Кількість абзаців - 36 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України (щодо регулювання діяльності банків) (Друге читання)

0. Закон України
Про внесення змін до деяких законів України
(щодо регулювання діяльності банків)
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законів України:
 
1. 1. У Законі України “Про банки і банківську діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 302003 р., № 1, ст..2, № 14, ст. 104):
1) у статті 2:
а) визначення терміну “державна реєстрація банку
б) визначення термінів “ділова репутація” та “контроль” викласти в такій редакції:
“ділова репутація - відомості про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи”
“контроль - пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної особи, або незалежна від формального володіння можливість справляти вирішальний вплив на управління, або діяльність юридичної особи на основі угоди чи будь-яким іншим чином”особи”” виключити
в) у визначенні терміну “істотна участь” слова “самостійно або спільно з іншими особами володіння”, “придбаних акцій (паїв)”, “вирішального” та “керівництво” замінити відповідно словами “володіння однією особою самостійно чи разом з іншими особами” “акцій, часток, паїв”, “значного” та “управління”
г) доповнити термінами такого змісту:
“асоційована особа - чоловік або дружина, прямі родичі цієї особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або дружина прямого родича
керівники юридичної особи (крім банку) -керівник підприємства, установи, члени виконавчого органу та ради (спостережної ради) юридичної особи
контролер - особа, яка здійснює контроль над юридичною особою
структура власності - система взаємовідносин юридичних, фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму або опосередковану істотну участь в юридичній особі, та відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи”
 
2. 2) частину п’яту статті 7 викласти в такій редакції:
“Державна реєстрація державних банків здійснюється відповідно до законодавства України у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з урахуванням особливостей, установлених цим Законом”
 
3. 3) у частині другій статті 9 слово “державній” виключити
 
4.

 
5. 4) частину третю статті 14 виключити
 
6. 5) у статті 16:
а) пункт 2 частини другої виключити
б) частини третю і четверту замінити трьома частинами такого змісту:
"Зміни до статуту банку підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.
Банк подає документи для проведення державної реєстрації змін до статуту банку після їх погодження Національним банком України.
Національний банк України здійснює реєстрацію змін до статуту банку шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків після внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про проведення державної реєстрації змін до установчих документів"
 
