Кількість абзаців - 192 Розмітка (ліва колонка)


Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування угод про розподіл продукції (Друге читання)

0. Проект
 
1. Вноситься н.д.України
 
2. Горошкевичем О.С.
 
3. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
4. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування угод про розподіл продукції"
 
5. Верховна Рада України постановляє:
 
6. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
7. 1.У Законі України "Про угоди про розподіл продукції" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 44, ст. 391, 2003, № 10–11, ст. 87):
 
8. 1)У статті 2:
 
9. -В частині другій виключити слова "та іншими актами законодавства";
 
10. -Частину четверту доповнити реченням такого змісту:
 
11. "В тому випадку, якщо законодавчими актами України встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим законом, застосовуються правила цього Закону.";
 
12. 2)У статті 4:
 
13. -Абзац перший частини третьої викласти у такій редакції:
 
14. "3. Держава забезпечує надання інвесторам в установленому порядку погоджень, квот, спеціальних дозволів на користування надрами та ліцензій на ведення діяльності з пошуку (розвідки) та експлуатації родовищ корисних копалин, актів про надання гірничого відводу, документів, що засвідчують право користування землею, та інших дозволів, документів дозвільного характеру, ліцензій, пов'язаних із користуванням надрами, виконанням робіт, спорудженням споруд, передбачених угодою про розподіл продукції.";
 
15. 3)Абзац другий частини третьої доповнити реченням такого змісту:
 
16. "Підставою для надання інвесторам зазначених документів є підписана сторонами Угода про розподіл продукцію.";
 
17. 4)У статті 5: абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
18. "1. Сторонами угоди про розподіл продукції виступають інвестор (інвестори) і держава в особі Кабінету Міністрів України.";
 
19. 5)У статті 6:
 
20. -частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
21. "Ділянки надр (родовищ корисних копалин) надаються у користування разом із земельною ділянкою із земель державної власності або комунальної власності. У разі перебування земельних ділянок, необхідних для використання надр на умовах угод про розподіл продукції, у власності фізичних чи юридичних осіб або комунальної власності, набуття права власності на ці земельні ділянки здійснюється державою відповідно до законодавства.";
 
22. -В абзаці першому у частині другій слова "органами місцевого самоврядування (залежно від виду та місця розташування корисних копалин)" замінити словами "Верховною Радою Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування";
 
23. -в абзаці другому частини четвертої слово "лише" замінити словами "хоча б";
 
24. -в абзаці другому частини п’ятої слова "на 1 липня 1999 року" вилучити;
 
25. 6)У статті 7:
 
26. -Абзац третій частини першої викласти у такій редакції:
 
27. "ділянки надр (родовищ, частин родовищ корисних копалин), щодо якої оголошується конкурс на укладення угоди про розподіл продукції (далі — об’єкт конкурсу), включаючи географічні координати району робіт, а також обмеження щодо глибини користування надрами;";
 
28. -В абзаці другому у частині сьомій доповнити після слова "інвестора" словами "або інвесторів";
 
29. -В абзаці другому частини десятій слова "зобов’язується частину коштів вкладати в пошук і розробку нових родовищ та" виключити;
 
30. 7)У статті 8:
 
31. -Пункт дев’ять частини другої викласти в такій редакції:
 
32. "9) порядок узгодження сторонами річних бюджетів та програм робіт, які зобов’язується виконати інвестор;";
 
33. -Доповнити частину другу пунктами тридцять один та тридцять два такого змісту:
 
34. "31) порядок передачі інвестором рухомого майна державі, яке було ним створене або придбане для виконання угоди про розподіл продукції та право власності на яке перейшло до держави відповідно до Закону;
 
35. 32) інші істотні умови, передбачені цим Законом.";
 
36. 8)У статті 9:
 
37. -Абзац п’ятий частини першої викласти у такій редакції:
 
