Кількість абзаців - 255 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (Друге читання)

0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
2. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
3. 1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572; 2011 р., № 10, ст. 63; із змінами, внесеними законами України від 2 грудня 2010 року № 2756-VІ, від 23 грудня 2010 року № 2856-VІ та від 5 квітня 2011 року № 3172-VІ):
 
4. 1) у частині першій статті 1 слова «а також питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства» замінити словами «і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства, а також встановлюється порядок утворення і погашення державного і місцевого боргу»;
 
5. 2) у частині першій статті 2:
 
6. у пунктах 16 і 17 слова «отриманих та непогашених» замінити словами «повернення отриманих та не погашених станом»;
 
7. пункт 41 після слова «боргових» доповнити словом «гарантійних»;
 
8. доповнити новими пунктами 12-1, 15-1, 37-1, 41-1 і 49-1 такого змісту:
 
9. «12-1) боргове зобов’язання – зобов’язання позичальника перед кредитором за кредитом (позикою), що виникло внаслідок випуску боргових цінних паперів та/або укладання кредитних договорів»;
 
10. «15-1) гарантійне зобов’язання – зобов’язання гаранта повністю або частково виконати боргові зобов'язання суб’єкта господарювання – резидента України перед кредитором у разі невиконання таким суб’єктом його зобов’язань за кредитом (позикою), залученим під державну чи місцеву гарантію»;
 
11. «37-1) обслуговування державного (місцевого) боргу – операції щодо здійснення плати за користуванням кредитом (позикою), сплати комісій, штрафів та інших платежів, пов’язаних з управлінням боргом. До таких операцій не належить погашення державного (місцевого) боргу»;
 
12. «41-1) погашення державного (місцевого) боргу – операції з повернення позичальником кредитів (позик) відповідно до умов кредитних договорів та/або випуску боргових цінних паперів»;
 
13. «49-1) управління державним (місцевим) боргом – сукупність дій, пов’язаних із здійсненням запозичень, обслуговуванням і погашенням державного (місцевого) боргу, інших правочинів з боргом, які спрямовані на досягнення збалансованості бюджету та оптимізацію боргового навантаження»;
 
14. 3) в абзаці другому частини третьої статті 10, частині першій статті 25, абзаці восьмому частини першої статті 28, статті 43, частині другій статті 45, частині другій статті 47, частинах першій, п’ятій та шостій статті 48, частині першій та абзаці першому частини другої статті 49, абзаці другому частини третьої статті 56, абзаці першому частини другої статті 57, частині другій статті 58, частинах першій та другій статті 59, частині першій статті 60, частині другій статті 78, частині другій статті 80, частині першій, абзаці другому частини другої і частині третій статті 108, пункті 4 частини другої статті 109, статті 112, пунктах 19 та 23 частини першої статті 116, абзаці другому пункту 7 частини першої статті 117, абзаці першому частини другої статті 118, статті 123, абзацах першому і другому підпункту 1, підпунктах 3, 4, 7 і 9, абзаці п’ятому підпункту 10 пункту 9 та пункті 9-1 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" слова "Державне казначейство України" та "органи Державного казначейства України" у всіх відмінках замінити відповідно словами "Державна казначейська служба України" та "органи Державної казначейської служби України" у відповідних відмінках;
 
15. 4) у статті 16:
 
16. а) у назві слова «борговими зобов’язаннями» замінити словами «державним (місцевим) боргом»;
 
17. б) у частині другій:
 
18. перше речення викласти в такій редакції: «Кредити (позики) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) залучаються державою на підставі міжнародних договорів України і відносяться до державних зовнішніх запозичень»;
 
19. у другому реченні слова «Відповідно до укладених кредитних договорів кошти» замінити словами «Кошти»;
 
20. у третьому реченні слова «Такі кредитні договори» замінити словами «Відповідні міжнародні договори»;
 
21. в) у першому реченні абзацу другого частини третьої слово «п’ятсот» замінити словом «триста»;
 
22. г) доповнити частиною 3-1 такого змісту:
 
23. «3-1. Умови випуску і обігу державних цінних паперів та цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, визначаються з урахуванням Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
 
24. Міністерство фінансів України оприлюднює графік проведення аукціонів з розміщення державних боргових цінних паперів на внутрішньому ринку. Такий графік може уточнюватися у зв’язку із зміною умов державних запозичень та/або кон’юнктури фінансового ринку»;
 
