Кількість абзаців - 89 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих
 
3. актів України щодо запровадження принципу
 
4. державної реєстрації юридичних осіб
 
5. на підставі модельного статуту
 
6. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
7. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
8. 1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144):
 
9. 1) статтю 56 доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:
 
10. “4. Суб’єкт господарювання може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, який не є установчим документом.
 
11. 5. Засновники (учасники) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, можуть у встановленому законом порядку затвердити статут, який є установчим документом, та провадити діяльність на його підставі.”;
 
12. 2) частину третю статті 62 після слів “діє на основі статуту” доповнити словами “або модельного статуту”;
 
13. 3) частину першу статті 63 доповнити абзацом такого змісту:
 
14. “Підприємства відповідного виду можуть діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, який не є установчим документом.”;
 
15. 4) у частині другій статті 64 слова “або іншими установчими документами” замінити словами “, іншими установчими документами або модельним статутом”;
 
16. 5) у статті 74:
 
17. частину першу після слів “діє на основі статуту” доповнити словами “або модельного статуту”;
 
18. частину четверту після слів “передбачений статутом” доповнити словами “або модельним статутом”;
 
19. 6) частину третю статті 76 після слів “зазначеному в статуті” доповнити словами “або модельному статуті”;
 
20. 7) статтю 82 доповнити частиною десятою такого змісту:
 
21. “10. Господарське товариство може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, який не є установчим документом.
 
22. Якщо господарське товариство створюється та діє на підставі модельного статуту, в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту.”;
 
23. 8) статтю 113 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
24. “3. Приватне підприємство може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, який не є установчим документом.”.
 
25. 2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356):
 
26. 1) в абзаці другому частини другої статті 81:
 
27. доповнити абзац після слів “цього Кодексу” словами “, крім випадків створення юридичних осіб на підставі модельного статуту”;
 
28. доповнити абзац реченням такого змісту: “Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України. уМодельний статут затверджується для кожної організаційно-правової форми юридичної особи.”;
 
29. 2) частину першу статті 87 доповнити абзацами такого змісту:
 
30. “Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, який не є установчим документом.
 
31. Засновники (учасники) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, можуть у встановленому законом порядку затвердити статут, який є установчим документом, та провадити діяльність на його підставі.”;
 
32. 3) у статті 92:
 
33. у частині першій:
 
34. абзац перший після слів “установчих документів” доповнити словами “, модельного статуту”;
 
35. абзац другий після слів “установчими документами” доповнити словами “, модельним статутом”;
 
36. абзац перший частини третьої після слів “установчих документів” доповнити словами “, модельного статуту”;
 
37. у частині четвертій слова “чи установчих документів” замінити словами “, установчих документів або модельного статуту”;
 
38. 4) частину третю статті 96 після слів “установчими документами” доповнити словами “, модельним статутом”;
 
39. 5) частину четверту статті 99 після слів “установчих документів” доповнити словами “, модельного статуту”;
 
40. 6) частину третю статті 100 після слів “установчими документами” доповнити словами “, модельним статутом”;
 
41. 7) частину першу статті 106 після слів “установчими документами” доповнити словами “або модельним статутом”;
 
42. 8) пункт 1 частини першої та абзац другий частини другої статті 110 після слів “установчими документами” доповнити словами “або модельним статутом”.
 
43. 3. У статті 4 Закону України “Про господарські товариства” (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 49, ст. 682; 1995 р., № 14, ст. 90; 2007 р., № 33, ст. 440):
 
44. перше речення частини першої після слів “на підставі статуту” доповнити словами “або модельного статуту”;
 
45. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
46. “Господарське товариство може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, який не є установчим документом.
 
47. Якщо господарське товариство створюється та діє на підставі модельного статуту, в рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначаються відомості про вид товариства, його найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту.”.
 
