Кількість абзаців - 198 Таблиця поправок


Про громадські організації (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про громадські організації
 
-1- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
З метою зручного користування даною таблицею при зміні нумерації (переміщенні) статей, їх частин та пунктів, а також окремих положень законопроекту при формуванні остаточної редакції законопроекту відповідно змінити розміщення без зміни нумерації зазначених складових законопроекту в лівій колонці цієї таблиці (редакція, прийнята в першому читанні).
 
Враховано   Про громадські об’єднання
 
3.

 
-2- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Ключковський Ю.Б.
Назву Закону викласти в такій редакції:
«Про громадські об’єднання».
У зв’язку з цим внести відповідні термінологічні зміни по всьому тексту проекту.
 
Враховано      
4.

 
-3- Григорович Л.С.
Всюди по тексту використовувати термін «громадські (неурядові) організації».
 
Відхилено      
    -4- Карпук В.Г.
У назві проекту слово «громадські» замінити на «неурядові»;
 
Відхилено    
    -5- Гордієнко С.В.
Законопроект викласти у формі двох законопроектів.
Перший з них повинен стосуватися лише реалізації конституційного права громадян Укарїни на об’єднання, що випливає зі змісту статті 36 Конституції України і має повністю відповідати її приписам.
Другий повинен стосуватися непідприємницьких організацій з можливістю врахування у ньому тих положень Рекомендацій СМ/RЕС (2007)14 Комітету міністрів держав-членів Ради Європи щодо неурядових організацій, які відповідають Конституції та законам України, не суперечать фундаментальним інтересам держави та народу, не становлять загрози і не несуть ризиків для національної безпеки, громадського порядку, територіальної цілісності України. Цей законопроект не має штучно поширювати на юридичних осіб (які насправді виступають ширмою для суто приватних, не публічних і закритих інтересів певного кола індивідуумів) притаманні лише людині і громадянину права.
 
Відхилено    
5. Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права осіб на свободу об’єднання у громадські організації, гарантованого Конституцією та міжнародними договорами України.
 
-6- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Преамбулу проекту викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об’єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань.»
 
Враховано   Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об’єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань.
Розділ І. Загальні засади
 
    -7- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Преамбулу проекту викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає засади утворення і діяльності громадських організацій з метою реалізації гарантованого Конституцією України, міжнародними договорами України, зокрема Міжнародним пактом про політичні та громадянські права, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, права на свободу об'єднання.»
 
Враховано редакційно    
    -8- Кармазін Ю.А.
У преамбулі проекту Закону після слова: «України» доповнити словами: «а також утворення та функціонування громадських організацій.»
 
Враховано редакційно    
    -9- Петьовка В.В.
Преамбулу закону викласти у такій редакції:
Цей Закон визначає загальні засади реалізації в України конституційного права осі6 на свободу об'єднання у громадські організації, зокрема, правовідносини, що виникають у сфері утворення, діяльності та припинення діяльності громадських організацій в Україні;
 
Враховано редакційно    
    -10- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Ключковський Ю.Б.
З метою забезпечення послідовності та логіки викладення положень законопроекту, розмістити нормативний матеріал за п’ятьма розділами з такими назвами:
«Розділ І.Загальні засади.
Розділ ІІ. Утворення та реєстрація громадських об'єднань.
Розділ ІІІ. Права і діяльність громадських об’єднань
Розділ ІV. Особливості припинення громадських об'єднань.
Розділ V. Прикінцеві та перехідні положення»
 
Враховано    
    -11- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Доповнити проект після преамбули словами «Розділ І. Загальні засади».
 
Враховано    
    -12- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Сформувати Розділ І Загальні засади та викласти статті цього Розділу в такій послідовності:
Стаття 1. Поняття громадського об'єднання
Стаття 2. Сфера дії Закону
Стаття 3. Принципи утворення і діяльності громадських об’єднань
Стаття 4. Обмеження щодо утворення і діяльності громадських об’єднань
Стаття 5. Гарантії права на свободу об'єднання
Стаття 6. Спільна реалізація громадськими об'єднаннями своєї мети (цілей)
 
Враховано    
    -13- Князевич Р.П.
У назві та тексті законопроекту слова «громадська організація» та «громадська (неурядова) організація» у всіх відмінках замінити словами «неурядова організація» у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
    -14- Князевич Р.П.
У тексті законопроекту слова «іноземна громадська (неурядова) організація» у всіх відмінках замінити словами «іноземна неурядова організація» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
    -15- Кармазін Ю.А.
В усьому тексті проекту Закону слова: «юридичні особи» замінити словами: «юридичні особи приватного права».
 
Враховано частково    
6. Стаття 1. Засади утворення і діяльності громадських організацій
 
-16- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Ключковський Ю.Б.
Назву статті 1 викласти в такій редакції: «Поняття громадського об’єднання».
 
Враховано   Стаття 1. Поняття громадського об'єднання
 
    -17- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Назву статті 1 викласти в такій редакції: «Поняття громадської організації»;
 
Враховано частково    
7. 1. Громадськими організаціями визнаються добровільні об’єднання осіб для спільного задоволення законних інтересів, здійснення та захисту прав і свобод.
 
-18- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 1 проекту викласти в такій редакції:
«1. Громадське об'єднання – це добровільне об'єднання фізичних осіб та (або) юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів».
 
Враховано   1. Громадське об'єднання – це добровільне об'єднання фізичних осіб та (або) юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
2. Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.
3. Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.
4. Громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.
 
    -19- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
«1. Громадськими організаціями є добровільні об'єднання, утворені для здійснення і захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема, соціальних, економічних, культурних, екологічних, інтересів.
Не є громадськими організаціями політичні партії, інші добровільні об’єднання, утворені з метою висування кандидатів на виборах, ініціативні групи всеукраїнського, місцевого референдуму».
 
Враховано частково    
    -20- Гордієнко С.В.
Частину першу статті 1 викласти у редакції, що повністю узгоджується і випливає з Конституції Укарїни:
«Громадськими організаціями визнаються об’єднання громадян України, які реалізують конституційне право добровільного спільного здійснення і захисту своїх прав і свобод, задоволення економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей».
 
Відхилено    
    -21- Кармазін Ю.А.
У статті 1 частину першу викласти в такій редакції:
«Громадська організація – це об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів».
 
Відхилено    
    -22- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Ключковський Ю.Б.
Доповнити статтю 1 проекту після частини першої новою частиною такого змісту:
«2. Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка».
 
Враховано    
    -23- Ключковський Ю.Б.
Сінченко В.М.
Доповнити статтю 1 проекту після частини першої та нової частини другої новими частинами такого змісту:
«3. Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.
4. Громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи».
 
