Кількість абзаців - 83 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155, № 48, ст. 526; 2005 р., № 2, ст. 34, № 7-8, ст. 162, № 17-19, ст. 267; 2006 р., № 14, ст. 116, № 18, ст. 155, № 22, ст. 186, ст. 188, № 30, ст. 258; 2007 р., № 13, ст. 132, № 14, ст. 167; 2010 р., № 10, ст. 105):
 
6. 1) у частині шостій статті 10 слова "отримали ліцензію на здійснення діяльності у сфері" замінити словами "внесені до реєстру операторів, провайдерів";
 
7. 2) частину першу статті 18 доповнити пунктами такого змісту:
 
8. "4-1) встановлює Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій";
 
9. "20-1) веде реєстр телекомунікаційних послуг та визначає порядок його ведення";
 
10. 3) у статті 38:
 
11. пункт перший частини першої доповнити підпунктом 1-1такого змісту:
 
12. "включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.";
 
13. в частині третій слова "засобів телекомунікацій до телекомунікаційних мереж загального користування" замінити словами "технічних засобів до телекомунікаційної мережі оператора";
 
14. 4) частину першу статті 39 доповнити пунктами 1-1, 1-2 такого змісту:
 
15. "1-1) здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;
 
16. 1-2) здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій відповідно до Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій";
 
17. у пункті 13 слова "відповідно до закону" замінити словами "в обсягах, порядку і в терміни, визначені законодавством";
 
18. 5) статтю 42 викласти в такій редакції:
 
19. "Стаття 42. Здійснення діяльності у сфері телекомунікацій
 
20. 1. Діяльність у сфері телекомунікацій здійснюється за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках - також за наявності відповідних ліцензій та дозволів.
 
21. 2. Суб'єкти господарювання, які бажають здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, зобов'язані не менше ніж за місяць до її початку подати до НКРЗ заяву про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за формою, що затверджується НКРЗ. До заяви заявник додає витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 
22. Форму та порядок ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій встановлює НКРЗ.
 
23. Якщо вид діяльності, який має намір здійснювати суб’єкт господарювання, підлягає ліцензуванню, то одночасно з заявою на реєстрацію подається заява та пакет документів на отримання ліцензії.
 
24. 2-1. НКРЗ протягом десяти робочих днів від дати отримання заяви приймає рішення про включення суб'єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.
 
25. 2-2. Повідомлення про включення суб'єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗ направляє суб'єкту господарювання протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.
 
26. 2-3. Заява суб'єкта господарювання залишається без розгляду, якщо:
 
27. 1) вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
 
28. 2) подані заявником документи містять недостовірні дані та/або неповну інформацію.
 
29. Про залишення заяви про включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій без розгляду заявник інформується в письмовій формі із зазначенням відповідних підстав протягом 10 робочих днів від дати реєстрації заяви.
 
30. У разі усунення причин, що були підставою для залишення заяви без розгляду, заявник може повторно подати заяву про включення до реєстру операторів провайдерів телекомунікацій.
 
31. 2-4. У разі зміни даних, зазначених у заяві, суб'єкт господарювання зобов'язаний повідомити про них НКРЗ протягом тридцяти робочих днів з дати виникнення змін. НКРЗ протягом десяти робочих днів приймає рішення про внесення змін до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.
 
32. 2-5. НКРЗ самостійно вносить відповідні зміни до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, у випадках:
 
33. 1) припинення діяльності суб’єкта господарювання;
 
34. 2) анулювання та/або закінчення терміну дії ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій, ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та/або дозволу на використання номерного ресурсу.
 
35. 3. Ліцензуванню підлягають такі види діяльності у сфері телекомунікацій:
 
36. 1) надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку:
 
37. міжміського;
 
38. міжнародного;
 
39. 2) надання в користування каналів електрозв'язку:
міжміських;
міжнародних.
 
