Кількість абзаців - 20 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України до Податкового кодексу України (щодо деяких питань сплати податків в умовах дії угоди про розподіл продукції) (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. «Про внесення змін до Податкового кодексу України»
 
3. (щодо деяких питань сплати податків в умовах дії угоди про розподіл продукції)
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 
5. І. Внести такі зміни до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13 - 17, ст. 112):
 
6. 1) пункт 335.2. статті 335 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
7. «Податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств та плата за користування надрами для видобування корисних копалин можуть сплачуватись у грошовій або, якщо це передбачено угодою про розподіл продукції, у натуральній формі шляхом передачі державі частини прибуткової продукції, набутої інвестором у власність у результаті розподілу продукції. Механізм сплати та порядок зарахування податків, сплачених в натуральній формі, визначається Кабінетом Міністрів України.»
 
8. 2) абзац третій підпункту б) пункту 336.1. статті 336 викласти у наступній редакції:
 
9. «Податок на прибуток підприємств може сплачуватись у грошовій або, якщо це передбачено угодою, у натуральній формі»;
 
10. 3) пункт 337.1. статті 337 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
11. «Податок на додану вартість може сплачуватись у грошовій або, якщо це передбачено угодою, у натуральній формі»;
 
12. 4) абзац другий пункту 338.1. статті 338 доповнити реченням такого змісту:
 
13. «Плата за користування надрами для видобування корисних копалин може сплачуватись у грошовій або, якщо це передбачено угодою про розподіл продукції, у натуральній формі».
 
14. ІІ. Прикінцеві положення
 
15. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
16. 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
17. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
18. відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правового акту, передбаченого цим Законом;
 
19. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.