Кількість абзаців - 75 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління об'єктами державної власності (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення управління об’єктами державної власності
 
3.

 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законів України:
 
6. 1. У другому реченні частини четвертої статті 11 Закону України «Про заставу» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 47, ст. 642; 1994 р., № 27, ст. 223) слова «із засновником цього товариства» замінити словами «з органом, який здійснює управління корпоративними правами держави в цьому товаристві,».
 
7. 2. У статті 6 Закону України «Про холдингові компанії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 34, ст. 291; 2011 р., № 28, ст. 252):
 
8. 1) у частині шостій слова «та приватизації» і «та/або державний орган приватизації» виключити;
 
9. 2) у частині сьомій слова «та Фондом державного майна України» замінити словами «за поданням центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері управління державними корпоративними правами та майном».
 
10. 3. У Законі України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2010 р., № 48, ст. 564; 2011 р., № 12, ст. 74, № 28, ст. 252, № 29, ст. 272, із змінами, внесеними Законами України від 12 травня 2011 року № 3322-VІ, від 7 липня 2011 року № 3610-VІ, від 8 липня 2011 року № 3686-VІ та від 8 вересня 2011 року № 3713-VІ):
 
11. 1) у статті 4:
 
12. частину першу після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
13. «центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном;».
 
14. У зв’язку з цим абзаци третій — восьмий вважати відповідно абзацами четвертим — дев’ятим;
 
15. 2) підпункт «е» пункту 18 статті 5 виключити.
 
16. 3) доповнити Закон статтею 5-1 такого змісту:
 
17. «Стаття 5-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном
 
18. 1. Центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном відповідно до покладених на нього завдань:
 
19. 1) здійснює управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави, які належать до сфери його управління;
 
20. 2) готує пропозиції щодо закріплення в державній власності пакетів акцій публічних акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації, доцільності їх відчуження або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) в інших власників та акцій додаткової емісії для подальшого їх подання центральним органом виконавчої влади з питань економіки Кабінетові Міністрів України;
 
21. 3) здійснює контроль та проводить аналіз результатів діяльності державних підприємств (у тому числі ефективності використання державного майна), господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна частка, що належать до сфери його управління, та розробляє механізми підвищення ефективності їх роботи;
 
22. 4) бере участь у підготовці пропозицій центральному органу виконавчої влади з питань економіки та Міністерству фінансів України щодо формування дивідендної політики та забезпечує її реалізацію в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
23. 5) проводить відповідно до законодавства конкурси щодо визначення уповноважених осіб, яким передаються функції з управління корпоративними правами держави, та укладає з ними відповідні договори;
 
24. 6) призначає відповідно до законодавства представників держави в органи управління господарських організацій, корпоративні права держави яких перебувають у його управлінні, укладає з ними договори доручення, дає доручення для голосування з питань порядку денного загальних зборів;
 
25. 7) здійснює контроль за виконанням умов контрактів керівниками виконавчих органів господарських організацій, які перебувають у його управлінні;
 
26. 8) забезпечує координацію діяльності з підвищення професійного рівня посадових осіб уповноважених органів управління, які виконують функції з управління корпоративними правами держави, та уповноважених осіб;
 
27. 9) розробляє та затверджує стратегічні плани розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств і господарських структур, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких він здійснює, та здійснює контроль за їх виконанням;
 
28. 10) формує переліки та проводить корпоратизацію державних підприємств, які належать до сфери його управління;
 
29. 11) затверджує персональний склад наглядових рад господарських товариств, створених у процесі корпоратизації державних підприємств, управління корпоративними правами яких він здійснює, та вносить зміни до такого складу;
 
30. 12) виступає від імені держави засновником господарських організацій, до статутного капіталу яких передається державне майно, у тому числі холдингових компаній та підприємств, які підлягають корпоратизації відповідно до законодавства, що належать до сфери його управління;
 
31. 13) передає до сфери управління Фонду державного майна державні підприємства та державні корпоративні права господарських товариств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію;
 
32. 14) здійснює визначені законодавством повноваження під час провадження справ про банкрутство державних підприємств та господарських організацій, корпоративні права щодо яких належать державі, що перебувають у його управлінні, у тому числі веде їх реєстри;
 