7. 6) статті 17 - 19 викласти в такій редакції:
"Стаття 17. Державна реєстрація банків
Державна реєстрація банків здійснюється відповідно до законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.
Банк подає документи для проведення державної реєстрації банку після погодження Національним банком України статуту банку.
Уповноважені засновниками банку особи для погодження статуту банку подають Національному банку України:
1) заяву про погодження статуту банку
2) рішення (договір) про заснування (створення) банку
3) статут банку
4) копії звіту про проведення відкритої підписки на акції - для банку, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства
5) перелік осіб, що входять до складу ради, правління
6) відомості щодо професійної придатності та ділової репутації керівників банку
7) засвідчені належним чином копії документів, необхідних для ідентифікації засновників та осіб, які набувають істотної участі у банку, у тому числі контролерів банку
8) перелік контролерів банку
9) відомості щодо ділової репутації засновників та осіб, які набувають істотної участі у банку, у тому числі контролерів банку
10) для юридичних осіб-засновників та юридичних осіб, які набувають істотної участі у банку, у тому числі контролерів банку, -річну фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) і фінансову звітність за останній звітний період (квартал), підтверджену аудитором, для банків - аудиторською фірмою
11) відомості за формою, установленою Національним банком України, про структуру власності юридичних осіб - засновників банку та юридичних осіб, які набувають істотної участі у банку, у тому числі контролерів банку
12) для фізичних осіб - засновників і фізичних осіб, які набувають істотної участі в банку, у тому числі контролерів банку, -довідку органів державної податкової служби України про доходи
13) відомості за формою, установленою Національним банком України, про асоційованих осіб та юридичних осіб, у яких фізичні особи мають істотну участь - для фізичних осіб-засновників і фізичних осіб, які набувають істотної участі в банку, у тому числі контролерів банку
14) копію платіжного документа про внесення плати за погодження статуту банку, розмір якої встановлюється Національним банком України.
Національний банк України має право витребувати від юридичних і фізичних осіб - засновників, власників істотної участі, у тому числі контролерів банку, інші документи, що підтверджують джерела походження коштів, що використовуються для формування статутного капіталу банку.
Керівники, засновники та особи, які мають істотну участь у банку, зобов’язані протягом усього часу, упродовж якого вони зберігають свій статус або мають істотну участь у банку, відповідати вимогам, установленим цим Законом.
Національний банк України відкриває тимчасовий накопичувальний рахунок, на який вносяться заявлені підписні внески засновників та інших учасників банку.
Національний банк України має право вимагати від державних органів та інших осіб інформацію, необхідну для прийняття рішення про погодження статуту банку або змін до нього.
Державні органи, юридичні особи зобов’язані протягом 20 днів з дня отримання запиту Національного банку України надати йому інформацію, передбачену частиною сьомою цієї статті.
Рішення про погодження статуту банку або про відмову в погодженні статуту банку приймається Національним банком України не пізніше шестимісячного строку з часу подання повного пакета документів, зазначених у цій статті.
Національний банк України може вимагати від заявника виправлення недоліків у поданих документах.
Після внесення в установленому законом порядку запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців банк підлягає реєстрації у Державному реєстрі банків, яка здійснюється в установленому Національним банком України порядку. Підставою для внесення запису до Державного реєстру банків є отримання банком банківської ліцензії.
Національний банк України видає банку свідоцтво про його реєстрацію в Державному реєстрі банків за встановленою ним формою.
Стаття 18. Підстави для відмови в погодженні статуту банку
Національний банк України може відмовити в погодженні статуту банку, якщо:
1) рішення (договір) про заснування (створення) банку, статут банку не відповідають законодавству України
2) подано неповний пакет документів, необхідних для погодження статуту банку, документи містять недостовірну інформацію або документи не відповідають вимогам цього Закону чи нормативно-правових актів Національного банку України
3) ділова репутація або фінансовий стан принаймні одного із засновників або осіб, які набувають істотної участі в банку, у тому числі контролерів банку, не відповідають вимогам, установленим Національним банком України
4) професійні якості або ділова репутація керівників банку не відповідають вимогам,
5) у будь-якого засновника банку або особи, яка набуває істотної участі в банку, немає власних коштів у розмірі, достатньому для сплати заявленого внеску до статутного капіталу банку установленим Національним банком України
6) не підтверджені джерела походження коштів, що використовуються для формування статутного капіталу банку
7) не сплачено в повному розмірі статутний капітал банку
8) неможливо визначити всіх осіб, які прямо або опосередковано набувають істотної участі в банку
9) структура власності будь-якої юридичної особи - засновника банку або юридичної особи, яка набуває істотної участі у банку, у тому числі контролера банку, не відповідає вимогам щодо її прозорості, що встановлюються Національним банком України.
Про неповноту поданого пакета документів або про невідповідність професійних якостей та ділової репутації керівників банку Національний банк України зобов’язаний повідомити уповноважених осіб банку не пізніше тримісячного строку з дати подання документів.
Про відмову в погодженні статуту банку Національний банк України приймає мотивоване рішення, копія якого надсилається уповноваженій особі банку рекомендованим листом або вручається під підпис.
Відмова в погодженні статуту банку не може бути здійснена з інших підстав, крім зазначених у цій статті.
Стаття 19. Банківська ліцензія
Банк має право здійснювати банківську діяльність тільки після отримання банківської ліцензії та реєстрації в Державному реєстрі банків.
Особи, винні у здійсненні банківської діяльності без банківської ліцензії та реєстрації в Державному реєстрі банків, несуть кримінальну, цивільну чи адміністративну відповідальність згідно із законами України.
Банківська ліцензія надається Національним банком України на підставі клопотання банку за умови виконання ним таких вимог:
його державної реєстрації
наявності повністю сплаченого та зареєстрованого підписного капіталу банку
забезпеченості банку належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням, приміщеннями відповідно до вимог Національного банку України
наявності організаційної структури банку, необхідної для забезпечення провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню
призначення на посаду як мінімум трьох членів правління банку та керівників усіх структурних підрозділів банку, які забезпечуватимуть провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню
наявності внутрішніх положень банку, що регламентують провадження ним діяльності, що підлягає ліцензуванню
наявності бізнес-плану, що визначає види діяльності, які банк планує здійснювати на найближчий рік, схваленого Національним банком України.
Виконання вимог має бути підтверджено відповідними документами.
Рішення про надання банківської ліцензії чи про відмову в її наданні приймається Національним банком України протягом трьох місяців з дня отримання всіх необхідних документів.
Банківська ліцензія не може передаватися третім особам.
Невиконання банком протягом одного року з дати державної реєстрації вимог, передбачених цією статтею, може бути підставою для відмови в наданні йому банківської ліцензії та звернення Національного банку України до суду з позовом про припинення юридичної особи".
 
