Кількість абзаців - 274 Розмітка (ліва колонка)


Про державне стратегічне планування (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про державне стратегічне планування
 
3. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи державного стратегічного планування розвитку країни, встановлює загальний порядок розроблення, схвалення, виконання, моніторингу, оцінки, контролю документів державного стратегічного планування, а також повноваження учасників такого планування.
 
4.

 
5. Розділ І
 
6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Визначення термінів
 
8. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
9. 1) баланс — документ, що має двосторонню систему згрупованих економічних показників, які характеризують обсяги, структуру та співвідношення попиту і пропозиції товарів. Це кількісне співвідношення між потребою в товарах і послугах, що відображається у платоспроможному попиті споживачів, і пропозицією, яка складається із суми усіх товарів, що є на ринку або можуть бути представлені на ринок;
 
10. 2) державне прогнозування — функція державного управління з науково обґрунтованого передбачення напрямів розвитку країни, окремих видів економічної діяльності і адміністративно-територіальних одиниць у майбутньому з урахуванням сценарних умов розвитку на прогнозний період;
 
11. 3) державне стратегічне планування — функція державного управління з обрання пріоритетів, визначення з урахуванням наявних ресурсів цілей та напрямів розвитку, розроблення та виконання взаємозв’язаних завдань і заходів соціально-економічного розвитку;
 
12. 4) моніторинг — збір, систематизація, проведення аналізу і узагальнення звітів та іншої інформації про хід виконання документів державного стратегічного планування для забезпечення належного та своєчасного досягнення очікуваних результатів;
 
13. 5) оцінка результативності виконання документів державного стратегічного планування — визначення ступеня досягнення результатів (цілей) з урахуванням витрат;
 
14. 6) план — документ, в якому визначаються цілі, пріоритети розвитку та напрями реалізації державної політики з конкретизацією основних завдань і заходів, їх виконавців та строків виконання, потреба у фінансовому забезпеченні заходів на плановий період;
 
15. 7) прогноз — документ, що містить визначені на базі сценарних припущень основні прогнозні макропоказники та характеристики соціально-економічного розвитку держави, окремих видів економічної діяльності або окремих адміністративно-територіальних одиниць у прогнозному періоді та використовується для обґрунтування і прийняття конкретних управлінських рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 
16. 8) реалізація плану — виконання завдань і заходів, спрямованих на досягнення визначених цілей, цільових проміжних і кінцевих індикаторів, передбачених у документах стратегічного планування;
 
17. 9) розроблення документів державного стратегічного планування — процес аналізу, моделювання, формування бачення та визначення пріоритетів, цільових індикаторів, стратегічних цілей, завдань, шляхів їх досягнення та ресурсного забезпечення;
 
18. 10) стратегія — документ, в якому визначаються пріоритети, стратегічні цілі та напрями розвитку держави, окремих сфер, видів економічної діяльності та окремих адміністративно-територіальних одиниць.
 
19. Стаття 2. Принципи державного стратегічного планування
 
20. 1. стратегічне планування базується на принципах:
 
21. 1) цілісності, який полягає у застосуванні єдиних підходів до організації та порядку здійснення процесу державного стратегічного планування, включаючи формування звітності про виконання стратегічних планів та програм;
 
22. 2) внутрішньої збалансованості, який полягає в узгодженні всіх документів системи державного стратегічного планування за цілями розвитку, завданнями і заходами;
 
23. 3) наукової обґрунтованості, яка забезпечується шляхом розроблення документів державного стратегічного планування на науковій основі, постійного удосконалення методології та використання світового досвіду в сфері стратегічного планування;
 
24. 4) гласності, який полягає в тому, що документи державного стратегічного планування є доступними для громадськості. Інформація про цілі, пріоритети та показники таких документів використовується суб’єктами господарювання для планування своєї діяльності;
 
25. 5) результативності та ефективності функціонування системи державного стратегічного планування, який полягає в тому, що вибір засобів і методів досягнення цілей розвитку країни повинен забезпечувати досягнення запланованих результатів з найменшими витратами ресурсів, а оцінка досягнення цілей залежить від отриманих результатів;
 
