Кількість абзаців - 48 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсайдерської інформації (Повторне друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсайдерської інформації
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. Абзац перший статті 163-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти в такій редакції:
 
5. «Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації, а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, —».
 
6. 2. У статті 232-1 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25—26, ст. 131):
 
7. 1) у частині першій:
абзац перший викласти в такій редакції:
«1. Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації, а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку у значному розмірі, або уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами значних збитків, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб,—»;
абзац другий після слів «обмеженням волі на строк до трьох років,» доповнити словами «або позбавленням волі на той самий строк»;
 
8. 2) у частині другій:
абзац перший після слова «повторно» доповнити словами «або за попередньою змовою групою осіб»;
 
9. абзац другий після слів «обмеженням волі на строк від двох до п’яти років,» доповнити словами «або позбавленням волі на той самий строк»;
 
10. 3) доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
«3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою, —
 
11. караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.»;
 
12. 4) пункт 1 примітки викласти в такій редакції:
 
13. «1. Значним розміром (значним збитком, значною шкодою) у цій статті вважається розмір (збиток, шкода), який в п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.».
 
14. 3. Абзац перший пункту 12 частини першої статті 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2009 р., № 23, ст. 278; 2010 р., № 29, ст. 392) викласти в такій редакції:
«12) умисне незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інсайдерської інформації, а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, — «.
 
15. 4. У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268):
 
16. 1) у назві статті 39 слово «емітентами» виключити;
 
17. 2) статтю 44 викласти в такій редакції:
 
18. «Стаття 44. Інсайдерська інформація
 
19. 1. Інсайдерська інформація — неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери та похідні (деривативи) або правочини щодо них, оприлюднення якої може істотно вплинути на вартість цінних паперів та похідних (деривативів).
 
20. Перелік відомостей, що належать до інсайдерської інформації, визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
21. 2. Оприлюднення інсайдерської інформації здійснюється учасником фондового ринку в установленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом:
 
22. опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 
23. розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
 
24. Інформація не вважається інсайдерською з моменту її оприлюднення відповідно до зазначених вимог.
 
25. Після оприлюднення така інформація подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому Комісією порядку.
 
26. 3. Інсайдери – особи, які володіють інсайдерською інформацією у зв’язку з тим, що вони є:
 
27. 1) власниками акцій емітента або часток (паїв) у статутному капіталі емітента;
 
28. 2) посадовими особами емітента, у тому числі ті, що були посадовими особами емітента на момент ознайомлення з інсайдерською інформацією;
 
29. 3) особами, які мають доступ до зазначеної інформації у зв’язку з виконанням трудових (службових) обов’язків або договірних зобов’язань незалежно від відносин з емітентом, зокрема:
 
30. юридичними особами, які перебувають з емітентом у договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;
 
31. фізичними особами, які перебувають з емітентом або юридичними чи фізичними особами, пов’язаними з емітентом договірними відносинами або відносинами контролю, у трудових чи договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;
 
32. державними службовцями;
 
33. 4) особами, які ознайомилися з інсайдерською інформацією неправомірним шляхом.
 
34. 4. Учасники фондового ринку зобов’язані вести облік осіб, яким надано доступ до інсайдерської інформації, шляхом формування бази даних про інсайдерів, які на законних підставах отримали доступ до інсайдерської інформації.
 
35. Особи мають право ознайомлюватися з інсайдерською інформацією відповідно до їх повноважень після внесення відомостей про них до бази даних.
 
36. У базі даних зазначаються:
 
37. особисті дані про інсайдера (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, місце проживання);
 
38. дата ознайомлення з інсайдерською інформацією;
 
39. інформація, яка відома інсайдеру.
 
40. Факт внесення відомостей про інсайдера до бази даних засвідчується його особистим підписом.
 
41. Особистий підпис інсайдера є підтвердженням того, що він попереджений про обмеження щодо використання інсайдерської інформації та про відповідальність за порушення такого обмеження.
 
42. 5. Особи, зазначені у пунктах 1–3 частини третьої цієї статті, набувають статусу інсайдера після внесення відомостей про них до бази даних про інсайдерів.
 
43. Особам, які ознайомилися з інсайдерською інформацією неправомірним шляхом, забороняється використовувати таку інформацію.
 
44. Учасники фондового ринку зобов’язані надавати інформацію з бази даних про інсайдерів на письмовий запит Державної комісії з цінних паперів та фондового у встановленому нею порядку.»;
 
45. 3) у статті 45:
 
46. абзаци другий і четвертий частини першої після слів «цінних паперів» доповнити словами «та похідних (деривативів)»;
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Професійні учасники ринку цінних паперів повинні повідомити Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про операції з цінними паперами та похідними (деривативами) у разі, коли існує підозра в тому, що під час здійснення таких операцій використовується або може бути використана інсайдерська інформація.».
 
47. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.