Кількість абзаців - 409 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" та деяких інших законів України щодо вдосконалення механізму діяльності (Друге читання)

0. Проект вноситься
 
1. народними депутатами України
 
2. Воропаєвим Ю.М.
 
3. Мальцевим В.О.
 
4. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
5. Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств)
 
6. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
7. І. Внести до Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008, N 50-51 (19.12.2008), ст. 384) наступні зміни:
 
8. 1. У пункті першому частини першої статті 2 слова "які спільно провадять господарську діяльність" виключити.
 
9. 2. Пункт шостий частини першої статті 2 змінити та викласти у такій редакції:
 
10. "6) контрольний пакет акцій – пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій товариства;"
 
11. 3. В пункті дев’ятому частити першої статті 2 після слів "під час обрання" додати слова "осіб до складу".
 
12. 4. Пункт тринадцятий частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
 
13. "13) офіційний друкований орган – офіційне друковане видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;"
 
14. 5. Пункт чотирнадцятий частини першої статті 2 змінити та викласти у такій редакції:
 
15. "14) повідомлення акціонерам – повідомлення, що містить передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію і направляється адресату письмово у спосіб, визначений статутом товариства;
 
16. 6. Пункт п’ятнадцятий частини першої статті 2 змінити та викласти у такій редакції:
 
17. "15) посадові особи органів акціонерного товариства – голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства;"
 
18. 7. В частині першій статті 3 після слів "визначену кількість" слово "акцій" замінити на слово "часток".
 
19. 8. У частині першій статті 7 після слів "згоди інших акціонерів" слово "та" виключити.
 
20. 9. Частину другу статті 7 викласти в такій редакції:
 
21. "2. Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено переважне право його акціонерів на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі. У разі якщо статутом приватного акціонерного товариства передбачено переважне право на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, таке переважне право реалізовується відповідно до частини третьої – шостої цієї статті. Порядок реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій приватного акціонерного товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (крім продажу) третій особі, встановлюється статутом такого товариства."
 
22. 10. Абзаци другий та третій частини третьої статті 7 виключити.
 
23. 11. У другому реченні абзацу четвертого частини третьої статті 7 після слів "від усіх акціонерів товариства" слова "та самого товариства" виключити.
 
24. 12. В першому реченні частини четвертої статті 7 слова "та саме товариство" виключити.
 
25. 13. Абзац другий частини четвертої статті 7 викласти в такій редакції:
"Якщо акціонери приватного акціонерного товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим законом або статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам товариства."
 
26. 14. Частину п’яту статті 7 викласти у такій редакції:
 
27. "5. У разі порушення зазначеного у цій статті переважного права на придбання акцій будь-який акціонер товариства має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов’язків покупця акцій."
 
28. 15. Частину восьму статті 7 викласти у такій редакції:
 
29. "8. У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв’язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій."
 
30. 16.Статтю 7 доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
31. "9. Переважне право приватного акціонерного товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається."
 
32. 17.Абзац другий частини першої статті 8 змінити та викласти у такій редакції:
 
33. "Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається наглядовою радою товариства (у процесі створення товариства – зборами засновників або засновником особисто у разі створення акціонерного товариства однією особою)."
 
34. 18.В першому реченні частини другої статті 8 слова "акціонерного товариства" виключити.
 
35. 19.Частину третю статті 8 змінити та викласти у такій редакції:
 
36. "3. Наглядова рада (або загальні збори акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, а у процесі створення товариства - установчі збори) затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до частин першої та другої цієї статті. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, наглядова рада (або загальні збори акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, а у процесі створення товариства - установчі збори) повинна мотивувати своє рішення."
 
37. 20.В пункті сьомому частини п’ятої статті 9 слово "номінальної" виключити.
 
38. 21.Статтю 9 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
39. "6. У разі заснування акціонерного товариства однією особою рішення, які повинні прийматися зборами засновників, приймаються цією особою одноосібно і оформляються рішенням про намір заснувати товариство. Якщо єдиним засновником товариства є фізична особа, її підпис на рішенні про намір заснувати товариство підлягає нотаріальному засвідченню."
 
40. 22.Частину другу статті 10 доповнити пунктом восьмим в такій редакції:
 
41. "8) обрання лічильної комісії";
 
42. Пункт восьмий частини другої статті 10 відповідно вважати пунктом дев’ятим.
 
43. 23.Частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
 
44. "1. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними благами, що мають грошову оцінку.
 
45. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, не може здійснюватися за ціною, нижчою від їх номінальної вартості.
 
46. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, не може здійснюватися шляхом прийняття на себе зобов’язань по виконанню для товариства робіт або наданню послуг."
 
