Кількість абзаців - 188 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України" (Друге читання)

0. Проект
Закон України
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. У Бюджетному кодексі України від 8 липня 2010 року:
 
4.

 
5. 1) в абзаці першому частини дев’ятої статті 17 слова "Законом України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" замінити словами "Податковим кодексом України";
 
6. 2) у статті 29:
 
7. у частині другій:
 
8. у пункті 1 слова і цифри "та пунктом 1 частини першої статті 71" виключити;
 
9. у пункті 2 слова "державного значення" замінити словами "в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування";
 
10. пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:
 
11. "3) 50 відсотків збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення);
 
12. 4) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, яка зараховується до державного бюджету у повному обсязі); ";
 
13. пункт 5 виключити;
 
14. доповнити частину пунктом 5-1 такого змісту:
 
15. "5-1) 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на території міста Києва";
 
16. пункти 7 і 8 викласти в такій редакції:
 
17. "7) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, визначеного у частині першій статті 66 цього Кодексу, та акцизного податку, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України);
 
18. 8) акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, що зараховується до спеціального фонду згідно із законом про Державний бюджет України); ";
 
19. у пункті 19 слова "рентна плата за транзитне транспортування природного газу" замінити словами "рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України";
 
20. пункт 20 після слова "нафтопродуктопроводами" доповнити словами "територією України; ";
 
21. пункт 21 викласти в такій редакції:
 
22. "21) рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України";
 
23. у пункті 43 слова "або прав на них" замінити словами "або прав на земельні ділянки";
 
24. частину четверту доповнити абзацами такого змісту:
 
25. "При цьому, у законі про Державний бюджет України передбачається зарахування до спеціального фонду державного бюджету:
 
26. 65 відсотків екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк), з них 50 відсотків із спрямуванням на фінансове забезпечення виключно цільових проектів екологічної модернізації підприємств в межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";
 
27. 3) у частині першій статті 45 слова "розстрочення або відстрочення податкових зобов’язань на термін" замінити словами "розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань платників податків чи податкового боргу на строк";
 
28. 4) частину другу статті 55 доповнити абзацом такого змісту:
 
29. "роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження.";
 
30. 5) у частині третій статті 59 слова "податкову заборгованість, включаючи суми недоїмки та переплат" замінити словами "податковий борг та про суми надміру сплачених грошових зобов’язань платників податків";
 
31. 6) у частині третій статті 60 слова "реструктуризованої та списаної податкової заборгованості" та "суми відстрочених та розстрочених платежів" замінити відповідно словами "списаного податкового боргу" та "про розстрочені та відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків";
 
32. 7) у статті 64:
 
33. у частині першій:
 
34. у пункті 1 слова "податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "податок на доходи фізичних осіб";
 
35. у пункті 2 слова "державного значення" замінити словами "в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування";
 
36. у пункті 3 слова "збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення)" замінити словами "збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)";
 
37. пункт 4 викласти в такій редакції:
 
38. "4) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, (крім плати за користування надрами в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя; ";
 
39. у частині другій:
 
40. абзац перший викласти у редакції:
 
41. "2. Податок на доходи фізичних осіб, який сплачується (перераховується): ";
 
42. в абзаці другому слова "нарахованого їх працівникам" замінити словами "нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі";
 
43. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
44. "фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, зараховується до відповідного місцевого бюджету за податковою адресою такої фізичної особи.";
 
45. 8) частину першу статті 65 викласти в такій редакції:
 
46. "1. До доходів бюджету міста Києва зараховується 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Києва. До доходів бюджету міста Севастополя зараховується 100 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на території міста Севастополя.";
 
47. 9) у статті 66:
 
48. у частині першій:
 
49. у пункті 1 слова "податку з доходів фізичних осіб" замінити словами "податку на доходи фізичних осіб", а слова "згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" - словами "згідно з Податковим кодексом України";
 
50. у пункті 2 слова "державного значення" замінити словами "в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування";
 
51. у пункті 3 слова "збору за спеціальне водокористування (крім збору за спеціальне водокористування місцевого значення)" замінити словами "збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)";
 
52. пункти 4 і 6 викласти в такій редакції:
 
53. "4) 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони); ";
 
54. "6) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, що зараховується до спеціального фонду державного бюджету згідно із законом про Державний бюджет України), що сплачується платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим, -до доходів бюджету Автономної Республіки Крим; ";
 
