Кількість абзаців - 155 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
 
3. обмеження державного регулювання господарської діяльності
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
6. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
 
7. 1) в абзаці першому частини четвертої статті 57 слово " (ліцензії)" виключити;
 
8. 2) в абзаці першому частини третьої статті 827 слова "мають ліцензії на здійснення діяльності" замінити словами "здійснюють діяльність";
 
9. 3) у назві та частині першій статті 145 слова "поштового зв'язку" виключити.
 
10. 2. В абзаці першому частини першої статті 213 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст.131) слова "або без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено законодавством" виключити.
 
11. 3. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38–39, ст.288):
 
12. 1) у частині четвертій статті 101 слова "або діяльності митного перевізника" виключити;
 
13. 2) у частині першій статті 182 слова "і має ліцензію на право здійснення діяльності митного перевізника, видану спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" виключити;
 
14. 3) статтю 183 та частину другу статті 216 виключити.
 
15. 4. У частині третій статті 8 Закону України "Про транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст.446; 2006 р., № 22, ст.184) слово "пошти" виключити.
 
16. 5. Назву, частини першу і другу статті 9 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст.91; 2004 р., № 26, ст.362) викласти в такій редакції:
 
17. "Стаття 9. Діяльність, пов'язана з виробництвом та торгівлею пестицидами та агрохімікатами
 
18. Господарська діяльність у сфері торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) провадиться на підставі ліцензії в порядку, встановленому законом.
 
19. Ліцензії на торгівлю пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) видають спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України".
 
20. 6. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 9, ст.34; 2006 р., № 22, ст.184):
 
21. 1) в абзаці третьому частини першої статті 3 слова "виробництвом" і "виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння" виключити;
 
22. 2) у статті 4:
 
23. у частині першій слова "виробництво" і "виготовлення виробів з них" виключити;
 
24. у частині третій слова "які мають ліцензію на виробництво дорогоцінних металів, одержану в порядку, встановленому законодавством України" виключити;
 
25. 3) абзац другий частини другої статті 14 виключити;
 
26. 4) в абзаці четвертому частини першої статті 19 слова
 
27. "виробництвом" і "виготовленням виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, торгівлею виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння" виключити.
 
28. 7. У Законі України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5–6, ст.46; 2006 р., № 22, ст.184; із змінами, внесеними Законом України від
 
29. 11 лютого 2010 року № 1872–VІ) абзац одинадцятий статті 8, статті 14 і 15, абзац п'ятий статті 23 та абзац четвертий частини другої статті 26 виключити.
 
30. 8. У Законі України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст.456; 2006 р., № 22, ст.184; 2009 р., № 29, ст.391):
 
31. 1) в абзаці дев'ятому частини другої статті 6 слова "на пошук (розвідку) корисних копалин, на видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин, а також" виключити;
 
32. 2) у частині десятій статті 7 слова "ліцензійних умов" виключити.
 
33. 9. У частині першій статті 9 Закону України "Про племінну справу у тваринництві" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 6–7, ст.37; 2003 р., № 23, ст.145) слова "виробництвом племінних (генетичних) ресурсів, збереженням племінних (генетичних) ресурсів" виключити.
 
34. 10. У Законі України "Про меліорацію земель" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 11, ст.90; 2006 р., № 22, ст.184, ст.199):
 
35. 1) в абзаці восьмому статті 13 слова "видачі суб'єктам господарювання ліцензій на провадження діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем" виключити;
 
36. 2) абзац восьмий статті 16 виключити;
 
37. 3) у першому реченні частини третьої статті 21 слова "які одержали в установленому законодавством порядку ліцензію на провадження відповідного виду діяльності" виключити;
 
38. 4) у частині першій статті 22 слова "які одержали відповідно до законодавства ліцензію" виключити.
 
39. 11. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст.299, із наступними змінами):
 
40. 1) статтю 2 викласти у такій редакції:
 
41. "Стаття 2. Сфера дії Закону
 
42. Дія цього Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання.
 
43. Види господарської діяльності, які не включені до статті 9 цього Закону, не підлягають ліцензуванню";
 
44. 2) у абзаці четвертому частини першої статті 3 слова "передбачених частиною другою статті 2 цього Закону" замінити словами "передбачених частиною першою статті 9 цього Закону";
 
45. 3) у статті 8:
 
46. частину сьому виключити;
 
47. частину восьму викласти у такій редакції:
 
48. "У разі коли суб'єкт господарювання провадить вид господарської діяльності, зазначений у частині третій статті 9 цього Закону, не в повному обсязі, а частково, ліцензійні умови поширюються на суб'єкта господарювання виключно в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії";
 
49. 4) текст статті 9 викласти у такій редакції:
 
50. "Ліцензуванню відповідно до спеціальних законів підлягають такі види господарської діяльності:
 
51. 1) банківська діяльність;
 
52. 2) професійна діяльність на ринку цінних паперів;
 
53. 3) діяльність з надання фінансових послуг;
 
54. 4) зовнішньоекономічна діяльність;
 
55. 5) діяльність в галузі телебачення і радіомовлення;
 
56. 6) діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;
 
57. 7) діяльність у сфері освіти;
 
58. 8) діяльність у сфері інтелектуальної власності;
 
59. 9) виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
 
60. 10) діяльність у сфері телекомунікацій;
 
61. 11) будівельна діяльність.
 