48. 4. У Законі України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
 
49. № 31—32, ст. 263; 2005 р., № 16, ст. 257; 2006 р., № 26, ст. 210, № 27, ст. 234, № 37, ст. 310; 2009 р., № 19, ст. 263; 2010 р., № 8, ст. 51, № 29, ст. 392; із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 року
 
50. № 2756-VІ):
 
51. 1) частину першу статті 1 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
52. “модельний статут — нормативно-правовий акт, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов’язки та відносини, які пов’язані із створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних юридичних осіб. Модельний статут не є установчим документом;”.
 
53. У зв’язку з цим абзаци сьомий — одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим — дванадцятим;
 
54. 2) частину сьому статті 9 доповнити абзацом такого змісту:
 
55. “Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку із зміною найменування юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, здійснюється під час внесення змін до відомостей про таку особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, у порядку, встановленому частиною другою статті 19 цього Закону.”;
 
56. 3) частину другу статті 17 після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
57. “дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту;”.
 
58. У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий — сорок другий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим — сорок третім;
 
59. 4) у статті 19:
 
60. частину другу доповнити абзацами такого змісту:
 
61. “Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв’язку із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення змін до складу засновників (учасників) та один з таких документів:
 
62. копію рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірену в установленому порядку;
 
63. нотаріально засвідчену копію заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників);
 
64. нотаріально засвідчену копію документа про перехід чи передання частки учасника у статутному (складеному) капіталі господарського товариства;
 
65. нотаріально посвідчений договір про такий перехід чи передання;
 
66. рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи;
 
67. нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи;
 
68. відповідну довідку органу реєстрації актів громадянського стану чи судове рішення про оголошення громадянина померлим.
 
69. Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв’язку із зміною місцезнаходження та/або найменування юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про внесення таких змін та свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.”;
 
70. частину десяту доповнити абзацом такого змісту:
 
71. “Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, вносяться у зв’язку із зміною місцезнаходження юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, державний реєстратор повинен видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) заявнику нове свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та замінене свідоцтво з відміткою про видачу нового.”;
 
72. частину одинадцяту доповнити абзацом такого змісту:
 
73. “У разі коли юридична особа, засновниками (учасниками) якої затверджено статут, прийняла рішення продовжувати свою діяльність на підставі модельного статуту, зазначена особа подає державному реєстратору реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу для проставлення відповідної відмітки та примірник оригіналу статуту для проставлення штампу про те, що юридична особа з відповідної дати провадить діяльність на підставі модельного статуту. Такий штамп проставляється державним реєстратором також на примірнику оригіналу статуту даної юридичної особи, що зберігається у реєстраційній справі";
 
74. 5) частину першу статті 24 доповнити абзацом такого змісту:
 
75. “У разі утворення юридичної особи на підставі модельного статуту в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи проставляється відмітка про те, що державному реєстратору такий статут не подається.”;
 
76. 6) у статті 36:
 
77. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
78. “У разі коли юридична особа утворена та діяла на підставі модельного статуту, такий статут державному реєстратору не подається.”;
 
79. у частині одинадцятій:
 
80. перше речення після слів “установчих документів” доповнити словами “ (крім випадку, коли юридична особа утворена та діяла на підставі модельного статуту)”;
 
81. друге речення після слів “у реєстраційній справі” доповнити словами “ (крім випадку, коли юридична особа утворена та діяла на підставі модельного статуту)”;
 
82. 7) частину першу статті 37 доповнити абзацом такого змісту:
 
83. “У разі коли юридична особа утворена та діяла на підставі модельного статуту, такий статут державному реєстратору не подається.”.
 
84. 5. Частину третю статті 9 Закону України “Про акціонерні товариства” (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50—51, ст. 384) доповнити абзацом такого змісту:
 
85. “Акціонерне товариство може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, який не є установчим документом.”.
 
86. ІІ. Цей Закон набирає чинності через три місяці після його опублікування.
 
87. Голова
 
88. Верховної Ради України