Кількість абзаців - 140 Розмітка (ліва колонка)


ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (08) РОЗДІЛ VІІІ. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК (Друге читання)

0. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 
1. РОЗДІЛ VІІІ. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК
 
2. Стаття 240. Платники податку
 
3. 240.1. Платниками податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарської (підприємницької) діяльністі, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:
 
4. 240.1.1. викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
 
5. 240.1.2. скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
 
6. 240.1.3. розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини;
 
7. 240.1.4. утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
 
8. 240.1.5. тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
 
9. 240.2. Платниками податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарської (підприємницької) діяльністі, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи і організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу пересувними джерелами забруднення у разі використання ними палива.
 
10. 240.3. Не є платниками податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) суб’єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, які:
 
11. 240.3.1. до останнього календарного дня (включно) звітного кварталу, у якому придбано джерело іонізуючого випромінювання, уклали договір щодо повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання за межі України до підприємства - виробника такого джерела;
 
12. 240.3.2. здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині діяльності, пов’язаної з такими відходами.
 
13. 240.4. Не є платниками податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, державні спеціалізовані підприємства з поводження з радіоактивними відходами, основною діяльністю яких є зберігання, переробка та захоронення тих радіоактивних відходів, що знаходяться у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об’єктів.
 
14. 240.5. Не є платниками податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини, провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів, що розміщуються на власних територіях (об’єктах), та надають послуги у цій сфері.
 
15. Стаття 241. Податкові агенти
 
16. 241.1. Податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами під час реалізації такого палива.
 
17. 241.2. До податкових агентів належать суб’єкти господарювання, які:
 
18. 241.2.1. здійснюють оптову торгівлю паливом;
 
19. 241.2.2. здійснюють роздрібну торгівлю паливом (крім тих, які реалізують паливо, придбане у суб’єктів господарювання, зазначених у підпункті 241.2.1 пункту 241.2 цієї статті).
 
20. Стаття 242. Об’єкт та база оподаткування
 
21. 242.1. Об’єктом та базою оподаткування є:
 
22. 242.1.1. обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
 
23. 242.1.2. обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти;
 
24. 242.1.3. обсяги та класи відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів;
 
25. 242.1.4. обсяги та види палива, реалізованого податковими агентами;
 
26. 242.1.5. обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
 
27. 242.1.6. обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).
 
28. Стаття 243. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення
 
29. 243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
 
30. Назва забруднюючої речовини
Ставка податку, гривень за тонну
Азоту оксиди
1221
Аміак
229
Ангідрид сірчистий
1221
Ацетон
458
Бенз (о)пірен
1554343
Бутилацетат
275
Ванадію п`ятиокис
4580
Водень хлористий
46
Вуглецю окис
46
Вуглеводні
69
Газоподібні фтористі сполуки
3023
Тверді речовини
46
Кадмію сполуки
9664
Марганець та його сполуки
9664
Нікель та його сполуки
49238
Озон
1221
Ртуть та її сполуки
51757
Свинець та його сполуки
51757
Сірководень
3924
Сірковуглець
2550
Спирт н-бутиловий
1221
Стирол
8916
Фенол
5542
Формальдегід
3023
Хром та його сполуки
32779
 
31. 243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас небезпечності:
 
32. Клас небезпечності
Ставка податку, гривень за тонну
І
8733
ІІ
2000
ІІІ
298
ІV
69
 
33. 243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук):
 
34. Орієнтовнобезпечний рівень
впливу речовин (сполук)
(міліграмів на куб. метр)
Ставка податку, гривень за тонну
Менше 0,0001
367612
0,0001 - 0,001 (включно)
31497
0,001 - 0,01 (включно)
4351
0,01 - 0,1 (включно)
1221
0,1 - більше 10
46
 
35. 243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,2 гривні за 1 тонну.
 
36. 243.5. Для забруднюючих речовин (сполук), на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовнобезпечний рівень впливу (крім двоокису вуглецю), ставки податку встановлюються як за викиди забруднюючих речовин І класу небезпечності згідно з пунктом 243.2 цієї статті.
 
37. Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих
 
38. речовин пересувними джерелами забруднення
 
39. 244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива:
 
40. Вид палива
Ставка податку,
гривень за тонну
Бензин неетилований
68
Бензин сумішевий
56
Зріджений нафтовий газ
92
Дизельне біопаливо
58
Дизельне пальне із вмістом сірки:
- більш як 0,2 мас. %
68
- більш як 0,035 мас. %, але не більше як 0,2 мас. %
52
- більш як 0,005 мас. %, але не більше як 0,035 мас. %
47
- не більше як 0,005 мас. %
30
Мазут
68
Стиснений природний газ
46
Бензин авіаційний
47
Гас
58
 
41. Стаття 245. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти
 
42. 245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти:
 
43. Назва забруднюючої речовини
Ставка податку,
гривень за тонну
Азот амонійний
802
Органічні речовини (за показниками БСК 5)
321
Завислі речовини
23
Нафтопродукти
4718
Нітрати
69
Нітрити
3939
Сульфати
23
Фосфати
641
Хлориди
23
 
44. 245.2. Ставки податку за скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію:
 
45. Гранично допустима концентрація
забруднюючих речовин
(міліграмів на літр)
Ставка податку,
гривень за тонну
до 0,001 (включно)
84033
0,001 - 0,1 (включно)
60928
0,1 - 1 (включно)
10504
1 - 10 (включно)
1069
понад 10
214
 
46. 245.3. За скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу, застосовуються ставки податку за найменшою величиною гранично допустимої концентрації, наведеної у пункті 245.2 цієї статті.
 
47. 245.4. За скиди забруднюючих речовин у ставки і озера ставки податку, зазначені у пунктах 245.1 - 245.2 цієї статті, збільшуються у 1,5 раза.
 
48. Стаття 246. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах
 
49. 246.1. Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів:
 
50. 246.1.1. обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, - 431 гривня за одиницю;
 
51. 246.1.2. люмінесцентних ламп - 7,5 гривні за одиницю.
 
52. 246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
 
53. Клас небезпеки відходів
Рівень небезпечності відходів
Ставка податку,
гривень за тонну
І
надзвичайно небезпечні
700
ІІ
високонебезпечні
25,5
ІІІ
помірно небезпечні
6,4
ІV
малонебезпечні
2,5
малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості
0,25
 
54. 246.3. За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки, застосовується ставка податку, встановлена за розміщення відходів І класу небезпеки.
 
55. 246.4. За розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів, ставки податку, зазначені у пунктах 246.1 - 246.3 цієї статті, збільшуються у три рази.
 
56. 246.5. Коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі:
 
57. Місце (зона) розміщення відходів
Коефіцієнт
В адміністративних межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж
3
На відстані від 3 км і більше від адміністративних меж населеного пункту
1
 
58. Стаття 247. Ставки податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк
 
59. 247.1. Ставка податку за утворення радіоактивних відходів виробниками електричної енергії - експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій) становить 0,0063 гривні у розрахунку на 1 кВт·год виробленої електричної енергії.
 
60. 247.2. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:
 
61. Категорія відходів
Ставка податку
за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання),
гривень за метр кубічний
Ставка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання, гривень за сантиметр кубічний
Високоактивні
300 000
10 000
Середньоактивні
та низькоактивні
5 600
2 000
 
62. 247.3. Коригуючий коефіцієнт, який встановлюється для експлуатуючих організацій ядерних установок (атомних електростанцій) залежно від активності радіоактивних відходів:
 
63. Категорія відходів
Коефіцієнт
Високоактивні
50
Середньоактивні та низькоактивні
2
 
64. Стаття 248. Індексація ставок податку
 
65. 248.1. З 1 січня року, що настає за роком набрання чинності цим Кодексом, щороку наростаючим підсумком проводиться індексація ставок податку за формулою:
 