8. 7) у другому реченні пункту 4 частини першої статті 22 слова "яка не входить до переліку іноземних аудиторських організацій, визнаних Національним банком України" виключити
 
9. 8) статтю 23 викласти у такій редакції:
"Стаття 23. Порядок відкриття філій і представництв банків на
території України
Банк має право відкривати філії та представництва на території України в разі його відповідності вимогам щодо відкриття філій та представництв, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.
Відомості про філії та представництва банків Національний банк України включає до Державного реєстру банків на підставі письмового повідомлення банку.
Уповноважений орган банку не пізніше ніж за десять днів до початку здійснення філією банку обслуговування клієнтів зобов'язаний подати Національному банку України для включення до Державного реєстру банків повідомлення про відкриття філії, в якому зазначається:
1) внутрішньобанківський реєстраційний код філії
2) повне найменування філії
3) місцезнаходження філії
4) обсяг та види діяльності (операцій), що виконуватимуться філією.
До повідомлення про відкриття філії додаються такі документи:
1) рішення уповноваженого органу банку про відкриття філії
2) положення про філію, затверджене уповноваженим органом банку
3) письмове запевнення про відповідність філії вимогам, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України, у тому числі щодо приміщення, обладнання філії банку і професійної придатності та ділової репутації керівників філії.
Національний банк України має право прийняти рішення про припинення здійснення філією банку операцій на користь або за дорученням клієнтів, якщо інформація про відкриття банком своєї філії містить неправдиві відомості або діяльність філії не відповідає вимогам закону та нормативно-правовим актам Національного банку України.
Уповноважений орган банку у двотижневий термін після прийняття ним рішення про відкриття представництва зобов'язаний подати Національному банку України для включення до Державного реєстру банків повідомлення про відкриття представництва.
До повідомлення про відкриття представництва додаються такі документи:
1) рішення уповноваженого органу банку про відкриття представництва
2) положення про представництво, затверджене уповноваженим органом банку.
Уповноважений орган банку зобов'язаний подати Національному банку України для включення до Державного реєстру банків копію змін до положення про філію або представництво у двотижневий термін після їх затвердження уповноваженим органом банку.
Уповноважений орган банку зобов'язаний повідомити Національний банк України про закриття філії або представництва у триденний строк після прийняття відповідного рішення".
 
10. 9) у статті 28:
а) пункт 4 частини першої викласти в такій редакції:
"4) призначення аудиторської фірми"
б) у частині другій слова "державної реєстрації нового банку або для реєстрації змін і доповнень до установчих документів" замінити словами "погодження статуту нового банку або для погодження змін до статуту"
в) частину третю виключити
 
11. 10) перше речення частини четвертої статті 30 викласти в такій редакції:
"Національний банк України має право визначати інші статті балансу банку для включення (виключення) до основного та додаткового капіталу, а також умови і порядок такого включення (виключення)"
 
12. 11) у статті 31:
а) у назві, частинах першій та четвертій слово "реєстрації" замінити словами "погодження статуту"
б) у частині другій слова "укладення установчого договору" замінити словами "прийняття рішення (укладення договору) про заснування (створення) банку"
в) частину третю виключити
 
