Кількість абзаців - 52 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 1997 р., N4, ст. 20; 1998 р., № 11 - 12, ст. 50; 2000 р., № 30, ст. 236; 2003 р., № 37, ст. 307; 2004 р., № 19, ст. 257; 2005 р., № 27, ст. 362; 2006 р., № 49, ст. 486; 2010 р., №1, ст. 3):
 
6. 1) у частині першій статті 1:
 
7. абзац двадцять третій викласти в такій редакції:
 
8. зона спостереження - територія, що обмежується можливим радіаційним впливом ядерної установки та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, при проектній аварії з найбільш тяжкими наслідками впливу на населення, яке проживає в цій зоні, та вимагає вжиття заходів для ліквідації її наслідків. Розміри та межі зазначеної зони визначаються відповідно до статті 45 цього Закону;
 
9. абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:
 
10. спеціальна соціальна інфраструктура - об'єкти, що розташовані в межах адміністративно-територіальних одиниць (обласних, районних, міських рад монофункціональних міст-супутників), на територію яких поширюються відповідні зони спостереження, та призначені для забезпечення життєдіяльності населення, яке проживає в зоні спостереження, зокрема, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, комунікаційні об'єкти житлово-комунального господарства, мережі постачання електроенергії, газу, тепла, води та водовідведення, будівлі та споруди, призначені для їх обслуговування, автомобільні дороги, системи зв'язку тощо;
 
11. доповнити абзацами двадцять сьомим та двадцять восьмим такого змісту:
 
12. проектна аварія - аварія, для якої проектом визначені вихідні події, кінцеві стани та передбачені системи безпеки, що забезпечують обмеження її радіаційних наслідків, установленими для таких аварій межами;
 
13. санітарно-захисна зона - територія навколо ядерної установки та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, на якій рівень опромінення людей в умовах нормальної експлуатації може перевищувати квоту ліміту дози для населення. У санітарно-захисній зоні забороняється проживання населення, встановлюються обмеження на виробничу діяльність, що не має відношення до ядерної установки або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, та в якій проводиться радіаційний контроль. Особливості режиму, розміри і межі зазначеної зони визначені статтею 45 цього Закону.
 
14. 2) у частині першій статті 12:
 
15. абзац другий викласти в такій редакції:
 
16. створення та підтримання у справному стані об`єктів спеціальної соціальної інфраструктури, у тому числі захисних споруд (призначених для укриття і захисту населення, техніки та майна від дії радіаційного опромінення у випадку радіаційної аварії). Забезпечення засобами індивідуального захисту та препаратами стабільного йоду, відповідно до встановленого порядку та медичних нормативів, в межах отриманих коштів, за переліком та пріоритетами, що встановлюються відповідними органами на території адміністративно-територіальних одиниць, на які покладено реалізацію зазначених заходів, та затвердженими обласними державними адміністраціями;
 
17. абзац третій викласти в такій редакції:
 
18. пільги з оплати за спожиту електричну енергію для населення, яке постійно проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій. Тариф для населення та порядок компенсації збитків енергопостачальних компаній встановлюються органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці відповідно до Закону України «Про електроенергетику»;
 
19. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
20. виконання заходів з поліпшення умов проживання та праці населення, яке мешкає на означених територіях, в межах отриманих коштів за напрямками, передбаченими програмами економічного і соціального розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються органами місцевого самоврядування (обласними, районними, міськими радами монофункціональних міст – супутників), на територію яких поширюються відповідні зони, згідно із законами України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та «Про місцеве самоврядування в Україні».
 
21. 3) статтю 12-1 викласти в такій редакції:
 
22. Фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, здійснюється із спеціального фонду Державного бюджету України за рахунок збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.
 
23. Платниками збору є експлуатуючі організації (оператори) ядерних установок, а також підприємства, які є замовниками будівництва таких установок або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення.
 
24. Об'єктом оподаткування збором є:
 
25. Для експлуатуючих організацій (операторів) ядерних установок:
 
26. обсяг (вартість) реалізованої електричної енергії, що виробляється атомними електростанціями України у податковому (звітному) періоді (без урахування податку на додану вартість), який визначається на підставі актів продажу електричної енергії, складених цим платником та покупцем електричної енергії згідно з договором між членами Оптового ринку електричної енергії України.
 
27. Для експлуатуючих організацій (операторів) ядерних установок та підприємств, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення:
 
28. сума фактично освоєних платниками капітальних інвестицій за податковий (звітний) період згідно з даними бухгалтерського обліку, без урахування податку на додану вартість та суми фінансових витрат, капіталізованих відповідно до вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
 
29. Ставка збору:
 
30. для експлуатуючої організації (оператора) ядерних установок встановлюється у розмірі одного відсотку від обсягу реалізації електроенергії, що виробляється на атомних електростанціях України за відповідний період (без урахування ПДВ);
 
31. для підприємств, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, встановлюється (у відсотках до вартості його будівництва) окремо для кожної установки або об'єкта. Розмір збору, що сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, встановлюється Верховною Радою України у відсотках до вартості будівництва окремо для кожної установки або об'єкта при прийнятті рішення про розміщення, проектування та будівництво такої установки у порядку, встановленому Законом України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення». Зазначені кошти збору враховуються в кошторисі будівництва нових об'єктів та включаються до вартості об’єкту, що будується. Перерахування збору здійснюється пропорційно до фактично освоєних капітальних інвестицій за даними бухгалтерського обліку.
 
32. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.
 
33. Платники самостійно складають розрахунок збору у двох примірниках, один з яких подають щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, до органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника.
 
34. Розрахунки збору подаються платниками збору органам державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
 
35. Засвідчена платником у встановленому порядку копія розрахунку збору подається ним до відповідного органу Державного казначейства України у триденний строк після подання розрахунку збору до органу державної податкової служби.
 
36. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.
 
37. Платники несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків, повну і своєчасну сплату збору відповідно до законодавства.
 
38. Обсяг відрахувань експлуатуючої організації (оператора) на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, враховується при визначенні тарифу на електроенергію.
 
39. 4) частину другу статті 39 викласти в такій редакції:
 
40. Фінансування витрат в цьому разі здійснюється власником, за виключенням витрат для зняття з експлуатації атомних блоків, що фінансуються за рахунок коштів фінансового резерву відповідно до Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки», відповідальність за фінансування витрат в цьому випадку покладається на Міністерство фінансів України.
 
41. 5) у статті 45:
 
42. частину четверту викласти в такій редакції:
 
43. Розміри і межі зазначених зон визначаються у проекті згідно з нормами, правилами і стандартами у сфері використання ядерної енергії. У санітарно-захисній зоні і зоні спостереження повинен здійснюватися контроль за радіаційним станом.
 
44. частину сьому викласти в такій редакції:
 
45. Населення, яке постійно проживає на території зони спостереження підприємств з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, має право на соціально-економічну компенсацію ризику від діяльності таких підприємств, ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, відповідно до законодавства України.
 
46. 2. У Законі України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №51, ст.555; 2009 р., N 51, ст.759) доповнити частину першу статті 4 абзацом п’ятим такого змісту:
 
47. Розмір ставки збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, що встановлюється у відсотках до вартості його будівництва та сплачується підприємствами, які є замовниками будівництва нових ядерних установок або об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення, відповідно до вимог Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».
 
48. ІІ. Прикінцеві положення:
 
49. 1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
 
50. 2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
51. 3. Державній податковій службі України у місячний термін розробити та затвердити форму розрахунку збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.