47. 24.Пункти 4 – 8 та 12 частини другої статті 13 викласти в такій редакції:
 
48. "4) розмір резервного капіталу, у випадку його формування;
 
49. 5) номінальну вартість і загальну кількість акцій, кількість кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількість кожного класу привілейованих акцій, у випадку розміщення привілейованих акцій, а також наслідки невиконання зобов’язань з викупу акцій;
 
50. 6) умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу, у випадку розміщення привілейованих акцій;
 
51. 7) права акціонерів – власників привілейованих акцій кожного класу, у випадку розміщення привілейованих акцій;
 
52. 8) наявність переважного права акціонерів приватного товариства на придбання акцій цього товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, та порядок його реалізації, або відсутність такого права;
 
53. 12) спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та про зміни у порядку денному загальних зборів;"
 
54. 25.Частину другу статті 13 доповнити пунктом шостим такого змісту:
 
55. "2. Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про:
 
56. 6) розмір дивідендів за привілейованими акціями кожного класу в разі їх розміщення товариством;"
 
57. 26.Пункти 6 – 15 частини другої статті 13 вважати пунктами 7 – 16.
 
58. 27.Перше та друге речення частини третьої статті 14 змінити та викласти в такій редакції:
 
59. "3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою ніж розмір статутного капіталу, товариство зобов'язане прийняти рішення про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку протягом одного року після закінчення відповідного фінансового року.
 
60. Якщо за результатами фінансового року вартість чистих активів стане меншою ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений цим Законом, товариство зобов'язане протягом наступних дев’яти місяців усунути таку невідповідність. Якщо після спливу дев’яти місяців вартість чистих активів залишиться меншою ніж мінімальний розмір статутного капіталу, товариство зобов’язане протягом наступних трьох місяців прийняти рішення про ліквідацію та розпочати процедуру ліквідації в установленому законом порядку."
 
61. 28.Частину першу статті 17 викласти в такій редакції:
 
62. "1. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу."
 
63. 29.Статтю 19 викласти у такій редакції:
 
64. "1. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.
 
65. 2. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрямки використання резервного капіталу.
 
66. 3. Акціонерне товариство, яке здійснює розміщення тільки простих акцій, має право формувати резервний капітал в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті.
 
67. 4. Акціонерне товариство, яке здійснює розміщення простих та привілейованих акцій, зобов’язане формувати резервний капітал в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті."
 
68. 30.Статтю 22 викласти у такій редакції:
 
69. "1. Акціонерне товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків:
 
70. розміщення акцій під час заснування товариства;
 
71. розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.
 
72. 2. Акціонерне товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість."
 
73. 31.Абзац перший частини третьої статті 23 змінити та викласти в такій редакції:
 
74. "3. У разі якщо майно вноситься як оплата за цінні папери, ціна такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до частини третьої статті 8 цього Закону."
 
75. 32.Частину першу статті 24 Закону змінити та викласти в такій редакції:
 
76. "1. Акції публічного акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.
 
77. 33.Пункт третій частини першої статті 25 викласти в такій редакції:
 
78. "3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;"
 
79. 34.Абзац перший частини шостої статті 26 викласти в такій редакції:
 
80. "6. Рішення загальних зборів акціонерного товариства, що приймається за участю акціонерів – власників привілейованих акцій, які відповідно до частини п’ятої цієї статті мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів – власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання, якщо статутом товариства з кількістю акціонерів 25 осіб і менше не встановлюється вимога стосовно більшої кількості голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, необхідної для прийняття рішення."
 
81. 35.Абзац другий частини другої статті 27 викласти в такій редакції:
 
82. "Переважне право надається акціонеру – власнику привілейованих акцій у процесі приватного розміщення акцій, якщо це передбачено статутом акціонерного товариства."
 
83. 36.В абзаці другому частини першої статті 28 Закону слова "трудовий (цивільно-правовий) договір" замінити на слова "цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт)".
 
84. 37.Частину другу статті 30 викласти в такій редакції:
 
85. "2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк не пізніше шести місяців після прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
 
86. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до статуту акціонерного товариства у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
 
87. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями."
 
88. 38.Частину четверту статті 30 викласти в такій редакції:
 
89. "4. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.
 
90. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
 
91. Товариство в порядку, встановленому статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями публічне акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.
 
92. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку."
 
93. 39.Пункт другий частини третьої статті 31 виключити.
 
94. 40.Абзац третій частини другої статті 32 викласти в такій редакції:
 
95. "До порядку денного річних загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 цього Закону."
 
96. 41.Частину третю статті 32 викласти в такій редакції:
 
97. "3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів."
 