13. 12) статтю 34 викласти в такій редакції:
"Стаття 34. Істотна участь
Юридична або фізична особа, яка набуває істотної участі в банку або збільшує її таким чином, що така особа буде прямо чи опосередковано володіти 10, 25, 50 та 75 і більше відсотками статутного капіталу банку чи правом голосу акцій, часток, паїв у статутному капіталі банку чи незалежно від формального володіння справляти значний вплив на управління або діяльність банку, зобов’язана в строк не пізніше ніж за три місяці до дати набуття або збільшення істотної участі в банку повідомити про це Національний банк України і банк та надати Національному банку України інформацію і повний пакет документів, визначених цим Законом і нормативно-правовими актами Національного банку України.
Привілейовані акції не враховуються під час визначення істотної участі в банку, якщо за такими акціями не надається право участі в управлінні банком.
Юридична чи фізична особа, яка має намір передати істотну участь в банку будь-якій іншій особі або зменшити таку участь настільки, що її частка в статутному капіталі банку або право голосу виявиться нижче рівнів, визначених частиною першою цієї статті, або передати контроль над банком іншій особі, повинна повідомити про це Національний банк України та банк не пізніше ніж за три місяці до дати передавання.
Юридична особа, яка набуває (збільшує) істотну участь в банку, зобов’язана в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України, надати:
1) інформацію щодо її ділової репутації
2) підтверджену аудитором (аудиторською фірмою), а для банків - аудиторською фірмою річну фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) і фінансову звітність за останній звітний період (квартал)
3) документи, необхідні для ідентифікації юридичної особи
4) відомості про структуру власності
5) висновок Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України.
Фізична особа, яка набуває (збільшує) істотну участь у банку, зобов’язана в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України, надати:
1) інформацію щодо її ділової репутації
2) довідку органів державної податкової служби України про доходи
3) документи, необхідні для ідентифікації фізичної особи
4) інформацію про асоційованих осіб фізичної особи
5) інформацію про юридичних осіб, у яких фізична особа має істотну участь.
Національний банк України має право вимагати від юридичної або фізичної особи, яка набуває (збільшує) істотну участь у банку, інші документи, що підтверджують джерела походження коштів, що використовуються для набуття (збільшення) істотної участі.
Національний банк України має право вимагати від державних органів влади, інших осіб інформацію про осіб, які мають, набувають, збільшують істотну участь у банку, у тому числі контролерів банку, зокрема щодо їх ділової репутації, фінансового стану та джерел походження коштів, що використовуються для набуття або збільшення істотної участі.
Державні органи, юридичні особи зобов’язані протягом 20 днів з дня отримання запиту Національного банку України надати йому інформацію, передбачену частиною сьомою цієї статті.
Юридична особа, яка має істотну участь у банку, зобов’язана повідомляти Національний банк України про всі зміни структури її власності, а також надавати інформацію щодо ділової репутації та професійної придатності новопризначених керівників юридичної особи в місячний строк з часу настання відповідних змін.
Національний банк України має право накласти заборону на право юридичної або фізичної особи мати, набувати, збільшувати істотну участь у банку, якщо:
1)ділова репутація або фінансовий стан особи не відповідають установленим вимогам
2) особа не має власних коштів для набуття (збільшення) істотної участі в банку
3) особа не може підтвердити джерела походження коштів, які використовуються для набуття або збільшення істотної участі
4) набуття чи збільшення особою істотної участі в банку загрожуватиме інтересам вкладників та інших кредиторів банку або суперечитиме антимонопольному законодавству
5) неможливо визначити всіх осіб, які прямо або опосередковано мають істотну участь у цій юридичній особі
6) подано неповний пакет документів, документи містять недостовірну інформацію або не відповідають вимогам цього Закону чи нормативно-правових актів Національного банку України.
Рішення Національного банку України про накладення заборони на право особи мати, набувати, збільшувати істотну участь в банку надається (надсилається) відповідній особі в письмовій формі із зазначенням підстав для такої заборони.
Особа, яка придбала або збільшила істотну участь у банку повинна протягом усього часу володіння нею відповідати вимогам, установленим цим Законом.
Якщо особа володіє істотною участю в банку чи збільшує свою участь до рівнів, визначених частиною першою цієї статті, попередньо не повідомивши Національний банк України, має (набуває, збільшує) істотну участь усупереч забороні Національного банку України або під час володіння істотною участю перестає відповідати вимогам, установленим цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України, то останній має право заборонити такій особі повністю чи частково користуватися правом голосу належних їй акцій, часток, паїв і брати будь-яким чином участь в управлінні справами банку.
Право брати участь у голосуванні за акціями, паями осіб у випадках, передбачених частиною тринадцятою цієї статті, передається довіреній особі, яка призначається Національним банком України. Довірена особа зобов'язана під час голосування діяти в інтересах кваліфікованого та зваженого управління банком і повинна відповідати вимогам цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України для осіб, які мають істотну участь у банку.
Рішення загальних зборів банку не має юридичної сили в разі його прийняття з використанням права голосу належних (контрольованих) акцій, паїв осіб, яким Національний банк України заборонив прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу належних (контрольованих) акцій, паїв у випадках, передбачених частиною тринадцятою цієї статті"
 