Враховано    
    -24- Демчишен В.В.
Доповнити статтю 1 проекту після частини першої та нової частини другої новими частинами такого змісту:
«3. Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.
4. Громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи. Засновниками та членами (учасниками) громадської спілки можуть бути також громадські об’єднання без статусу юридичної особи».
 
Враховано частково    
8. 2. Громадські організації діють без мети одержання прибутку.
 
-25- Сушкевич В.М.
Горбатюк А.О.
У пункті 2 статті 1 слова «діють без мети» замінити словами «не мають на меті»
 
Враховано редакційно      
    -26- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Частину другу статті 1 після слів організації доповнити словами «утворюються і»;
 
Відхилено    
    -27- Гордієнко С.В.
Частину другу статті 1 викласти у такій редакції:
«Громадська організація не може визначати метою своєї діяльності отримання прибутку».
 
Враховано частково    
    -28- Пудов Б.М.
Пункт 2-й статті 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Громадські організації для отримання коштів на фінансування статутних завдань мають право засновувати підприємства (організації) зі статусом юридичної особи для здійснення господарчої і іншої комерційної діяльності у порядку, встановленому законодавством. Створені юридичні особи повинні вести оперативний і бухгалтерський облік, надавати встановлену статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції.
Частина прибутків цих підприємств (організацій), яка використовується на фінансування статутної діяльності, розвиток спорту, утримання штатних працівників і створення відповідної навчально-матеріальної бази не оподатковується.»
 
Відхилено    
9. 3. Громадські організації можуть діяти як зі статусом юридичної особи, так без статусу юридичної особи.
 
-29- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Частини другу, третю статті 1 проекту об’єднати в нову частину п`яту та викласти її в такій редакції:
«5. Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку».
 
Враховано   5. Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
 
10. Громадські організації набувають статусу юридичної особи з моменту їх державної реєстрації в порядку встановленому законом.
 
-30- Гордієнко С.В.
Частину третю статті 1 доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«Громадська організація зі статусом юридичної особи вважається непідприємницьким товариством. У разі отримання прибутку від своєї безпосередньої діяльності громадська організація у тримісячний строк з дня закінчення звітного періоду під час якого було отримано прибуток повинна перереєструватися як підприємницьке товариство. Невиконання цієї вимоги є підставою для примусового розпуску громадської організації у порядку, передбаченому цим Законом».
 
Відхилено      
    -31- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Частини третю – п’яту статті 1 проекту виключити, врегулювавши ці питання в інших статтях проекту.
 
Враховано частково    
11. 4. Громадські організації мають право утворювати спілки та інші об’єднання, в тому числі міжнародні, добровільно приєднуватися до об’єднань або припиняти участь у таких об’єднаннях без попередніх дозволів органів державної влади або органів місцевого самоврядування.
 
-32- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Врахувати положення частини четвертої статті 1 проекту у частині першій статті 6, а частини п’ятої статті 1 – у частині четвертій статті 2.
 
Враховано      
    -33- Сушкевич В.М.
Пункт 4 статті 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Утворення та діяльність спілок громадських організацій, інших об’єднань, в тому числі міжнародних, здійснюється на засадах та у порядку, встановленому цим Законом».
 
Враховано редакційно в преамбулі   
12. 5. Іноземні громадські (неурядові) організації можуть діяти на території України відповідно до цього Закону та міжнародних договорів України.
 
-34- Радовець А.А.
Статтю 1 «Засади утворення і діяльності громадських організацій» доповнити частиною 6 наступного змісту:
«6. Іноземні громадські (неурядові) організації можуть проводити свою діяльність на території України лише після акредитації їх відокремлених підрозділів в Україні.»
 
Враховано редакційно у ст. 20     
13. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
-35- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Статтю 2 викласти в такій редакції:
«1. Особливості застосування цього Закону до громадських організацій, діяльність яких регулюється спеціальними законами, зокрема до професійних спілок, організацій роботодавців або інших об’єднань, утворених для регулювання професійної діяльності, визначаються відповідними спеціальними законами.
Дія цього Закону не поширюється на релігійні, благодійні організації.»
 
Відхилено   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
14. 1. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, що виникають у сфері утворенням, діяльності та припиненням діяльності громадських організацій в Україні.
 
-36- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Ключковський Ю.Б.
Викласти частини першу та абзац перший частини другої статті 2 проекту в такій редакції:
«1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань в Україні.
2. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення:».
 
Враховано   1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань в Україні.
 
15. 2. Дія цього Закону не поширюється на:
 
   2. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення:
 
16. 1) політичні партії та інші добровільні об’єднання осіб, що беруть участь у виборах і референдумах;
 
-37- Князевич Р.П.
Пункт 1) частини другої статті 2 викласти в такій редакції:
«1) політичні партії та їх об’єднання;»;
 
Враховано частково   1) політичних партій;
 
    -38- Ключковський Ю.Б.
Пункт 1 частини другої статті 2 викласти в такій редакції:
«1) політичні партії».
 
Враховано    
17. 2) релігійні організації;
 
   2) релігійних організацій;
 
18. 3) кооперативні організації;
 
-39- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Ключковський Ю.Б.
Замінити пункти 3, 4 частини другої статті 2 трьома пунктами такого змісту:
«3) непідприємницьких товариств, що утворюються актами органів державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
4) асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань;
5) саморегулівних організацій, організацій, які здійснюють професійне самоврядування;
6) непідприємницьких товариств (які не є громадськими об'єднаннями), утворених на підставі інших законів».
 
Враховано   3) непідприємницьких товариств, що утворюються актами органів державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
4) асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань;
 
19. 4) інші об’єднання осіб, утворені на підставі спеціальних законів, актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування.
 
-40- Сушкевич В.М.
В підпункті 4 пункту 2 статті 2 слова «органів місцевого самоврядування» виключити.
 
Відхилено   5) саморегулівних організацій, організацій, які здійснюють професійне самоврядування;
6) непідприємницьких товариств (які не є громадськими об'єднаннями), утворених на підставі інших законів.
 
20. 3. Особливості застосування цього Закону до професійних спілок, організацій роботодавців або інших об’єднань, утворених для регулювання певної професійної діяльності, визначаються спеціальними законами.
 
-41- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Викласти частину третю статті 2 проекту в такій редакції:
«3. Особливості регулювання суспільних відносин у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення окремих видів громадських об’єднань можуть визначатися іншими законами.»
 
