Кількість абзаців - 140 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо оскарження рішення третейського суду та отримання виконавчого листа (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (щодо оскарження рішення третейського суду та отримання виконавчого листа)
 
3.

 
4.

 
5. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
6. І. Доповнити Господарський процесуальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, №6, ст. 56) Розділом ХVІ такого змісту:
 
7. "Розділ ХVІ. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ І ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧОГО ЛИСТА ЗА РІШЕННЯМ ТРЕТЕЙСЬКОГО СУДУ
 
8. Глава 1. Оскарження рішень третейських судів
 
9. Стаття 126. Процесуальний порядок розгляду справ про скасування рішення третейського суду (далі – третейське рішення).
 
10. Справи про скасування третейського рішення розглядаються господарським судом за правилами цього Кодексу за винятками і доповненнями, зазначеними у цій главі.
 
11. Стаття 127. Підсудність справ про скасування третейського рішення
 
12. 1. Сторона у спорі, який вирішено або вирішується третейським судом, звертається із заявою про скасування третейського рішення до місцевого господарського суду за місцезнаходженням третейського суду, який ухвалив рішення зі спору.
 
13. 2. Заяву мають право подати також особи, яких не було залучено третейським судом до участі в розгляді спору, якщо третейське рішення стосується або визначає їх права та обов’язки.
 
14. Стаття 128. Строк для звернення із заявою
 
15. Заява про скасування третейського рішення подається протягом трьох місяців з дня прийняття такого третейського рішення.
 
16. Стаття 129. Форма і зміст заяви
 
17. 1. Заява про скасування третейського рішення подається в письмовій формі у строк, встановлений частиною четвертою статті 51 Закону України "Про третейські суди".
 
18. 2. Заява підписується фізичною особою або повноважною посадовою особою юридичної особи, що мають статус суб’єкта господарювання або його представником.
 
19. 3. Заява повинна містити:
 
20. 1) найменування господарського суду, до якого воно подається;
 
21. 2) найменування третейського суду, який ухвалив рішення зі спору, його поштову адресу;
 
22. 3) найменування або прізвище, ім’я та по батькові особи, яка подала заяву, її поштову адресу, номери рахунків у банківських установах;
 
23. 4) відомості про третейське рішення (номер, дата, сторони, предмет і причини спору, зміст резолютивної частини), щодо якого подано заяву про скасування;
 
24. 5) відомості про невідповідність третейського рішення вимогам законодавства та/або визначеній третейською угодою сторін компетенції третейського суду щодо розгляду спору з посиланням на визначені у законодавстві підстави для скасування цього рішення;
 
25. 6) вимога про скасування третейського рішення;
 
26. 7) перелік документів, що додаються до заяви.
 
27. У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду питання про касування третейського рішення.
 
28. Стаття 130. Документи, що додаються до заяви
 
29. До заяви додаються:
 
30. 1) оригінал або належним чином завірена копія третейського рішення, щодо якого подано заяву про його скасування;
 
31. 2) оригінал або належним чином завірена копія третейської угоди сторін спору;
 
32. 3) документи, що підтверджують надіслання копії заяви іншій стороні (сторонам) у спорі;
 
33. 4) документи, що підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;
 
34. 5) інші документи, якщо вони мають значення для розгляду питання про скасування третейського рішення.
 
35. Стаття 131. Відмова у прийнятті заяви
 
36. 1. Суд відмовляє у прийнятті заяви, якщо:
 
37. 1) у заяві міститься вимога про скасування третейського рішення зі спору, що не передбачений статтею 12 цього Кодексу;
 
38. 2) законодавство України про статус та компетенцію третейського суду не передбачає підстави для скасування третейського рішення, щодо якого подано заяву;
 
39. 3) у провадженні господарського суду є справа про скасування того ж третейського рішення з тих же підстав.
 
40. 2. Про відмову у прийнятті заяви постановляється ухвала, яка надсилається сторонам у спорі, що вирішений або розглядається третейським судом. Ухвала про відмову у прийнятті заяви постановляється не пізніше п’яти робочих днів з дня її надходження.
 
