Кількість абзаців - 120 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчих листів за рішенням третейських судів (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчих листів за рішенням третейських судів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1.У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 40-41, 42, ст.492):
 
6. 2) Доповнити частину першу статті 293 пунктом 31 такого змісту:
 
7. 31) відмови у видачі виконавчого листа за рішенням третейського суду.
 
8. 1) Доповнити розділом VІІ-І такого змісту:
 
9. "Розділ VІІ-1. Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів і про видачу виконавчих листів за рішеннями третейських судів
 
10. Глава 1. Оскарження рішень третейських судів
 
11. Стаття 401-1 . Право оскарження рішення третейського суду
 
12. 1.Рішення третейського суду може бути оскаржено повністю або частково до місцевого суду за місцем розгляду справи третейським судом.
 
13. 2.Скаргу на рішення третейського суду може бути подано сторонами, третіми особами протягом трьох місяців з дня прийняття рішення третейським судом, а особами, які не брали участі у справі, якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов'язки, протягом трьох місяців з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про прийняття рішення третейського суду.
 
14. 3.Скарга, подана після закінчення строку, встановленого цією статтею, залишається без розгляду, якщо суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала.
 
15. Стаття 401-2 . Особи, які беруть участь у справі
 
16. 1. Особами, які беруть участь у справі про оскарження рішення третейського суду, є особа, яка подає скаргу, учасники третейського розгляду та їх представники, а також органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, або державні чи суспільні Інтереси.
 
17. Стаття 401-3. Форма і зміст скарги
 
18. 1.Скарга на рішення третейського суду подається в письмовій формі.
 
19. 2.У скарзі мають бути зазначені:
 
20. 1)найменування суду, до якого подається скарга;
 
21. 2)ім'я (найменування) особи, яка подає скаргу, її місце проживання або місцезнаходження;
 
22. 3)ім'я (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання або місцезнаходження;
 
23. 4)найменування та склад третейського суду, який прийняв рішення;
 
24. 5)дата і місце прийняття рішення третейського суду;
 
25. 6)підстава для оскарження і скасування рішення третейського суду, передбачена ч. З ст. 51 Закону України "Про третейські суди";
 
26. 7)клопотання особи, яка подала скаргу;
 
27. 8)перелік документів та інших матеріалів, що додаються.
 
28. 3.Скарга підписується особою, яка її подає, або її представником.
 
29. 4.До скарги на рішення третейського суду додаються:
 
30. 1)оригінал рішення третейського суду або належним чином завірена копія;
 
31. 2)оригінал третейської угоди або належним чином завірена її копія;
 
32. 3)письмові матеріали, подані на обґрунтування підстав скасування рішення третейського суду;
 
33. 4)документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
 
34. 5.До скарги, поданої представником, повинна бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника.
 
35. 6.До скарги додаються копії скарги та доданих до неї документів відповідно до кількості учасників третейського розгляду
 
36. 7.До скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених цією статтею, а також у разі несплати суми судового збору чи несплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи застосовуються положення статті 121 цього Кодексу.
 
37. Стаття 401-4. Порядок прийняття скарги до розгляду
 
38. 1.Скарга подається до місцевого суду, де вона реєструється і передається судді в порядку черговості.
 
39. 2.Протягом десяти днів після надходження справи суддя вирішує питання про прийняття скарги до розгляду.
 
40. 3.Про прийняття скарги до розгляду або повернення скарги суддя постановляє ухвалу. Ухвалу судді про повернення скарги може бути оскаржено в апеляційному порядку.
 
41. 4.Суд не пізніше наступного дня після постановлення ухвали про прийняття скарги до розгляду повідомляє відповідний третейський суд, а також надсилає копії скарги та доданих матеріалів учасникам третейського розгляду, і встановлює строк, протягом якого ними можуть бути подані заперечення на скаргу.
 
42. Стаття 401-5. Підготовка справи до розгляду
 
43. 1.Суд до початку розгляду справи, за заявою учасника третейського розгляду, може витребувати з третейського суду справу, рішення у якій оскаржується, а також докази у порядку, встановленому статтею 137 цього Кодексу.
 
44. Стаття 401-6. Судовий розгляд справи
 
45. 1.Справа про оскарження рішення третейського суду розглядається суддею одноособове протягом одного місяця з дня надходження скарги до суду.
 
46. 2.Про час і місце розгляду справи повідомляються особи, які беруть участь у справі. Неявка осіб, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розглядові справи.
 
47. 3.При розгляді справи в судовому засіданні суд встановлює наявність або відсутність підстав для скасування рішення третейського суду, передбачених частиною третьою статті 51 Закону України "Про третейські суди".
 
48. 4.Суд не обмежений доводами скарги на рішення третейського суду, якщо під час розгляду справи буде встановлено обов'язкові підстави для скасування рішення третейського суду, визначені законом.
 
49. 5.Справа розглядається судом за правилами, встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з особливостями, встановленими цією главою.
 
50. 6.За наслідками розгляду скарги на рішення третейського суду суд має право:
 
51. 1)постановити ухвалу про відмову у задоволенні скарги і залишення рішення без змін;
 
52. 2)постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення третейського суду.
 
53. 7.Ухвала суду про скасування рішення третейського суду або про відмову в його скасуванні може бути оскаржена учасниками третейського розгляду у порядку, визначеному цим Кодексом.
 