38. "обов’язки щодо використання супутнього газу і газового конденсату як вторинних енергетичних ресурсів та умови проведення відповідних робіт;";
 
39. -В абзаці сьомому частини першої слово "вартість" виключити;
 
40. -Абзац десятий частини першої викласти у такій редакції:
 
41. "умови страхування майнових ризиків, включаючи втрату видобутих корисних копалин, внаслідок розливу, повені, пожежі.";
 
42. -Частину другу викласти в такій редакції:
 
43. "2. Якщо учасником угоди про розподіл продукції є іноземний інвестор, він зобов’язаний протягом трьох місяців з моменту укладення угоди про розподіл продукції зареєструвати своє представництво на території України.
 
44. Якщо учасниками угоди про розподіл продукції є два чи більше інвесторів, вони повинні призначити із свого складу одного інвестора —оператора угоди для представництва їх інтересів у відносинах з державою. Якщо оператором угоди є іноземний інвестор, він зобов’язаний зареєструвати своє представництво на території України у місячний строк.
 
45. Оператору угоди та/або представництву іноземного інвестора на території України повинні належати всі повноваження, встановлені для інвестора угодою про розподіл продукції.
 
46. Взаємовідносини між державою та іноземним інвестором щодо угоди про розподіл продукції здійснюються через його представництво на території України."
 
47. 9)У статті 11частину другу викласти в такій редакції:
 
48. "2. Проекти угод про розподіл продукції підлягають обов’язковій державній експертизі з фінансових, правових, природоохоронних та інших питань відповідно до законодавства.";
 
49. 10)У частині другої статті 14 слова "за згодою Кабінету Міністрів України та органу місцевого самоврядування" вилучити;
 
50. 11)У статті 19 доповнити частину 5 абзацами п’ятим і шостим такого змісту:
 
51. "довгострокові (більше 20 років) угоди можуть передбачати відповідне індексування компенсаційних витрат, що не були відшкодовані;"
 
52. "витрати, які не підлягають відшкодуванню компенсаційною продукцією і які враховуються у зменшення оподаткованого прибутку, визначаються угодою.";
 
53. 12)У статті 25:
 
54. -В абзаці першому частини четвертої після слова "законом" додати слова "що є чинним на день підписання угоди"
 
55. -В абзаці четвертому частини четвертої вилучити друге речення;
 
56. -Абзац дев’ятий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
57. "не підлягає утриманню податок з доходів іноземного інвестора з джерелом їх походження з України, отриманих від діяльності за угодою про розподіл продукції, зокрема якщо такі доходи виплачуються інвестору його представництвом, через яке інвестор діє при виконанні умов угоди про розподіл продукції;"
 
58. -Доповнити частину четверту абзацом дев’ятим такого змісту:
 
59. "не є об’єктом оподаткування податком на прибуток доходи інвестора, отримані від продажу (відчудження) продукції, отриманої інвестором у власність, від безоплатного користування майном та інформацією, що є власністю держави"
 
60. -В абзаці першому частини п’ятої слова "Кабінетом Міністрів України в межах його повноважень" замінити словами "угодою про розподіл продукції";
 
61. -Доповнити частину п’яту абзацом третім такого змісту:
 
62. "При розподілі прибуткової продукції між інвестором і державою, а також у разі передачі інвестором частини виробленої продукції, яка належить йому відповідно до угоди про розподіл продукції, в рахунок погашення податкових зобов’язань з податків і зборів, а також у разі передачі права власності від інвестора до держави на майно, яке придбане або створене інвестором для виконання угоди, і вартість якого відшкодована компенсаційною продукцією, або з дня припинення дії угоди, а також у разі передачі продукції між інвесторами в багатосторонній угоді та операції з передачі майна сторонами угоди про розподіл продукції в користування оператору в межах такої угоди, а також операції з розподілу компенсаційної та/або прибуткової продукції між інвесторами, податкові зобов’язання з податку на додану вартість не виникають та розміри податкового кредиту не змінюються.";
 
63. -Частину сьому викласти у такій редакції:
 
64. "7. При ввезенні на митну територію України товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей, призначених для виконання угоди про розподіл продукції, ввізне (імпортне) мито (за винятком митного збору), акцизний збір та податок на додану вартість не справляються.
 