98. 42.Пункт десятий частини другої статті 33 викласти в такій редакції:
 
99. "10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;"
 
100. 43.Пункт тринадцятий частини другої статті 33 доповнити словами "крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 цього Закону" та викласти в такій редакції:
 
101. "13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 цього Закону;"
 
102. 44.У статті 33 Закону пункти сімнадцятий та вісімнадцятий частини другої доповнити та викласти у такій редакції:
 
103. "2. До виключної компетенції загальних зборів належить:
 
104. 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
 
105. 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;"
 
106. 45.В пункті дев’ятнадцятому частини другої статті 33 слово "голови" виключити.
 
107. 46.У пункті двадцятому частини другої статті 33 слова "прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень" виключити та викласти цей пункт у такій редакції:
 
108. "20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);"
 
109. 47.Частину другу статті 33 доповнити пунктами 21 і 22 такого змісту:
 
110. "21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 
111. 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;"
 
112. Пункти 21 – 25 частини другої статті 33 вважати пунктами 23 – 27.
 
113. 48.У пункті двадцять сьомому частини другої статті 33 слова "або положенням про загальні збори" виключити та викласти цей пункт в такій редакції:
 
114. "27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства."
 
115. 49.Частину четверту статті 33 виключити.
 
116. 50.Абзац другий частини першої статті 34 викласти в такій редакції:
 
117. "Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України."
 
118. 51.Абзац перший частини другої статті 34 викласти в такій редакції:
 
119. "2. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення вносити заборонено."
 
120. 52.Абзац третій частини першої статті 35 викласти в такій редакції:
 
121. "Товариство з кількістю акціонерів – власників простих акцій понад 100 осіб не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті."
 
122. 53.Частину першу статті 36 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
123. "У випадку якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування із питань, передбачених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись із проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону."
 
124. 54.Друге речення частини третьої статті 36 після слів "до дати проведення загальних зборів" доповнити словами "а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів".
 
125. 55.Друге речення частини першої статті 38 після слів "до проведення загальних зборів" доповнити словами "а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до проведення загальних зборів" та викласти у такій редакції:
 
126. "1. Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до проведення загальних зборів".
 
127. 56.Частину третю статті 38 після слів "за 15 днів до дати проведення загальних зборів" доповнити словами "а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів".
 
128. 57.Речення третє абзацу другого частини четвертої статті 38 виключити.
 
129. 58.Частину п’яту статті 38 доповнити словами "акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій" та викласти в такій редакції:
 
130. "5. Рішення про відмову у включенні пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:
 
131. недотримання акціонерами строку, встановленого частиною першою цієї статті;
 
132. неповноти даних, передбачених частиною другою цієї статті".
 
133. 59.Абзац другий частини сьомої статті 38 викласти в такій редакції:
 
134. "Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів."
 
135. 60.В абзаці третьому частини третьої статті 39 слово "надати" замінити на слово "видати".
 
136. 61.Частину першу статті 40 викласти в такій редакції:
 
137. "1. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється цим Законом, статутом товариства та рішенням загальних зборів."
 
138. 62.Абзац другий частини третьої статті 40 викласти в такій редакції:
 
139. "Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у випадку участі представника акціонера - також документів, які підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства."
 
140. 63.Абзац четвертий частини третьої статті 40 викласти в такій редакції:
 
141. "Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія."
 
142. 64.В абзаці сьомому частини третьої статті 40 слово "органи" замінити на слова "реєстраційну комісію та виконавчий орган".
 
143. 65.Абзац другий частини другої статті 42 доповнити словами "крім випадків, встановлених цим Законом".
 
144. 66.Перше речення частини третьої статті 42 викласти у такій редакції:
 
145. "3. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Законом."
 
146. 67.Викласти частину четверту статті 42 в такій редакції:
 
147. "4. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим законом та/або статутом акціонерного товариства.
 
148. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування здійснюється щодо всіх кандидатів одночасно.
 
149. Обраними кандидатами вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
 
150. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування."
 
151. 68.Частину п'яту статті 42 викласти в такій редакції:
 
152. "5. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2–7, 23, частини другої статті 33 та абзацом третім частини другої статті 70 цього Закону, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Статутом приватного акціонерного товариства можуть бути передбачені інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім питань, визначених в абзаці другому частини третьої цієї статті."
 
153. 69.Частину другу статті 43 викласти в такій редакції:
 
154. "2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
 
155. 1) повне найменування акціонерного товариства;
 
156. 2) дату і час проведення загальних зборів;
 
157. 3) перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
 
158. 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
 
159. 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
 
160. 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.
 
161. У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
 
162. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:
 
163. 1) повне найменування акціонерного товариства;
 
164. 2) дату і час проведення загальних зборів;
 
165. 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про цих кандидатів у відповідності з вимогами, встановленими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
166. 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
 
167. 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
 
168. 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.
 