33. 15) забезпечує розроблення умов реструктуризації та санації підприємств, що перебувають у його управлінні, та їх погодження щодо господарських організацій, у статутному капіталі яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків і які перебувають в його управлінні, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
 
34. 16) оформляє відповідно до міжнародних договорів та законів України право державної власності України на об’єкти, які належать до сфери його управління, та приймає рішення щодо їх подальшого ефективного використання;
 
35. 17) приймає рішення за погодженням з Фондом державного майна України про передачу до статутного капіталу господарських організацій об’єктів державної власності, які перебувають в його управлінні;
 
36. 18) погоджує відчуження, передачу в оренду (користування), заставу (іпотеку), списання майна державних підприємств, які належать до сфери його управління, передачу в оренду, заставу цілісних майнових комплексів державних підприємств, які належать до сфери його управління;
 
37. 19) погоджує укладення підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави яких він здійснює, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, зміни до них та контролює виконання умов цих договорів;
 
38. 20) забезпечує оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок державних підприємств, державних установ, організацій, що належать до сфери його управління;
 
39. 21) подає центральному органу виконавчої влади з питань економіки за затвердженою ним формою інформацію про:
 
40. фінансово-господарську діяльність кожного окремого суб’єкта господарювання державного сектору економіки, який перебуває в сфері його управління;
 
41. стан об’єктів державної власності, в тому числі щодо корпоративних прав держави, що перебувають в його управлінні;
 
42. 22) виконує інші передбачені законодавством функції з управління об’єктами державної власності.»;
 
43. 4) у частині першій статті 6:
 
44. пункт 17 після слів «Фонду державного майна України» доповнити словами «, центральному органу виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
 
45. пункт 33 після слів «Фондом державного майна України» доповнити словами «, центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
 
46. пункти 36 і 37 виключити;
 
47. 5) у частині першій статті 7:
 
48. підпункт «ж» пункту 1 виключити;
 
49. підпункти «д», «е», «ж» пункту 2 виключити;
 
50. у пункті 3:
 
51. підпункти «б», «в», «ґ» — «з», «і», «й», «к» пункту 3 виключити;
 
52. у підпункті «ї» слова «та державними контролерами господарських організацій» виключити;
 
53. 6) у статті 10:
 
54. частину другу після слів «органами управління» доповнити словами «, центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
 
55. частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
 
56. «Уповноважена особа несе в межах, передбачених законом, відповідальність за невиконання або неналежне виконання договору доручення.»;
 
57. частину п’яту після слів «Фонд державного майна України» доповнити словами «, центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
 
58. 7) у статті 11:
 
59. частину четверту після слів «Фондом державного майна України» доповнити словами «, центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
 
60. в абзаці шостому частини п’ятої слова «Фондом державного майна України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
 
61. абзац другий частини шістнадцятої після слів «що видається уповноваженим органом управління» доповнити словами «, центральним органом виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
 
62. частину вісімнадцяту викласти у такій редакції:
 
63. «18. Мирова угода та план санації в процедурі банкрутства господарських організацій з корпоративними правами держави понад 25 відсотків їх статутного капіталу погоджуються з відповідним суб’єктом управління, центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації політики з питань банкрутства, Фондом державного майна України (стосовно господарської організації, яка перебуває в процесі приватизації).»;
 
64. 8) у частині шостій статті 12 слова «, в тому числі за рахунок коштів, отриманих від приватизації державного майна» виключити;
 
65. 9) частину третю статті 13 викласти у такій редакції:
 
66. «3. Вимоги щодо організації та здійснення заходів охорони об’єктів державної власності визначають разом відповідні суб’єкти управління та Міністерство внутрішніх справ України.»;
 
67. 10) у статті 16:
 
68. частину першу після слів «Фонд державного майна України» доповнити словами «, центральний орган виконавчої влади з питань економіки, центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
 
69. у частині третій слова «Фонду державного майна України» замінити словами «центральному органу виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
 
70. у частині четвертій слова «Фонд державного майна України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади з управління державними корпоративними правами та майном»;
 
71. частину восьму виключити.
 
72. ІІ. Прикінцеві положення
 
73. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
74. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
у межах повноважень забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.