Кількість абзаців - 62 Розмітка (ліва колонка)


ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (18) РОЗДІЛ ХVІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ (Друге читання)

0. РОЗДІЛ ХVІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ
В УМОВАХ ДІЇ УГОДИ
ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ
 
1. Стаття 335. Порядок оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції
 
2.

 
3. 335.1. Протягом строку дії угоди про розподіл продукції і в межах діяльності, пов’язаної з виконанням такої угоди, стягнення з інвестора загальнодержавних та місцевих податків і зборів (обов’язкових платежів), передбачених цим Кодексом, крім передбачених пунктом 335.2 цієї статті, замінюється розподілом виробленої продукції між державою та інвестором на умовах такої угоди.
 
4.

 
5. 335.2. Під час виконання угоди про розподіл продукції інвестор сплачує такі податки і збори:
 
6. а) податок на додану вартість;
 
7. б) податок на прибуток підприємств;
 
8. в) плату за користування надрами для видобування корисних копалин.
 
9. У разі виникнення потреби у сплаті державного збору чи мита, передбачених цим Кодексом, для отримання послуги чи виконання необхідної дії державними органами або установами, інвестор сплачує такий збір та мито.
 
10. Інвестор зобов’язаний нарахувати, утримати та сплатити до бюджету податок з доходів фізичних із заробітної плати та інших винагород та виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку згідно із розділом ІV цього Кодексу.
 
11. Інвестор-резидент або інвестор-нерезидент (його постійне представництво - місце управління, філіал, офіс, завод, фабрика, майстерня, шахта нафтова чи газова свердловина, кар’єр або інше місце розвідки чи видобутку корисних копалин) зобов’язаний зареєструватися за місцезнаходженням як платник податків та при взятті на податковий облік подати органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації відповідне повідомлення у письмовій формі і такі документи:
 
12. засвідчену в нотаріальному порядку копію зареєстрованої угоди про розподіл продукції;
 
13. копію свідоцтва про державну реєстрацію угоди про розподіл продукції;
 
14. рішення Кабінету Міністрів України з висновками постійно діючої міжвідомчої комісії (далі - Міжвідомча комісія), що створюється відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", про визначення переможця конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції.
 
15. Після реєстрації як платника податку інвестор зобов’язаний складати і подавати передбачені законодавством податкові декларації і звіти, нести відповідальність за належне виконання своїх обов’язків, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів) в порядку і розмірах, встановлених цим Кодексом. При цьому податкові декларації і звіти подаються інвестором за кожним податком, збором (обов’язковим платежем) окремо від звітів за результатами діяльності, не пов’язаної з виконанням угоди про розподіл продукції.
 
16. Форма свідоцтва про реєстрацію інвестора як платника податків затверджується центральним органом державної податкової служби.
 
17. 335.3. Дія цього розділу не поширюється на підрядників і субпідрядників, перевізників та інших осіб, у тому числі іноземних, які беруть участь у виконанні передбачених угодою про розподіл продукції робіт (наданні послуг) на підставі договорів (контрактів) з інвестором.
 
18. Зазначені особи сплачують податки в порядку, встановленому цим Кодексом.
 
19. 335.4. Податковий облік, пов’язаний з виконанням передбачених угодою про розподіл продукції робіт (наданням послуг), ведеться відповідно до цього Кодексу та окремо від обліку інших видів діяльності.
 
20. Якщо окремий облік не ведеться, застосовується порядок оподаткування без урахування особливостей, передбачених цим розділом.
 
21. Стаття 336. Особливості сплати податку на прибуток
 
22. 336.1. Податок на прибуток сплачується інвестором з його прибутку, отриманого від виконання угод про розподіл продукції, у розмірах, установлених цим Кодексом, з урахуванням таких особливостей:
 
23. а) об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток інвестора, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на суму витрат і амортизаційних відрахувань, визначених відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу, який діяв на дату підписання угоди про розподіл продукції, понесених у звітному періоді під час виконання угоди про розподіл продукції.
 