26. 6) дотримання загальнодержавних інтересів, який полягає в тому, що міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та Верховна Рада Автономної Республіки Крим розробляють документи державного стратегічного планування виходячи з потреби у забезпеченні реалізації загальнодержавної соціально-економічної політики;
 
27. 7) рівності, який полягає в дотриманні прав та врахуванні інтересів територіальних громад і суб’єктів господарювання незалежно від форми власності;
 
28. 8) безперервності та повноти прийняття рішень, пов’язаних з державним стратегічним плануванням, які полягають у виконанні встановлених законодавством процедур для досягнення цілей державного стратегічного планування;
 
29. 9) партнерства, який передбачає тісну співпрацю між міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, об’єднаннями громадян, суб’єктами господарювання в процесі виконання документів державного стратегічного планування, проведення моніторингу та оцінки виконання визначених завдань;
 
30. 10) відповідальності учасників державного стратегічного планування, який полягає в тому, що вони несуть відповідальність за ефективність виконання завдань та заходів, спрямованих на досягнення цілей розвитку країни.
 
31. Стаття 3. Законодавство стратегічне планування
 
32. 1. Законодавство про державне стратегічне планування складається з Конституції України, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про державні цільові програми», «Про організацію оборонного планування», цього та інших законів, а також прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
 
33. Стаття 4. Джерела фінансування розроблення документів державного стратегічного планування
 
34. 1. Розроблення документів державного стратегічного планування фінансується в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах на відповідний рік.
 
35. Розділ ІІ
 
36. ДОКУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
 
37. Стаття 5. Система документів державного стратегічного планування
 
38. 1. Документи державного стратегічного планування розробляються на довгостроковий, середньостроковий та короткостроковий період.
 
39. 2. На довгостроковий період (понад п’ять років) розробляються:
 
40. Стратегія розвитку України;
 
41. Стратегія регіонального розвитку України;
 
42. стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
 
43. 3. На середньостроковий період (від трьох до п’яти років) розробляються:
 
44. План соціально-економічного розвитку України;
 
45. плани соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст;
 
46. гноз економічного і соціального розвитку України;
 
47. Прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди;
 
48. прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;
 
49. державні цільові програми;
 
50. регіональні та місцеві цільові програми;
 
51. плани розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній;
 
52. Основні засади грошово-кредитної політики.
 
53. 4. На короткостроковий період (один рік) розробляються:
 
54. Основні напрями економічної політики;
 
55. Державний бюджет України;
 
56. місцеві бюджети;
 
57. річні фінансові плани державних підприємств, господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі;
 
58. плани діяльності центральних органів виконавчої влади;
 
59. прогнозні баланси попиту та пропозиції товарів і послуг.
 
60. 5. Під час розроблення документів державного стратегічного планування враховуються послання Президента України до народу, щорічні та позачергові послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, інші документи стратегічного характеру, що схвалюються Президентом України, положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та Генеральна схема планування території України.
 
61. Стаття 6. Вимоги до документів державного стратегічного планування
 
62. 1. Документи державного стратегічного планування повинні відповідати Конституції України та міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
63. У разі коли документи державного стратегічного планування, що приймаються у формі закону, містять положення, що не узгоджуються з положеннями інших законів, такі документи повинні містити зміни до відповідних законів.
 
64. 2. Документи державного стратегічного планування, що розробляються на середньо- та короткострокову перспективу, повинні відповідати положенням документів державного стратегічного планування, що розробляються на довгострокову перспективу. Положення документів державного стратегічного планування, що розробляються на середньо- та короткострокову перспективу, які суперечать положенням документів державного стратегічного планування, що розробляються на довгострокову перспективу, застосуванню і виконанню не підлягають.
 
65. 3. Документи державного стратегічного планування, що розробляються на короткострокову перспективу, повинні відповідати положенням документів державного стратегічного планування, що розробляються на довго- та середньострокову перспективу. Положення документів державного стратегічного планування, що розробляються на короткострокову перспективу, які суперечать положенням документів державного стратегічного планування, що розробляються на середньо- та довгострокову перспективу, застосуванню і виконанню не підлягають.
 