41. 3. До ухвали про відмову у прийнятті заяви, що надсилається стороні, додаються документи, що були додані до цієї заяви.
 
42. 4. Ухвалу про відмову у прийнятті заяви може бути оскаржено. У разі скасування цієї ухвали заява вважається поданою у день первісного звернення до господарського суду.
 
43. Стаття 132. Повернення заяви
 
44. 1. Суд повертає заяву і додані до неї документи, якщо заяву:
 
45. 1) подано з порушенням вимог статей 127 - 130 цього Кодексу;
 
46. 2) підписано особою, яка не має права її підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено;
 
47. 3) відкликано до винесення ухвали про її прийняття та порушення провадження у справі.
 
48. Ухвала про повернення заяви постановляється не пізніше п’яти робочих днів з дня її надходження.
 
49. Ухвалу про повернення заяви може бути оскаржено. У разі скасування цієї ухвали заява вважається поданою в день первісного звернення до господарського суду.
 
50. Повернення заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення допущених порушень.
 
51. Стаття 133. Прийняття заяви і відкриття провадження у справі
 
52. Стаття 133. Прийняття заяви і відкриття провадження у справі
 
53. 1. Питання про прийняття заяви і відкриття провадження у справі вирішується судом не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження заяви. Якщо заяву подано до господарського суду з додержанням вимог статей 127 - 130 цього Кодексу, про її прийняття і відкриття провадження у справі постановляється ухвала, в якій зазначається про призначення справи до розгляду в судовому засіданні, про час і місце його проведення.
 
54. 2. Ухвала про прийняття заяви і відкриття провадження у справі надсилається особі, що подала заяву, та іншим сторонам спору.
 
55. 3. На прохання особи, що подала заяву, або за своєю ініціативою господарський суд вправі зупинити виконання третейського рішення до ухвалення господарським судом рішення.
 
56. Про зупинення виконання третейського рішення постановляється ухвала або про це зазначається в ухвалі про порушення провадження у справі.
 
57. Стаття 134. Строк розгляду заяви
 
58. Господарський суд повинен розглянути заяву протягом одного місяця від дня його отримання.
 
59. Стаття 135. Порядок розгляду заяви
 
60. 1. Розгляд заяви про скасування третейського рішення здійснюється господарським судом згідно з правилами цього Кодексу з урахуванням особливостей, передбачених цією главою.
 
61. 2. Господарський суд розглядає заяву за участю особи, що його подала, та інших сторін спору.
 
62. Неявка цієї особи та (або) сторін чи їх представників у судове засідання не є перешкодою для розгляду заяви.
 
63. 3. У судовому розгляді господарський суд залежно від виду третейського рішення з’ясовує компетенцію третейського суду на розгляд спору між сторонами відповідно до укладеної між ними третейської угоди або перевіряє відповідність заяви підставам для скасування третейського рішення, що визначені у законодавстві.
 
64. 4. Господарський суд розглядає питання про скасування третейського рішення лише з підстав, викладених у заяві.
 
65. Стаття 136. Рішення за результатами розгляду заяви про скасування третейського рішення
 
66. 1. За результатами розгляду заяви господарський суд ухвалює рішення, зміст якого повинен відповідати вимогам статті 84 цього Кодексу з урахуванням особливостей цієї глави.
 
67. 2. У разі встановлення невідповідності третейського рішення умовам третейської угоди сторін спору про компетенцію третейського суду щодо розгляду даного спору або визначених законодавством підстав для скасування третейського рішення, зазначених у заяві, господарський суд ухвалює рішення про скасування третейського рішення.
 
68. 3. У резолютивній частині судового рішення про скасування третейського рішення господарський суд зазначає про скасування третейського рішення з даними, що його ідентифікують (найменування третейського суду, що його ухвалив, дату його ухвалення, сторони спору, предмет вимоги та резолюцію щодо цієї вимоги).
 
69. 4. Господарський суд ухвалює рішення про відмову у задоволенні заяви про скасування третейського рішення, якщо воно відповідає компетенції третейського суду, визначеній третейською угодою сторін спору, або у разі відсутності визначених законодавством підстав для його скасування.
 