169. Кумулятивне голосування з питання про обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.
 
170. 70.Частину третю статті 43 викласти у такій редакції:
 
171. "3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 36 цього Закону."
 
172. 71.Частину першу статті 44 викласти в такій редакції:
 
173. "1. Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами.
 
174. 72.Абзац другий частини першої статті 45 викласти в такій редакції:
 
175. "У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію, протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія."
 
176. 73.Частину четверту статті 47 викласти у такій редакції:
 
177. "4. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання."
 
178. 74.Статтю 48 викласти в такій редакції:
 
179. "Стаття 48. Проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).
 
180. 1. У випадках, передбачених статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п’яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій всі акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій."
 
181. 75.Частини першу та другу статті 49 викласти у такій редакції:
 
182. "1. До товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 33 – 48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.
 
183. 2. Повноваження загальних зборів товариства, передбачені статтею 33 цього Закону, а також внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно.
 
184. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства."
 
185. 76.В першому реченні частини третьої статті 51 Закону слово "договором" замінити на слова "цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом)".
 
186. В другому реченні частини третьої статті 51 Закону після слів "такий договір" додати слова "або контракт".
 
187. 77.Третє речення частини третьої статті 51 Закону змінити та викласти в такій редакції:
 
188. "У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути або оплатним, або безоплатним".
 
189. 78.Абзац перший частини четвертої статті 51 виключити.
 
190. 79.Пункт третій частини другої статті 52 викласти в такій редакції:
 
191. "3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;"
 
192. 80.Пункт четвертий частини другої статті 52 викласти в такій редакції:
 
193. "4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;"
 
194. 81.В пункті восьмому частини другої статті 52 слово "відкликання" змінити на слово "припинення".
 
195. 82.У пункті дев’ятому частини другої статті 52 слово "цивільно-правових" разом з словами "трудових договорів" виключити та додати слова "контрактів".
 
196. 83.Пункт десятий частини другої статті 52 викласти в такій редакції:
 
197. "10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;"
 
198. 84.Пункти сімнадцятий, двадцять другий та двадцять третій частини другої статті 52 викласти у такій редакції:
 
199. "17) вирішення питань, передбачених розділом ХVІ цього Закону, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
 
200. 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до статті 65 цього Закону;
 
201. 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства."
 
202. 85. Абзац перший частини першої статті 53 викласти в такій редакції:
 
203. "1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів."
 
204. 86. Абзац другий частини першої статті 53 виключити.
 
205. 87. Частину другу статті 53 змінити та викласти в такій редакції:
 
206. "2. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера – члена наглядової ради дійсні з моменту отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника та видачі йому довіреності акціонером – членом наглядової ради."
 
207. 88. Частину третю статті 53 викласти в такій редакції:
 
208. "3. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
 
209. 4. Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється за принципом представництва у складі наглядової ради представників акціонерів або шляхом кумулятивного голосування. Конкретний спосіб обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства визначається його статутом.
 
210. У випадку обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства за принципом представництва у її складі представників акціонерів, статутом товариства може бути встановлена залежність членства та/або пропорційність представництва представників акціонерів у складі наглядової ради від кількості належних акціонерам простих акцій або відсутність обмеження в кількості представників акціонера у складі наглядової ради товариства.
 
211. Порядок представництва представником акціонера у складі наглядової ради приватного акціонерного товариства визначається самим акціонером.
 
212. Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі наглядової ради приватного акціонерного товариства, повідомивши про це товариство у письмовому вигляді. З дати направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді товариства припиняються."
 
213. 89. Абзац другий частини третьої статті 53 вважати частиною четвертою статті 53 Закону.
 
214. 90. Частини 4-8 статті 53 вважати відповідно частинами 5-9.
 
215. 91. Абзац другий частини шостої статті 53 виключити.
 
216. 92. Частину восьму статті 53 вважати частиною дев’ятою, яку змінити та викласти в такій редакції:
 
217. "9. Член наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а представник акціонера – члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.
 
218. Від імені товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.
 
219. У договорі (контракті) з членом наглядової ради товариства може бути передбачена виплата йому винагороди.
 
220. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
 
221. Виконання повноважень члена наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону".
 
222. 93. В частині першій статті 54 слова "або положенням про наглядову раду" виключити.
 
223. 94. В абзаці п’ятому частини першої статті 55 слова "або положення про наглядову раду" виключити.
 
224. 95. Частину другу статті 55 викласти в такій редакції:
 
225. "2. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Статутом товариства може встановлюватися більша кількість членів наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними."
 