66. Стаття 7. Забезпечення публічності та прозорості документів стратегічного планування
 
67. 1. Документи державного стратегічного планування публікуються в офіційних друкованих виданнях та оприлюднюються на Урядовому порталі, офіційному веб-сайті міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, які розробили такі документи, у порядку та строки, що визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
 
68. Стаття 8. Моніторинг та оцінка результативності виконання документів державного стратегічного планування
 
69. 1. Документи державного стратегічного планування, визначені у статтях 9, 10, 12 і 15 цього Закону, підлягають моніторингу та оцінці результатів їх виконання.
 
70. Порядок проведення моніторингу та оцінки результатів виконання документів державного стратегічного планування визначається Кабінетом Міністрів України.
 
71. Стаття 9. Стратегія розвитку України
 
72. 1. Стратегія розвитку України розробляється центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку на десятирічний період.
 
73. Кабінет Міністрів України розглядає і схвалює проект Стратегії розвитку України та подає Президентові України.
 
74. Стратегія розвитку України затверджується Указом Президента України.
 
75. 2. У Стратегії розвитку України відображаються:
 
76. 1) стратегічні цілі та індикатори їх досягнення на десятирічний період та проміжні індикатори на п’ятирічний період;
 
77. 2) результати аналізу тенденцій, характеристика та основні проблеми соціально-економічного розвитку, геоекономічного положення та конкурентних переваг України, результати проведення оцінки природно-ресурсного, виробничого, трудового, наукового та фінансового потенціалу;
 
78. 3) пріоритетні напрями розвитку держави, основні завдання із зазначенням етапів їх виконання.
 
79. 3. До Стратегії розвитку України додаються:
 
80. 1) довгостроковий прогноз основних макроекономічних показників;
 
81. 2) демографічний прогноз;
 
82. 3) прогноз науково-технічного розвитку.
 
83. 4. Стратегія розвитку України є основою для розроблення інших документів державного стратегічного планування.
 
84. Стаття 10. Стратегія регіонального розвитку України
 
85. 1. Стратегія регіонального розвитку України розробляється на десятирічний період центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку протягом двох місяців після схвалення Стратегії розвитку України.
 
86. Стратегія регіонального розвитку України приймається Кабінетом Міністрів України.
 
87. 2. У Стратегії регіонального розвитку України відображаються:
 
88. 1) результати аналізу соціально-економічного розвитку регіонів;
 
89. 2) характеристика основних проблем розвитку регіонів;
 
90. 3) пріоритети державної регіональної політики на відповідний період;
 
91. 4) стратегічні цілі та напрями регіонального розвитку;
 
92. 5) основні завдання регіонального розвитку та етапи їх реалізації.
 
93. Стаття 11. Стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
 
94. 1. Стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя розробляються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями протягом двох місяців після прийняття Стратегії регіонального розвитку України.
 
95. Стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя розробляються з урахуванням положень Стратегії розвитку України та Стратегії регіонального розвитку України.
 
96. Стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.
 
97. 2. У стратегіях розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відображаються:
 
98. 1) результати аналізу тенденцій за попередній п’ятирічний період та характеристика основних проблем розвитку;
 
99. 2) характеристика конкурентних переваг та обмежень перспективного розвитку;
 
100. 3) мета, стратегічні цілі та пріоритетні напрями розвитку регіону (міста) на відповідний період;
 
101. 4) завдання та етапи їх виконання.
 
102. До стратегій розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя додаються переліки регіональних і місцевих програм та інвестиційних проектів.
 
103. Стаття 12. гноз економічного і соціального розвитку України
 
104. 1. гноз економічного і соціального розвитку України розробляється щороку на плановий та два наступних роки до 1 травня року, що передує плановому, центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку та приймається Кабінетом Міністрів України.
 
105. гноз економічного і соціального розвитку України використовується під час розроблення проектів плану економічного і соціального розвитку України на плановий та два наступних за плановим роки, Державного бюджету України та інших документів державного стратегічного планування.
 