65. Під ввезенням робіт (послуг) на митну територію України розуміється поставка (надання) нерезидентами інвестору (його представництву в Україні) робіт (послуг), місцем поставки (надання) яких є митна територія України.
 
66. Ввезення на митну територію України вуглеводневої сировини (нафти і газу), видобутої у виключній (морській) економічній зоні України, здійснюється без митного оформлення (декларування), сплати ввізного (імпортного) мита, митних зборів, а також без сплати податків (включаючи податок на додану вартість).
 
67. З урахуванням вимог статті 22 цього Закону при вивезенні з митної території України продукції, набутої відповідно до умов такої угоди інвестором у власність, а також раніше ввезених в Україну для виконання угоди обладнання, матеріалів, устаткування та іншого майна і матеріальних цінностей, крім майна та матеріальних цінностей, вартість яких була відшкодована інвестору компенсаційною продукцією і які перейшли у власність держави, митні платежі (за винятком митного збору), акцизний збір та інші податки і обов'язкові платежі не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.
 
68. Зазначені умови поширюються у межах діяльності, пов'язаної з угодою про розподіл продукції, також на юридичних осіб (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів), що беруть участь у виконанні робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, на основі договорів (контрактів) з інвестором.
 
69. У разі використання зазначених товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних цінностей не за призначенням з інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів) стягуються суми податків, зборів, не внесені у зв'язку з наданням пільг, якщо таке невиконання зобов'язань сталося з вини інвестора (підрядників, субпідрядників, постачальників, перевізників та інших контрагентів).";
 
70. -Доповнити статтю частиною дванадцять такого змісту:
 
71. "12. Сплата інвестором податку на прибуток та податку на додану вартість у натуральній формі (частиною продукції, набутої інвестором у власність відповідно до угоди про розподіл продукції), здійснюється шляхом передачі уповноваженому державному органу обсягів продукції, що є еквівалентною сумі податків, що підлягають сплаті.
 
72. Передача вказаної продукції оформляється актом прийому–передачі в трьох екземплярах, один примірник якого в дводенний термін направляється інвестором податковому органу, а два інші залишаються у інвестора та уповноваженого державного органу, що прийняв продукцію.
 
73. У разі сплати інвестором податків в натуральній формі, податкові зобов’язання інвестора вважаються погашеними в момент підписання акту прийому–передачі вказаної продукції уповноваженим державним органом та інвестором.
 
74. Базовим періодом сплати податків у натуральній формі та звітності є квартал, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції. Інвестор один раз в квартал подає до податкового органу за місцем своєї реєстрації як платника податку податкову декларацію в установленому порядку і строки та за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби.
 
75. Форма сплати податків (грошова та/або натуральна за рахунок прибуткової або компенсаційної продукції) визначається істотними умовами угоди про розподіл продукції.
 
76. Відповідальність за реалізацію продукції, отриманої в рахунок погашення податкових зобов’язань та перерахування коштів до бюджету покладається на уповноважений державний орган.
 
77. Інвестор не несе відповідальності за реалізацію продукції, яку він передав в рахунок погашення податкових зобов’язань.
 
78. При здійсненні уповноваженим державним органом операцій з продажу продукції, отриманої в погашення податкових зобов’язань інвестора або продажу прибуткової продукції, що належить на правах власності державі, отримані кошти в повній сумі зараховуються в державний бюджет на рахунки Державного казначейства, відкриті для зарахування коштів від сплат податків чи від продажу прибуткової продукції держави.
 