14. 13) у статті 35:
а) назву та частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 35. Адекватність регулятивного капіталу
Банки зобов’язані підтримувати норматив адекватності регулятивного капіталу на рівні не менше, ніж установлений Національним банком України"
б) частину другу після слова "адекватності" доповнити словом "регулятивного", а слова "визначаються цим Законом та" замінити словом "визначається"
в) у частині третій слова "зменшення рівня капіталу" замінити словами "зменшення регулятивного капіталу"
г) частину четверту виключити
ґ) частину шосту викласти в такій редакції:
"Виплата дивідендів здійснюється один раз на рік за підсумками календарного року в порядку, передбаченому статутом банку, за рахунок прибутку звітного року, що залишається в розпорядженні банку"
 
15. 14) у пункті 5 частини другої статті 38 слова "затвердження звітів та висновків ревізійної комісії та зовнішнього аудитора" замінити словами "та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми"
 
16. 15) у частині другій статті 39:
а) пункт 1 після слів " (ради директорів)" доповнити словами "керівника служби внутрішнього аудиту"
б) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) визначає аудиторську фірму "
 
17. 16) у статті 47:
а) друге речення частини третьої виключити
б) у пункті 1 частини п’ятої слова "незалежним аудитором" замінити словами "висновком аудиторської фірми"
 
18. 17) друге речення частини шостої статті 49 виключити
 
19. 18) у статті 52:
а) у другому реченні частини першої слово "судом" виключити
б) пункти 2 - 4 частини другої замінити пунктами 2 - 8 такого змісту:
"2) особи, які мають істотну участь у банку
3) керівники юридичних осіб, які мають істотну участь у банку
4) споріднені особи банку
5) керівники та контролери споріднених осіб банку
6) афілійовані особи банку
7) керівники та контролери афілійованих осіб банку
8) асоційовані особи будь-якої особи, зазначеної в пунктах 1 - 5 цієї частини "
в) частину четверту виключити
 
20. 19) у пункті 4 частини першої статті 62 слова "з питань оподаткування або валютного контролю стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу" замінити словами "стосовно наявності банківських рахунків"
 
21. 20) у статті 64:
а) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Банкам забороняється встановлювати кореспондентські відносини з банками, іншими фінансовими установами-нерезидентами, що не мають постійного місцезнаходження та не здійснюють банківської діяльності за місцем своєї реєстрації та/або не підлягають відповідному нагляду в країні (на території) за місцем свого перебування, а також банками, іншими фінансовими установами-нерезидентами, які підтримують такі кореспондентські відносини".
У зв’язку з цим частини другу - дев’яту вважати відповідно частинами третьою – десятою
б) абзац четвертий частини четвертої викласти в такій редакції:
"клієнтів, які здійснюють операції без відкриття рахунку на суму, яка дорівнює або перевищує 50 000 гривень, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті"
в) у частині п’ятій слово "особи" виключити
г) у частині сьомій:
перше та друге речення замінити реченням такого змісту: "Для ідентифікації клієнта - юридичної особи, яка є підприємством (за винятком державного, комунального), банк зобов’язаний ідентифікувати контролерів та фізичних осіб - власників істотної участі в цій юридичній особі"
слова "мають сумнівний характер" замінити словами "підлягають фінансовому моніторингу", слова "Вказані органи" замінити словом "Органи", а слова "передбачену законодавством", "передбачені законодавством" та "які здійснюють нагляд та/або контроль за діяльністю цієї юридичної особи" виключити
ґ) у частині восьмій слова "мають сумнівний характер" та "Вказані органи" замінити відповідно словами "підлягають фінансовому моніторингу" та "Органи"
д) частину десяту виключити
 