66. Сі = Сб х дІ,
 
67. де Сі - проіндексована ставка податку в поточному році, гривень з копійками (з округленням до двох десяткових знаків після коми) за 1 тонну (1 куб. метр, 1 куб. сантиметр, 1 кВт·год, одиницю);
 
68. Сб - базова ставка податку, гривень за 1 тонну (1 куб. метр, 1 куб. сантиметр, 1 кВт·год, одиницю);
 
69. дІ - добуток індексів споживчих цін (індексів інфляції) за попередні роки починаючи з року набрання чинності цим Кодексом, а для нововведених ставок податку - починаючи з року їх введення, десятковим дробом з точністю до чотирьох знаків;
 
70. І - індекс споживчих цін (індекс інфляції), встановлений законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, у відсотках.
 
71. 248.2. У разі коли індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100 відсотків.
 
72. 248.3. Під час проведення індексації базовими вважаються ставки податку, встановлені цим розділом, а для нововведених ставок - встановлені на 31 грудня року їх введення.
 
73. Стаття 249. Порядок обчислення податку
 
74. 249.1. Суми податку обчислюються платниками податку, крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті 240 цього розділу, та податковими агентами самостійно щокварталу.
 
75. 249.2. У разі якщо під час провадження господарської діяльності платником податку здійснюються різні види забруднення навколишнього природного середовища та/або забруднення різними видами забруднюючих речовин, такий платник зобов’язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини.
 
76. 249.3. Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок (проіндексованих ставок) податку за формулою:
 
77. п
Пвс = ? (Мі х Нпі),
і = 1
 
78. де Мі - фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);
 
79. Нпі - ставки (проіндексовані ставки) податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які обчислюються за формулою, наведеною у пункті 248.1 статті248 цього розділу.
 
80. 249.4. Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (Пвп), обчислюються податковими агентами самостійно щокварталу виходячи з кількості фактично реалізованого палива та ставок (проіндексованих ставок) податку за формулою:
 
81. п
Пвп = ? Мі х Нпі,
і = 1
 
82. де Мі - кількість фактично реалізованого палива і-того виду, у тоннах (т);
 
83. Нпі - ставки (проіндексовані ставки) податку в поточному році за тонну і-того виду палива, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які обчислюються за формулою, наведеною у пункті 248.1 статті248 цього розділу.
 
84. 249.5. Суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (Пс), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок (проіндексованих ставок) податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:
 
85. п
Пс = ? (Млі х Нпі х Кос),
і = 1
 
86. де Млі - обсяг скиду і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту в тоннах (т);
 
87. Нпі - ставки (проіндексовані ставки) податку в поточному році за тонну і-того виду забруднюючої речовини, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які обчислюються за формулою, наведеною у пункті 248.1 статті248 цього розділу;
 
88. Кос - коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки і озера (у іншому випадку коефіцієнт дорівнює 1);
 
89. 249.6. Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок (проіндексованих ставок) податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:
 
90. п
Прв = ? (Нпі х Млі х Кт х Ко),
і = 1
 
91. де Нпі - ставки (проіндексовані ставки) податку в поточному році за тонну і-того виду відходів, у гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків), які обчислюються за формулою, наведеною у пункті 248.1 статті248 цього розділу.
 
92. Млі - обсяг відходів і-того виду у тоннах (т);
 
93. Кт - коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходіві який наведено у пункті 246.5 статті246 цього розділу;
 
94. Ко - коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується у разі розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів.
 