25. ґ) у частині четвертій слова «цією статтею» замінити словами «цим Кодексом»;
 
26. д) у частині сьомій:
 
27. слова «економії бюджетних коштів» замінити словами «ефективного управління державним (місцевим) боргом»;
 
28. доповнити абзацом такого змісту:
 
29. «Міністерство фінансів України (місцевий фінансовий орган) може залучати суб’єктів господарювання для надання агентських, консультаційних, рейтингових та інших послуг, необхідних для управління державним (місцевим) боргом, за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету в межах бюджетних призначень на обслуговування державного (місцевого) боргу»;
 
30. 5) у статті 17:
 
31. а) назву викласти в такій редакції: «Державні та місцеві гарантії»;
 
32. б) у частині першій:
 
33. у першому реченні слова «може надавати Кабінет Міністрів України» замінити словами «можуть надаватися на підставі рішень Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів України»;
 
34. друге речення після слова «правочини» доповнити словами «щодо його рішень»;
 
35. в) частину третю викласти в такій редакції:
 
36. «3. Державні (місцеві) гарантії надаються на умовах платності, строковості та забезпечення виконання зобов’язань.
 
37. Правочин щодо надання державної (місцевої) гарантії оформляється в письмовій формі та має визначати: предмет гарантії; повні найменування та місцезнаходження суб’єкта господарювання і кредитора (у разі гарантування виконання зобов’язань за кредитним договором); обсяг кредиту (позики); обсяг зобов’язань за гарантією та порядок їх виконання; умови настання гарантійного випадку; строк дії гарантії; плату за надання гарантії; майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за гарантією; порядок погашення заборгованості суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста); права договірного списання банком коштів з рахунків позичальника на користь гаранта»;
 
38. г) частину четверту викласти в такій редакції:
 
39. «Державні (місцеві) гарантії не надаються для забезпечення боргових зобов’язань суб’єктів господарювання, якщо безпосереднім джерелом повернення кредитів (позик) передбачаються кошти державного (місцевого) бюджету (крім боргових зобов’язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій)»;
 
40. ґ) у частині п’ятій слова «подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, які протягом трьох останніх років додержуються встановлених Національним банком України обов’язкових економічних нормативів, або надати інше належне забезпечення» замінити словами «надати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань»;
 
41. д) частину шосту викласти в такій редакції:
 
42. «6. У разі прийняття рішення про надання кредитів (позик), залучених державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, суб'єктам господарювання, у віданні яких є майно державної (комунальної) власності, необхідність надання такими суб’єктами господарювання майнового забезпечення, його розмір та вид визначає Кабінет Міністрів України щодо державного майна (Верховна Рада Автономної Республіки Крим щодо майна Автономної Республіки Крим, відповідна міська рада щодо комунального майна)»;
 
43. е) в абзаці першому частини п’ятнадцятої слово «дії» замінити словами «строку дії»;
 
44. 6) у статті 18:
 
45. а) у назві слова «боргу та гарантій» замінити словами «державного (місцевого) боргу та державних (місцевих) гарантій»;
 
46. б) в абзаці першому частини третьої слово «станом», цифри «100» і слова «місцевих внутрішніх та зовнішніх запозичень» замінити відповідно словами « (без урахування гарантійних зобов’язань, що виникають за кредитами (позиками) від міжнародних фінансових організацій) станом», цифрами «200» і словами «місцевих запозичень та субвенцій з інших бюджетів»;
 
47. в) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
48. «4. З метою забезпечення дотримання граничних обсягів державного (місцевого) боргу та державних (місцевих) гарантій Міністерство фінансів України веде Реєстр державного боргу і гарантованого державою боргу, Реєстр державних гарантій, а також Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій.
 
49. Реєстр державного боргу і гарантованого державою боргу є інформаційною системою боргових і гарантійних зобов’язань держави, що включає умови кредитних договорів і випуску державних цінних паперів та умови надання державних гарантій, відомості про стан обслуговування і погашення державного боргу.
 
50. Реєстр державних гарантій є інформаційною системою, що містить відомості про надані протягом бюджетного періоду державні гарантії.
 