79. Механізм, порядок і строки продажу продукції, отриманої в рахунок погашення податкових зобов’язань інвестора, а також перерахування коштів в бюджет уповноваженим державним органом та його відповідальність за своєчасність і повноту виконання зобов’язань визначаються Кабінетом Міністрів України.";
 
80. 13)У статті 27
 
81. -частину першу викласти у такій редакції:
 
82. "1. Держава гарантує, що до прав і обов'язків сторін, визначених угодою про розподіл продукції, протягом строку її дії застосовуватиметься законодавство України, чинне на момент її укладення, крім законодавства, що зменшує розмір податків та зборів чи скасовує їх або пом’якшує відповідальність інвестора, яке повинно застосуватись з дати набрання чинності такого законодавства. Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля.
 
83. Зміни законодавства, що покращують умови діяльності інвестора, повинні застосовуватись на письмову вимогу інвестора, подану Кабінету Міністрів України з дати подання такої вимоги.";
 
84. -У частині другій з першого речення виключити слова "якщо інше не передбачене законами України,";
 
85. 14)В абзаці четвертому частини першої статті 28 слово "зобов’язаний" замінити словами "має право";
 
86. 2.У преамбулі до Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 10, ст. 44; 2002, № 17, ст. 117) доповнити четвертий абзац такого змісту:
 
87. "Цей Закон не регулює питання погашення податкових зобов’язань або стягнення податкового боргу при сплаті податку на прибуток і податку на додану вартість, що випливають з угод про розподіл продукції, механізм сплати яких передбачено Законом "Про угоди про розподіл продукції.";
 
88. 3.У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38–39, ст. 288, Офіційний вісник України, 2002 р., № 31, ст. 1444):
 
89. 1)Статтю 6 викласти у такій редакції:
 
90. "Межі митної території України є митним кордоном України. Митний кордон України збігається з державним кордоном України, за винятком меж території спеціальних митних зон та меж штучних островів, установок і споруд, створених у виключній морській економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України. Межі території спеціальних митних зон та штучних островів, установок і споруд, створених у виключній (морській) економічній зоні України, на які поширюється виключна юрисдикція України, становлять митний кордон України.";
 
91. 2)Частину шосту статті 15 викласти у такій редакції:
 
92. "У складі митниці в пунктах пропуску через митний кордон України та на інших об’єктах чи територіях (у тому числі штучних островах, установках або спорудах, створених у виключній (морській) економічній зоні, на які поширюється виключна юрисдикція України) із значним обсягом зовнішньоекономічних операцій можуть створюватися митні пости.";
 
93. 3)Частину третю статті 155 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
94. "4) від штучного острова, установки або споруди, створених у виключній (морській) економічній зоні, на які поширюється виключна юрисдикція України, до митного органу, розташованого на території України, зайнятій сушею, та у зворотному напрямку.";
 
95. 4)доповнити статтю 185 частиною такого змісту:
 
96. "Положення цієї статті не застосовуються у разі переміщення товарів від штучного острова, установки або споруди, створених у виключній (морській) економічній зоні, на які поширюється виключна юрисдикція України, до митного органу, розташованого на території України, зайнятій сушею.";
 
97. 4. У Кодексі України "Про надра" (Відомості Верховної Ради України 1994, № 36, ст. 340):
 
98. 1) Статтю 3 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
99. "Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції, у тому числі пов’язані з наданням, передачею, обмеженням, тимчасовою забороною (зупиненням) та припиненням права користування надрами, а також з правовим оформленням таких відносин, регулюються Законом України "Про угоди про розподіл продукції" та угодою про розподіл продукції."
 
100. У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
101. 2) Статтю 3–1 доповнити словами "крім користування нафтогазоносними надрами на умовах угод про розподіл продукції".
 
102. 3) Статтю 7 після пункту 3 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
103. "4) затвердження Переліку ділянок надр, що становлять особливу наукову, культурну або природно-заповідну цінність і не можуть надаватись у користування на умовах угод про розподіл продукції"
 
104. В зв’язку з цим пункт 4 статті 3 вважати пунктом 5.
 