Враховано   3. Особливості регулювання суспільних відносин у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення окремих видів громадських об’єднань можуть визначатися іншими законами.
4. Неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (далі - іноземні неурядові організації) діють на території України відповідно до цього та інших законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Стаття 3. Принципи утворення і діяльності громадських об’єднань
1. Громадські об’єднання утворюються і діють на принципах:
1) добровільності;
2) самоврядності;
3) вільного вибору території діяльності;
4) рівності перед законом;
5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);
6) прозорості, відкритості та публічності.
2. Добровільність передбачає право особи на вільну участь або неучасть у громадському об’єднанні, у тому числі в його утворенні, вступі в таке об'єднання або припиненні членства (участі) в ньому.
3. Самоврядність передбачає право членів (учасників) громадського об’єднання самостійно здійснювати управління діяльністю громадського об’єднання відповідно до його мети (цілей), визначати напрями діяльності, а також невтручання органів державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в діяльність громадського об’єднання, крім випадків, визначених законом.
4. Вільний вибір території діяльності передбачає право громадських об’єднань самостійно визначати територію своєї діяльності, крім випадків, визначених законом.
5. Рівність перед законом передбачає, що громадські об’єднання є рівними у своїх правах та обов'язках відповідно до закону з урахуванням організаційно-правової форми, виду та (або) статусу такого об`єднання.
6. Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) громадського об’єднання не мають права на частку майна громадського об’єднання та не відповідають за його зобов’язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об’єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об’єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
7. Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів (учасників) громадського об’єднання мати вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті громадським об'єднанням рішення та здійснені заходи, а також обов’язок громадського об’єднання забезпечувати такий доступ. Публічність означає, що громадські об’єднання інформують громадськість про свої мету (цілі) та діяльність.
 
    -42- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Ключковський Ю.Б.
Доповнити частину третю статті 2 новою частиною четвертою в редакції, що враховує положення частину п`ятої статті 1 прийнятого за основу проекту:
«4. Неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (далі - іноземні неурядові організації) діють на території України відповідно до цього та інших законів України, міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України».
 
Враховано    
    -43- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Ключковський Ю.Б.
Доповнити проект після статті 2 новою статтею 3 в такій редакції:
«Стаття 3. Принципи утворення і діяльності громадських об’єднань
1. Громадські об’єднання утворюються і діють на принципах:
1) добровільності;
2) самоврядності;
3) вільного вибору території діяльності;
4) рівності перед законом;
5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);
6) прозорості, відкритості та публічності.
2. Добровільність передбачає право особи на вільну участь або неучасть у громадському об’єднанні, у тому числі в його утворенні, вступі в таке об'єднання або припиненні членства (участі) в ньому.
3. Самоврядність передбачає право членів (учасників) громадського об’єднання самостійно здійснювати управління діяльністю громадського об’єднання відповідно до його мети (цілей), визначати напрями діяльності, а також невтручання органів державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в діяльність громадського об’єднання, крім випадків, визначених законом.
4. Вільний вибір території діяльності передбачає право громадських об’єднань самостійно визначати територію своєї діяльності, крім випадків, визначених законом.
5. Рівність перед законом передбачає, що громадські об’єднання є рівними у своїх правах та обов'язках відповідно до закону з урахуванням організаційно-правової форми, виду та (або) статусу такого об`єднання.
6. Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) громадського об’єднання не мають права на частку майна громадського об’єднання та не відповідають за його зобов’язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об’єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об’єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
7. Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів (учасників) громадського об’єднання мати вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті громадським об'єднанням рішення та здійснені заходи, а також обов’язок громадського об’єднання забезпечувати такий доступ. Публічність означає, що громадські об’єднання інформують громадськість про свої мету (цілі) та діяльність».
 
Враховано    
    -44- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Назву статті 3 проекту викласти в такій редакції:
«Принципи утворення і діяльності громадських організацій»;
 
Враховано новій статті 3   
    -45- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Доповнити статтю 3 новою частиною першою такого змісту:
«1. Громадські організації утворюються і діють на принципах:
1) добровільності;
2) рівноправності;
3) самоврядності;
4) законності;
5) невтручання органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність громадських організацій, крім випадків, передбачених законом;
6) рівності перед законом;
7) самостійності у визначенні напрямів та території своєї діяльності;
8) прозорості, відкритості та публічності».
У зв’язку з цим частини першу – третю вважати відповідно частинами другою – четвертою.
 
Враховано частково новій статті 3   
21. Стаття 3. Обмеження утворення і діяльності громадської організації
 
-46- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Статтю 3 проекту вважати статтею 4 та викласти її назву в такій редакції:
«Стаття 4. Обмеження щодо утворення і діяльності громадських об’єднань».
 
Враховано   Стаття 4. Обмеження щодо утворення і діяльності громадських об’єднань
 
22. 1. Забороняється утворення і діяльність громадських організацій, мета або діяльність яких спрямовані на ліквідацію незалежності України; зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки; незаконне захоплення державної влади; пропаганду війни, насильства; розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; посягання на права і свободи людини чи здоров’я населення.
 
-47- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Частину першу статті 3 (нова стаття 4) викласти в такій редакції:
1. Утворення і діяльність громадських об’єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, забороняються.
 
Враховано   1. Утворення і діяльність громадських об’єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, забороняються.
 
    -48- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
У частині першій статті 3 слово «забороняється» виключити;
у частині першій статті 3 слова «мета або діяльність» замінити словами «мета, завдання або дії»;
у частині першій статті 3 слово «чи» виключити;
доповнити частину першу статті 3 словом «забороняються».
 
Враховано частково    
    -49- Князевич Р.П.
Частину першу статті 3 викласти в такі редакції:
«1. На створення і діяльність неурядових організацій поширюються обмеження, встановленні Конституцією України для громадських організацій».
 
Відхилено    
    -50- Григорович Л.С.
Ч.1 ст. 3 викласти у наступній редакції:
1. Забороняється утворення і діяльність громадських організацій, мета або діяльність яких спрямовані на ліквідацію незалежності України; зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки; незаконне захоплення державної влади; пропаганду війни, насильства, гомосексуалізму та інших збочень; розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; посягання на права і свободи людини чи здоров'я населення.
 
Враховано частково    
23. 2. Громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань.
 
-51- Князевич Р.П.
Частину другу статті 3 виключити;
 
Відхилено   2. Громадські об’єднання не можуть мати воєнізованих формувань.
 
    -52- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Ключковський Ю.Б.
У частині другій статті 3 проекту (нової статті 4), слово «організації» замінити словом об’єднання».
 
Немає висновку    
24. 3.Обмеження прав, напрямів і форм діяльності громадських організацій можуть встановлюватися виключно Конституцією та законами України.
 
-53- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Ключковський Ю.Б.
Викласти частину третю статті 3 проекту (нової статті 4) в такій редакції:
«3. Інші обмеження права на свободу об'єднання, у тому числі на утворення і діяльність громадських об'єднань, можуть бути встановлені виключно законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей».
 
Враховано   3. Інші обмеження права на свободу об'єднання, у тому числі на утворення і діяльність громадських об'єднань, можуть бути встановлені виключно законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
4. Громадським об’єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім випадків, передбачених законом.
 
    -54- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Частину четверту статті 3 викласти в новій редакції:
«4. Право на свободу об’єднання у громадські організації не може бути обмежено, крім випадків, передбачених Конституцією України».
 