70. Стаття 137. Припинення провадження у справі
 
71. 1. Господарський суд припиняє провадження у справі про скасування третейського рішення за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 131 цього Кодексу.
 
72. 2. У разі припинення провадження у справі повторне звернення до господарського суду із клопотанням про скасування третейського рішення з тих же підстав не допускається.
 
73. 3. Про припинення провадження у справі постановляється ухвала, в якій має бути вирішено питання про повернення особі, яка подала заяву, державного мита з державного бюджету.
 
74. 4. Ухвалу про припинення провадження у справі може бути оскаржено.".
 
75. Глава 2. Провадження у справах про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду
 
76. Стаття 138. Процесуальний порядок розгляду справ про видачу виконавчого документа на примусове виконання третейського рішення
 
77. Справи про видачу виконавчого документа на примусове виконання третейського рішення (далі – справа про видачу виконавчого документа) розглядаються господарським судом за правилами цього Кодексу за винятками і доповненнями, зазначеними у цій главі.
 
78. Стаття 139. Підсудність справ про видачу виконавчого документа
 
79. Сторона у спорі, на користь якої прийнято третейське рішення, звертається із заявою про видачу виконавчого документа до місцевого господарського суду за місцезнаходженням боржника - сторони третейського розгляду.
 
80. Стаття 140. Форма і міст заяви
 
81. 1. Заява про видачу виконавчого документа подається у письмовій формі у строк, передбачений частиною першою статті 56 Закону України "Про третейські суди".
 
82. 2. Заява підписується фізичною особою або повноважною посадовою особою юридичної особи, на користь якої прийнято третейське рішення, або її представником.
 
83. 3. Заява повинна містити:
 
84. 1) найменування господарського суду, до якого вона подається;
 
85. 2) найменування та склад третейського суду, який ухвалив рішення зі спору, його поштову адресу;
 
86. 3) найменування або прізвище, ім’я та по батькові осіб - сторін третейського розгляду, їх поштові адреси, номери рахунків у банківських установах;
 
87. 4) відомості про третейське рішення , щодо якого подано заяву: номер, дата, предмет і причини спору, зміст резолютивної частини;
 
88. 5) мотивовані вимоги заявника із зазначенням про закінчення строку добровільного виконання третейське рішення, якщо такий строк у рішенні встановлено;
 
89. 6) перелік документів, що додаються до заяви.
 
90. У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони мають значення для розгляду питання про скасування третейського рішення.
 
91. Стаття 141. Документи, що додаються до заяви
 
92. До заяви додаються:
 
93. 1 оригінал або належним чином завірена копія третейського рішення, щодо якого подано заяву про видачу виконавчого документа;
 
94. 2) оригінал або належним чином завірена копія третейської угоди сторін спору;
 
95. 3) документи, що підтверджують надіслання копії заяви іншій стороні (сторонам) у спорі;
 
96. 4) документи, що підтверджують сплату державного мита у встановлених порядку і розмірі;
 
97. 5) інші документи, якщо вони мають значення для розгляду питання про видачу виконавчого документа.
 
98. Стаття 142. Відмова у прийнятті заяви
 
99. 1. Суд відмовляє у прийнятті заяви, якщо:
 
100. 1) у заяві міститься вимога про видачу виконавчого документа щодо третейського рішення зі спору, що не передбачений частиною першою статті 12 цього Кодексу;
 
101. 2) у провадженні господарського суду є справа про видачу виконавчого документа;
 
102. 3) заяву подано з порушенням строку, передбаченого частиною першою статті 56 Закону України "Про третейські суди".
 
103. 2. Про відмову у прийнятті заяви виноситься ухвала, яка надсилається сторонам у спорі, що вирішений третейським судом. Ухвала про відмову у прийнятті заяви виноситься не пізніше п’яти робочих днів з дня її надходження.
 
104. 3. До ухвали про відмову у прийнятті заяви, що надсилається стороні, додаються документи, що були додані до заяви.
 