51. Реєстр місцевих запозичень та місцевих гарантій є інформаційною системою, що містить відомості про здійснені місцеві запозичення та надані місцеві гарантії»;
 
52. 7) у статті 21:
 
53. а) частину першу після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
54. «3-1) державного боргу та гарантованого державою боргу, що визначаються з урахуванням стратегії управління державним боргом. Така стратегія затверджується Кабінетом Міністрів України і включає визначення пріоритетних цілей і завдань управління державним боргом на середньострокову або довгострокову перспективу та засобів їх реалізації»;
 
55. б) в абзаці другому частини четвертої слова «а також» замінити словами «індикативні прогнозні показники місцевого боргу та гарантованого Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста боргу, а також»;
 
56. 8) пункт 3 частини другої статті 22 доповнити реченням такого змісту: «Якщо згідно із законом місцевою радою не створено виконавчий орган, функції головного розпорядника коштів відповідного місцевого бюджету виконує голова такої місцевої ради»;
 
57. 9) у першому реченні частини третьої статті 28:
 
58. слова «Державного бюджету України та місцевих бюджетів» замінити словами «державного (місцевого) бюджету»;
 
59. доповнити словами «а також показники про стан державного (місцевого) боргу та надання державних (місцевих) гарантій»;
 
60. 10) у пункті 2 частини четвертої статті 33 після слів «граничного обсягу державного боргу» доповнити словами «і граничного обсягу надання державних гарантій»;
 
61. 11) у пункті 12 частини першої статті 38 слово «фонді» замінити словом «капіталі»;
 
62. 12) у другому реченні абзацу першого частини першої статті 43 слова "що діє у складі Міністерства фінансів України" замінити словами "діяльність якої спрямовується і координується через Міністра фінансів України";
 
63. 13) у частині сьомій статті 48 слова "Державним казначейством України за погодженням з" виключити;
 
64. 14) у статті 56:
 
65. а) у частині першій слова "складання" та "яке координує діяльність Державного казначейства України і погоджує його нормативно-правові акти з цих питань" виключити;
 
66. б) у частині другій:
 
67. в абзаці першому слова "органи Державного казначейства України" та "Державним казначейством України" замінити відповідно словами "органи Державної казначейської служби України" та "Міністерством фінансів України";
 
68. абзаци другий і третій замінити абзацом другим такого змісту:
 
69. "Бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку у порядку, встановленому Міністерством фінансів України";
 
70. 15) у статті 57:
 
71. а) в абзаці першому частини першої:
 
72. у першому реченні слова "Державне казначейство України" замінити словами "Державна казначейська служба України";
 
73. у другому реченні слова "Державним казначейством України за погодженням з" виключити;
 
74. б) в абзаці першому частини другої:
 
75. у першому реченні після слів «державного бюджету» доповнити словами «та щодо субвенцій із спеціального фонду державного бюджету на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів»;
 
76. у другому реченні слово «бюджету» замінити словами «державного бюджету»;
 
77. 16) у частині першій статті 58:
 
78. абзац другий викласти в такій редакції:
 
79. "Фінансова звітність складається згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку";
 
80. абзац третій виключити;
 
81. абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
82. "Форми фінансової і бюджетної звітності та порядок їх заповнення встановлюються Міністерством фінансів України";
 
83. 17) у частині другій статті 59 слова «інформація про перелік здійснених операцій з державним боргом» замінити словами «інформація про здійснені операції з управління державним боргом»;
 
84. 18) у частині другій статті 60:
 
85. пункт 5 доповнити словами «і гарантованого державою боргу»;
 
86. пункт 7 замінити пунктами 7 та 7-1 такого змісту:
 
87. «7) звіт про прострочену заборгованість суб’єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії;
 
88. 7-1) звіт про платежі з виконання державою гарантійних зобов’язань»;
 
89. у пункті 8 після слів «операції з» доповнити словом «управління»;
 
90. доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
 
91. «9-1) інформацію про стан місцевих боргів та гарантованих відповідно державою, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів і про надані місцеві гарантії»;
 
92. 19) у частині другій статті 61:
 
93. пункт 9 доповнити словами «і гарантованого державою боргу»;
 
94. пункт 10 замінити пунктами 10 та 10-1 такого змісту:
 
95. «10) звіт про прострочену заборгованість суб’єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими під державні гарантії;
 
96. 10-1) звіт про платежі з виконання державою гарантійних зобов’язань»;
 