22. 21) в абзаці третьому статті 66 слово "реєстрація" замінити словами "погодження статутів"
 
23. 22) доповнити статтю 67 частиною дев’ятою такого змісту:
"Вимоги щодо ділової репутації, професійної придатності та фінансового стану осіб, методика розрахунку опосередкованої участі в юридичній особі встановлюються Національним банком України"
 
24. 23) у статті 69:
а) у частині п’ятій:
в абзаці першому слова "таку інформацію" виключити
у пункті 2 слово "інформація" замінити словом "інформацію"
пункт 3 доповнити словами "перевірені аудитором (аудиторською фірмою) "
б) частини восьму і дев’яту викласти в такій редакції:
"Банк зобов’язаний публікувати квартальні баланси, а також звіт про прибутки (збитки) в газеті "Урядовий кур’єр" чи "Голос України" протягом місяця, наступного за звітним періодом.
Банк зобов’язаний публікувати аудиторський висновок та перевірені аудиторською фірмою річну фінансову звітність і консолідовану фінансову звітність в обсязі, що включає:
баланс
звіт про фінансові результати
звіт про рух грошових коштів
звіт про власний капітал
примітки до звітів, перелік яких визначається Національним банком України"
в) доповнити частинами десятою - дванадцятою такого змісту:
"Фінансова звітність та аудиторський висновок, зазначені в частині дев’ятій цієї статті, мають публікуватися не пізніше 1 червня наступного за звітним року в газеті "Урядовий кур’єр" чи "Голос України" або в офіційних виданнях Національного банку України - журналі "Вісник Національного банку України" чи "Бюлетені Національного банку України" - з обов’язковим посиланням на джерело розміщення (публікації) цієї звітності в повному обсязі.
Банк самостійно або на вимогу Національного банку України протягом місяця з дати опублікування зобов’язаний спростувати опубліковану недостовірну фінансову звітність у такий самий спосіб, у який вона була поширена.
Керівники банку несуть відповідальність, установлену законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України, у разі публікації банком недостовірної (неповної) фінансової звітності, а також недотримання порядку спростування такої звітності"
 
25. 24) статтю 70 викласти в такій редакції:
"Стаття 70. Зовнішній аудит банків
Зовнішній аудит банків проводиться аудиторською фірмою.
Фінансова звітність, консолідована фінансова звітність та інша інформація щодо фінансово-господарської діяльності банків підлягають щорічній перевірці аудиторською фірмою відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно - правових актів Національного банку України, норм і стандартів аудиту, затверджених Аудиторською палатою України згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики.
Право на проведення аудиторської перевірки банку має аудиторська фірма, що внесена до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків (далі - Реєстр аудиторських фірм), який ведеться Національним банком України.
Порядок ведення та включення до Реєстру аудиторських фірм визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.
Реєстр аудиторських фірм підлягає щорічному опублікуванню в офіційному виданні Національного банку України - журналі "Вісник Національного банку України".
Банки та аудиторські фірми зобов’язані надати Національному банку України на його вимогу пояснення, у тому числі письмові, з питань зовнішнього аудиту банку.
Національний банк України має право вимагати від банку розширення предмета аудиторської перевірки в порядку та обсягах, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України.
Банк має право укладати договори на проведення аудиторських перевірок річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності з тією самою аудиторською фірмою не більше ніж сім років поспіль.
Банк зобов’язаний у порядку та за вимогами, визначеними у нормативно-правових актах Національного банку України, надати Національному банку України аудиторський висновок та інші документи за результатами аудиту.
Аудиторська фірма зобов’язана повідомити Національний банк України про виявлені під час проведення аудиторської перевірки та надання інших аудиторських послуг викривлення показників фінансової звітності, порушення та недоліки в роботі банку, що можуть призвести до його неплатоспроможності, значних втрат регулятивного капіталу банку.
Керівники банку зобов’язані забезпечити умови для здійснення зовнішнього аудиту банку відповідно до вимог законодавства України та на вимогу аудиторської фірми надати звіти про проведені Національним банком України перевірки банку та звіти зовнішнього і внутрішнього аудиту банку.
Аудиторська фірма на вимогу Національного банку України зобов’язана подати Національному банку України та уповноваженим ним особам робочі документи аудиторської фірми з питань аудиту банку в порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України.
Аудиторська фірма не несе відповідальності за розкриття Національному банку України інформації у випадках, визначених у цій статті".
 