24. Доходи, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, включаються до доходів звітного періоду за датою, визначеною відповідно до статті 6 розділу ІІІ цього Кодексу та складаються з вартості реалізованої продукції, набутої інвестором у власність в результаті розподілу виробленої продукції.
 
25. Вартість такої продукції визначається згідно до укладених договорів купівлі-продажу, укладених з урахуванням умов ст. 22 Закону України "Про угоди про розподіл продукції".
 
26. З метою оподаткування дохід від реалізації розподіленої продукції визначається виходячи із договірної ціни, але не нижче звичайних цін.
 
27. б) склад і порядок витрат регулюються нормами цього Кодексу, що діють на день підписання угоди. При цьому витратами інвестора визнаються витрати, у тому числі витрати, понесені інвестором у відповідності з програмою робіт та кошторисом витрат, затвердженим Міжвідомчою комісією, у порядку, передбаченому угодою про розподіл продукції, підтверджені відповідними розрахунками, платіжними документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачені правилами ведення податкового і бухгалтерського обліку.
 
28. Податок на прибуток підприємств, що підлягає сплаті, визначається та сплачується виключно у грошовій формі;
 
29. в) якщо об’єкт оподаткування інвестора за результатами звітного періоду має від’ємне значення (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), дозволяється відповідне зменшення об’єкта оподаткування наступного періоду, а також кожного з наступних періодів до повного погашення такого від’ємного значення об’єкта оподаткування, але не більше строку дії угоди про розподіл продукції;
 
30. г) інвестор застосовує норми амортизації (включаючи амортизацію витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин), передбачені розділом ІІІ цього Кодексу.
 
31. Інвестор визначає податок на прибуток підприємств, що підлягає сплаті за підсумками кожного звітного податкового періоду, на підставі даних податкового обліку;
 
32. д) податок на прибуток підприємств від інших видів діяльності, не пов’язаних з виконанням угоди про розподіл продукції, сплачується інвестором відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу.
 
33. Інвестор зобов’язаний вести окремий податковий облік податку на прибуток підприємств, одержаного від виконання угоди про розподіл продукції, та податку на прибуток підприємств, одержаного від інших видів діяльності, не пов’язаних з виконанням цієї Угоди.
 
34. е) пільги щодо податку на прибуток підприємств, передбачені у розділі ІІІ цього Кодексу, при оподаткуванні прибутку, отриманого інвестором під час виконання угоди про розподіл продукції, не застосовуються, якщо інше не передбачене угодою;
 
35. Не підлягає утриманню податок на прибуток підприємств з доходу іноземного інвестора з джерелом його походження з України, отриманого від діяльності за угодою про розподіл продукції, що виплачується інвестору його постійним представництвом відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу;
 
36. Не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств кошти, перераховані інвестором-нерезидентом його постійному представництву для фінансування діяльності за угодою про розподіл продукції у відповідності до програми робіт та кошторису витрат, затвердженого Міжвідомчою Комісією.
 
37. є) податок на прибуток підприємств за звітний період сплачується інвестором до відповідного бюджету у строк, визначений для квартального податкового періоду.
 
38. Офіційне підтвердження щодо сплаченого податку на прибуток підприємств надається інвестору на його письмове звернення після граничних термінів сплати податку на прибуток не пізніше 10 календарних днів з дати надходження такого звернення до органу державної податкової служби, в якому такого інвестора взято на облік.
 
39. ж) при укладанні багатосторонньої угоди про розподіл продукції або в разі, коли інвестором виступає об’єднання юридичних осіб, нарахування та сплата податку на прибуток покладається на оператора - інвестора, який веде окремий бухгалтерський та податковий облік операцій, що здійснюються за угодою.
 
40. Порядок податкової звітності по таким угодам встановлюється центральним податковим органом.
 
41. Стаття 337. Особливості сплати податку на додану вартість
 
42. 337.1. Постачання на митній території України продукції, набутої інвестором у власність в результаті її розподілу за угодою про розподіл продукції, є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, що обчислюється і сплачується у порядку і строки, встановлені розділом V цього Кодексу.
 