226. 96. В частині четвертій статті 55 слова "або положенням про наглядову раду" виключити.
 
227. 97. В абзаці другому частини п’ятої статті 55 слова "або положенням про наглядову раду" виключити.
 
228. 98. Частину шосту статті 55 викласти в такій редакції:
 
229. "6. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п’яти днів після проведення засідання."
 
230. 99. В частині другій статті 56 слова "або положенням про наглядову раду" виключити.
 
231. 100. Абзац другий частини четвертої статті 56 виключити.
 
232. 101. Друге речення абзацу першого частини першої статті 57 виключити.
 
233. 102. В абзаці другому частини першої статті 57 Закону слова "з одночасним припиненням договору" виключити.
 
234. 103. Доповнити частину першу статті 57 Закону абзацом четвертим такого змісту:
 
235. "З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з таким членом наглядової ради".
 
236. 104. Частину четверту статті 58 після слова "повну" доповнити словом "цивільну", після слів "ревізійної комісії" доповнити словами "цього товариства".
 
237. 105. Частину п’яту статті 58 викласти в такій редакції:
 
238. "5. Права та обов’язки членів виконавчого органу акціонерного товариства визначаються цим Законом, іншими актами законодавства, статутом товариства або положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою."
 
239. 106. Речення друге частини четвертої статті 59 викласти в такій редакції:
 
240. "Протокол засідання колегіального виконавчого органу підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену колегіального виконавчого органу, члену наглядової ради або представнику профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу."
 
241. 107. В абзаці першому частини п’ятої статті 59 слова "або положенням про виконавчий орган" виключити.
 
242. 108. В частині першій статті 60 слова "або положенням про виконавчий орган" виключити.
 
243. 109. Абзац третій частини першої статті 61 викласти у такій редакції:
 
244. "Підстави припинення повноважень голови та/або члена виконавчого органу встановлюються законом, статутом товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом виконавчого органу."
 
245. 110. Частину третю статті 61 викласти в такій редакції:
 
246. "3. У разі відсторонення голови виконавчого органу або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень, наглядова рада зобов’язана протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів товариства, у порядку денному яких повинно бути питання про переобрання голови виконавчого органу товариства."
 
247. 111. Частину четверту статті 62 викласти в такій редакції:
 
248. "4. Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода тільки на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними."
 
249. 112. Перше речення частини першої статті 64 змінити, доповнити новим реченням та викласти в такій редакції:
 
250. "1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства (далі – значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.
 
251. Положення цієї частини статті не розповсюджуються на осіб, що вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, які належать їм та їх афілійованим особам."
 
252. 113. Абзац перший частини першої статті 65 викласти в такій редакції:
 
253. "1. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства, крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації."
 
254. 114. Абзац другий частини першої статті 65 викласти у такій редакції:
 
255. "Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження товариства на ім'я наглядової ради або виконавчого органу (якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) зобов’язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства."
 
256. 115. Пункт третій частини другої статті 65 викласти в такій редакції:
 
257. "3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій, відповідно до частини третьої цієї статті;"
 
258. 116. Частину третю статті 65 викласти в такій редакції:
 
259. "3. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції."
 
260. 117. В частині четвертій статті 65 слова "частини третьої" виключити.
 
261. 118. Частину п’яту статті 65 доповнити та викласти у такій редакції:
 
262. "5. Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції."
 
263. 119. Статтю 65 доповнити частиною шостою у такій редакції:
 
264. "6. Положення цієї статті не розповсюджуються на особу (осіб, що діють спільно), що вже є власником контрольного пакета акцій з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам."
 
265. 120. Доповнити Закон статтею 65-1 наступного змісту:
 
266. "Стаття 65-1. Викуп акцій товариства акціонером – власником 95% акцій товариства"
 
267. 1. Особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства, має право вимагати у всіх акціонерів продати належні їм прості акції товариства. У такому разі акціонери зобов’язані продати належні їм прості акції цьому акціонеру.
 
268. Особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства, надсилає до товариства публічну безвідкличну вимогу для всіх акціонерів – власників простих акцій товариства про придбання акцій та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку, а також кожну фондову біржу, на якій товариство пройшло процедуру лістингу.
 
269. Товариство повинно надіслати зазначену письмову вимогу кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів протягом 10 календарних днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства. Така вимога також надається зберігачу (зберігачам), у яких відкрито рахунок у цінних паперах особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства
 
270. 2. Вимога про придбання простих акцій повинна містити дані про:
 
271. 1) особу (кожну з осіб, що діють спільно) яка є власником 95% акцій товариства, та її афілійованих осіб – прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб;
 
272. 2) ціну придбання акцій та порядок її визначення;
 
273. 3) строк, протягом якого акціонери зобов’язані вчинити необхідні дії для продажу належних їм акцій, який не може бути менше 10 календарних днів з дати одержання акціонером відповідної вимоги;
 
274. 4) порядок оплати акцій, що придбаваються;
 
275. 5) відомості про зберігача (зберігачів), в якому відкрито рахунок у цінних паперах особи (осіб, що діють спільно) яка є власником 95% акцій товариства, для здійснення придбання простих акцій у інших акціонерів товариства.
 