55. у пункті 1 частини другої слова "податку з доходів фізичних осіб" замінити словами "податку на доходи фізичних осіб", слова "згідно із Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" замінити словами "згідно з Податковим кодексом України";
 
56. 10) у статті 69:
 
57. у частині першій:
 
58. пункти 1 і 3 викласти в такій редакції:
 
59. "1) фіксований податок, що зараховується до місцевих бюджетів у порядку, визначеному статтями 65 і 66 цього Кодексу для податку на доходи фізичних осіб; ";
 
60. "3) плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення; збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцем знаходження (розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних об’єктів - за місцем податкової реєстрації платника збору; ";
 
61. пункти 5 і 6 виключити;
 
62. пункт 7 викласти в такій редакції:
 
63. "7) місцеві податки і збори (крім єдиного податку), що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, включаючи податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім збору в частині провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах); ";
 
64. у частині другій:
 
65. у пункті 2 слова "податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" замінити словами "збір за першу реєстрацію транспортного засобу";
 
66. пункт 3 викласти в такій редакції:
 
67. "3) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності в частині провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах; ";
 
68. пункт 6 виключити;
 
69. пункт 10 викласти в такій редакції:
 
70. "10) 35 відсотків екологічного податку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк), у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 25 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 10 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 35 відсотків; ";
 
71. 11) у статті 71:
 
72. у частині першій:
 
73. пункт 1 виключити;
 
74. у пункті 2 слова "для суб’єктів малого підприємництва" виключити;
 
75. у пунктах 5 і 6 слова "або прав на них" замінити словами "або прав на земельні ділянки";
 
76. частину другу доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
77. "5) підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на земельні ділянки державної до розмежування земель державної та комунальної власності чи комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів.".
 
78. 12) у частині п’ятій статті 108 слово "збору" замінити словом "податку";
 
79. 13) у розділі VІ "Прикінцеві та перехідні положення":
 
80. абзац перший пункту 1 після цифр і слова "2013 року" доповнити словами і цифрами "абзацу другого-третього частини четвертої статті 29 та пункту 10 частини другої статті 69, які набирають чинності з 1 січня 2014 року";
 
81. доповнити розділ пунктом 4-1 такого змісту:
 
82. "4-1.- Установити, що:
 
83. перерозподіл видатків між місцевими, апеляційними судами у межах загального обсягу бюджетних призначень за відповідною бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами державного бюджету здійснюється Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Міністерством фінансів України;
 
84. перерозподіл видатків між місцевими та/або апеляційними судами за різними бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних призначень Державної судової адміністрації України здійснюється Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Міністерством фінансів України після проведення перерозподілу видатків державного бюджету відповідно до частини восьмої статті 23 цього Кодексу.";
 
85. пункт 5 викласти в такій редакції:
 
86. "5. Установити, що положення пункту 1 частини першої статті 69 та пункту 2 частини першої статті 71 цього Кодексу застосовуються з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом України для сплати єдиного і фіксованого податків.";
 
87. доповнити розділ пунктом 5-1 такого змісту:
 
88. "5-1. Установити, що у 2011-2013 роках екологічний податок (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк) зараховується у таких пропорціях:
 
89. 1) до спеціального фонду державного бюджету:
 
90. у 2011-2012 роках - 30 відсотків;
 
91. у 2013 році - 53 відсотки, з них 33 відсотки зі спрямуванням на фінансове забезпечення цільових проектів екологічної модернізації підприємств у межах сум сплаченого ними екологічного податку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
92. 2) до спеціального фонду місцевих бюджетів:
 
93. у 2011-2012 роках - 70 відсотків, у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 50 відсотків, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 20 відсотків, бюджетів міст Києва та Севастополя - 70 відсотків;
 
94. у 2013 році - 47 відсотків, у тому числі: до сільських, селищних, міських бюджетів - 33,5 відсотка, обласних бюджетів та бюджету Автономної Республіки Крим - 13,5 відсотка, бюджетів міст Києва та Севастополя - 47 відсотків.".
 
95. доповнити розділ пунктом 9-1 такого змісту:
 
96. "9-1. Установити, що кошти фінансового резерву для зняття з експлуатації атомних блоків, що формується відповідно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" перераховує до спеціального фонду Державного бюджету України. Для зарахування цих коштів Державне казначейство України відкриває відповідний бюджетний рахунок за надходженнями.".
 