43. 337.2. За умови ввезення на митну територію України товарів (супутніх послуг) та інших матеріальних цінностей, призначених для використання в рамках виконання угоди про розподіл продукції, у митному режимі імпорту, податки (крім акцизного податку), які підлягають сплаті під час митного оформлення товарів (послуг), не справляються.
 
44. Під ввезенням товарів (супутніх послуг) на митну територію України у митному режимі імпорту розуміється постачання нерезидентом інвестору (його постійному представництву) товарів (супутніх послуг), місцем постачання яких є митна територія України відповідно до законодавства України.
 
45. 337.3. З урахуванням вимог статті 22 Закону України "Про угоди про розподіл продукції" у разі вивезення з митної території України продукції, набутої відповідно до умов такої угоди інвестором у власність, податки, які підлягають сплаті під час митного оформлення товарів (супутніх послуг), не справляються, крім податку на додану вартість, який справляється за нульовою ставкою.
 
46. 337.4. У разі використання зазначених товарів (супутніх послуг) та інших матеріальних цінностей не за призначенням з інвестора стягуються суми податку, не внесеного у зв’язку з наданням пільг, якщо таке невиконання зобов’язань сталося з вини інвестора.
 
47. Стаття 338. Особливості справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин
 
48. 338.1. Порядок, ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин та умови її сплати під час виконання угод про розподіл продукції визначаються такими угодами.
 
49. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин не повинні бути меншими, ніж установлені розділом ХІ цього Кодексу на момент укладення угоди про розподіл продукції.
 
50. 338.2. Облік нарахованих і сплачених інвестором сум плати за користування надрами для видобування корисних копалин на умовах угоди про розподіл продукції для цілей використання розміру компенсаційної продукції ведеться в порядку, визначеному угодою.
 
51. Стаття 339. Особливості здійснення контролю за виконанням угоди про розподіл продукції
 
52. 339.1. Бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності інвестора, пов’язаної з виконанням робіт (наданням послуг), передбачених угодою про розподіл продукції, провадиться окремо від обліку інших видів діяльності з метою уникнення подвійного відображення компенсаційних витрат інвестора. Порядок такого обліку, зокрема з метою відшкодування витрат інвестора та розрахунку податку на прибуток, визначається угодою про розподіл продукції відповідно до вимог законодавства України.
 
53. У разі коли за угодою про розподіл продукції роботи проводяться на кількох ділянках надр, інвестор веде облік своєї господарської діяльності щодо кожної ділянки надр окремо.
 
54. 339.2. Річний баланс і звітність інвестора про діяльність, пов’язану з виконанням угоди про розподіл продукції, підлягають обов’язковій щорічній аудиторській перевірці.
 
55. 339.3. З метою податкового контролю інвестор, який сплачує податки, збори (обов’язкові платежі) під час виконання угоди про розподіл продукції, зобов’язаний зберігати первинні документи, пов’язані з нарахуванням і сплатою податків, протягом всього строку дії угоди про розподіл продукції.
 
56. Документальною перевіркою може бути охоплений будь-який період строку дії угоди про розподіл продукції, починаючи з року набрання нею чинності.
 
57. Стаття 340. Гарантії у разі внесення змін до податкового законодавства
 
58. 340.1. За узгодженим рішенням сторін в разі внесення змін до податкового законодавства умови оподаткування можуть бути скориговані.
 
59. Якщо зміни до податкового законодавства спрямовані на покращення умов оподаткування інвестора, в угоді про розподіл продукції повинні бути скориговані умови оподаткування з метою забезпечення економічних інтересів України.
 
60. У разі скасування окремих видів податків, зборів (обов’язкових платежів), передбачених угодою про розподіл продукції, інвестор продовжує сплату їх до бюджету в порядку і розмірах, встановлених цією угодою, до внесення до неї відповідних змін.
 
61. Порядок внесення таких змін встановлюється угодою про розподіл продукції.