106. 2. У гнозі економічного і соціального розвитку України відображаються:
 
107. 1) на плановий рік:
 
108. результати оцінки тенденцій розвитку з визначенням основних факторів, що вплинули на його динаміку;
 
109. очікувані зміни у зовнішньоекономічній ситуації та оцінка їх впливу на економіку країни;
 
110. сценарні умови розвитку економіки;
 
111. прогнозні показники економічного і соціального розвитку з відповідним обґрунтуванням;
 
112. основні макроекономічні баланси національної економіки (зведені національні рахунки для економіки в цілому, таблиця «витрати – випуск», платіжний баланс);
 
113. ризики та альтернативні сценарії економічного і соціального розвитку країни;
 
114. 2) на два наступних роки основні прогнозні макропоказники з характеристикою сценарних умов і тенденцій розвитку та ризики.
 
115. 3. До основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України належать:
 
116. 1) номінальний та реальний валовий внутрішній продукт;
 
117. 2) індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року);
 
118. 3) індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року);
 
119. 4) офіційний обмінний курс гривні у середньому за рік та на кінець року;
 
120. 5) прибуток прибуткових підприємств;
 
121. 6) фонд оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців;
 
122. 7) номінальна та реальна, скоригована на індекс споживчих цін, середньомісячна заробітна плата працівників;
 
123. 8) продуктивність праці (відсотків до попереднього року);
 
124. 9) кількість зайнятих економічною діяльністю віком 15–70 років (у середньому за рік);
 
125. 10) рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці;
 
126. 11) сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу;
 
127. 12) експорт товарів і послуг;
 
128. 13) імпорт товарів і послуг;
 
129. 14) інші показники економічного і соціального розвитку України.
 
130. Стаття 13. План соціально-економічного розвитку України
 
131. 1. План соціально-економічного розвитку України розробляється центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади до 1 травня року, що передує плановому, на плановий та два наступних роки.
 
132. 2. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 червня року, що передує плановому розглядає та схвалює проект Плану соціально-економічного розвитку України та у п’ятиденний строк подає Верховній Раді України.
 
133. 3. У Плані соціально-економічного розвитку України відображаються:
 
134. 1) результати аналізу та основні проблеми соціально-економічного розвитку;
 
135. 2) цілі, пріоритетні напрями та завдання соціально-економічного розвитку на плановий та два наступних роки;
 
136. 3) заходи, необхідні для виконання завдань на плановий період, з визначенням строків, виконавців, критеріїв, потреб і джерел фінансування, необхідних для їх виконання;
 
137. 4) умови виконання Плану соціально-економічного розвитку України (зокрема показники: граничний обсяг дефіциту бюджету; граничний рівень державного боргу; темпи зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму; тарифна політика).
 
138. 4. Складовими частинами Плану соціально-економічного розвитку України є:
 
139. 1) перелік державних цільових програм, виконання яких передбачається у плановому та двох наступних роках з метою виконання завдань, визначених Планом;
 
140. 2) попередні результати оцінки щодо основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на плановий та два наступних роки;
 
141. 3) план співпраці з міжнародними фінансовими організаціями;
 
142. 4) баланси виробництва і споживання основних видів продукції на плановий та два наступних роки.
 
143. 5. План соціально-економічного розвитку України враховується під час розроблення Державного бюджету України на плановий рік.
 
144. Стаття 14. Плани соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст
 
145. 1. Плани соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст розробляються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами міських рад на строк дії та з урахуванням положень Плану соціально-економічного розвитку України протягом місяця після його прийняття.
 
146. 2. Плани соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст приймаються відповідними радами.
 