Враховано по суті   
    -55- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Доповнити статтю 3 новою частиною такого змісту:
«4. Громадським об’єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім випадків, передбачених законом».
 
Враховано    
    -56- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
У зв’язку зі зміною послідовності статей та приведення структури проекту до вимог нормотворчої техніки статтю 18 «Прикінцеві та перехідні положення» вважати Розділом ІІІ. «Прикінцеві та перехідні положення» та перенумерувати статті проекту таким чином:
статтю 4 вважати статтею 12;
статтю 6 – статтею 11,
статтю 10 – статтею 6;
статтю 5 – статтею 10;
статті 11 – 17 відповідно статтями 13 – 19.
 
Враховано частково    
    -57- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Доповнити проект після статті 3 новою статтею 4 такого змісту:
«Стаття 4. Статус громадських організацій.
1. Громадські організації мають право діяти на всій території України, якщо інше не встановлено їх установчими документами.
2. Громадські організації мають право підтвердити всеукраїнський статус в порядку, передбаченому цим Законом.
Підтвердження всеукраїнського статусу є добровільним.
3. Громадські організації діють зі статусом юридичної особи або без такого статусу.
Громадські організації набувають статусу юридичної особи після їх державної реєстрації в порядку, встановленому законом.
4. Іноземні громадські (неурядові) організації можуть діяти на території України відповідно до цього Закону та міжнародних договорів України, в тому числі шляхом утворення філій та інших відокремлених підрозділів іноземних громадських (неурядових) організацій».
 
Враховано частково тексті проекту   
25. Стаття 10. Гарантії участі та захист прав членів громадських організацій
 
-58- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Ключковський Ю.Б.
Вважати статтю 10 проекту новою статтею 5 та викласти її в такій редакції:
«Стаття 5. Гарантії права на свободу об'єднання
1. Ніхто не може бути примушений до вступу у будь-яке громадське об'єднання. Належність чи неналежність до громадського об'єднання не може бути підставою для обмеження прав і свобод особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.
2. Кожна особа має право добровільно у будь-який час у порядку, встановленому статутом, припинити членство (участь) у громадському об’єднанні.
3. Вимога про зазначення відомостей щодо членства (участі) особи у громадському об'єднанні, якщо така вимога не пов'язана з реалізацією особою своїх прав як особи, яка має право представляти громадське об'єднання, або члена (учасника) громадського об'єднання, не допускається, крім випадків, визначених законом».
 
Враховано   Стаття 5. Гарантії права на свободу об'єднання
 
26. 1. Ніхто не може бути примушений до участі в громадських організаціях.
 
-59- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Абзац другий частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
«Належність чи неналежність до громадської організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод або для надання державою будь-яких пільг і переваг».
 
Враховано частково   1. Ніхто не може бути примушений до вступу у будь-яке громадське об'єднання. Належність чи неналежність до громадського об'єднання не може бути підставою для обмеження прав і свобод особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.
 
27. Не дозволяються обмеження прав і свобод осіб органами державної влади, органами місцевого самоврядування на підставі участі осіб у громадських організаціях.
 
   2. Кожна особа має право добровільно у будь-який час у порядку, встановленому статутом, припинити членство (участь) у громадському об’єднанні.
 
28. 2. Вимоги про зазначення в офіційних документах щодо участі або неучасті у громадських організаціях не допускаються, крім випадків, передбачених законами України.
 
-60- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
У частині другій статті 10 слова «щодо участі» замінити словами «відомостей щодо участі (членства) (участі)».
 
Враховано   3. Вимога про зазначення відомостей щодо членства (участі) особи у громадському об'єднанні, якщо така вимога не пов'язана з реалізацією особою своїх прав як особи, яка має право представляти громадське об'єднання, або члена (учасника) громадського об'єднання, не допускається, крім випадків, визначених законом.
 
29. 3. Обмеження або припинення участі в громадських організаціях дозволяються виключно на підставі установчих документів таких організацій або рішення суду.
 
-61- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Частини третю – п’яту статті 10 викласти в такій редакції:
«3. Члени громадської організації мають вільний доступ до установчих документів громадської організації, рішень її органів та фінансових звітів цієї організації, мають право одержувати від її органів інформацію про діяльність організації, кількість та склад її членів, реєстраційні дії.
4. Установчі документи громадської організації можуть визначати інші гарантії прав членів громадської організації.
5. Обмеження або припинення участі в громадських організаціях дозволяються виключно на підставі установчих документів таких організацій або рішення суду.
Кожна особа має право добровільно припинити участь у громадській організації».
 
Враховано частково      
30. 4. Члени громадської організації мають право одержувати від її органів інформацію про діяльність організації, кількість та склад її членів, реєстраційні дії, а також вільний доступ до установчих документів, рішень органів та фінансових звітів організації.
 
-62- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Врахувати зміст частини четвертої статті 10 проекту в частині шостій нової статті 3.
 
Враховано      
31. 5. Установчі документи громадської організації можуть визначати інші гарантії прав членів громадської організації.
 
-63- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Доповнити проект в кінці розділу І новою статтею 6 в такій редакції:
«Стаття 6. Спільна реалізація громадськими об'єднаннями своєї мети (цілей)
1. Громадські об'єднання мають право реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення між собою на добровільних засадах угод про співробітництво та (або) взаємодопомогу, утворення відповідно до цього Закону громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законом.
2. Громадські об'єднання можуть здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України».
 
Враховано   Стаття 6. Спільна реалізація громадськими об'єднаннями своєї мети (цілей)
1. Громадські об'єднання мають право реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення між собою на добровільних засадах угод про співробітництво та (або) взаємодопомогу, утворення відповідно до цього Закону громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законом.
2. Громадські об'єднання можуть здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Розділ ІІ. Утворення та реєстрація громадського об'єднання
 
    -64- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Доповнити проект після статті 3 новою статтею 5 в такій редакції:
«Стаття 5. Спілки, інші об’єднання громадських організацій
1. Громадські організації мають право на добровільних засадах реалізовувати свої цілі шляхом утворення спілок, інших об’єднань (асоціації, конгреси, союзи тощо), в тому числі міжнародних, добровільно приєднуватися до таких об’єднань або припиняти в них участь без попередніх дозволів органів державної влади або органів місцевого самоврядування.
2. Спілки, інші об’єднання громадських організацій мають статус громадської організації.»
 