95. 249.7. Суми податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), обчислюються платниками податку-експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, включаючи експлуатуючі організації (оператори) дослідницьких реакторів, самостійно щокварталу на основі показників виробництва електричної енергії, ставки (проіндексованої ставки) податку, а також пропорційно обсягу та активності радіоактивних відходів виходячи з фактичного об’єму радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, і з фактичного об’єму радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року, та коригуючого коефіцієнта за формулою:
 
96. АЕС = Оn х Н + (рнс х С1нс х V1нс + рв х С1в х V1в) + 1/32 (рнс х С2нс х V2нс + рв х С2в х V2в),
 
97. де АЕС - сума податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, обчислена за базовий податковий (звітний) період гривень з копійками;
 
98. Оn - фактичний обсяг електричної енергії, виробленої за базовий податковий (звітний) період експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, кВт·год (для дослідницьких реакторів дорівнює 0);
 
99. Н - ставка податку (проіндексована ставка податку, обчислена за формулою, наведеною у пункті 248.1 статті248 цього розділу), який справляється за електричну енергію, вироблену експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, що переглядається у разі потреби один раз на рік, наведена у пункті 247.1 статті247 цього розділу, гривень за 1 кВт·год;
 
100. 1/32 - коефіцієнт реструктуризації податку за накопичені до 1 квітня 2009 року радіоактивні відходи (коефіцієнт діє з 1 квітня 2011 року до 1 квітня 2019 року, протягом іншого періоду дорівнює 0);
 
101. рв - коригуючий коефіцієнт для високоактивних відходів, наведений у пункті 247.3 статті247 цього розділу;
 
102. рнс - коригуючий коефіцієнт для середньоактивних та низькоактивних відходів, наведений у пункті 247.3 статті247 цього розділу;
 
103. С1нс - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, утворених їх виробниками за базовий податковий (звітний) період, гривень з копійками;
 
104. С1в - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) високоактивних радіоактивних відходів, утворених їх виробниками за базовий податковий (звітний) період, гривень з копійками;
 
105. С2нс - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених їх виробниками до 1 квітня 2009 року, гривень з копійками;
 
106. С2в - собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) високоактивних радіоактивних відходів, накопичених їх виробниками до 1 квітня 2009 року, гривень з копійками;
 
107. V1нс - фактичний об’єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій за базовий податковий (звітний) період, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);
 
108. V1в - фактичний об’єм високоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій за базовий податковий (звітний) період, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);
 
109. V2нс - фактичний об’єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій до 1 квітня 2009 року, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);
 
110. V2в - фактичний об’єм високоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій до 1 квітня 2009 року, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання).
 
111. Інші платники податку - суб’єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії обчислюють суми податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів їх виробниками, пропорційно обсягу та активності радіоактивних матеріалів щокварталу, що сплачується у загальному розмірі 10 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) кожного джерела іонізуючого випромінювання, яка визначається з дати придбання (купівлі-продажу) цього джерела. Вартість здавання накопичених до 1 квітня 2009 року радіоактивних відходів для таких суб’єктів визначається за договорами між виробниками радіоактивних відходів і спеціалізованими підприємствами з поводження з радіоактивними відходами.
 
112. 249.8. Суми податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, обчислюються платниками податку - виробниками радіоактивних відходів самостійно щокварталу на підставі ставок (проіндексованих ставок) податку, наведених у пункті 247.2 статті247 цього розділу, та пропорційно строку зберігання таких відходів понад установлений строк за формулою:
 
113. S зберігання = N х V х Т зберігання,
 
114. де S зберігання - сума податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, обчислена за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, гривень з копійками;
 
115. N - ставка податку (проіндексована ставка податку, обчислена за формулою, наведеною у пункті 248.1 статті248 цього розділу), який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, наведена у пункті 247.2 статті247 цього розділу;
 
116. V - фактичний об’єм радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, куб. метрів (куб. сантиметрів - для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);
 
117. Т зберігання - кількість повних календарних кварталів, протягом яких радіоактивні відходи зберігаються понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
 
118. Стаття 250. Порядок подання податкової звітності та сплати податку
 
119. 250.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.
 
120. 250.2. Платники податку, крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті240 цього розділу, та податкові агенти складають податкові декларації за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації:
 
121. 250.2.1. за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах - за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів;
 
122. 250.2.2. за паливо, реалізоване податковими агентами, - за місцем знаходження пунктів продажу палива;
 
123. 250.2.3. за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк - за місцем перебування платника на податковому обліку в органах державної податкової служби.
 