97. у пункті 12 слова «місцевого боргу» замінити словами «місцевих боргів та гарантованих відповідно державою, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами боргів і про надані місцеві гарантії»;
 
98. у пункті 13 після слів «операції з» доповнити словом «управління»;
 
99. 20) в абзацах другому, третьому і четвертому частини другої статті 64 слова «відповідного місцевого бюджету» замінити словами «відповідного бюджету»;
 
100. 21) у статті 69:
 
101. у пункті 7 частини першої слова « (крім єдиного податку), що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, включаючи податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та» замінити словами « (крім єдиного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки), що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування, включаючи»;
 
102. доповнити частину другу пунктом 2-1 такого змісту:
 
103. «2-1) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»;
 
104. 22) у статті 71:
 
105. а) у частині першій:
 
106. доповнити пунктами 1-1 та 4-1 такого змісту:
 
107. «1-1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування»;
 
108. «4-1) кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, отримані відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 
109. пункт 8 викласти в такій редакції:
 
110. «8) кошти від повернення кредитів та відсотки, сплачені за користування ними (крім надходжень, визначених пунктами 13 та 14 частини другої статті 69 цього Кодексу)»;
 
111. пункт 10 доповнити словами « (щодо коштів резервного фонду місцевого бюджету в частині витрат бюджету розвитку – за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради)»;
 
112. б) частину другу доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
113. «6) надання кредитів на конкретні цілі, пов’язані з реалізацією програм та заходів згідно із статями 88-91 цього Кодексу, а також платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань Автономної Республіки Крим чи територіальної громади міста»;
 
114. 23) у статті 74:
 
115. назву доповнити словами «і надання місцевих гарантій»;
 
116. у частинах другій і восьмій після слів «місцевих запозичень» доповнити словами «і надання місцевих гарантій»;
 
117. 24) у підпункті «б» пункту 4 частини першої статті 89:
 
118. а) в абзаці третьому: слова «суддям у відставці» виключити; слова і цифри «частини четвертої статті 29 Основ законодавства Україні про культуру» замінити словами і цифрами «частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру»;
 
119. б) доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
120. «компенсацію фізичним особам, які користувалися пільгами щодо сплати податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, втрати частини їх доходів у зв'язку з відміною такого податку та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального згідно з Податковим кодексом України»;
 
121. 25) у статті 97:
 
122. а) у частині першій:
 
123. доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
124. «4-1) субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах»;
 
125. у пункті 6 слово «субвенції» замінити словами «інші субвенції»;
 
126. б) частину другу доповнити абзацом третім такого змісту:
 
127. «Розподіл додаткових дотацій між місцевими бюджетами здійснюється на підставі критеріїв, визначених Кабінетом Міністрів України»;
 
128. в) в абзаці першому частини четвертої слова «здійснюється на підставі критеріїв, визначених Кабінетом Міністрів України, та» виключити;
 
129. 26) у статті 102:
 
130. а) у частині третій:
 
131. слова «суддям у відставці» виключити;
 
132. слова і цифри «частини четвертої статті 29 Основ законодавства Україні про культуру» замінити словами і цифрами «частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру»;
 
133. б) у частині четвертій слова і цифри «частини четвертої статті 29 Основ законодавства Україні про культуру» замінити словами і цифрами «частини п’ятої статті 29 Закону України «Про культуру»;
 
134. в) у частині п’ятій:
 
135. слова «та компенсацію» замінити словами «на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію»;
 
136. слова «суддям у відставці» виключити;
 
137. 27) доповнити статтею 103-1 такого змісту:
 
138. «Стаття 103-1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
 
139. 1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надається за рахунок 14,6 відсотка таких доходів спеціального фонду державного бюджету: акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) в частині нафтопродуктів і транспортних засобів, ввізного мита на нафтопродукти і транспорті засоби та шини до них, плати за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.
 
140. У законі про Державний бюджет України затверджуються обсяги зазначеної субвенції окремо для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, а також нормативи щомісячних відрахувань від доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання цієї субвенції.
 