97. 2. У Законі України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262 із наступними змінами):
 
98. 1) доповнити Закон статтею 4-1 такого змісту:
 
99. "Стаття 4-1. Особливості регулювання відносин у нафтогазовій галузі підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій
 
100. Підприємства, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарські товариства, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва та філії таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, та/або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю зазначених підприємств, щомісячно здійснюють продаж нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, видобутих на підставі спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами (крім обсягів, які використовуються на власні технологічні потреби), а також газу скрапленого - виключно на аукціонах.
 
101. Стартова ціна (без урахування податку на додану вартість та витрат на транспортування, постачання та зберігання) на аукціонах для нафти та газового конденсату визначається на підставі митної вартості нафти за даними Державної митної служби України за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення аукціону, та з урахуванням надбавки за якість для нафти сирої та газового конденсату. Зниження ціни на нафту або на газовий конденсат на аукціонах нижче стартової ціни не допускається.
 
102. Порядок організації та проведення аукціонів з продажу нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, скрапленого газу, визначення стартових цін на цих аукціонах, надбавок за якість для нафти сирої та газового конденсату, а також порядок визначення обсягів реалізації на аукціонах скрапленого газу для потреб населення встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
103. Передача покупцям нафти сирої і газового конденсату здійснюється на родовищах або вузлах обліку суб'єктів господарювання, визначених частиною першою цієї статті. Відвантаження придбаних на аукціонах нафти сирої та газового конденсату здійснюється залізничним, автомобільним або трубопровідним транспортом. Спосіб відвантаження та напрямок транспортування визначаються покупцем у відповідних договорах купівлі-продажу.
 
104. У разі якщо ціна, за якою здійснюється реалізація нафти сирої і газового конденсату на аукціонах, нижча за стартову ціну, яка визначена згідно з частиною другою цієї статті, суб'єкти господарювання, визначені частиною першою цієї статті, сплачують до державного бюджету штраф у розмірі 100 відсотків різниці вартості, обчисленої за стартовою ціною та фактичними цінами реалізації. Стягнення таких штрафів здійснюється органами державної податкової служби за поданням центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі.
 
105. За умови якщо під час чергового аукціону виставлені на продаж обсяги нафти сирої або газового конденсату не були реалізовані повністю або частково, вони виставляються на додатковий аукціон, який проводиться того ж календарного місяця. У разі якщо продаж зазначених обсягів нафти сирої та газового конденсату не відбувся на додатковому аукціоні або додатковий аукціон не був проведений, нереалізовані обсяги нафти сирої та газового конденсату на підставі договору купівлі-продажу за стартовою ціною додаткового аукціону реалізуються Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України". Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оплачує відвантажені обсяги нафти сирої і газового конденсату протягом 30 днів з дати укладення договору купівлі-продажу.
 
106. З метою дотримання вимог цієї статті передання нафти сирої, газового конденсату та скрапленого газу на умовах договорів комісії, давальницької переробки, інших договорів, які не передбачають передання права власності на них, не допускається.
 
107. Дія цієї статті поширюється виключно на тих учасників договорів про спільну діяльність, відповідно до яких вартість вкладу підприємств, частка держави у статутному капіталі яких 50 відсотків та більше, господарських товариств, 50 відсотків та більше акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірніх підприємств, представництв та філій таких підприємств і товариств, становить 50 відсотків та більше загальної вартості вкладів учасників договорів про спільну діяльність.".
 
108. 2) статтю 14 викласти у такій редакції:
 
109. "Стаття 14. Порядок надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами
 
110. Спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
111. Власник спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних з його участю суб'єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність.";
 
112. 3) статті 15 та 16 виключити.
 
113. 3. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):
 
114. 1) у статті 16:
 
115. частину другу викласти у такій редакції:
 
116. "Спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України";
 
117. частину шосту викласти в такій редакції:
 
118. "Власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних з його участю суб'єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність.";
 
119. 2) статтю 34 викласти у такій редакції:
 
120. "Стаття 34. Плата (збір) за видачу спеціальних дозволів
 
121. Розмір плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами визначається за результатами аукціону. У разі надання дозволу без проведення аукціону справляється збір. Розмір плати та збору визначається відповідно до методики, встановленої Кабінетом Міністрів України.".
 
