Кількість абзаців - 56 Розмітка (ліва колонка)


"Про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт" (щодо упорядкування міжнародних автомобільних перевезень) (Друге читання)

0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» (щодо упорядкування міжнародних автомобільних перевезень)
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Закону України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; 2009 р., № 10-11, ст. 137) такі зміни:
 
3. 1. У статті 1:
 
4. 1) після абзацу тридцять першого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
5. «документи на вантаж – документи, визначені у Митному кодексі України, Законах України «Про транспортно-експедиторську діяльність», «Про транзит вантажів», інших актах законодавства та міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
6. досвід роботи – строк діяльності підприємства, установи, організації, фізичної особи-підприємця на ринку автомобільних транспортних послуг;».
 
7. У зв’язку з цим абзаци тридцять другий — шістдесят п’ятий вважати відповідно абзацами тридцять третім — шістдесят сьомим;
 
8. 2) після абзацу шістдесят сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
9. «треті країни — будь-які інші країни стосовно країни нерезидента та резидента;».
 
10. 2. Статтю 9 доповнити частиною такого змісту:
 
11. «На причепи та напівпричепи, призначені для використання з вантажними автомобілями — тягачами окремі ліцензійні картки не оформляються.».
 
12. 3. Частину четверту статті 20 викласти у такій редакції:
 
13. «До міжнародних перевезень пасажирів та вантажів допускаються транспортні засоби, на які є документи, що підтверджують їх відповідність вимогам щодо безпеки руху та екологічної безпеки країн, на територію яких передбачено в’їзд, ліцензійна картка на пасажирські транспортні засоби та транспортні засоби для перевезень небезпечних вантажів (тільки для транспортних засобів перевізників-резидентів), а також національні реєстраційні документи, документи стосовно страхування, номерні та розпізнавальні знаки.»
 
14. 4. Статтю 33 викласти у такій редакції:
 
15. «Стаття 33. Засади діяльності автомобільного перевізника, що здійснює перевезення вантажів на договірних умовах
 
16. Автомобільним перевізником, що здійснює перевезення вантажів на договірних умовах, є суб’єкт господарювання, який відповідно до законодавства надає послугу згідно з договором про перевезення вантажу транспортним засобом, що використовують на законних підставах.
 
17. З метою виконання перевезень небезпечних вантажів автомобільний перевізник повинен одержати відповідну ліцензію.»
 
18. 5. Статтю 48 викласти у такій редакції:
 
19. «Стаття 48. Документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення
 
20. Автомобільні перевізники, водії повинні мати і пред’являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконують вантажні перевезення.
 
21. Документами для здійснення внутрішніх перевезень вантажів є:
 
22. для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;
 
23. для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, дорожній лист (крім фізичних осіб), товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством України.
 
24. У разі перевезення небезпечних вантажів обов’язковими документами є:
 
25. для автомобільного перевізника – ліцензія;
 
26. для водія - ліцензійна картка, свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів, свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, письмові інструкції на випадок аварії або надзвичайних ситуацій.
 
27. У разі перевезення вантажів з перевищенням габаритних або вагових обмежень обов’язковим документом є дозвіл, який дає право на рух автомобільними дорогами України, виданий компетентними уповноваженими органами або документ про внесення плати за проїзд великовагових транспортних засобів.»
 
28. 6. У статті 53:
 
29. 1) у частині другій після слова «пасажирів та» записати слово «небезпечних», – і далі за текстом;
 
30. 2) у частині третій:
 
31. абзац третій викласти у такій редакції:
 
32. «ліцензійну картку у разі здійснення перевезень небезпечних вантажів;»
 
33. абзац шостий викласти у такій редакції:
 
34. «сертифікат відповідності транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення, якщо інше не обумовлено міжнародними договорами;»;
 
35. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
36. «документи на вантаж.»;
 
37. 3) абзац п’ятий частини четвертої виключити;
 
38. 4) у частині п’ятій:
 
39. абзац п’ятий викласти у такій редакції:
 
40. «сертифікат відповідності транспортного засобу вимогам законодавства України щодо безпеки руху та екологічної безпеки, якщо інше не обумовлено міжнародними договорами;»;
 
41. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
42. «документи на вантаж.»;
 
43. 5) абзац четвертий частини шостої виключити;
 
44. 6) доповнити статтю частинами такого змісту:
 
45. «У транспортних засобах, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та/або вантажів, установлюються і використовуються контрольні пристрої - тахографи.
 
46. Водії транспортних засобів, що належать резидентам або нерезидентам України, зобов’язані допускати до перевірки тахографів посадових осіб урядового органу державного управління з питань контролю на автомобільному транспорті, надавати їм реєстраційні листки режиму праці та відпочинку водіїв - тахокарти, а також у разі, коли у транспортному засобі використовуються цифрові тахографи, роздруковувати на паперовому носії інформацію про роботу та відпочинок водіїв.».
 
47. 7. Доповнити статтю 57 частиною такого змісту:
 
48. «Перевезення пасажирів та вантажів з третьої країни та/або в третю країну через територію України нерезидентами забороняється, якщо на це не видано відповідного дозволу центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту.».
 
49. 8. У статті 60:
 
50. 1) у абзаці шостому частини першої замість слова «п’ятдесяти» записати слово «ста», – і далі за текстом;
 
51. 2) після абзацу шостого частини першої доповнити новим абзацом такого змісту:
 
52. «порушення нерезидентами вимог статті 57 цього Закону – штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;».
 
53. У зв’язку з цим абзаци шостий - одинадцятий вважати абзацами сьомим – дванадцятим.
 
54. 9. У тексті Закону слова «центральний орган виконавчої влади з питань автомобільного транспорту» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади у галузі транспорту» у відповідному відмінку.
 
55. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.