54. Стаття 401-7. Зміст ухвали суду
 
55. 1. Ухвала суду складається з:
 
56. 1)вступної частини із зазначенням:
 
57. часу і місця її постановлення;
 
58. найменування суду;
 
59. прізвища та ініціалів головуючого судді;
 
60. прізвища та ініціалів секретаря судового засідання;
 
61. повних імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;
 
62. предмет оскарження;
 
63. 2)описової частини із зазначенням:
 
64. короткого змісту скарги і рішення третейського суду;
 
65. узагальнених доводів особи, яка подала скаргу;
 
66. узагальнених доводів та заперечень інших осіб, які беруть участь у справі;
 
67. 3)мотивувальної частини із зазначенням мотивів, з яких суд дійшов висновків, і закону, яким керувався суд, постановляючи ухвалу;
 
68. 4)резолютивної частини із зазначенням:
 
69. висновку суду;
 
70. розподілу судових витрат;
 
71. строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
 
72. Глава 2. Видача виконавчих листів за рішеннями третейських судів
 
73. Стаття 401-8. Право на звернення до суду про видачу виконавчого листа
 
74. 1.Особа, на користь якої прийнято рішення третейського суду, має право звернутись із заявою про видачу виконавчого листа до місцевого суду за місцем розгляду справи третейським судом.
 
75. 2.Заява про видачу виконавчого листа може бути подана протягом трьох років з дня прийняття рішення третейським судом.
 
76. Стаття 401-9. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа
 
77. 1. Заява про видачу виконавчого листа подається в письмовій формі і повинна містити в собі:
 
78. 1)найменування суду, до якого подається заява;
 
79. 2)найменування і персональний склад третейського суду, який виніс рішення, за яким має бути виданий виконавчий лист;
 
80. 3)імена (найменування) учасників третейського розгляду, їх місце проживання (місце знаходження);
 
81. 4)місце і дату прийняття рішення третейським судом;
 
82. 5)вимогу про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду);
 
83. 2.Заява про видачу виконавчого листа підписується особою, яка її подає. До скарги, поданої представником, повинна бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника.
 
84. 3.До заяви про видачу виконавчого листа додаються:
 
85. 1)оригінал рішення третейського суду або його копія, яка засвідчена у встановленому порядку;
 
86. 2)оригінал третейської угоди або її копія, засвідчена у встановленому порядку;
 
87. 3)документи, що підтверджують сплату судового збору та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.
 
88. 5.До заяви, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених цією статтею, застосовуються положення статті 121 цього Кодексу.
 
89. 6.Про прийняття заяви до розгляду або повернення заяви суддя постановляє ухвалу. Ухвалу судді про повернення заяви може бути оскаржено в апеляційному порядку.
 
90. 7.У разі прийняття заяви до розгляду суд витребовує справу з постійно діючого третейського суду, в якому вона зберігається. Справа повинна бути направлена до суду протягом п'яти днів від дня надходження вимоги.
 
91. Стаття 401-10. Розгляд заяви про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду
 
92. 1.Заява про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду підлягає розгляду судом протягом одного місяця з дня її надходження до суду.
 
93. 2.Заява про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду розглядається суддею одноособове в судовому засіданні з викликом сторін і заінтересованих осіб, їхня неявка не є перешкодою для вирішення питання про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду.
 
94. 3.При розгляді заяви про видачу виконавчого листа в судовому засіданні суд встановлює наявність чи відсутність підстав для видачі виконавчого листа, встановлених статтею 401-11 цього Кодексу.
 
95. 4.Якщо до суду надійшла заява про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду, а в його провадженні чи в провадженні іншого суду є заява про оскарження і скасування цього рішення третейського суду, суд на підставі п. 4 частини першої статті 201 цього Кодексу зупиняє провадження по заяві про видачу виконавчого листа до набрання законної сили рішенням компетентного суду, яким було відмовлено в задоволенні заяви про скасування оскарженого рішення третейського суду.
 
96. 5.За результатами розгляду заяви про видачу виконавчого листа за рішенням третейського суду суд має право:
 
97. 1)постановити ухвалу про відмову у задоволенні заяви про видачу виконавчого листа;
 
98. 2)постановити ухвалу про видачу виконавчого листа.
 
99. 6. Ухвала постановляється у письмовій формі і в ній повинно бути зазначено:
 
100. 1)найменування і склад третейського суду, який прийняв рішення;
 
101. 2)ім'я або найменування сторін третейського спору;
 
102. 3)дані про рішення третейського суду, за яким заявник просить видати
 
103. 4)виконавчий лист;
 
104. 5)вказівку про видачу виконавчого листа або про відмову у його видачі.
 
105. 7.Ухвала про відмову у видачі виконавчого листа за рішенням третейського суду не перешкоджає сторонам звернутися до компетентного суду за вирішенням спору у загальному порядку.
 
106. Стаття 401-11. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа за рішенням третейського суду
 
107. 1. Суд відмовляє у видачі виконавчого листа за рішенням третейського суду, якщо ним при розгляді заяви було встановлено, що:
 
108. 1)на день прийняття рішення за заявою про видачу виконавчого документа рішення третейського суду скасовано;
 
109. 2)справа, по якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;
 
110. 3)пропущено строк, встановлений для звернення за видачею виконавчого документа, а причини його пропуску не визнані судом поважними;
 
111. 4)рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;
 
112. 5)третейська угода визнана недійсною;
 
113. 6)склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам Закону України "Про третейські суди";
 
114. 7)рішення третейського суду містить способи захисту прав та охоронюваних інтересів, які не передбачені законами України;
 
115. 8)постійно діючий третейський суд не надав на вимогу суду відповідну справу;
 
116. 9)третейський суд вирішив питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у справі.
 
117. ІІ. У частині четвертій статті 51 Закону України "Про третейські суди" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 35, ст.412)слова "Заяву про скасування" замінити словами "Скаргу на".
 
118. ІІІ. Прикінцеві положення.
 
119. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.