122. 4. Абзаци восьмий та десятий частини другої статті 6 Закону України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 456 із наступними змінами) виключити.
 
123. 5. Частину першу статті 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №27, ст. 198; 2008 р., № 52, ст. 394) викласти в такій редакції:
 
124. "Фінансування бюджетних програм, в межах яких виконуються роботи щодо поводження з радіоактивними відходами, які утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також фінансування Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами, інших заходів, пов’язаних з поводженням з радіоактивними відходами здійснюється за рахунок коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами (далі - Фонд) в обсягах, передбачених за відповідними бюджетними програмами, а також за рахунок благодійних та інших внесків юридичних і фізичних осіб".
 
125. 6. У Законі України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 18, ст. 88; 1999 р., № 29, ст. 239; 2009 р., № 26, ст. 321):
 
126. 1) частину другу статті 4 доповнити абзацом такого змісту:
 
127. "Нерухоме майно органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, правоохоронних і митних органів, що не використовується зазначеними органами для здійснення своїх функцій, може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду.";
 
128. 2) абзац перший частини сьомої статті 9 замінити абзацами такого змісту:
 
129. "7. Передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім державного та комунального майна, що передається в оренду бюджетним установам; музеям; підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні); громадським організаціям ветеранів; громадським організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1 і 14-2 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"; Пенсійному фонду України та його органам; державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження; вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру); релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній.
 
130. Ставки орендної плати, які затверджуються Кабінетом Міністрів України для державного майна, є індикативними та застосовуються як стартові при проведенні конкурсу на право оренди комунального майна в містах обласного значення, містах Києві та Севастополі.".
 
131. У зв’язку з цим абзаци другий-шостий вважати відповідно абзацами четвертим-восьмим.
 
132. 7. У Законі України "Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 45, ст. 375; 2004 р., № 15, ст.228; 2005 р., № 48, ст.480; 2007 р., № 7-8, ст.66, № 33, ст.440):
 
133. 1) статті 3 і 21 викласти в такій редакції:
 
134. "Стаття 3. Придбання та оренда земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти незавершеного будівництва
 
135. Продаж об'єктів незавершеного будівництва здійснюється на відкритих аукціонах разом із земельною ділянкою, на якій розташовано об'єкт незавершеного будівництва. Земельні ділянки, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з переважним правом орендаря на придбання їх у власність у разі зняття заборони на приватизацію зазначених земельних ділянок.";
 
136. Стаття 21. Розподіл коштів від продажу об’єктів незавершеного будівництва
 
137. "Кошти від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у державній власності, та земельної ділянки, на якій розташований об'єкт, спрямовуються до Державного бюджету України в повному обсязі.
 
138. Кошти від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у комунальній власності, та земельної ділянки, на якій розташований об'єкт, спрямовуються до відповідного місцевого бюджету в повному обсязі.";
 
139. 3) статті 22-25 виключити.
 
140. 8. Розділ Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) доповнити пунктом 19 такого змісту:
 
141. "19. Авансові внески, які сплачують покупці земельних ділянок, зараховуються органами Державного казначейства України на відповідні бюджетні рахунки, на яких обліковуються кошти, тимчасово віднесені на доходи відповідних бюджетів. Порядок зарахування та використання коштів авансового внеску встановлюється Кабінетом Міністрів України.".
 
142. 9. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1998 р., № 18, ст. 89; 2010 р., № 22-25, ст.263):
 
143. 1) третє речення статті 15 після слова "розрахунків" доповнити словами "та сплати дивідендів";
 
144. 2) пункт "д" частини п'ятої статті 41 після слова " (дивідендів)" доповнити словами "з урахуванням вимог, передбачених цим та іншими законами".
 
145. 10. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50 - 51, ст. 384; 2010 р., № 22-25, ст.263):
 
146. 1) частину другу статті 30 викласти у такій редакції:
 
147. "2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерного товариства з урахуванням вимог, передбачених законом, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
 
148. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства.";
 
149. 2) пункти 12 та 15 частини другої статті 33 викласти у такій редакції:
 
150. "12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; ";
 
151. "15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом; ".
 
