Кількість абзаців - 149 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Основ законодавства України про охорону здоров’я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 4, ст. 19 із наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1. У частині першій статті 3:
 
6. абзаци другий, четвертий і п’ятий викласти в такій редакції:
 
7. «здоров’я - стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад;
 
8. заклад охорони здоров’я - юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, основним завданням якої є забезпечення медичного обслуговування громадян на основі професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, її відокремлений підрозділ, основним завданням якого є забезпечення медичного обслуговування громадян на основі професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників;
 
9. медична допомога - діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв’язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами; «;
 
10. доповнити частину абзацами такого змісту:
 
11. «медичне обслуговування - діяльність закладів охорони здоров’я та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров’я, що не обов’язково обмежується медичною допомогою;
 
12. мережа закладів охорони здоров’я - сукупність закладів охорони здоров’я, що забезпечують задоволення потреб населення, що проживає на відповідній території, у медичному обслуговуванні на основі професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників;
 
13. пацієнт - фізична особа, яка звернулася за медичною допомогою та/або якій надається така допомога.»;
 
14. 2. Статтю 8 після частини першої доповнити новими частинами такого змісту:
 
15. «Кожен громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров’я медичної допомоги, до якої належить:
 
16. екстрена медична допомога;
 
17. первинна медична допомога;
 
18. вторинна (спеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 
19. третинна (високоспеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я;
 
20. паліативна допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
21. Держава гарантує безоплатне надання медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров’я також за епідемічними показаннями та безоплатне проведення медико-соціальної експертизи.».
 
22. У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою.
 
23. 3. У частині третій статті 13 слова «і регіонального» виключити;
 
24. 4. У статті 14:
 
25. у частині п’ятій слова «відомства та» виключити.
 
26. частину шосту викласти в такій редакції:
 
27. «Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, а також органи місцевого самоврядування реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я в межах своїх повноважень, передбачених законодавством».
 
28. 5. Доповнити Закон статтею 14-1 такого змісту:
 
29. «Стаття 14-1. Система стандартів у сфері охорони здоров’я
 
30. Систему стандартів у сфері охорони здоров’я складають державні соціальні нормативи та галузеві стандарти.
 
31. Державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров’я встановлюються відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».
 
32. Галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я є:
 
33. стандарт медичної допомоги (медичний стандарт) - сукупність норм, правил і нормативів, а також показники (індикатори) якості надання медичної допомоги відповідного виду, які розробляються з урахуванням сучасного рівня розвитку медичної науки і практики;
 
34. клінічний протокол - уніфікований документ, який визначає вимоги до діагностичних, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних методів надання медичної допомоги та їх послідовність;
 
35. табель матеріально-технічного оснащення - документ, що визначає мінімальний перелік обладнання, устаткування та засобів, необхідних для оснащення конкретного типу закладу охорони здоров’я, його підрозділу, а також для забезпечення діяльності фізичних осіб - підприємців, що провадять господарську діяльність з медичної практики за певною спеціальністю (спеціальностями);
 
36. лікарський формуляр - перелік зареєстрованих в Україні лікарських засобів, що включає ліки з доведеною ефективністю, допустимим рівнем безпеки, використання яких є економічно вигідним.
 
37. Галузеві стандарти у сфері охорони здоров’я розробляються і затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
38. Галузевими стандартами у сфері охорони здоров’я є також інші норми, правила та нормативи, передбачені законами, які регулюють діяльність у сфері охорони здоров’я.
 
39. Додержання стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), клінічних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення є обов’язковим для всіх закладів охорони здоров’я, а також для фізичних осіб - підприємців, що провадять господарську діяльність з медичної практики».
 
40. 6. Статтю 16 викласти в такій редакції:
 
41. «Стаття 16. Заклади охорони здоров’я
 
42. Держава сприяє розвитку закладів охорони здоров’я усіх форм власності.
 
43. Порядок створення, припинення закладів охорони здоров’я, особливості діяльності та класифікація закладів визначаються законом.
 
44. Мережа державних і комунальних закладів охорони здоров’я формується з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності забезпечення належної якості такого обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.
 
45. Планування розвитку мережі державних і комунальних закладів охорони здоров’я, прийняття рішень про її оптимізацію, створення, реорганізацію, перепрофілювання державних і комунальних закладів охорони здоров’я здійснюється відповідно до закону органами, уповноваженими управляти об’єктами відповідно державної і комунальної власності.
 
46. Заклади охорони здоров’я підлягають акредитації у випадках та в порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
47. Заклад охорони здоров’я провадить свою діяльність на підставі статуту (положення), що затверджується власником закладу (уповноваженим ним органом).
 