276. 3. Ціна придбання акцій не може бути меншою за середньозважену ринкову ціну, що склалася на фондовій біржі, на якій акції товариства перебувають в обігу. В разі відсутності акцій товариства в обігу на фондовій біржі, ціна придбання акцій не може бути меншою за ціну, визначену незалежним оцінювачем. Вартість послуг незалежного оцінювача оплачується особою (осами, що діють спільно) яка є власником 95% акцій товариства.
 
277. 4. Особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства, після надіслання товариству вимоги про придбання простих акцій зобов’язана придбати прості акції у всіх інших акціонерів товариства. Інші акціонери товариства зобов’язані вчинити всі необхідні дії для продажу належних їм простих акцій особі (особам, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства.
 
278. 5. Протягом 30 календарних днів після закінчення строку, протягом якого акціонери зобов’язані вчинити необхідні дії для продажу належних їм акцій, особа (особи, що діють спільно), яка є власником 95% акцій товариства, повинна оплатити акціонерам, які продали їй свої прості акції, вартість їх акцій за ціною придбання, зазначеною у відповідній вимозі."
 
279. 121. В абзаці другому частини третьої статті 66 слова "частини третьої" виключити.
 
280. 122. Назву статті 67, а також абзац перший частини першої та пункт перший частини першої статті 67 викласти в такій редакції:
 
281. "Стаття 67. Обмеження по викупу акціонерним товариством акцій
 
282. 1. Загальні збори акціонерного товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:
 
283. 1) на дату викупу акцій товариство має зобов’язання по обов’язковому викупу акцій відповідно до статті 68 цього Закону;"
 
284. 123. Пункт перший частини першої статті 68 викласти в такій редакції:
 
285. "1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;"
 
286. 124. Пункти перший та другий частини другої статті 68 викласти в такій редакції:
 
287. "1) внесення змін до статуту товариства, якими передбачається розміщення привілейованих акцій нового класу, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат під час ліквідації акціонерного товариства;
 
288. 2) розширення обсягу прав акціонерів – власників розміщених привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат під час ліквідації акціонерного товариства;"
 
289. 125. Абзац перший частини третьої статті 69 викласти у такій редакції:
 
290. "Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає."
 
291. 126. В абзаці другому частини першої статті 70 слова "правочинів" та "значних правочинів" змінити на однину, а слово "категорії" виключити. Викласти абзац другий частини першої статті 70 Закону в такій редакції:
 
292. "Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину".
 
293. 127. Абзац третій частини другої статті 70 викласти в такій редакції:
 
294. "Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій".
 
295. 128. Частину третю статті 70 викласти в такій редакції:
 
296. "3. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому, в залежності від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватись відповідні положення частини другої цієї статті."
 
297. 129. В частині четвертій статті 70 слово "розділом" замінити на слово "статтею", слово "законодавством" замінити на слово "законом".
 
298. 130. Частину першу статті 71 викласти в такій редакції:
 
299. "1. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства, якщо зазначена особа відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:
 
300. 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
 
301. 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
 
302. 3) внаслідок такого правочину придбає майно.
 
303. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості."
 
304. 131. Абзац перший частини другої статті 71 змінити та викласти в такій редакції:
 
305. "2. Виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати наглядовій раді (а за відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:".
 
306. 132. Абзац третій частини другої статті 71 змінити та викласти в такій редакції:
 
307. "Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення."
 
308. 133. Абзац четвертий частини другої статті 71 викласти у такій редакції:
 
309. "Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд загальних зборів."
 
310. 134. У пункті другому частини третьої статті 71 слово "пропорційного" виключити та після слова "акцій" доповнити словами "відповідно до статті 66 цього Закону".
 
311. 135. Пункт третій частини третьої статті 71 змінити та викласти в такій редакції:
 
312. "3) виділу та припинення акціонерного товариства;".
 
313. 136. Пункт четвертий частини третьої статті 71 змінити та викласти в такій редакції:
 
314. "4) надання посадовою особою органів товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (в тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають товариству позику".
 
315. 137. Статтю 72 виключити.
 