Враховано частково за змістом   
    -65- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Сформувати Розділ ІІ Утворення та реєстрація громадських об'єднань та викласти статті цього Розділу в такій послідовності:
«Стаття 7. Засновники громадського об’єднання
Стаття 8. Члени (учасники) громадського об'єднання
Стаття 9. Утворення громадського об'єднання
Стаття 10. Найменування громадського об'єднання
Стаття 11. Статут громадського об'єднання
Стаття 12. Реєстрація громадського об'єднання
Стаття 13. Відокремлені підрозділи громадського об’єднання
Стаття 14. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміну керівника, зміни у складі органів управління громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об`єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання
Стаття 15. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту
Стаття 16. Повідомлення про утворення громадського об'єднання
Стаття 17. Реєстр громадських об'єднань
Стаття 18. Символіка громадського об'єднання
Стаття 19. Всеукраїнський статус громадського об'єднання
Стаття 20. Акредитація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації».
 
Враховано    
    -66- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Доповнити проект словами «Розділ ІІ. Утворення і діяльність громадських організацій»
 
Враховано частково    
32. Стаття 8. Засновники громадської організації
 
-67- Ключковський Ю.Б.
Сінченко В.М.
Статтю 8 проекту вважати новою статтею 7 та викласти її в такій редакції:
«Стаття 7. Засновники громадського об’єднання
1. Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років.
2. Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення.
3. Кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою ніж дві особи. Одним із засновників громадської спілки зі статусом юридичної особи має бути юридична особа приватного права.
4. Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа.
5. Засновником громадської спілки не може бути юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.
6. Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною.
7. Повноваження засновника громадського об’єднання закінчуються після прийняття рішення про реєстрацію або прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання в установленому цим Законом порядку.
Примітка: Під істотною участю у цьому Законі слід розуміти пряме чи опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або голосів за придбаними акціями (частками) юридичної особи або незалежно від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи»
 
Враховано   Стаття 7. Засновники громадського об'єднання
 
    -68- Демчишен В.В.
Статтю 8 проекту вважати новою статтею 7 та викласти її в такій редакції:
«Стаття 7. Засновники громадського об’єднання
1. Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років.
2. Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, а також громадські об’єднання без такого статусу. Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення.
3. Кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою ніж дві особи. Одним із засновників громадської спілки зі статусом юридичної особи має бути юридична особа приватного права.
4. Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа.
5. Засновником громадської спілки не може бути юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.
6. Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною.
7. Повноваження засновника громадського об’єднання закінчуються після прийняття рішення про реєстрацію або прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання в установленому цим Законом порядку.
Примітка: Під істотною участю у цьому Законі слід розуміти пряме чи опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або голосів за придбаними акціями (частками) юридичної особи або незалежно від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи»
 
Враховано частково    
    -69- Семинога А.І.
Статтю 8 законопроекту в наступній редакції:
«Стаття 8. Засновники громадської організації
Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років.
Кількість засновників громадської організації не може бути менше, ніж: три особи».
 
Враховано частково    
33. 1. Засновниками громадської організації можуть бути:
 
-70- Радовець А.А.
Частину 1 статті 8 «Засновники громадської організації» викласти в наступній редакції:
«1. Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, які досягли 18 років».
 
Враховано частково      
    -71- Карпук В.Г.
Ч.1 ст. 8 викласти у такій редакції:
«1. Засновниками громадської організації, крім тих, які утворюються, і діють з міжнародним статусом, можуть бути фізичні особи - громадяни України та/або юридичні особи приватного права.»;
 
Враховано частково    
    -72- Григорович Л.С.
Ч.1 ст. 8 проекту викласти у наступній редакції:
«1. Засновниками громадської організації можуть бути:
громадяни України, які досягли 14 років;
юридичні особи приватного права».
 
Враховано частково    
34. 1) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 14 років;
 
-73- Кармазін Ю.А.
У статті 8 у частині першій пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) громадяни України, які досягли 14 років;», вилучивши слова: «іноземці та особи без громадянства,».
 
Відхилено   1. Засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років.
 
    -74- Семинога А.І.
Пункт 1 частини 1 статті 8 проекту доповнити словами «що перебувають в Україні на законних підставах».
 
Враховано    
    -75- Гордієнко С.В.
Пункт 1 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
«1) громадяни України, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років».
 
Враховано частково    
35. 2) юридичні особи.
 
-76- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Підпункт 2 частини першої статті 8 проекту доповнити словами «приватного права».
 
Враховано   2. Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі припинення.
 
    -77- Семинога А.І.
Гордієнко С.В.
Пункт 2 частини першої статті 8 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
36. 2. Кількість засновників громадської організації не може бути менше, ніж три особи.
 
-78- Пудов Б.М.
Стаття 8 законопроекту, пункт 2-й сформулювати у такій редакції:
«Кількість громадян, засновників громадської організації, не може бути менше, ніж три особи».
 
Відхилено   3. Кількість засновників громадського об'єднання не може бути меншою, ніж дві особи.
4. Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа.
 
37. 3. Не можуть бути засновниками громадської організації:
 
-79- Семинога А.І.
Частину 3 статті 8 законопроекту виключити.
 
Враховано   5. Засновником громадської спілки не може бути юридична особа приватного права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи внесений до переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції.
6. Засновником громадської організації не може бути особа, яку визнано судом недієздатною.
7. Повноваження засновника громадського об’єднання закінчуються після прийняття рішення про реєстрацію або прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання в установленому цим Законом порядку.
Примітка: Під істотною участю у цьому Законі слід розуміти пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або голосів за придбаними акціями (частками) юридичної особи або незалежно від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи.
 
    -80- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Частину третю статті 8 викласти в такій редакції:
«3. Обмеження щодо осіб, які можуть бути засновниками громадської організації зі статусом юридичної особи, визначаються відповідно до Цивільного кодексу України».
 
Відхилено    
38. 1) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;
 
-81- Карпук В.Г.
П.1.ч.З ст. 8 викласти у такій редакції: «юридичні особи публічного права»;
 
Відхилено      
39. 2) юридичні особи, стосовно яких набрало чинності рішення про їх ліквідацію.
 
-82- Гордієнко С.В.
Пункт 2 частини третьої статті 8 виключити
 
Відхилено      
    -83- Петьовка В.В.
Частину третю статті 8 доповнити пунктом 3 наступного змісту: недієздатні особи;.
 
Відхилено    
40. Стаття 9. Члени громадської організації
 
   Стаття 8. Члени (учасники) громадського об'єднання
 
41. 1. Членами громадської організації можуть бути особи, визначені в частині першій статті 8 цього Закону.
 
-84- Ключковський Ю.Б.
Сінченко В.М.
Вважати статтю 9 проекту новою статтею 8 та викласти її в такій редакції:
«1. Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути особи, визначені частиною першою статті 7 цього Закону, які досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом.
2. Членами (учасниками) громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними».
 
Враховано   1. Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути особи, визначені частиною першою статті 7 цього Закону, які досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом.
2. Членами (учасниками) громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.
 