48. Керівником закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності може бути призначено лише особу, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
49. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника закладу охорони здоров’я здійснюється відповідно до законодавства.
 
50. Керівники державних, комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту.
 
51. Призначення на посаду та звільнення з посади керівників установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби здійснюється відповідно до законодавства про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.».
 
52. 7. У статті 18:
 
53. у частинах першій, другій та четвертій слова «бюджету Республіки Крим, бюджетів місцевого та регіонального самоврядування» замінити словами «та місцевих бюджетів»;
 
54. доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:
 
55. «Медична допомога надається безоплатно за рахунок бюджетних коштів державними та комунальними закладами охорони здоров’я, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення. Особливості укладення договорів про медичне обслуговування населення визначаються законом.».
 
56. У зв’язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами четвертою - восьмою.
 
57. 8. Доповнити Закон статтею 24-1 такого змісту:
 
58. «Стаття 24-1. Захист прав пацієнтів
 
59. Правові, економічні, організаційні основи захисту прав та законних інтересів пацієнтів визначаються законом.».
 
60. 9. У частині четвертій статті 30 слова «Органи місцевої державної адміністрації та регіонального і місцевого самоврядування» замінити словами «Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.».
 
61. 10. Назву розділу V викласти в такій редакції:
 
62. «Розділ V
 
63. МЕДИЧНА ДОПОМОГА».
 
64. 11. Статтю 33 викласти в такій редакції:
 
65. «Стаття 33. Забезпечення надання медичної допомоги
 
66. Медична допомога надається відповідно до медичних показань закладами охорони здоров’я та фізичними особами - підприємцями, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку.
 
67. Медична допомога за видами поділяється на екстрену, первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану), паліативну.
 
68. Порядок надання медичної допомоги лікарями та іншими медичними працівниками і порядок направлення пацієнтів до закладу охорони здоров’я, що надає медичну допомогу відповідного виду, встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.».
 
69. 12. У статті 34:
 
70. доповнити статтю частиною першою такого змісту:
 
71. «Лікуючий лікар - лікар закладу охорони здоров’я або лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - підприємець і який надає медичну допомогу пацієнту в період його обстеження та лікування.».
 
72. У зв’язку з цим частини першу - третю вважати відповідно частинами другою - четвертою;
 
73. перше речення частини другої викласти в такій редакції: «Лікуючий лікар обирається пацієнтом або призначається йому в установленому цими Основами порядку.»;
 
74. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
75. «Нормативи навантаження лікуючих лікарів затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.».
 
76. 13. Статтю 35 викласти в такій редакції:
 
77. «Стаття 35. Екстрена медична допомога
 
78. Екстрена медична допомога - медична допомога, що передбачає здійснення ряду організаційних, діагностичних та лікувальних заходів з надання своєчасної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим особам, які перебувають у невідкладному стані на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах.
 
79. Правові, організаційні та інші засади надання екстреної медичної допомоги визначаються законом.».
 
80. 14. Доповнити Закон статтями 35-1-- 35-5 такого змісту:
 
81. «Стаття 35-1. Первинна медична допомога
 
82. Первинна медична допомога - медична допомога, що надається в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта лікарем загальної практики-сімейним лікарем і передбачає надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 
83. Надання первинної медичної допомоги забезпечують центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, до складу яких можуть входити як структурні чи відокремлені підрозділи фельдшерсько-акушерські пункти, амбулаторії, медичні пункти, медичні кабінети, а також лікарі загальної практики - сімейні лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці та перебувають з центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у цивільно-правових відносинах.
 
84. Лікуючим лікарем з надання первинної медичної допомоги пацієнтові є лікар загальної практики - сімейний лікар закладу охорони здоров’я або лікар загальної практики - сімейний лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - підприємець.
 
85. Лікуючий лікар з надання первинної медичної допомоги обирається пацієнтом у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
86. Первинна медична допомога надається безоплатно державними і комунальними закладами охорони здоров’я, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення.
 
87. Порядок надання первинної медичної допомоги визначається центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
88. Стаття 35-2. Вторинна (спеціалізована) медична допомога
 
89. Вторинна (спеціалізована) медична допомога - медична допомога, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики - сімейної медицини) у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під час вагітності та пологів) станів; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
 
90. Надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги забезпечують заклади охорони здоров’я, якими є:
 
91. в стаціонарних умовах - багатопрофільні лікарні інтенсивного лікування, лікарні відновного (реабілітаційного), планового лікування, хоспіси, спеціалізовані медичні центри;
 
92. в амбулаторних умовах - консультативно-діагностичні підрозділи лікарень, центри з медичних консультацій та діагностики (консультативно-діагностичні центри).
 
93. Вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу також можуть надавати лікарі, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці.
 
94. Лікуючим лікарем з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги є лікар закладу охорони здоров’я, де надається така допомога, або лікар, що провадить господарську діяльність з медичної практики як фізична особа - підприємець, які отримали підготовку за відповідною спеціальністю (крім спеціальності «загальна практика - сімейна медицина»).
 
95. Лікуючого лікаря з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у закладі охорони здоров’я визначає керівник відповідного закладу охорони здоров’я або уповноважена ним на прийняття таких рішень особа.
 
96. Вторинна (спеціалізована) медична допомога надається безоплатно державними та комунальними закладами охорони здоров’я, з якими головний розпорядник бюджетних коштів уклав договір про медичне обслуговування населення.
 
97. Вторинна (спеціалізована) медична допомога надається безоплатно відповідно до медичних показань за направленням лікаря загальної практики - сімейного лікаря державного чи комунального закладу охорони здоров’я або відповідно до медичних показань за направленням закладу охорони здоров’я з надання вторинної (спеціалізованої) іншої спеціалізації чи третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення.
 
98. Без направлення вторинна (спеціалізована) медична допомога відповідно до медичних показань надається безоплатно державними та комунальними закладами охорони здоров’я, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення, пацієнтам, які звернулися до акушер-гінеколога, стоматолога, педіатра, та пацієнтам із хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку у відповідному закладі охорони здоров’я, а також у разі необхідності надання екстреної медичної допомоги.
 
99. Порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань до закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, а також порядок надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги визначається центральним органам виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
100. З метою забезпечення належної якості та доступності безоплатної вторинної медичної допомоги та ефективного використання ресурсів у сфері охорони здоров’я в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, створюються госпітальні округи.
 
101. Стаття 35-3. Третинна (високоспеціалізована) медична допомога
 
102. Третинна (високоспеціалізована) медична допомога - медична допомога, що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах у плановому порядку або в екстрених випадках і передбачає надання консультації, проведення діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних станів, ведення фізіологічних станів (під час вагітності та пологів) із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності; направлення пацієнта відповідно до медичних показань для надання вторинної (спеціалізованої) допомоги або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з іншої спеціалізації.
 
103. Надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги здійснюється високоспеціалізованими багатопрофільними або однопрофільними закладами охорони здоров’я.
 
104. Лікуючим лікарем з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги є лікар закладу охорони здоров’я, який отримав підготовку за відповідною спеціальністю, має кваліфікаційну категорію не нижче першої.
 
105. Лікуючого лікаря з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги у закладі охорони здоров’я визначає керівник відповідного закладу охорони здоров’я або уповноважена ним на прийняття таких рішень особа.
 
106. Третинна (високоспеціалізована) медична допомога надається безоплатно державними та комунальними закладами охорони здоров’я, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення.
 
107. Третинна (високоспеціалізована) медична допомога надається безоплатно державними та комунальними закладами охорони здоров’я за направленням відповідно до медичних показань державних та комунальних закладів охорони здоров’я з надання первинної чи вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення.
 
108. Без направлення третинна (високоспеціалізована) медична допомога надається безоплатно відповідно до медичних показань державними та комунальними закладами охорони здоров’я, з якими укладені договори про медичне обслуговування населення, пацієнтам, які потребують надання екстреної медичної допомоги, та пацієнтам із хронічними захворюваннями, які перебувають на диспансерному обліку у відповідному високоспеціалізованому багатопрофільному або однопрофільному закладі охорони здоров’я.
 
109. Порядок направлення пацієнтів відповідно до медичних показань до закладів охорони здоров’я, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
110. Стаття 35-4. Паліативна допомога
 
111. На останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань пацієнтам та членам їх сімей надається паліативна допомога, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, а також надання психосоціальної і моральної підтримки членам їх сімей.
 
112. Паліативна допомога надається безоплатно за направленням державного чи комунального закладу охорони здоров’я, в якому пацієнтові надавалася вторинна (спеціалізована) чи третинна (високоспеціалізована) медична допомога, з яким укладено договір про медичне обслуговування населення в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення.
 
113. Порядок надання паліативної допомоги відповідно до медичних показань визначається центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
114. Стаття 35-5. Медична реабілітація
 
115. Медична реабілітація - відновне лікування, що надається пацієнтам в амбулаторних або стаціонарних умовах і включає систему медичних та інших заходів, спрямованих на відновлення порушених чи втрачених функцій організму особи, на виявлення та активізацію компенсаторних можливостей організму з метою створення умов для повернення особи до нормальної життєдіяльності, на профілактику ускладнень та рецидивів захворювання.
 