105. 4) Статтю 8 після пункту 10 доповнити новими пунктами 11-15 такого змісту:
 
106. "11) затвердження Переліку ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватись у користування на умовах угоди про розподіл продукції;
 
107. 12) визначення критеріїв щодо визнання запасів корисних копалин незначними;
 
108. 13) укладення угод про розподіл продукції спільно з Верховною Радою Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, на території якого розташована ділянка надр, що надається у користування, на умовах угоди про розподіл продукції;
 
109. 14) створення постійно діючої міжвідомчої комісії, як уповноваженого органу щодо вирішення питань з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції;
 
110. 15) укладення угод про розподіл продукції щодо використання ділянок надр у виключній (морській) економічній зоні, на континентальному шельфі України;"
 
111. В зв’язку з цим пункт 11 вважати пунктом 15.
 
112. 5) Статтю 9 після пункту 1 доповнити новими пунктами 2 та 3 такого змісту:
 
113. "2) узгодження Переліку ділянок надр, що можуть надаватись у користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції;
 
114. "3) участь в укладенні угод про розподіл продукції"
 
115. В зв’язку з цим пункти 2-8 вважати пунктами 4-10.
 
116. 6) Статтю 13 доповнити частиною другою такого змісту:
 
117. "Користувачами надр на умовах угод про розподіл продукції можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, юридичні особи України або інших держав, об’єднання юридичних осіб, створені в Україні чи за межами України (інвестори), що відповідають вимогам законодавства України. Об’єднання юридичних осіб, що не є юридичною особою, може бути користувачем надр відповідно до угод про розподіл продукції за умови, що учасники такого об’єднання несуть солідарну відповідальність по зобов’язаннях, передбачених угодою про розподіл продукції."
 
118. 7) Статтю 14 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
119. "виконання робіт (діяльність) передбачених угодою про розподіл продукції".
 
120. В зв’язку з цим абзац шостий статті 14 вважати абзацом сьомим.
 
121. 8) Частину третю та четверту статті 15 викласти у такій редакції:
 
122. "Тимчасове користування надрами може бути короткостроковим (до 5 років) і довгостроковим (до 50 років). У разі необхідності строки тимчасового користування надрами може бути продовжено.
 
123. Перебіг строку користування надрами починається з дня одержання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, якщо в ньому не передбачено інше, а в разі укладення угоди про розподіл продукції з дня, зазначеного в такій угоді".
 
124. 9) В статті 16:
 
125. -частину другу доповнити такими словами:
 
126. "та інвесторам з якими було укладено угоду про розподіл продукції".
 
127. -доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:
 
128. "Порядок проведення та умови конкурсу для укладення угод про розподіл продукції визначається Законом України "Про угоди про розподіл продукції. Спеціальний дозвіл на користування надрами на умовах розподілу продукції видається на підставі укладеної угоди про розподіл продукції в порядку, передбаченому угодою про розподіл продукції, і повинен містити усі види користування надрами та інші дані та відомості, передбачені угодою. Права користування надрами можуть бути передані третім особам одночасно з передачею прав та обов’язків за угодою про розподіл продукції та з обов’язковим переоформленням спеціального дозволу на користування надрами, відповідно до вимог Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
 
129. 10) Статтю 17 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
130. "Надання гірничих відводів інвесторам, з якими укладено угоду про розподіл продукції, здійснюється на підставі укладеної угоди про розподіл продукції шляхом оформлення відповідного акту, форма і зміст якого визначаються законодавством України, якщо інше не передбачене такою угодою."
 
131. 11)Статтю 19 доповнити після частини першої новою частиною такого змісту:
 
132. "При укладенні угод про розподіл продукції надра надаються в користування на підставі угоди про розподіл продукції з оформленням дозволу на користування надрами та акту про надання гірничого відводу на умовах, передбачених в угоді про розподіл продукції."
 