316. 138. Абзаци перший та другий частини першої статті 73 викласти в такій редакції:
 
317. "1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію (ревізора).
В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів – власників простих акцій товариства до 100 осіб може запроваджуватись посада ревізора або обиратись ревізійна комісія, а в товариствах з кількістю акціонерів – власників простих акцій товариства більше 100 осіб може обиратись лише ревізійна комісія."
 
318. 139. Абзац третій частини першої статті 73 викласти в такій редакції:
 
319. "Члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом товариства."
 
320. 140. Абзац четвертий частини першої статті 73 викласти в такій редакції:
 
321. "Статутом акціонерного товариства можуть бути передбачені додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу ревізійної комісії, порядку її діяльності, а також додаткові повноваження (компетенція) ревізійної комісії (ревізора)."
 
322. 141. В абзаці першому частини третьої статті 73 слова "та положенням про ревізійну комісію" виключити.
 
323. 142. Абзац другий частини першої статті 74 виключити.
 
324. 143. Частину першу статті 74 викласти в такій редакції:
 
325. "1. Ревізійна комісія (ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено статутом товариства.
 
326. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених статутом або положенням про ревізійну комісію."
 
327. 144. В першому реченні частини п’ятої статті 75 після слова "відсотків" доповнити словом "простих" та викласти у такій редакції:
 
328. "5. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства."
 
329. 145. Абзац третій частини шостої статті 75 викласти в такій редакції:
 
330. "У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства, виконавчий орган товариства зобов’язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії всіх документів за його вимогою протягом п’яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора."
 
331. 146. Статтю 76 викласти в такій редакції:
 
332. "1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності – аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії (ревізора), за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій товариства.
 
333. 2. Незалежно від наявності ревізійної комісії (ревізора) у товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій товариства."
 
334. 147. Пункт другий частини першої статті 77 викласти у такій редакції:
 
335. "2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні документи, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;"
 
336. 148. В абзаці першому частини другої статті 77 слова "або в іншому місці, відомому і доступному акціонерам" виключити.
 
337. 149. Частину першу, а також абзаци перший та другий частини другої статті 78 викласти у такій редакції:
 
338. "1. Акціонерне товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1-3, 5-11, 13, 14, 16 та 17 частини першої статті 77 цього Закону.
 
339. 2. Протягом 10 робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – виконавчий орган акціонерного товариства зобов’язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою.
 
340. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими частиною першою цієї статті, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути менше десяти робочих днів з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства."
 
341. 150. Частину третю статті 78 викласти в такій редакції:
 
342. "3. Публічне акціонерне товариство зобов’язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена пунктами 1 - 3, 5, 6, 10, 11, 13 – 16 частини першої статті 77, а також інформація, визначена частиною третьою статті 35 цього Закону."
 
343. 151. В назві статті 81 слово "виділ" замінити на слово "виділу".
 
344. 152. В пункті третьому частини першої статті 81 слово "простих" видалити.
 
345. 153. Частину першу статті 81 доповнити пунктом п’ятим такого змісту:
 
346. "5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні."
 
347. 154. Частину третю статті 81 виключити.
 
348. 155. В реченні першому частини першої статті 83 після слів "передавальними актами" додати слова "всього майна".
 
349. 156. Речення друге частини третьої статті 83 виключити.
 
350. 157. Пункт другий частини шостої статті 83 викласти в такій редакції:
 
351. "2) задоволення вимог кредиторів, заявлених до кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, відповідно до частини другої статті 82 цього Закону;"
 
352. 158. Пункти третій та четвертий частини шостої статті 83 викласти в такій редакції:
 
353. "3) реалізація акціонерами кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, права вимоги обов’язкового викупу належних їм акцій товариства в порядку, передбаченому статтями 68, 69 цього Закону;
 
354. 4) складення комісією з припинення кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, передавального акта;"
 
355. 159. Пункт шостий частини шостої статті 83 викласти в такій редакції:
 
356. "6) отримання наглядовою радою кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, висновку незалежного експерта щодо умов злиття акціонерних товариств;"
 
357. 160. Пункти тринадцятий та шістнадцятий частини шостої статті 83 викласти в такій редакції:
 
358. "13) затвердження результатів розміщення (обміну) акцій уповноваженими органами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті;
 
359. 16) реєстрація Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій створюваного в результаті злиття товариства та скасування Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій товариств, що припинилися;"
 
360. 161. Частину першу статті 84 викласти в такій редакції:
 
361. "1. Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов’язків іншому акціонерному товариству-правонаступнику."
 
362. 162. Частини другу та третю статті 84 викласти в такій редакції:
 
363. "2. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні, виносить на затвердження загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання. Наглядова рада товариства, що приєднується, виносить також на затвердження загальних зборів акціонерів питання про затвердження передавального акта.
 