147. 3. У планах соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст відображаються:
 
148. 1) на плановий рік:
 
149. результати аналізу тенденцій та характеристика основних проблем соціально-економічного розвитку;
 
150. цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку;
 
151. комплекс заходів і завдань щодо реалізації Плану соціально-економічного розвитку України з визначенням строків виконання та виконавців;
 
152. обсяги та джерела фінансування;
 
153. основні показники соціально-економічного розвитку;
 
154. дані про отримання та використання доходів від управління майном, що належить Автономній Республіці Крим, або об’єктами комунальної власності, ефективність використання зазначених об’єктів, показники їх розвитку;
 
155. 2) на два наступних роки основні прогнозні показники соціально-економічного розвитку з характеристикою сценарних умов, тенденцій розвитку та ризики.
 
156. До планів економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст додаються переліки регіональних і місцевих програм та інвестиційних проектів.
 
157. Стаття 15. Плани розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній
 
158. 1. Плани розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній:
 
159. розробляються на плановий та два наступних роки у місячний строк після схвалення Плану соціально-економічного розвитку України;
 
160. затверджуються суб’єктами управління об’єктами державної власності, до сфери управління яких вони належать, і повинні відповідати цілям та завданням планів діяльності відповідних суб’єктів управління;
 
161. погоджуються з центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку щодо відповідності пріоритетам, завданням та умовам виконання Плану соціально-економічного розвитку України.
 
162. 2. У планах розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній відображаються:
 
163. цілі, завдання та напрями розвитку;
 
164. виробничий план;
 
165. інвестиційно-інноваційний план розвитку;
 
166. план соціального розвитку;
 
167. основні показники фінансово-господарської діяльності.
 
168. 3. Суб’єкти управління об’єктами державної власності, до сфери управління яких належать державні господарські об’єднання, державні акціонерні компанії, державні холдингові компанії, здійснюють контроль за виконанням зазначених планів розвитку і подають щороку до 1 квітня звіти про їх виконання центральному органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку.
 
169. Стаття 16. Прогнозні баланси попиту та пропозиції товарів і послуг
 
170. 1. Прогнозні баланси попиту та пропозиції товарів і послуг розробляються на плановий та два наступних роки міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади за переліком та відповідно до порядку, який визначається центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку.
 
171. Стаття 17. Основні напрями економічної політики
 
172. 1. Основні напрями економічної політики розробляються центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку щороку до 15 березня року, що передує плановому.
 
173. 2. Кабінет Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, розглядає та схвалює проект Основних напрямів економічної політики і у п’ятиденний строк подає його до Верховної Ради України.
 
174. 3. Проект Основних напрямів економічної політики розробляється з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (зокрема показників номінального і реального валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників промислової продукції, офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, рівня безробіття) та відображає:
 
175. 1) концептуальні цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку на плановий рік;
 
176. 2) основні завдання економічної політики в розрізі сфер діяльності (зокрема грошово-кредитна, інвестиційна, соціальна, зовнішньоекономічна, галузева);
 
177. 3) основні завдання бюджетної політики, зокрема граничного обсягу дефіциту (профіциту) державного бюджету, частки прогнозного річного обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через зведений бюджет України, граничного обсягу державного боргу і граничного обсягу надання державних гарантій, встановлення розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;
 
178. 4) основні завдання податкової політики
 
179. 5) механізми та інструменти державного регулювання соціально-економічних процесів;
 
180. 6) перелік пріоритетних державних цільових програм;
 
181. 7) взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами, включаючи обґрунтування питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України;
 
182. 8) інші питання, необхідні для складення проектів Плану соціально-економічної розвитку України на плановий рік, Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
 
183. 9) очікувані результати реалізації пріоритетів планового року.
 
184. 4. Основні напрями економічної політики є основою для розроблення проектів Плану соціально-економічного розвитку України на плановий рік, Державного бюджету України та місцевих бюджетів.
 
185. Розділ ІІІ
 
186. УЧАСНИКИ ДЕРЖАВНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
 
187. Стаття 18. Учасники державного стратегічного планування
 
188. 1. Учасниками державного стратегічного планування є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, Національна академія наук України, суб’єкти господарювання.
 