124. 250.3. Платники податку подають органам державної податкової служби копії дозволів із встановленими лімітами на спеціальне водокористування та розміщення відходів одночасно з податковими деклараціями за податковий (звітний) період, у якому починають діяти такі дозволи.
 
125. У разі отримання переоформлених (переглянутих) дозволів (лімітів) платники податку подають органам державної податкової служби копії переоформлених (переглянутих) дозволів (лімітів) одночасно з податковими деклараціями за податковий (звітний) період, у якому починають діяти такі дозволи (ліміти).
 
126. 250.4. Орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища до 1 грудня року, що передує звітному, подають до органів державної податкової служби переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів, а також направляють інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає за кварталом, у якому такі зміни відбулися.
 
127. 250.5. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки, до 1 грудня року, що передує звітному, подають до органів державної податкової служби переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, у результаті діяльності яких утворилися, утворюються або можуть утворитися радіоактивні відходи та які тимчасово зберігають такі відходи понад установлений особливими умовами ліцензії строк, а також направляють інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає за кварталом, у якому такі зміни відбулися.
 
128. 250.6. Платники податку, крім тих, які визначені пунктом 240.2 статті240 цього розділу, та податкові агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.
 
129. 250.7. Платники податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, перераховують суми податку на спеціальний рахунок, який відкривається у Державному казначействі для обліку коштів, що надходять для формування Державного фонду поводження з радіоактивними відходами та мають постійне (багаторічне) бюджетне призначення. Зазначений спеціальний рахунок призначено для здійснення розрахунково-касових операцій, пов’язаних із фінансуванням заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами. За рішенням платника податку сума податку може сплачуватись щомісяця в розмірі однієї третьої частини планового обсягу за квартал із перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду.
 
130. 250.8. Звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал (включаючи вже накопичені до 1 квітня 2009 року), та фактичні обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, погоджується територіальними закладами державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України та територіальними органами центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки. Вимоги щодо строків подання та змісту зазначеної звітності встановлюються особливими умовами ліцензії. Копії звітності подаються платниками податків разом з податковою декларацією податку.
 
131. 250.9. Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина - суб’єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до органу державної податкової служби, в якому таке підприємство, установа, організація або громадянин - суб’єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, копії відповідних податкових декларацій.
 
132. 250.10. Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний орган державної податкової служби за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов’язаний подавати податкові декларації відповідно до цієї статті Кодексу.
 
133. 250.11. У разі якщо:
 
134. 250.11.1. платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів на території кількох сільських, селищних або міських рад (коди згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) різні), то такий платник податку зобов’язаний подати до відповідного органу державної податкової служби за місцем розташування стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів податкову декларацію щодо кожного стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведеного для розміщення відходів місця чи об’єкта окремо;
 
135. 250.11.2. платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об’єктів на території однієї сільської, селищної або міської ради (код згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) один і той самий), то такий платник податку може подавати до відповідного органу державної податкової служби одну податкову декларацію податку за такі джерела забруднення;
 
136. 250.11.3. платник податку перебуває на податковому обліку в місті з районним поділом, то такий платник може подавати одну податкову декларацію за викиди, скиди усіма своїми джерелами забруднення та/або розміщення відходів, якщо ці джерела та/або спеціально відведені місця для розміщення відходів розташовані на території вказаного міста (зазначається код згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), за місцем перебування платника податку на податковому обліку (міської ради).
 
137. 250.12. Контроль за тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк здійснюється органами центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки та державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я України.
 
138. 250.13. Органи державної податкової служби залучають, за попереднім погодженням, працівників органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища для перевірки правильності визначення платниками податку фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів.
 
139. Органи державної податкової служби залучають за попереднім узгодженням територіальні заклади державної санітарно-епідеміологічної служби та територіальні органи центрального органу виконавчої влади у сфері використання ядерної енергії, забезпечення додержання вимог ядерної та радіаційної безпеки для перевірки правильності визначення платниками фактичних обсягів радіоактивних відходів.