Кількість абзаців - 28 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України"Про військовий обов'язок і військову службу" (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
3. "Про військовий обов’язок і військову службу"
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2008 р., № 24, ст. 234) такі зміни:
 
6. 1) в абзаці четвертому частини четвертої статті 2:
 
7. слово "(слухачів)" виключити;
 
8. доповнити абзац після слів "кафедри військової підготовки" словами "відділення військової підготовки";
 
9. 2) доповнити статтю 6 частиною такого змісту:
 
10. "11. Військовослужбовці в порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України, можуть бути направлені для подальшого проходження військової служби з одного військового формування до іншого з виключенням із списків особового складу формування, з якого вибули, та включенням до списків особового складу формування, до якого прибули.";
 
11. 3) частину сьому статті 11 викласти в такій редакції:
 
12. "7. Перелік військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться військова підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, та обсяги підготовки за такими спеціальностями визначаються за поданням Генерального штабу Збройних Сил України Міністерством оборони України за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки";
 
13. 4) у частині першій статті 20:
 
14. в абзаці другому слова "не менше шести місяців, громадяни призовного віку, які мають вищу або професійно-технічну" замінити словами "не менше трьох місяців, військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади чи військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів та отримали неповну вищу освіту, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню";
 
15. доповнити абзац третій після слів "а також" словами та цифрами "особи віком до 23 років, які проходять підготовку для проходження військової служби на посадах військовослужбовців військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, або";
 
16. 5) у частині третій статті 23 слова "у частині другій цієї статті" замінити словами "в абзацах другому, третьому і п’ятому частини другої цієї статті";
 
17. 6) у статті 25:
 
18. доповнити назву статті і частину другу після слова "осіб" словами "рядового, сержантського і старшинського та";
 
19. доповнити частину першу абзацом такого змісту:
 
20. "Підготовка громадян України для проходження військової служби на посадах осіб рядового, сержантського і старшинського складу може здійснюватися в навчальних військових частинах, а на посадах осіб сержантського і старшинського складу, за якими необхідна наявність в особи неповної або базової вищої освіти, також у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів. Порядок та умови направлення громадян України до навчальних військових частин, а також проходження ними військової служби під час такої підготовки визначаються положеннями про проходження військової служби громадянами України.";
 
21. доповнити частину п’яту реченнями такого змісту: "Під час переведення курсантів на випускний курс навчання з ними укладається контракт про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського або офіцерського складу у Збройних Силах України чи у тих військових формуваннях, для потреб яких вони проходять підготовку, на строк, передбачений відповідно абзацами третім і п’ятим частини другої статті 23 цього Закону. Зазначений контракт набирає чинності щодо курсантів, які готуються до проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, з дня призначення їх на такі посади, а на посадах осіб офіцерського складу — з дати присвоєння курсантам первинного офіцерського звання";
 
22. частину десяту викласти в такій редакції:
 
23. "10. Особи, які отримали підготовку в навчальних військових частинах або здобули освіту у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів (крім осіб з числа слухачів, студентів, ад’юнктів і докторантів), зобов’язані пройти військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського або офіцерського складу у строк, передбачений відповідно абзацами другим, третім і п’ятим частини другої статті 23 цього Закону.
 
24. Військовослужбовці офіцерського складу з числа слухачів, ад’юнктів (докторантів) після закінчення навчання (підготовки) зобов’язані пройти військову службу протягом п’яти років, про що з ними укладається новий контракт.
 
25. Особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, в разі дострокового розірвання першого контракту у зв’язку з виникненням обставин, передбачених пунктами "е", "є", "ж" і "и" частини шостої статті 26 цього Закону, та особи, зазначені в абзаці другому цієї частини, в разі розірвання контракту у зв’язку з виникненням вищезазначених обставин, а також особи, які прийняті на військову службу за контрактом (військову службу за контрактом (навчання), в разі його дострокового розірвання через небажання продовжувати навчання у навчальних військових частинах, вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів або через недисциплінованість під час навчання чи відмову від подальшого проходження військової служби на посадах осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу після закінчення таких частин або закладів (крім осіб з числа студентів) відшкодовують Міністерству оборони України та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні військові частини, вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, витрати, пов’язані з їх утриманням у таких частинах або закладах відповідно до порядку і умов, установлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється в судовому порядку.";
 
26. 7) доповнити абзац третій пункту 2 частини п’ятої статті 37 після слів "податкової міліції" словами ", в органи і підрозділи цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і Державної кримінально-виконавчої служби України".
 
27. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.