189. Стаття 19. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державного стратегічного планування
 
190. 1. Кабінет Міністрів України у сфері державного стратегічного планування:
 
191. 1) приймає Стратегію регіонального розвитку України, Прогноз економічного і соціального розвитку України;
 
192. 2) розглядає, схвалює та подає Президентові України проект Стратегії розвитку України;
 
193. 3) розглядає, схвалює та подає Верховній Раді України проекти Плану соціально-економічного розвитку України, Основних напрямів економічної політики;
 
194. 4) визначає порядок розроблення, моніторингу та оцінки документів стратегічного планування;
 
195. 5) розглядає узагальнені звіти з моніторингу та оцінки документів державного стратегічного планування.
 
196. Стаття 20. Повноваження Національного банку України у сфері державного стратегічного планування
 
197. 1. Повноваження Національного банку України у сфері державного стратегічного планування визначаються Законом України «Про Національний банк України».
 
198. Стаття 21. Повноваження центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку у сфері державного стратегічного планування
 
199. 1. Центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку у сфері державного стратегічного планування:
 
200. 1) є головним розробником проектів:
 
201. Стратегії розвитку України;
 
202. Стратегії регіонального розвитку України;
 
203. Плану соціально-економічного розвитку України;
 
204. Прогнозу економічного і соціального розвитку України;
 
205. Основних напрямів економічної політики;
 
206. 2) координує роботу з розроблення документів державного стратегічного планування;
 
207. 3) визначає структуру та розробляє методичні рекомендації щодо підготовки документів стратегічного планування, визначених у статтях 9, 10, 12 і 15 цього Закону;
 
208. 4) подає пропозиції щодо впровадження сучасних технологій державного прогнозування та державного стратегічного планування соціально-економічних процесів;
 
209. 5) погоджує плани розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній щодо відповідності цілям, завданням та показникам Плану соціально-економічного розвитку України.
 
210. Стаття 22. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації у сфері державного стратегічного планування
 
211. 1. Центральний орган виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації у сфері державного стратегічного планування:
 
212. 1) розробляє прогноз науково-технічного розвитку як складову частину Стратегії розвитку України;
 
213. 2) формує на підставі довгострокових і середньострокових прогнозів науково-технічного та інноваційного розвитку пріоритетні напрями розвитку науки і техніки;
 
214. 3) бере участь у розробленні проектів документів державного стратегічного планування.
 
215. Стаття 23. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері державного стратегічного планування
 
216. 1. Центральні органи виконавчої влади у сфері державного стратегічного планування беруть участь:
 
217. 1) разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади у методичному забезпеченні, підготовці відповідно до компетенції проектів:
 
218. Стратегії розвитку України;
 
219. Стратегії регіонального розвитку України;
 
220. Плану соціально-економічного розвитку України;
 
221. Прогнозу економічного і соціального розвитку України;
 
222. Основних напрямів економічної політики;
 
223. 2) у методичному забезпеченні розроблення проектів планів розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній, які належать до сфери управління відповідного органу виконавчої влади;
 
224. 3) у погодженні та оцінці результативності виконання планів розвитку державних господарських об’єднань, державних акціонерних компаній, державних холдингових компаній, які належать до сфери управління відповідного органу виконавчої влади.
 
225. Стаття 24. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій у сфері державного стратегічного планування
 
226. 1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації у сфері державного стратегічного планування:
 
227. 1) розробляють проекти:
 
228. стратегій розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 
229. планів соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст;
 
230. 2) забезпечують виконання планів соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст;
 
231. 3) готують звіти про:
 
232. стан реалізації стратегій розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 
233. виконання планів соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст.
 
234. Стаття 25. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері державного стратегічного планування
 
235. 1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні та міські ради у сфері державного стратегічного планування:
 
236. 1) затверджують стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 
237. 2) затверджують плани соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст;
 
238. 3) здійснюють контроль за реалізацією стратегій розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя та виконанням планів соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст.
 
239. 2. Міські ради у сфері державного стратегічного планування:
 
240. 1) затверджують плани соціально-економічного розвитку міст;
 
241. 2) здійснюють контроль за виконанням планів соціально-економічного розвитку міст.
 