40. 4. Види діяльності, які потребують використання радіочастотного ресурсу, здійснюються суб'єктами господарювання на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом і включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій. Такі види діяльності здійснюються суб'єктами господарювання у відповідності до ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом та/або Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.";
 
41. 6) статтю 44 викласти в такій редакції:
 
42. "Стаття 44. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та ліцензійні умови
 
43. 1. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій є нормативно-правовим актом, що містить перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій.
 
44. 2. Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, що містить вичерпний перелік додаткових організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні виду діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягає ліцензуванню.
 
45. 3. Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та ліцензійні умови встановлюються НКРЗ відповідно до цього Закону.
 
46. 4. НКРЗ може включати до ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій для окремих операторів, провайдерів особливі умови.";
 
47. 7) у частині першій статті 62:
 
48. після слова "мереж" доповнити словами "фіксованого зв’язку";
 
49. вилучити слова "за винятком послуг, що надаються з використанням безпроводового доступу";
 
50. доповнити абзацом такого змісту:
 
51. "Універсальні телекомунікаційні послуги можуть надаватися з використанням технологій проводового та/або безпроводового доступу.";
 
52. 8) у частині п’ятій статті 64 слова "монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій і діяльність яких поширюється на всю територію України" замінити словами "на ринках відповідних телекомунікаційних послуг монопольне (домінуюче) становище";
 
53. 9) пункт 2 частини другої статті 66 виключити.
 
54. 10) частину першу статті 70 після слів "відповідної ліцензії, " доповнити словами "а якщо вид діяльності не ліцензується - на термін не менше п’яти років".
 
55. 2. У Законі України «Про радіочастотний ресурс України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 298, № 48, ст. 526; 2006 р., № 18, ст. 155, № 22, ст. 188; 2007 р., № 7-8, ст. 66):
 
56. 1) у пункті 8 частини третьої статті 16 вилучити слова "і реалізацію";
 
57. 2) у частині дванадцятій статті 26 вилучити слова "на реалізацію, а також";
 
58. 3) у частинах першій, другій та четвертій статті 29 вилучити слова "реалізація" та "реалізації" відповідно.
 
59. 4) у статті 31:
 
60. частину другу виключити;
 
61. частини третю та четверту викласти в такій редакції:
 
62. "3. Оператор телекомунікацій, який має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом та внесений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, може в порядку, передбаченому цим Законом, претендувати на отримання ліцензій на додаткові смуги радіочастот."
 
63. 4. Термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України встановлюється НКРЗ, але не може бути меншим ніж 5 років.";
 
64. 5) у статті 32:
 
65. частину другу виключити;
 
66. у частині одинадцятій слова "одночасно з копією рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій України" замінити словами "протягом п’яти робочих днів від дати його прийняття";
 
67. 6) частину п’яту статті 33 викласти в такій редакції:
 
68. "5. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
 
69. 1) невідповідність змісту поданих документів Плану використання радіочастотного ресурсу України;
 
70. 2) не виконання умов електромагнітної сумісності відповідно до висновків УДЦР;
 
71. 3) недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;
 
72. 4) невідповідність заявника та поданих документів вимогам ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом;
 
73. 5) раніше прийняте рішення щодо видачі ліцензії на смугу радіочастот, що заявляється (у випадку визначення Планом використання радіочастотного ресурсу України виключного права користування частотами);
 
74. 6) раніше прийняте рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом, що заявляється, на конкурсних або тендерних засадах.";
 
75. 7) у статті 40:
 
76. у частині четвертій слова "нові ліцензії на вид діяльності у сфері телекомунікацій та" замінити словами "нову ліцензію", слова "зазначені ліцензії" замінити словами "зазначену ліцензію";
 
77. у частині п’ятій слова "нових ліцензій на вид діяльності у сфері телекомунікацій та" замінити словами "нової ліцензії".
 
78. ІІ. Прикінцеві положення
 
79. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
80. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін:
 
81. привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
82. забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.