105. 4. Ухвалу про відмову у прийнятті заяви може бути оскаржено. У разі скасування цієї ухвали заява вважається поданою в день первісного звернення до господарського суду.
 
106. Стаття 143. Повернення заяви
 
107. 1. Суд повертає заяву і додані до неї документи, якщо заяву:
 
108. 1) подано з порушенням вимог статей 139 - 141 цього Кодексу;
 
109. 2) підписано особою, яка не має права його підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено;
 
110. 3) відкликано до постановлення ухвали про її прийняття та відкриття провадження у справі.
 
111. Ухвала про повернення заяви постановляється не пізніше п’яти робочих днів з дня її надходження.
 
112. Ухвалу про повернення заяви може бути оскаржено. У разі скасування цієї ухвали заява вважається поданою в день первісного звернення до господарського суду.
 
113. Повернення заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення допущених порушень.
 
114. Стаття 144. Прийняття заяви і відкриття провадження у справі
 
115. 1. Питання про прийняття заяви і відкриття провадження у справі вирішується судом не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження заяви. Якщо заяву подано до господарського суду з додержанням вимог статей 139 - 141 цього Кодексу, про її прийняття і відкриття провадження у справі постановляється ухвала, в якій зазначається про призначення справи до розгляду у судовому засіданні, про час і місце його проведення.
 
116. 2. Ухвала про прийняття заяви і відкриття провадження у справі надсилається особі, що подала заяву, та іншим сторонам спору.
 
117. Стаття 145. Строк розгляду заяви
 
118. Господарський суд повинен розглянути заяву у строки, передбачені частинами першою і другою статті 56 Закону України "Про третейські суди".
 
119. Стаття 146. Порядок розгляду заяви
 
120. 1. Розгляд заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання третейського рішення здійснюється господарським судом згідно з правилами цього Кодексу з урахуванням особливостей, передбачених цією главою.
 
121. 2. Господарський суд розглядає заяву за участю особи, що її подала, та інших сторін спору.
 
122. Неявка цієї особи та (або) сторін чи їх представників у судове засідання не є перешкодою для розгляду заяви.
 
123. 3. У судовому розгляді господарський суд залежно від виду третейського рішення з’ясовує компетенцію третейського суду на розгляд спору між сторонами відповідно до укладеної між ними третейської угоди або перевіряє відповідність заяви підставам відмови у видачі виконавчого документа, визначених Законом України "Про третейські суди".
 
124. Стаття 147. Судове рішення за результатами розгляду заяви
 
125. 1. За результатами розгляду заяви господарський суд постановляє ухвалу, зміст якої повинен відповідати вимогам статті 86 цього Кодексу з урахуванням особливостей цієї глави розділу.
 
126. 2. Господарський суд відмовляє в задоволенні заяви про видачу виконавчого документа з підстав, передбачених частиною шостою статті 56 Закону України "Про третейські суди".
 
127. 3. Ухвала про видачу виконавчого документа повинна містити:
 
128. 1)найменування і склад третейського суду;
 
129. 2)найменування заявника;
 
130. 3)найменування сторін спору, що вирішувався третейським судом;
 
131. 4) стислий виклад суті спору, що вирішувався третейським судом, і відомості про резолютивну частину рішення третейського суду;
 
132. 5) мотиви винесення ухвали з посиланням на статтю 56 Закону України "Про третейську суди";
 
133. 6) висновок про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду або відмову у задоволенні заяви.
 
134. Стаття 148. Припинення провадження у справі
 
135. 1. Господарський суд припиняє провадження у справі про видачу виконавчого документа за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 131 цього Кодексу.
 
136. 2. У разі припинення провадження у справі повторне звернення до господарського суду із заявою про видачу виконавчого документа з тих же підстав не допускається.
 
137. 3. Про припинення провадження у справі постановляється ухвала, в якій має бути вирішено питання про повернення особі, яка подала клопотання, державного мита з державного бюджету.
 
138. 4. Ухвалу про припинення провадження у справі може бути оскаржено в апеляційному порядку у строк, передбачений частиною восьмою статті 56 Закону України "Про третейські суди".".
 
139. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.