242. 3. Виконавчі органи міських рад у сфері державного стратегічного планування:
 
243. 1) розробляють проекти планів соціально-економічного розвитку міст;
 
244. 2) забезпечують виконання планів соціально-економічного розвитку міст.
 
245. Стаття 26. Повноваження Національної академії наук України у сфері державного стратегічного планування
 
246. 1. Національна академія наук України бере участь у розробленні документів стратегічного планування.
 
247. Стаття 27. Повноваження суб’єктів господарювання у сфері державного стратегічного планування
 
248. 1. Суб’єкти господарювання у сфері державного стратегічного планування:
 
249. 1) беруть участь у розробленні документів державного стратегічного планування, зокрема інвестиційних програм, національних та регіональних інвестиційних проектів та їх виконанні;
 
250. 2) в межах державно-приватного партнерства подають інформацію про прогноз та план розвитку їх діяльності.
 
251. Розділ ІV
 
252. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
253. 1.Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
254. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 25, ст. 195).
 
255. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
256. 1) у Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50—51, ст. 572):
 
257. статтю 33 викласти в такій редакції:
 
258. «Стаття 33. Визначення бюджетної політики на наступний бюджетний період
 
259. 1. Бюджетна політика на наступний бюджетний період визначається Основними напрямами економічної політики.
 
260. 2. Національний банк України до 15 березня року, що передує плановому, подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України прогнозні монетарні показники на наступний рік та до 1 квітня року, що передує плановому, — проект кошторису доходів та витрат Національного банку України на наступний рік, які використовуються для складення проекту закону про Державний бюджет України.»;
 
261. частину другу статті 35 викласти в такій редакції:
 
262. «2. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів інформації про обсяги фінансування заходів, передбачених Планом соціально-економічного розвитку України на відповідний рік, та показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом кількох років виконання інвестиційних програм (проектів), у разі їх схвалення в установленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних програм (проектів).»;
 
263. 2) у другому реченні статті 41 Закону України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36—37, ст. 242; 2010 р., № 10, ст. 107) слова «, що включаються в Державну програму соціального та економічного розвитку України» виключити;
 
264. 3) частину першу статті 23 Закону України «Про гідрометеорологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 16, ст. 95) викласти в такій редакції:
 
265. «Матеріально-технічне забезпечення діяльності національної гідрометеорологічної служби здійснюється відповідно до Плану соціально-економічного розвитку України, державних цільових програм, планів її діяльності.»;
 
266. 4) у Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2000 р., № 42, ст. 351; 2010 р., № 48, ст. 564, № 49, ст. 570; 2011 р., № 29, ст. 272):
 
267. у пункті 1 частини першої статті 9 слова і цифри «до 15 вересня» замінити словами і цифрами «до 15 квітня»;
 
268. частину першу статті 24 викласти в такій редакції:
 
269. «Основні засади грошово-кредитної політики ґрунтуються на основних показниках Плану соціально-економічного розвитку України та макроекономічних оцінках Національного банку України.»;
 
270. 5) у пункті 3 Закону України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 7, ст. 35) слова «розробки проектів Закону України про Державний бюджет України та Державної програми економічного та соціального розвитку України на черговий рік» замінити словами «розроблення проекту закону про Державний бюджет України»;
 
271. 6) в абзаці другому пункту 3 розділу VІ «Механізм забезпечення реалізації програми» Загальнодержавної програми розвитку водного господарства, затвердженої Законом України «Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 25, ст. 172) слова «проекту Державної економічного і соціального розвитку України та» виключити;
 
272. 7) в абзаці дванадцятому підрозділу «Стимулювання державою соціально-економічного розвитку малих міст» розділу ІІІ « Основні напрями забезпечення комплексного розвитку малих міст» Загально розвитку малих міст, затвердженої Законом України «Про затвердження Загально розвитку малих міст» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 24, ст. 332), слова «щорічно – до економічного і соціального розвитку України» замінити словами «Плану соціально-економічного розвитку України»;
 
273. 8) в абзаці восьмому частини другої статті 45 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 37, ст. 449; 2010 р., № 33, ст. 471) слова «та економічного і соціального розвитку України» виключити;