364. 3. Спільні загальні збори акціонерів товариств, що беруть участь у приєднанні, ухвалюють рішення про внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, та, у разі потреби, з інших питань."
 
365. 163. В реченні першому частини першої статті 85 після слів "усіх його" додати слово "майна" та викласти перше речення частини першої статті 85 в такій редакції:
 
366. "1. Поділом акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства з передачею усього його майна, прав та обов’язків двом або більше новим акціонерним товариствам-правонаступникам згідно з розподільним балансом."
 
367. 164. Частину п’яту статті 85 викласти в такій редакції:
 
368. "5. Товариства-правонаступники несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями акціонерного товариства, що припинилося внаслідок поділу."
 
369. 165. В реченні першому частини першої статті 86 після слова "частини" додати слово "майна".
 
370. 166. Частини другу і третю статті 86 викласти в такій редакції:
 
371. "2. Наглядова рада акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, виносить на затвердження загальних зборів акціонерів товариства питання про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, та/або придбання акцій створюваного товариства самим товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.
 
372. 3. Загальні збори акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, ухвалюють рішення про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, та/або придбання акцій створюваного товариства товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.
 
373. Загальні збори акціонерів кожного створюваного акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення органів товариства."
 
374. 167. Частину п’яту статті 86 викласти в такій редакції:
 
375. "5. Акціонерне товариство, яке виділилося, несе відповідальність за зобов’язаннями, що перейшли до нього від акціонерного товариства, з якого здійснено виділ, згідно з розподільним балансом."
 
376. 168. Абзац перший частини першої статті 87 викласти в такій редакції:
 
377. "1. Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов’язків підприємницькому товариству-правонаступнику згідно з передавальним актом."
 
378. 169. Частину четверту статті 87 викласти в такій редакції:
 
379. "4. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, яке перетворилося.
 
380. Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до цього Закону. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку."
 
381. 170. Викласти частину першу статті 89 в такій редакції:
 
382. "1. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
 
383. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
 
384. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
 
385. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
 
386. у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
 
387. у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
 
388. у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;
 
389. у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
 
390. у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;
 
391. у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій."
 
392. 171. Абзац перший частини другої статті 89 викласти в такій редакції:
 
393. "2. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги."
 
394. 172. Перше речення частини четвертої Розділу ХVІІ Закону після слів "що не суперечить цьому Закону" доповнити такими словами
 
395. "за винятком статей 1-49 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682) у частині, що стосується акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом."
 
396. 173. Абзац перший частини п’ятої Розділу ХVІІ Закону змінити та доповнити частину п’яту новим абзацами у такій редакції:
 
397. "5. Статути та внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом.
 
398. Приведенням діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом є здійснення таких дій:
 
399. 1) внесення змін до статуту товариства, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого та закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство або з відкритого та закритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство за умови, що кількість акціонерів на дату внесення таких змін не перевищує 100 осіб, а також виконання всіх інших вимог цього Закону у статуті товариства;
 
400. 2) приведення внутрішніх положень товариства у відповідність з вимогами цього Закону.
 
401. Датою приведення діяльності акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, у відповідність з вимогами цього Закону є дата державної реєстрації змін до статуту, які в тому числі передбачають зміну найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне або приватне акціонерне товариство або закритого акціонерного товариства на публічне або приватне акціонерне товариство.
 
402. Часткове виконання вимог абзацу першого цієї частини Закону не є виконанням вимог Закону.
 
403. Приведення діяльності у відповідність з нормами цього Закону статутів та внутрішніх положень акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, в тому числі зміна найменування акціонерних товариств з відкритого або закритого на публічне або приватне, не є перетворенням та не потребує застосування процедури припинення".
 
404. 174. Викласти пункт шостий Розділу ХVІІ Закону в такій редакції:
 
405. "6. У разі якщо після набрання чинності цим Законом загальними зборами акціонерного товариства, створеного до набрання чинності цим Законом, прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу товариства, деномінацію акцій та емісію цінних паперів, таке товариство зобов'язане привести свій статут та внутрішні положення у відповідність із цим Законом.
 
406. Невнесення таких змін до статуту та внутрішніх положень акціонерного товариства є підставою для відмови в державній реєстрації випуску цінних паперів цього товариства."
 
407. 175. Частину сьому Розділу ХVІІ Закону доповнити новим абзацом наступного змісту:
 
408. "Заміна (переоформлення) ліцензій, дозволів, свідоцтв, інших документів дозвільного характеру, а також документів, що підтверджують права акціонерного товариства на майно, у зв’язку з приведенням діяльності такого товариства у відповідність до вимог цього Закону, здійснюється безоплатно.".