26. 25) у статті 71:
а) частину першу викласти у такій редакції:
"Кожний банк є об’єктом інспекційної перевірки на місці інспекторами Національного банку України чи аудиторською фірмою, призначеними Національним банком України. Порядок призначення аудиторської фірми та порядок проведення аудиторською фірмою інспекційної перевірки банку встановлюються Національним банком України"
б) у частині четвертій слова "в робочий час" виключити
в) частину сьому викласти в такій редакції:
"Керівники та працівники банку зобов’язані безоплатно надавати Національному банку України та уповноваженим ним особам інформацію, документи та письмові пояснення з питань діяльності банку, а в разі виявлення порушень також копії документів на паперових носіях у порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку України"
 
27. 26) у статті 98 слова "Державного реєстру банків після ухвалення звіту ліквідатора" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців".
 
28. 2. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 2000 р., № 42, ст.351 2002 р., № 17, ст.117):
а) пункти 9 і 11 статті 7 викласти в такій редакції:
"9) здійснює погодження статутів банків і змін до них, ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках, веде Державний реєстр банків, Реєстр аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків"
"11) здійснює сертифікацію тимчасових адміністраторів і ліквідаторів банку";
б) статтю 69 викласти в такій редакції:
"Стаття 69. Внутрішній аудит
Національний банк контролює діяльність своїх структурних підрозділів шляхом проведення внутрішнього аудиту, який здійснює підрозділ аудиту Національного банку, безпосередньо підпорядкований Голові Національного банку.
Порядок і періодичність здійснення внутрішнього аудиту в структурних підрозділах Національного банку затверджуються Головою Національного банку ".
 
29. 3. Статтю 14 Закону України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 23, ст. 243) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"Аудиторська палата України за погодженням з Національним банком України затверджує:
1) програми підготовки аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків
2) порядок сертифікації аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків".
У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою.
 
30. 4. У статті 15 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1):
а) абзац перший після слів "можуть проводитися" доповнити словами "аудиторськими фірмами або"
б) пункт 1 доповнити словами "аудитора".
 
31. 5. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31 - 32, ст. 263):
а) в абзацах перших частин одинадцятих статей 24 і 29 слова "має право залишити" замінити словами "зобов’язаний залишити"
б) частину першу статті 27 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"невідповідність найменування юридичної особи вимогам закону щодо найменування окремих видів юридичних осіб (банк, кредитна спілка, недержавний пенсійний фонд тощо)".
У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.
 
32. 6. У частині першій статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365):
а) трете речення після слів "фінансової звітності" доповнити словами у дужках " (крім банків)"
б) доповнити абзацом такого змісту:
"Терміни подання фінансової звітності банками встановлюються Національним банком України".
 
33. 7. У статті 12 Закону України „Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 354):
а) частину четверту викласти у такій редакції:
„При здійсненні правочинів з об’єктами нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким мають діти, потрібна попередня згода органів опіки та піклування. Посадові особи органів опіки та піклування при наданні згоди на вчинення таких правочинів несуть персональну відповідальність за захист прав і охоронюваних законом інтересів дітей "
б) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
„Норми частини четвертої цієї статті не розповсюджуються на іпотечний договір, який укладається для забезпечення повернення банківського кредиту на придбання житла, предметом забезпечення якого є житло".
 
34. 8. Статтю 17 Закону України „Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
„Норми частини третьої цієї статті не розповсюджуються на іпотечний договір, який укладається для забезпечення повернення банківського кредиту на придбання житла, предметом забезпечення якого є житло".
У зв’язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами п’ятою та шостою.
 
35. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.