141. 2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах розподіляється між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними і районними бюджетами, міськими (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетами, іншими бюджетами місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти, і між районним бюджетом та відповідними бюджетами місцевого самоврядування на основі формул, що затверджуються Кабінетом Міністрів України і мають враховувати такі параметри:
 
142. 1) кількість населення;
 
143. 2) обсяги доходів відповідних місцевих бюджетів за 2010 рік від податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
 
144. 3) розміри відрахувань збору за першу реєстрацію транспортного засобу до відповідних місцевих бюджетів згідно з пунктом 2 частини другої статті 69 цього Кодексу.
 
145. 3. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах перераховується за рахунок фактичних доходів спеціального фонду державного бюджету, які є джерелом надання зазначеної субвенції, і не може перевищувати обсягу, затвердженого законом про Державний бюджет України»;
 
146. 28) у статті 113:
 
147. у назві та абзаці першому частини першої слова "органів Державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органів Державної фінансової інспекції України";
 
148. у частині другій слова "Головне контрольно-ревізійне управління" замінити словами "Державна фінансова інспекція України";
 
149. 29) в абзаці першому частини другої статті 118 слова "органами Державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органами Державної фінансової інспекції України";
 
150. 30) розділ VІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктами 3-2 і 3-3 такого змісту:
 
151. «3-2 Установити, що положення абзаців другого і третього частини першої і частини п’ятої статті 16 цього Кодексу не застосовуються щодо кредитів (позик), залучених на підставі міжнародних договорів України.
 
152. 3-3. Установити, що для цілей цього Кодексу заборгованість України перед Міжнародним валютним фондом:
 
153. за кредитами, отриманими Кабінетом Міністрів України, та за розподілом спеціальних прав запозичень, використаних Кабінетом Міністрів України, належить до державного боргу;
 
154. за кредитами, отриманими Національним банком України, з метою підтримки платіжного балансу і реалізацією грошово-кредитної політики та за розподілом спеціальних прав запозичень належить до гарантованого державою боргу».
 
155. 2. У підпункті 3 пункту 1 розділу V «Прикінцеві положення» Закону України від 17 лютого 2011 року № 3036-VІ «Про регулювання містобудівної діяльності» цифри «2013» замінити цифрами «2012».
 
156. 3. Частину четверту статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 40, ст. 365; 2010 р., № 48, ст. 564) виключити.
 
157. 4. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133, № 16-17, ст. 134. № 21, ст. 223; 2011 р., № 10, ст. 64, № 12, ст. 84):
 
158. 1) частину четверту статті 7 викласти в такій редакції:
 
159. «4. Кошторис Верховної Ради на наступний рік затверджується Верховною Радою під час прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні за висновками комітетів, до предмета відання яких належать питання регламенту і бюджету»;
 
160. 2) пункт 6 частини четвертої статті 20 викласти в такій редакції:
 
161. «6) проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та звіт про виконання Державного бюджету України»;
 
162. 3) у частині першій статті 78:
 
163. у пункті 23 слова «витрат на здійснення повноважень» виключити;
 
164. у пункті 24 слова «звіту про надходження коштів до кошторису за минулий рік, їх використання та відповідність затвердженому кошторису витрат на здійснення повноважень Верховної Ради» замінити словами «звіту про виконання кошторису Верховної Ради за минулий рік»;
 
165. 4) у статті 91:
 
166. частину третю викласти в такій редакції:
 
167. «3. У разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету, суб'єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту, проекту іншого акта подаються пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету. Законопроект, проект іншого акта (крім проектів законів про Державний бюджет України, про внесення змін до закону про Державний бюджет України, про ратифікацію міжнародних договорів України щодо одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України) не має містити положень, прийняття яких призведе до збільшення державного боргу і державних гарантій»;
 
168. у частині четвертій слова «видаткову та/або доходну частину державного чи місцевих бюджетів» замінити словами «показники бюджету (надходження бюджету та/або витрати бюджету)»;
 
169. 5) у статті 93:
 
170. у частині першій:
 
171. слова «доходну та/або видаткову частини бюджету і виконання закону України про Державний бюджет України в поточному бюджетному періоді» замінити словами «показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини»;
 
172. доповнити реченням такого змісту: «Кожен законопроект не пізніше як у триденний строк направляється комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, до Кабінету Міністрів України для здійснення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини»;
 
173. у частині третій:
 
174. друге речення викласти у такій редакції: «До висновку головного комітету додається висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, який має бути поданий до головного комітету не пізніш як у 14-денний строк з дня отримання законопроекту, проекту іншого акта для надання висновку»;
 