133. 12) В статті 24:
 
134. -пункт 1 частини першої доповнити такими словами:
 
135. "або угоди про розподіл продукції";
 
136. -частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
137. "5) користуватись додатковими правами передбаченими угодою про розподіл продукції";
 
138. -пункт 5 частини другої доповнити такими словами:
 
139. "та угодою про розподіл продукції";
 
140. -доповнити статтю частинами третьою та четвертою такого змісту:
 
141. "Права та обов’язки користувача надр виникають з моменту отримання спеціального дозволу на користування надрами, а в разі надання права користування надрами на умовах угод про розподіл продукції - з моменту вступу такої угоди в силу, якщо інше не передбачене угодою.
 
142. Користувач надр (інвестор), який отримав спеціальний дозвіл на користування надрами та гірничий відвід або уклав угоду про розподіл продукції, має виключне право здійснювати в його межах користування надрами відповідно до наданого спеціального дозволу та угоди про розподіл продукції. Будь-яка діяльність, пов’язана з користуванням надр в межах гірничого відводу, може здійснюватись тільки за згодою користувача надр (інвестора), якому він наданий."
 
143. 13) Статтю 26 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
144. "Вимоги цієї статті не застосовуються до користувачів надр за угодою про розподіл продукції. В цьому разі право користування надрами може бути припинене, обмежено чи тимчасово заборонено лише у випадку:
 
145. 1) припинення ( в тому числі дострокового) дії угоди про розподіл продукції, що здійснюється на умовах і в порядку, передбачених такою угодою;
 
146. 2) у разі виникнення безпосередньої загрози життю та здоров’ю людей або довкіллю.
 
147. Особливості і умови обмеження або припинення, чи тимчасової заборони (зупинення) користування надрами відповідно до угоди про розподіл продукції визначається такою угодою та Законом України "Про угоди про розподіл продукції".
 
148. 14) Статтю 28 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
149. "Плата за користування надрами відповідно до угоди про розподіл продукції справляється відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
 
150. В зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
151. 15) Частину шосту статті 30 доповнити такими словами:
 
152. "а в разі укладення угоди про розподіл продукції, такою угодою".
 
153. 16) Частину другу статті 51 доповнити такими словами:
 
154. "або з постійно діючою Міжвідомчою комісією, в разі укладення угоди про розподіл продукції".
 
155. 17) Статтю 54 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
156. "Консервація та ліквідація гірничих об’єктів та інших споруд, пов’язаних з користуванням надрами відповідно до угоди про розподіл продукції, здійснюється в порядку передбаченому такою угодою."
 
157. 18) Статтю 57 доповнити частиною другою такого змісту:
 
158. "При користуванні надрами відповідно до умов угоди про розподіл продукції право користування надрами може бути припинене, обмежено чи тимчасово заборонено (зупинено) на умовах та в порядку передбаченими Законом України "Про угоди про розподіл продукції" і такою угодою, і лише у випадках, зазначених в частині 4 Статті 26 цього Кодексу."
 
159. 19) Статтю 63 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
160. "Положення цієї статті щодо угод про розподіл продукції застосовуються з врахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції."
 
161. 20) Статтю 64 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
162. "Спори з питань користування надрами на умовах розподілу продукції вирішуються відповідно до умов передбачених такими угодами, що укладаються відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
 
163. 5.У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 29, ст. 377):
 
164. 1) Доповнити статтю 37 частиною п’ятою такого змісту:
 
165. "Спеціальні санкції передбачені цією статтею не можуть застосовуватись до суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності або іноземних суб’єктів господарської діяльності (інвесторів), які є стороною угоди про розподіл продукції та здійснюють свою діяльність в Україні на умовах такої угоди відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
 
166. 6.В законі України "Про об’єкти підвищеної небезпеки" (Відомості Верховної Ради України 2001, № 15, ст. 73, 2003, № 30, ст. 247)
 
167. 1) Доповнити статтю 2 частиною другою такого змісту:
 
168. "Відносини, пов’язані з діяльністю об’єктів підвищеної небезпеки в межах території виключної (морської) економічної зони та на континентальному шельфі на умовах угод про розподіл продукції регулюються цим законом з врахуванням особливостей, передбачених Законом "Про угоди про розподіл продукції".
 