    -85- Демчишен В.В.
Вважати статтю 9 проекту новою статтею 8 та викласти її в такій редакції:
«1. Членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути особи, визначені частиною першою статті 7 цього Закону, які досягли 14 років. Вік членів молодіжної, дитячої організації визначається її статутом у межах, встановлених законом.
2. Членами (учасниками) громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, а також громадські об’єднання без такого статусу, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними».
 
Враховано частково    
    -86- Григорович Л.С.
Ч.1 ст. 9 викласти у наступній редакції:
«1. Членами громадської організації можуть бути особи, визначені в частині першій статті 8 цього Закону, а також іноземці та особи без громадянства, які досягли 14 років».
 
Відхилено    
    -87- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Частину першу статті 9 проекту після слова «організації» доповнити словами «крім дитячої»;
 
Враховано редакційно    
42. 2. Особа віком до 14 років може стати членом громадської організації у випадках, передбачених установчими документами відповідної громадської організації, на підставі письмової згоди свого законного представника.
 
-88- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Частину другу статті 9 викласти в такій редакції:
«2. Вік членів дитячих організацій визначається їх статутами в межах, встановлених законами України».
 
Враховано частково   Стаття 9. Утворення громадського об'єднання
1. Утворення громадського об’єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом.
2. Протокол установчих зборів громадського об'єднання має містити відомості про:
1) дату та місце проведення установчих зборів;
2) осіб, які брали участь в установчих зборах (відповідно до частини одинадцятої цієї статті);
3) рішення про утворення громадського об’єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності;
4) рішення про визначення найменування та за наявності – скороченого найменування громадського об'єднання;
5) рішення про затвердження статуту громадського об'єднання;
6) рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об'єднання відповідно до затвердженого статуту;
7) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об'єднання без додаткового уповноваження (далі – особа, уповноважена представляти громадське об'єднання), – для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об'єднання;
8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, – для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.
3. Юридична особа приватного права бере участь в утворенні громадської спілки через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності на вчинення дій щодо утворення громадської спілки.
4. У разі утворення громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, рішення, передбачені пунктами 5 та 6 частини другої цієї статті, приймаються, якщо наявність статуту та (або) утворення (обрання) органів управління передбачено рішенням про утворення такого об'єднання.
5. У протоколі установчих зборів можуть зазначатися відомості і про інші прийняті на цих зборах рішення стосовно утворення та (або) діяльності громадського об'єднання.
6. Особа може бути обрана керівником, обрана до складу керівного органу громадського об’єднання, визначена особою, яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, або визначена особою, уповноваженою представляти громадське об'єднання, за наявності її особистої згоди.
7. Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів.
8. Громадські об’єднання реєструються або повідомляють про своє утворення у порядку, передбаченому цим Законом, протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.
9. Дії від імені незареєстрованого громадського об'єднання або громадського об'єднання, повідомлення якого не прийнято в установленому цим Законом порядку, крім дій, пов'язаних з реєстрацією такого об'єднання або повідомленням про його утворення, забороняються.
10. Вимоги цієї статті застосовуються також щодо рішень стосовно створення нового громадського об'єднання, які приймаються у зв'язку з реорганізацією громадського об`єднання.
11. Невід’ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об'єднання є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються відомості:
1) щодо фізичних осіб – прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
2) щодо юридичних осіб – повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.
 
    -89- Кармазін Ю.А.
У статті 9 частину другу після першого речення доповнити новим речення другим наступного змісту:
«Реалізація вказаною особою права на свободу об’єднання має обмежуватись з врахуванням їх вікових особливостей та стану здоров’я».
 
Відхилено    
    -90- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Ключковський Ю.Б.
Доповнити проект новою статтею 9 в такій редакції:
«Стаття 9. Утворення громадського об'єднання
1. Утворення громадського об’єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом.
2. Протокол установчих зборів громадського об'єднання має містити відомості про:
1) дату та місце проведення установчих зборів;
2) осіб, які брали участь в установчих зборах (відповідно до частини одинадцятої цієї статті);
3) рішення про утворення громадського об’єднання із зазначенням мети (цілей) його діяльності;
4) рішення про визначення найменування та за наявності – скороченого найменування громадського об'єднання;
5) рішення про затвердження статуту громадського об'єднання;
6) рішення про утворення (обрання) керівника, органів управління громадського об'єднання відповідно до затвердженого статуту;
7) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадського об'єднання без додаткового уповноваження (далі – особа, уповноважена представляти громадське об'єднання), – для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, якщо утворення (обрання) органів управління не передбачено рішенням про утворення такого об'єднання;
8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, – для громадського об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.
3. Юридична особа приватного права бере участь в утворенні громадської спілки через свого керівника або іншого уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності на вчинення дій щодо утворення громадської спілки.
4. У разі утворення громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, рішення, передбачені пунктами 5 та 6 частини другої цієї статті, приймаються, якщо наявність статуту та (чи) утворення (обрання) органів управління передбачено рішенням про утворення такого об'єднання.
5. У протоколі установчих зборів можуть зазначатися відомості і про інші прийняті на цих зборах рішення стосовно утворення та (або) діяльності громадського об'єднання.
6. Особа може бути обрана керівником, обрана до складу керівного органу громадського об’єднання, визначена особою, яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, або визначена особою, уповноваженою представляти громадське об'єднання, за наявності її особистої згоди.
7. Протокол установчих зборів підписується головуючим та секретарем зборів.
8. Громадські об’єднання реєструються або повідомляють про своє утворення у порядку, передбаченому цим Законом, протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.
9. Дії від імені незареєстрованого громадського об'єднання або громадського об'єднання, повідомлення якого не прийнято в установленому цим Законом порядку, крім дій, пов'язаних з реєстрацією такого об'єднання або повідомленням про його утворення, забороняються.
10. Вимоги цієї статті застосовуються також щодо рішень стосовно створення нового громадського об'єднання, які приймаються у зв'язку з реорганізацією громадського об`єднання.
11. Невід’ємною частиною протоколу установчих зборів громадського об'єднання є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах, в якому обов'язково зазначаються відомості:
1) щодо фізичних осіб – прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;
2) щодо юридичних осіб – повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах».
 