175. доповнити абзацом другим такого змісту: «До висновку головного комітету також додається висновок комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, який має бути поданий до головного комітету у 21-денний строк з дня отримання законопроекту для надання висновку»;
 
176. 6) у першому реченні частини третьої статті 111 слова «щодо повноти та достовірності такого обґрунтування» замінити словами «щодо впливу законопроекту на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини»;
 
177. 7) статтю 152 викласти в такій редакції:
 
178. «Стаття 152. Визначення Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період
 
179. 1. Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період схвалюється Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, та у триденний строк подається до Верховної Ради.
 
180. 2. Народні депутати, комітети розробляють свої пропозиції до проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період і подають їх до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, не пізніше 15 квітня року, що передує плановому.
 
181. 3. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, розглядає пропозиції, що надійшли, готує на основі поданого Кабінетом Міністрів України проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період і пропозицій до нього та подає на розгляд Верховної Ради проект постанови Верховної Ради щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.
 
182. 4. Верховна Рада не пізніше 30 квітня року, що передує плановому, розглядає питання щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період у порядку, визначеному главою 5 цього Регламенту. З доповіддю виступає Прем’єр-міністр України або за його дорученням Міністр фінансів України та голова комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету. За наслідками розгляду цього питання Верховна Рада приймає постанову Верховної Ради, якою схвалює Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період»;
 
183. 8) у статті 153:
 
184. у частині п’ятій слова «народним депутатам для ознайомлення» замінити словами «народним депутатам та Рахунковій палаті»;
 
185. доповнити частиною шостою такого змісту:
 
186. «6. Під час розгляду Верховною Радою та комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, питань, визначених главою 27 цього Регламенту, беруть участь уповноважені представники Кабінету Міністрів України»;
 
187. 9) у статті 154:
 
188. частини першу доповнити реченням такого змісту: «На такому пленарному засіданні за процедурним рішенням Верховної Ради можуть бути заслухані головні розпорядники коштів державного бюджету щодо мети, завдань та очікуваних результатів виконання відповідних бюджетних програм, передбачених у проекті закону про Державний бюджет України на наступний рік»;
 
189. частину третю доповнити словами «з урахуванням особливостей, визначених у цій статті»;
 
190. частине четверту викласти в такій редакції:
 
191. «4. За результатами обговорення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік Верховна Рада може прийняти рішення про його відхилення у разі невідповідності вимогам Бюджетного кодексу України та/або Основним напрямам бюджетної політики на наступний бюджетний період»;
 
192. у частині п’ятій:
 
193. слова «для його повторного представлення з урахуванням пропозицій Верховної Ради або обґрунтуванням їх відхилення» замінити словами «з обґрунтуванням внесених змін»;
 
194. доповнити реченням такого змісту: «У такому разі строки підготовки і розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому та другому читаннях збільшуються на п’ять днів»;
 
195. 10) текст статті 156 викласти в такій редакції:
 
196. «1. Народні депутати, комітети розглядають проект закону про Державний бюджет України на наступний рік і не пізніше 1 жовтня року, що передує плановому, направляють до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, свої пропозиції з урахуванням таких вимог:
 
197. 1) пропозиції мають узгоджуватися з Основними напрямами бюджетної політики на наступний бюджетний період;
 
198. 2) пропозиції щодо збільшення витрат та/або зменшення надходжень державного бюджету мають визначати джерела їх покриття, включаючи види та обсяги витрат, що підлягають скороченню. Такі пропозиції та пропозиції до текстових статей проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік не можуть призводити до збільшення державного боргу і державних гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у поданому Кабінетом Міністрів України проекті закону про Державний бюджет України на наступний рік;
 
199. 3) пропозиції щодо зміни прогнозу доходів та фінансування бюджету можуть вноситися у разі якщо виявлено неточності в його розрахунку комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, та/або Міністерством фінансів України.
 
200. Пропозиції, направлені до комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, після 1 жовтня року, що передує плановому, та/або з порушенням встановлених вимог, не розглядаються.
 
201. 2. Рахункова палата за дорученням Верховної Ради проводить експертизу проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік і до 1 жовтня року, що передує плановому, подає свої висновки Верховній Раді.
 
