Кількість абзаців - 23 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" (щодо удосконалення законодавства з питань електроенергетики в частині встановлення та розмежування відповідальності суб'єктів) (Повторне друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України
 
3. «Про електроенергетику»
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. 1. Внести до Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1; 2000 р., № 38, ст. 321; 2003 р., № 52, ст. 378; 2004 р., № 15, ст. 210; 2005 р., № 4, ст. 103, № 33, ст. 428; 2007 р., № 33, ст. 440; із змінами, внесеними Законом України від 25 вересня 2008 року № 601 - ІV) такі зміни:
 
6. 1) доповнити статтю 1 абзацом такого змісту:
 
7. «електроустановка - комплекс взаємопов’язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії.»;
 
8. 2) у статті 24:
 
9. у частині десятій слова «користування електричною енергією» замінити словами «постачання електричної енергії «;
 
10. частину одинадцяту викласти у такій редакції:
 
11. «У разі відпуску електричної енергії, параметри якості якої з вини енергопостачальника виходять за межі показників, що зазначені у договорі на постачання електричної енергії, енергопостачальник несе відповідальність у вигляді штрафу у розмірі двадцяти п’яти відсотків вартості такої електроенергії.»;
 
12. доповнити статтю після частини одинадцятої новою частиною такого змісту:
 
13. «Енергопостачальник не несе відповідальності перед споживачем електричної енергії у разі переривання постачання електричної енергії, якщо на момент настання події схема живлення споживача електроенергії з вини споживача не відповідала вимогам нормативно-технічних документів.».
 
14. У зв’язку з цим частини дванадцяту і тринадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою і чотирнадцятою;
 
15. 3) доповнити Закон статтею 24-1 такого змісту:
 
16. «Стаття 24-1. Відповідальність суб’єктів електроенергетики при виробництві, передачі та постачанні електричної енергії
 
17. Відповідальність за збитки, завдані внаслідок переривання процесу виробництва, передачі та постачання електричної енергії та/або внаслідок виробництва, передачі та постачання електричної енергії, параметри якості якої виходять за межі показників, що визначені державними стандартами України, несе той суб’єкт електроенергетики, з вини і в мережах якого сталися події, що призвели до таких збитків.
 
18. Порядок відшкодування збитків, завданих унаслідок переривання процесу виробництва, передачі та постачання електроенергії та/або внаслідок виробництва, передачі та постачання електроенергії, параметри якості якої виходять за межі показників, що визначені державними стандартами України, встановлюється у відповідних договорах між суб’єктами електроенергетики, що здійснюють виробництво, передачу та постачання електроенергії.»;
 
19. 4) доповнити статтю 26 після частини четвертої новою частиною такого змісту:
 
20. «Споживач електричної енергії несе відповідальність за шкоду, заподіяну енергопостачальнику внаслідок невідповідності технічного стану електроустановок споживача та/або схеми живлення споживача вимогам нормативно-технічних документів, згідно з умовами договору.».
 
21. У зв’язку з цим частини п’яту-дев’яту вважати відповідно частинами шостою-десятою.
 
22. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.