Враховано    
43. Стаття 5. Найменування громадської організації
 
-91- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Ключковський Ю.Б.
Статтю 5 проекту вважати новою статтею 10, врахувавши при цьому положення частин першої – третьої статті 5 відповідно у частинах дев'ятій, шостій, восьмій нової статті 10 та виклавши її в такій редакції:
"Стаття 10. Найменування громадського об’єднання.
1. Найменування громадського об'єднання визначається рішенням установчих зборів під час його утворення.
2. Найменування громадського об'єднання складається з двох частин – загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об'єднання ("громадська організація", "громадська спілка").
3. Найменування громадського об'єднання викладається державною мовою. Громадське об'єднання може також викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини.
4. Власна назва громадського об'єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об'єднань або громадських об'єднань, повідомлення яких прийнято в установленому цим Законом порядку.
5. Власна назва громадського об'єднання не може містити:
1) найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд);
2) власну назву громадського об'єднання, діяльність якого заборонено в судовому порядку (протягом трьох років після набрання відповідним рішенням суду законної сили);
3) інші позначення, використання яких обмежено законом.
6. Власна назва громадського об'єднання не може містити слова "державний", "комунальний" та похідні від них. Власна назва навчального закладу, установи чи організації у власній назві громадського об’єднання може використовуватися лише за згоди відповідного навчального закладу, установи чи організації.
Забороняється використання у власній назві громадського об'єднання історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
7. Власна назва громадського об'єднання має містити інформацію про статус громадського об'єднання ("дитяче", "молодіжне", "всеукраїнське") та може містити інформацію про його вид ("екологічне", "правозахисне" тощо).
8. Власна назва громадського об'єднання може містити ім`я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом.
9. Громадське об'єднання має право на використання свого найменування з моменту реєстрації або прийняття в установленому цим Законом порядку повідомлення про його утворення. Забороняється використання найменування громадського об'єднання фізичними та юридичними особами, які не належать до цього громадського об’єднання, без згоди такого громадського об'єднання для цілей, не пов’язаних з діяльністю цього громадського об’єднання.
10. Громадське об'єднання може також мати скорочене найменування, яке визначається рішенням його установчих зборів або вищого органу управління – з’їзду, конференції, загальних зборів тощо (далі – вищий орган управління).
11. Зміна найменування громадського об'єднання здійснюється на засіданні вищого органу управління такого об'єднання з додержанням вимог цього Закону та статуту об’єднання (за наявності)».
 
Враховано   Стаття 10. Найменування громадського об'єднання
1. Найменування громадського об'єднання визначається рішенням установчих зборів під час його утворення.
2. Найменування громадського об'єднання складається з двох частин – загальної та власної назв. У загальній назві зазначається організаційно-правова форма громадського об'єднання ("громадська організація", "громадська спілка").
3. Найменування громадського об'єднання викладається державною мовою. Громадське об'єднання може також викласти свою власну назву, поряд з державною мовою, іноземною мовою або мовою національної меншини.
4. Власна назва громадського об'єднання не повинна бути тотожною власним назвам інших зареєстрованих громадських об'єднань або громадських об'єднань, повідомлення яких прийнято в установленому цим Законом порядку.
 
    -92- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Викласти статтю 5 проекту в такій редакції:
«1.У найменуванні громадської організації зазначається організаційно-правова форма (громадська організація) та назва.
2. Громадська організація може мати також скорочене найменування.
3. Громадська організація, зареєстрована у встановленому порядку, має виключне право на використання свого найменування, яке визначається відповідно до їх установчих документів. Використання назви громадської організації фізичними та юридичними особами, які не належать до відповідної громадської організації, для цілей, не пов'язаних з діяльністю цього об'єднання, забороняється.
4. Найменування громадської організації не повинно відтворювати:
1) найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права;
2) найменування іншої раніше зареєстрованої громадської організації (за винятком відокремлених чи територіальних підрозділів такої організації);
3) найменування громадської організації, що була ліквідована (примусово розпущена) на підставі рішення суду протягом трьох років після набрання відповідним судовим рішення законної сили;
4) інші найменування, використання яких громадською організацією обмежено на підставі закону або рішення суду.
Найменування громадської організації може містити ім’я фізичної особи, яка не є засновником громадської організації, лише за умови попередньої письмової згоди такої особи, її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку.
Найменування громадської організації не повинно вводити в оману щодо статусу громадської організації, зокрема, містити слова "державний", "комунальний" та похідні від них.»
 
Враховано частково    
44. 4. Найменування громадської організації не повинно відтворювати:
 
   5. Власна назва громадського об'єднання не може містити:
 
45. 1) найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування;
 
   1) найменування органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, складових найменувань цих органів (міністерство, агентство, служба, інспекція, комітет, адміністрація, прокуратура, суд);
 
46. 2) найменування іншої раніше зареєстрованої громадської організації (за винятком відокремлених чи територіальних підрозділів такої організації);
 
-93- Рябека О.Г.
У пункті 2 частини четвертої статті 5 слова «чи територіальних» виключити;
 
Враховано   2) власну назву громадського об'єднання, діяльність якого заборонена в судовому порядку (протягом трьох років після набрання відповідним рішенням суду законної сили);
 
47. 3) найменування громадської організації, що була ліквідована (примусово розпущена) на підставі рішення суду за порушення статті 3 цього Закону, протягом трьох років після набрання відповідним судовим рішення законної сили;
 
      
48. 4) інші найменування, використання яких громадською організацією обмежено на підставі закону або рішення суду.
 
   3) інші позначення, використання яких обмежено законом.
 
49. 2. Найменування громадської організації не повинно явно вводити в оману щодо повноважень громадської організації, зокрема, містити слова «державний», «комунальний» та похідні від них.
 
   6. Власна назва громадського об'єднання не може містити слова "державний", "комунальний" та похідні від них. Власна назва навчального закладу, установи чи організації у власній назві громадського об’єднання може використовуватися лише за згоди відповідного навчального закладу, установи чи організації.
Забороняється використання у власній назві громадського об'єднання історичних державних найменувань, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.
7. Власна назва громадського об'єднання має містити інформацію про статус громадського об'єднання ("дитяче", "молодіжне", "всеукраїнське") та може містити інформацію про його вид ("екологічне", "правозахисне" тощо).
 
50. 3. Найменування громадської організації може містити ім’я фізичної особи, яка не є засновником громадської організації, за умови попередньої письмової згоди такої особи або її спадкоємців.
 
   8. Власна назва громадського об'єднання може містити ім`я (псевдонім) фізичної особи за умови попередньої письмової згоди цієї особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом.
 
51. 1. Громадські організації мають виключне право на використання власного найменування, яке визначається відповідно до їх установчих документів.
 
   9. Громадське об'єднання має право на використання свого найменування з моменту реєстрації або прийняття в установленому цим Законом порядку повідомлення про його утворення. Забороняється використання найменування громадського об'єднання фізичними та юридичними особами, які не належать до цього громадського об’єднання, без згоди такого громадського об'єднання для цілей, не пов’язаних з діяльністю цього громадського об’єднання.
 
52. 5. Обмеження, указані в частині четвертій цієї статті, не застосовуються до скорочених найменувань, які можуть мати громадські організації.
 
-94- Князевич Р.П.
Частину п’яту статті 5 виключити;
 
Враховано   10. Громадське об'єднання може також мати скорочене найменування, яке визначається рішенням його установчих зборів або вищого органу управління – з’їзду, конференції, загальних зборів тощо (далі – вищий орган управління).
11. Зміна найменування громадського об'єднання здійснюється на засіданні вищого органу управління такого об'єднання з додержанням вимог цього Закону та статуту об’єднання (за наявності).
 