202. 3. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому, розглядає пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік і готує Висновки та пропозиції до нього (які викладаються у вигляді проекту постанови Верховної Ради України), а також таблицю пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи з урахуванням вимог пунктів 1-3 частини першої статті 118 цього Регламенту. Показники, що містяться у Висновках та пропозиціях до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, мають бути збалансованими.
 
203. 4. Проект постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, а також таблиця пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи надаються народним депутатам не пізніше ніж за два дні до розгляду Верховною Радою проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому читанні»;
 
204. 11) у статті 157:
 
205. у частині першій цифри і слова в дужках « (25 жовтня, якщо проект закону був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України)» виключити;
 
206. частини шосту-чотирнадцяту замінити частинами шостою-десятою і викласти в такій редакції:
 
207. «6. Після завершення обговорення ставиться на голосування за основу підготовлений комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, проект постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік.
 
208. 7. Після прийняття за основу проекту постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік ставляться на голосування ті пропозиції, які комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, пропонує відхилити і на розгляді та голосуванні яких наполягають ініціатори їх внесення.
 
209. 8. Якщо Верховною Радою не прийнято позитивного рішення на підтримку проекту постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік за основу, проводиться постатейне голосування таких висновків та пропозицій, а також тих пропозицій, які комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, пропонує відхилити і на розгляді та голосуванні яких наполягають ініціатори їх внесення.
 
210. 9. У разі якщо під час голосування були підтримані пропозиції, які призвели до змін висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, підготовлених комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету, Верховна Рада може перенести не більш ніж на один день голосування в цілому проекту постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік.
 
211. 10. Проект закону про Державний бюджет України на наступний рік вважається прийнятим у першому читанні, якщо на підтримку проекту постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік проголосувала більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради. Схвалені Верховною Радою висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік набувають статусу Бюджетних висновків Верховної Ради»;
 
212. 12) текст статті 158 викласти в такій редакції:
 
213. «1. Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому читанні Кабінет Міністрів України за участю уповноважених представників комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, готує та у 14-денний строк, але не пізніше 3 листопада року, що передує плановому, подає до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет України на наступний рік, підготовлений відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради, і порівняльну таблицю щодо їх врахування з вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих положень Бюджетних висновків Верховної Ради.
 
214. 2. Комітет, до предмета відання якого належить питання бюджету, після подання Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, підготовленого до другого читання, аналізує стан врахування у цьому законопроекті Бюджетних висновків Верховної Ради та готує пропозиції щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні. При цьому, пропозиції народних депутатів, комітетів до проекту закону про Державний бюджет України, підготовленого до другого читання, не розглядаються.
 
215. 3. Розгляд у другому читанні проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік завершується не пізніше 20 листопада року, що передує плановому. У другому читанні приймаються: граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) державного бюджету, граничний обсяг державного боргу та граничний обсяг надання державних гарантій; загальна сума доходів, видатків та кредитування державного бюджету; розмір мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний період, розмір прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення та рівень забезпечення прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період; бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів.
 
216. 4. Розгляд у другому читанні проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік починається з доповіді Міністра фінансів України щодо доопрацьованого з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради цього законопроекту.
 
217. 5. Голова комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, доповідає пропозиції комітету щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні (у тому числі висновки щодо врахування Бюджетних висновків Верховної Ради у підготовленому до другого читання законопроекті).
 
218. 6. Після доповідей Міністра фінансів України та голови комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, проводиться обговорення в порядку, визначеному главою 5 цього Регламенту.
 
219. 7. Після обговорення Верховна Рада проводить голосування щодо прийняття у другому читанні проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік з урахуванням пропозицій комітету, до предмета відання якого належить питання бюджету, щодо розгляду цього законопроекту у другому читанні. У разі прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні проводиться голосування про прийняття цього законопроекту в цілому.
 
220. 8. Якщо Верховною Радою не прийнято позитивного рішення про прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні, проводиться голосування статей, на розгляді і голосуванні яких наполягають народні депутати.
 
221. 9. У разі якщо під час голосування статей показники проекту бюджету залишаються збалансованими, ставиться на голосування прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні та в цілому.
 