152. 11. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 41-45, ст.529):
 
153. 1) зупинити на 2011 рік дію статей 129 і 130 щодо суддівської винагороди та допомоги на оздоровлення;
 
154. 2) друге речення частини п'ятої статті 138 викласти в такій редакції: "Довічне грошове утримання виплачується органами Пенсійного фонду України за рахунок коштів державного бюджету.";
 
155. 3) частини другу та третю статті 142 викласти в такій редакції:
 
156. "2. Функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів здійснюють:
 
157. Верховний Суд України, Конституційний Суд України, вищі спеціалізовані суди - щодо фінансового забезпечення діяльності цих органів;
 
158. Державна судова адміністрація України - щодо фінансового забезпечення діяльності всіх інших судів загальної юрисдикції, діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів суддівського самоврядування, Національної школи суддів України та Державної судової адміністрації.
 
159. 3. Видатки на утримання судів у Державному бюджеті України визначаються окремим рядком щодо Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, а також в цілому за кожним видом та спеціалізацією щодо місцевих та апеляційних судів.
 
160. Видатки кожного місцевого та апеляційного суду всіх видів та спеціалізації визначаються у Державному бюджеті України в окремому додатку.".
 
161. 12. У Законі України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст.456; 2008 р., № 50-51, ст.384; із змінами, внесеними Законами України від 8 липня 2010 року № 2457-VІ та від 21 жовтня 2010 року № 2626-VІ):
 
162. 1) частину п’яту статті 11 доповнити абзацами такого змісту:
 
163. "Господарськими товариствами енергетичної галузі, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, чистий прибуток, з якого розраховується та сплачуються дивіденди, зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.
 
164. Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, до 1 травня року, що наступає за звітним, приймають рішення про відрахування не менше 30 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів.
 
165. Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, сплачують до Державного бюджету України дивіденди, у строк не пізніше 1 липня року, що наступає за звітним, нараховані пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних капіталах.
 
166. Господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких складає 100 відсотків, сплачують дивіденди безпосередньо до Державного бюджету України у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, але не менше 30 відсотків, пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних капіталах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.
 
167. На суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутному капіталі господарського товариства, частка держави якого складає 100 відсотків, Фондом державного майна України нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.
 
168. Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких складає 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, але не менше 30 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним. На суму таких коштів органами державної податкової служби нараховується пеня у порядку, визначеному абзацом шостим цієї частини, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України.";
 
169. 2) доповнити Закон статтею 11-1 такого змісту:
 
170. "Стаття 11-1. Особливості відрахування державними підприємствами частини прибутку (доходу)
 
171. 1. Державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів", а також державних підприємств "Міжнародний дитячий центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") та їх об’єднання зобов'язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України:
 
172. у розмірі 30 відсотків - державні унітарні підприємства, що є суб'єктами природних монополій, та державні унітарні підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;
 
173. у розмірі 15 відсотків - інші державні унітарні підприємства.
 
174. 2. Чистий прибуток державних підприємств енергетичної галузі, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об’єктів згідно з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України.
 
175. Державними підприємствами електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється в межах кошторису, що затверджується Національною комісією регулювання електроенергетики України, відрахування частини чистого прибутку (доходу) провадяться із суми перевищення фактично отриманих кошторисних доходів над фактично здійсненими кошторисними видатками у звітному періоді".
 
176. 13. У частині першій статті 9 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2010 року № 2457-VІ):
 
177. пункт 6 викласти в такій редакції:
 
178. "6) затверджує Регламент Ради Національного банку України";
 
179. пункт 7 викласти в такій редакції:
 
180. "7) приймає рішення про збільшення розміру статутного капіталу Національного банку";
 
181. пункт 10 після слів "розподіл прибутку до розподілу за звітний рік" доповнити словами "які у тижневий строк подаються Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України".
 
182. 14. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 14, ст.71):
 
183. 1) статтю 9 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
184. "5. Бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності затверджується Кабінетом Міністрів України у разі неможливості його затвердження Правлінням Фонду до 1 вересня року, що передує плановому, на реальній бездефіцитній основі.";
 
185. 2) статтю 13 доповнити частиною такого змісту:
 
186. "У разі неможливості затвердження Правлінням Фонду до 1 вересня року, що передує плановому, річного бюджету Фонду на реальній бездефіцитній основі, виконавча дирекція Фонду у тижневий строк подає проект річного бюджету Фонду на затвердження до Кабінету Міністрів України".
 
187. ІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.