорту) товарів (встановлення кількісних або інших обмежень), приймається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики з визначенням переліку конкретних товарів, експорт (імпорт) яких підлягає квотуванню, періоду дії кількісних або інших обмежень щодо кожного товару";
 
18. 5) в частині сьомій статті 19 слова "ліцензування і" виключити;
 
19. 6) в абзаці шостому частини третьої статті 29 слова "ліцензування та/або " виключити;
 
20. 7) у статті 37:
 
21. абзац четвертий частини першої виключити;
 
22. частину п'яту виключити;
 
23. друге речення частини шостої виключити.
 
24. ІІ. Прикінцеві положення.
 
25. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
26. 2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
27. 3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
28. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
29. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.