222. 10. У разі якщо під час голосування статей показники проекту бюджету стали розбалансованими, Верховна Рада відкладає не більш ніж на один день голосування щодо прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні для забезпечення збалансованості показників проекту бюджету комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету.
 
223. 11. Якщо під час прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні в тексті цього законопроекту виникають суперечності, які виключають можливість застосування його норм після остаточного прийняття та набрання чинності, розгляд відповідних статей законопроекту переноситься на третє читання»;
 
224. 13) статтю 159 викласти в такій редакції:
 
225. «Стаття 159. Підготовка та розгляд проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у третьому читанні
 
226. 1. Відповідно до рішення Верховної Ради про прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, не пізніше 25 листопада року, що передує плановому, готує його до третього читання.
 
227. 2. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, готує пропозиції щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у третьому читанні та подає порівняльну таблицю статей, розгляд яких перенесено на третє читання, та остаточну редакцію законопроекту. Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні пропозиції народних депутатів, комітетів до нього не розглядаються.
 
228. 3. Третє читання проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік починається з доповіді голови комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, та співдоповіді Міністра фінансів України про пропозиції щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у третьому читанні.
 
229. 4. Після доповіді та співдоповіді проводиться голосування пропозицій комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, щодо розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у третьому читанні та прийняття проекту закону в цілому.
 
230. 5. У разі якщо рішення про прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік із запропонованими пропозиціями комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, в цілому не прийнято, проводиться голосування щодо кожної пропозиції, запропонованої комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету.
 
231. 6. Закон про Державний бюджет України приймається Верховною Радою України до 1 грудня року, що передує плановому»;
 
232. 14) у статті 160:
 
233. у частині першій слова «бюджетного року» замінити словами «бюджетного періоду»;
 
234. частину третю викласти в такій редакції:
 
235. «3. Внесення змін до закону про Державний бюджет України здійснюється за процедурою, визначеною розділом ІV цього Регламенту, з урахуванням особливостей, визначених у цій статті. Проект закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України розглядається комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету»;
 
236. у частині четвертій слова «доходів» та «видатків» замінити відповідно словами «надходжень» та «витрат»;
 
237. 15) у статті 161:
 
238. у назві статті слова «Державного бюджету України» замінити словами «закону про Державний бюджет України»;
 
239. у частині другій слова «Державне казначейство України» замінити словами «Уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
 
240. частину третю викласти в такій редакції:
 
241. «Зведені показники місячних звітів про виконання бюджетів подаються уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів Верховній Раді не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним»;
 
242. у частині четвертій слова «Державним казначейством України» замінити словами «уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
 
243. частину шосту викласти у такій редакції:
 
244. «6. Комітет, до предмета відання якого належать питання бюджету, у двотижневий строк з дня отримання відповідних висновків та пропозицій Рахункової палати готує та подає на розгляд Верховної Ради проект рішення щодо річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України»;
 
245. 16) статтю 162 викласти в такій редакції:
 
246. «Стаття 162. Розгляд річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України
 
247. 1. Розгляд звіту про виконання закону про Державний бюджет України відбувається за процедурою повного обговорення (стаття 30 цього Регламенту) з урахуванням особливостей, визначених у цій статті.
 
248. 2. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України у Верховній Раді представляє Міністр фінансів України.
 
249. 3. Із співдоповіддю про виконання закону про Державний бюджет України виступають голова комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, та Голова Рахункової палати. На такому пленарному засіданні за процедурним рішенням Верховної Ради можуть бути заслухані головні розпорядники коштів державного бюджету щодо результатів виконання бюджетних програм за звітний період.
 
250. 4. За результатами розгляду Верховна Рада приймає постанову щодо річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України».
 
251. 5. Визнати такими, що втратили чинність:
 
252. Закон України «Про державний внутрішній борг України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 41, ст. 598; 2000 р., № 35, ст. 282; 2002 р., № 12-13, ст. 92; 2003 р., № 10-11, ст. 86; 2004 р., № 17-18, ст. 250; 2005 р., № 7-8, ст. 162, №№ 17-19, ст. 267);
 
253. Постанову Верховної Ради України від 16 вересня 1992 року № 2605-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про державний внутрішній борг України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 41, ст. 599).
 
254. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, крім підпунктів 18, 19, 21, 22, 25 і 27 пункту 1 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.