116. Медична реабілітація призначається пацієнтам:
 
117. після закінчення гострого періоду захворювання в разі наявності обмежень життєдіяльності;
 
118. з природженими та спадковими патологічними станами, набутими порушеннями опорно-рухового та мовного апарату, вадами зору та слуху;
 
119. у разі встановлення стійкої непрацездатності (інвалідності).
 
120. Медична реабілітація здійснюється безоплатно державними та комунальними закладами охорони здоров’я, з якими укладено договори про медичне обслуговування населення, за направленням відповідно до медичних показань державного чи комунального закладу охорони здоров’я, в якому пацієнтові надавалася вторинна (спеціалізована) чи третинна (високоспеціалізована) медична допомога.
 
121. Медична реабілітація здійснюється за медичними показаннями у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.».
 
122. 15. Статтю 37 викласти в такій редакції:
 
123. «Стаття 37. Надання медичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій та в умовах воєнного стану
 
124. Надання медичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється відповідно до законодавства у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
 
125. Особливості організації надання медичної допомоги населенню в умовах воєнного стану регулюються законодавством.».
 
126. 16. У статті 38:
 
127. у назві статті слова «лікувального закладу» замінити словами «закладу охорони здоров’я.».
 
128. у частині другій слова «лікувально-профілактичному закладі» замінити словами «закладі охорони здоров’я»;
 
129. 17. У частинах першій і третій статті 54 слова «аптечні та лікувально-профілактичні заклади» замінити словами «заклади охорони здоров’я, які мають право на це відповідно до закону.».
 
130. 18. Перше речення частини першої статті 60 викласти в такій редакції:
«Медична допомога дітям надається закладами охорони здоров’я та лікарями, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці.».
 
131. 19. У статті 62 слова «органами і закладами народної освіти» замінити словами «органами управління освітою.».
 
132. 20. У статті 64 слова «лікувальному закладі» замінити словами «закладі охорони здоров’я.».
 
133. 21. У частині другій статті 65 слова «органами професійно-технічної освіти, органами народної освіти» замінити словами «органами управління освітою.».
 
134. 22. Частину першу статті 69 замінити частинами такого змісту:
 
135. «Медична експертиза з тимчасової втрати працездатності громадян проводиться лікарем або комісією лікарів у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності, а також лікарями, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи - підприємці.
 
136. Порядок проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності громадян визначається центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.
 
137. Під час проведення медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності встановлюється факт необхідності надання листка непрацездатності чи іншого документа, що засвідчує тимчасову втрату працездатності у зв’язку з хворобою, каліцтвом, вагітністю та пологами, доглядом за хворим членом сім`ї, хворою дитиною, карантином, встановленим санітарно-епідеміологічною службою, протезуванням, санаторно-курортним лікуванням, визначається необхідність і строки тимчасового переведення працівника у зв’язку з хворобою на іншу роботу, приймається рішення про направлення на медико-соціальну експертну комісію для визначення наявності та ступеня тривалої або постійної втрати працездатності.».
 
138. У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами четвертою - шостою.
 
139. 23. У тексті Основ законодавства України про охорону здоров’я:
 
140. слова «галузь», «подання», «державна виконавча влада», «Республіка Крим» в усіх відмінках замінити відповідно словами «сфера», «надання», «виконавча влада», «Автономна Республіка Крим» у відповідному відмінку;
 
141. слова «подавати», «подається», «подаватися», «подають» замінити відповідно словами «надавати», «надається», «надаватися», «надають»;
 
142. слова «медико-санітарна допомога» і «лікувально-профілактична допомога» в усіх відмінках замінити словами «медична допомога» у відповідному відмінку;
 
143. слова «Міністерство охорони здоров’я України» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я» у відповідному відмінку;
 
144. слово «акредитованих» виключити.
 
145. ІІ. Прикінцеві положення
 
146. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім абзацу четвертого пункту 7 та пункту 14, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.
 
147. 2. До 31 грудня 2019 року первинну медичну допомогу надають лікарі загальної практики - сімейні лікарі та інші медичні працівники, які працюють під керівництвом таких лікарів, а також лікарі-терапевти дільничні, лікарі-педіатри дільничні та інші медичні працівники, які працюють під керівництвом лікарів-терапевтів дільничних і лікарів-педіатрів дільничних.
 
148. 3 1 січня 2020 року порядок надання медичної допомоги лікарями загальної практики - сімейними лікарями встановлюється відповідно до цього Закону.