Кількість абзаців - 27 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін доЗакону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" (Друге читання)

0. Закон України
 
1. Про внесення змін до Закону України
 
2. "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність"
 
3. _________________________________________
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до Закону України "Про сільськогосподарську дорадчу діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 38, ст. 470) такі зміни:
 
6. 1) абзац сьомий статті 1 викласти у такій редакції:
 
7. "сільськогосподарська дорадча служба (далі - дорадча служба) - юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, структурний підрозділ аграрного навчального закладу, науково-дослідної установи, що здійснюють дорадчу діяльність, у складі яких працює не менше трьох дорадників, що пройшли реєстрацію відповідно до законодавства і внесені до реєстру дорадчих служб; ";
 
8. 2) частину другу статті 8 виключити;
 
9. 3) доповнити статтю 9 частинами такого змісту:
 
10. "Реєстр дорадчих служб створюється і ведеться центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.
 
11. Заява про внесення до Реєстру дорадчих служб розглядається протягом п’ятнадцяти робочих днів після її надходження.
 
12. За результатами розгляду заяви центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики приймає рішення про внесення дорадчої служби до Реєстру дорадчих служб і видачу їй сертифіката чи про відмову у внесенні до зазначеного реєстру.
 
13. Внесення до Реєстру дорадчих служб та видача сертифіката надає право дорадчій службі надавати дорадчі послуги.
 
14. Сертифікат видається безкоштовно.
 
15. Підставою для відмови у внесенні до Реєстру дорадчих служб є наявність у поданих документах недостовірної інформації.
 
16. Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики приймає рішення про анулювання сертифіката у разі:
 
17. подання дорадчою службою заяви про анулювання сертифіката;
 
18. скасування державної реєстрації дорадчої служби як юридичної особи;
 
19. неподання в установлений строк інформації про зміни, внесені до документів, що додаються до заяви про внесення до Реєстру дорадчих служб;
 
20. невиконання розпорядження органів контролю про усунення виявлених порушень.
 
21. Сертифікат анулюється з дати прийняття відповідного рішення центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.";
 
22. 4) у статті 10:
 
23. частину третю викласти у такій редакції:
 
24. "Підвищення кваліфікації дорадників та експертів-дорадників здійснюється не менше одного разу на п’ять років і є необхідною умовою для здійснення професійної діяльності у сфері сільськогосподарського дорадництва.";
 
25. у частині четвертій слова "у межах фінансування державної цільової програми сільськогосподарської дорадчої діяльності" замінити словами "відповідно до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою на відповідний рік в межах асигнувань, затверджених у державному бюджеті на зазначені цілі".
 
26. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.