62. Ліцензуванню відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", підлягає діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 
63. Ліцензуванню відповідно до цього Закону підлягають такі види господарської діяльності:
 
64. 1) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
 
65. 2) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення
 
66. (за переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду);
 
67. 3) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин; операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначає Кабінет Міністрів України);
 
68. 4) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 
69. 5) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
 
70. 6) виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
 
71. 7) торгівля пестицидами та регуляторами росту рослин;
 
72. 8) виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
 
73. 9) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;
 
74. 10) надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, який визначає Кабінет Міністрів України);
 
75. 11) впровадження, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
 
76. 12) надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, який визначає Кабінет Міністрів України);
 
77. 13) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (згідно з переліком, який визначає Кабінет Міністрів України);
 
78. 14) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;
 
79. 15) постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;
 
80. 16) зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами;
 
81. 17) централізоване водопостачання та водовідведення;
 
82. 18) розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин;
 
83. 19) культивування рослин, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку;
 
84. 20) медична практика;
 
85. 21) переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів;
 
86. 22) ветеринарна практика;
 
87. 23) випуск та проведення лотерей;
 
88. 24) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів, багажу повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
 
89. 25) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
 
90. 26) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 
91. 27) надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 
92. 28) надання послуг з охорони власності та громадян;
 
93. 29) туроператорська діяльність;
 
94. 30) діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
95. 31) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
 
96. 32) проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
 
97. 33) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
 
98. 34) діяльність митного брокера;
 
99. 35) виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
 
100. 36) торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
 
101. 37) проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;
 
102. 38) діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;
 
103. 39) діяльність, пов'язана з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів;
 
104. 40) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;
 
105. 41) виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
 
106. 42) збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію;
 
107. 43) генетично-інженерна діяльність у замкненій системі;
 
108. 44) торгівля рідким паливом з біомаси та біогазом";
 
109. 5) у статті 10:
 
110. у пункті 2 частини другої слова "згідно з статтею 9 цього Закону" замінити словами "згідно з частиною третьою статті 9 цього Закону";
 
111. частину четверту викласти у такій редакції:
 
112. "До заяви про видачу ліцензії додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців";
 
113. 6) абзаци другий та шостий частини десятої статті 12 виключити;
 
114. 7) в абзаці третьому частини третьої статті 13 слова "згідно з статтею 9 цього Закону" замінити словами "згідно з частиною третьою статті 9 цього Закону";
 
115. 8) частини третю і четверту статті 15 виключити;
 
116. 9) у абзаці четвертому частини першої та частині четвертій статті 16 слова "в статті 9 цього Закону" замінити словами "в частині третій статті 9 цього Закону".
 
117. 12. У Законі України "Про поштовий зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст.39):
 
118. 1) абзац п'ятий статті 7 виключити;
 
119. 2) у статті 8:
 
120. абзац другий частини шостої виключити;
 
121. у частині восьмій:
 
122. – пункт 2 виключити;
 
123. – у пункті 3 слова "ліцензійних умов" виключити;
 
124. 3) частину тринадцяту виключити;
 
125. 4) у частині другій статті 17 слова "номер і строк дії ліцензії на надання послуг поштового зв'язку" виключити.
 
126. 13. У Законі України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст.180; 2009 р., № 38, ст.535):
 
127. 1) в абзаці третьому частини другої статті 5 слова "і які в установленому порядку отримали ліцензію на турагентську діяльність" виключити;
 
128. 2) у статті 17:
 
129. у частині першій слова "та турагентської" виключити;
 
130. у другому реченні частини другої слова "без отримання ліцензії на турагентську діяльність" виключити;
 
131. частину четверту викласти у такій редакції:
 
132. "Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слово "туроператор" без отримання ним ліцензії на здійснення туроператорської діяльності";
 
133. у частині п'ятій слова "чи турагентську" виключити;
 
134. 3) у пункті 3 частини четвертої статті 20 слова "наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності" замінити словами "наявність у туроператора ліцензії на здійснення туроператорської діяльності";
 
135. 4) у частині другій статті 37 слова "ліцензій на здійснення відповідної діяльності" замінити словами "ліцензії на здійснення туроператорської діяльності".
 
136. 14. У статті 1 Закону України "Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст.357) слова "пунктом 29 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" замінити словами "пунктом 23 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
 
137. 15. У Законі України "Про організацію формування та обігу кредитних історій" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст.421):
 
138. 1) частину другу статті 15 викласти у такій редакції:
 
139. "2. У разі, коли Бюро передбачає здійснювати діяльність із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, воно починає здійснення такої діяльності з моменту отримання відповідної ліцензії";
 
140. 2) у пункті 1 частини третьої статті 16 слова "з ведення кредитних історій" замінити словами "із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію".
 
141. 16. У Законі України "Про хімічні джерела струму" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 33, ст.279):
 
142. 1) в абзацах дев'ятому і десятому частини першої статті 2 слова "отримав зії на здійснення заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму і" виключити;
 
143. 2) абзац четвертий статті 7 і статтю 8 виключити;
 
144. 3) у частині першій статті 14 слова "та отримали ліцензію на здійснення діяльності з виробництва хімічних джерел струму згідно із законом" виключити;
 
145. 4) частину другу статті 18 та частину третю статті 20 виключити;
 
146. 5) в абзаці третьому частини першої статті 22 слова "ліцензування діяльності у сфері хімічних джерел струму" виключити.
 
147. 17. Статтю 8 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 14, ст.80; 2006 р., № 22, ст.184 (у редакції Закону України від 17 листопада 2009 року № 1724-VІ (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 7, ст.50) виключити.
 
148. ІІ. Прикінцеві положення
 
149. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пункту 17 розділу І цього Закону, що набирає чинності з 1 січня 2011 року, та абзацу тридцять восьмого підпункту 4 пункту 11 розділу І цього Закону (щодо ліцензування діяльності з випуску та проведення лотерей), який набирає чинності з дня скасування мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей.
 
150. 2. Зупинити дію статті 271 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 14, ст.80; 2006 р., № 22, ст.184).
 
151. 3. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
152. 4. Кабінету Міністрів України:
 
153. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
154. забезпечити внесення змін чи скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.