169. 2) Доповнити статтю 3 частиною другою такого змісту:
 
170. "Державний нагляд і контроль діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, що проводиться відповідно до умов угоди про розподіл продукції, в межах території виключної (морської) економічної зони та на континентальному шельфі, здійснюється з врахуванням особливостей Закону "Про угоди про розподіл продукції" та умов відповідної угоди про розподіл продукції".
 
171. 3) Доповнити статтю 4 після абзацу шостого абзацем сьомим такого змісту:
 
172. "надання дозволів на спорудження і/або реконструкцію, консервацію (ліквідацію) об’єктів підвищеної небезпеки в межах континентального шельфу та виключної морської (економічної) зони України, якщо інше не передбачене угодою про розподіл продукції".
 
173. 4) Доповнити статтю 8 частиною другою такого змісту:
 
174. "Обов’язки, передбачені в частині першій цієї статті у разі укладення угоди про розподіл продукції відповідно до вимог Закону "Про угоди про розподіл продукції" підлягають виконанню з врахуванням таких особливостей:
 
175. - діяльність з використанням об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки на підставі угоди про розподіл продукції виконується виключно в межах умов, передбачених такою угодою;
 
176. - усі дозволи та дозвільні документи, передбачені цим законом, при виконанні угоди про розподіл продукції в межах території виключної (морської) економічної зони України та на континентальному шельфі надаються інвестору в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів".
 
177. 7.В Законі України "Про охорону праці"
 
178. 1) Доповнити статтю 21 новою частиною такого змісту:
 
179. "Усі дозволи та дозвільні документи, передбачені в цій статті при здійсненні діяльності в межах території виключної (морської) економічної зони України та на континентальному шельфі, на умовах угоди про розподіл продукції, укладеної відповідно до закону "Про угоди про розподіл продукції" надаються інвестору в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України".
 
180. 8.В Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності":
 
181. 1) В статті 1 визначення терміну "суб’єкт господарювання" доповнити такими словами: "а також інвестор, в тому числі іноземний, що є стороною угоди про розподіл продукції відповідно до Закону "Про угоди про розподіл продукції", його підрядник, субпідрядник, постачальник та інший контрагент, чи виконує роботи, передбачені угодою про розподіл продукції на основі договорів з інвестором".
 
182. 2) Доповнити статтю 2 частиною три такого змісту:
 
183. "Ліцензування діяльності, що здійснюється на підставі угод про розподіл продукції, включаючи пошук та видобування корисних копалин здійснюється відповідно до цього закону з урахуванням особливостей, визначених Законом "Про угоди про розподіл продукції".
 
184. 9.Закон України "Про єдиний митний тариф"
 
185. Пункт "л" статті 19 викласти в новій редакції такого змісту:
 
186. "л) товари та інші матеріальні цінності, включаючи будь-які предмети, майно, продукцію, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, призначені для виконання угоди про розподіл продукції, а також продукція, видобута у виключній (морській) економічній зоні України, що ввозяться на митну територію України при виконанні угоди про розподіл продукції, а також товари та інші матеріальні цінності (крім майна та матеріальних цінностей, вартість яких була відшкодована інвестору компенсаційною продукцією і які перейшли у власність держави), та видобута продукція, що вивозяться інвестором з України, відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" та угоди про розподіл продукції";
 
187. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
188. ІІІ. Кабінету Міністрів України в місячний строк:
 
189. відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
190. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
191. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.