    -95- Ключковський Ю.Б.
Статтю 5 доповнити новою частиною такого змісту:
«Зміна найменування громадського об'єднання здійснюється на засіданні загальних зборів (конференції, з`їзду, іншого вищого органу управління (керівного органу) такого об'єднання з додержанням вимог цього Закону, а також вимог його статуту (за наявності) тільки при реогранізації громадського об’єднання».
 
Враховано частково    
53. Стаття 4. Установчі документи громадської організації
 
-96- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Вважати статтю 4 проекту новою статтею 11 та викласти її назву в такій редакції:
«Стаття 11. Статут громадського об'єднання».
Частину першу статті 4 виключити.
У зв'язку з цим частини другу, третю вважати відповідно частинами першою, другою.
 
Враховано   Стаття 11. Статут громадського об'єднання
 
54. 1. Громадські організації діють на основі своїх установчих документів.
 
-97- Пудов Б.М.
До статті 4 законопроекту, пункт 1-й додати «або статути (положення)» і викласти у такій редакції:
«1. Громадські організації діють на основі своїх установчих документів.
Установчими документами громадських організацій без статусу юридичної особи є договори про спільну діяльність або статути (положення).
Установчими документами громадських організацій зі статусом юридичної особи є статути».
 
Відхилено      
55. Установчими документами громадських організації без статусу юридичної особи є договори про спільну діяльність.
 
-98- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
У частині першій статті 4 абзаци другий - третій викласти в такій редакції:
«Установчим документом громадської організації без статусу юридичної особи є рішення про її заснування.
Установчим документом громадської організації зі статусом юридичної особи є статут.»
 
Відхилено      
56. Установчими документами громадських організацій зі статусом юридичної особи є статути.
 
      
57. 2. Установчі документи громадської організації повинні містити відомості про:
 
-99- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Ключковський Ю.Б.
Частину другу статті 4 вважати частиною першою нової статті 11 та викласти її в такій редакції:
«1. Статут громадського об'єднання має містити відомості про:
1) найменування громадського об'єднання та за наявності – скорочене найменування;
2) мету (цілі) та напрями його діяльності;
3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об’єднання, права та обов’язки його членів (учасників);
4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі – керівні органи) громадського об’єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об`єднання та її заміни (для громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи);
5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об’єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв’язку;
6) порядок звітування керівних органів громадського об’єднання перед його членами (учасниками);
7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг;
8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання;
9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об’єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);
10) порядок внесення змін до статуту;
11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об`єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи».
 
Враховано   1. Статут громадського об'єднання має містити відомості про:
 
    -100- Рябека О.Г.
У частині другій статті 4, частині четвертій статті 10, частині другій статті 12 слово «органи» у всіх відмінках замінити словами «статутні органи» у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
    -101- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
У частині другій статті 4 абзац перший викласти в такій редакції: «Статут громадської організації повинен містити відомості про:»
 
Враховано по суті   
58. 1) найменування;
 
-102- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Доповнити пункти 1, 2, 6 частини другої статті 4 словами «громадської організації», а в пункті 2 частини другої статті 4 слово «основні» виключити;
 
Враховано частково   1) найменування громадського об'єднання та за наявності – скорочене найменування;
 
59. 2) мету, завдання та основні напрями діяльності;
 
   2) мету (цілі) та напрями його діяльності;
 
60. 3) порядок набуття і припинення членства, права та обов’язки членів;
 
   3) порядок набуття і припинення членства (участі) у громадському об’єднанні, права та обов’язки його членів (учасників);
 
61. 4) повноваження органів, порядок формування і зміни складу органів;
 
   4) повноваження керівника, вищого органу управління, інших органів управління (далі – керівні органи) громадського об’єднання, порядок їх формування та зміни складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти громадське об`єднання, та її заміни (для громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи);
 
62. 5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень органами, в тому числі шляхом використання засобів зв’язку;
 
   5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень керівними органами громадського об’єднання, у тому числі шляхом використання засобів зв’язку;
6) порядок звітування керівних органів громадського об’єднання перед його членами (учасниками);
7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг;
 
63. 6) джерела і порядок використання коштів та іншого майна;
 
-103- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Доповнити пункт 6 частини другої статті 4 після слова «джерела» словом «надходження»;
 
Враховано   8) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна громадського об'єднання;
9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання (у разі їх створення громадським об’єднанням, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи);
 
64. 7) процедуру внесення змін до установчих документів громадської організації;
 
   10) порядок внесення змін до статуту;
 
65. 8) порядок припинення громадської організації.
 
-104- Сушкевич В.М.
Пункт 2 статті 4 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«9) порядок створення та діяльність відокремлених підрозділів громадської організації, в разі їх створення».
 
Враховано   11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об`єднання, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, - для громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи.
 
66. 3. В установчих документах громадських організацій можуть бути передбачені інші положення щодо створення, діяльності і припинення громадських організацій, що не суперечать законам України.
 
-105- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Ключковський Ю.Б.
Частину третю статті 4 проекту вважати частиною другою нової статті 11 та викласти її в такій редакції:
"2. У статуті громадського об’єднання можуть бути передбачені додаткові положення щодо утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації громадського об’єднання, що не суперечать закону».
 
Враховано   2. У статуті громадського об’єднання можуть бути передбачені додаткові положення щодо утворення, діяльності і саморозпуску чи реорганізації громадського об’єднання, що не суперечать закону.
3. Статут громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи (у разі, якщо наявність статуту такого об'єднання передбачена рішенням про його утворення), може не містити положень, передбачених пунктами 5 – 8 частини першої цієї статті.
 
    -106- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
У частині третій статті 4 замінити слово «інші» словом «додаткові».
 
Враховано    
    -107- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Доповнити статтю 4 проекту частиною (частина третя нової статті 11) в такій редакції:
«3. Статут громадського об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи (у разі, якщо наявність статуту такого об'єднання передбачена рішенням про його утворення), може не містити положень, передбачених пунктами 5 – 8 частини першої цієї статті».
 
Враховано    
67. Стаття 12. Особливості державної реєстрації громадської організації
 
-108- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Ключковський Ю.Б.
Статтю 12 проекту викласти як чотири нові статті 12 - 15 в такій редакції: «Стаття 12. Реєстр.картка №
)
4. Заяву та документи, зазначені в пунктах 3 і 4 частини третьої цієї статті, підписує керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій. Справжність підпису зазначеної особи на заяві про реєстрацію громадського об'єднання засвідчується нотаріально.
5. Для реєстрації громадської спілки, крім документів, передбачених частиною третьою цієї статті, подаються документи, які містять відомості щодо структури власності засновників - юридичних осіб та фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.
6. У разі якщо засновником (засновниками) громадської спілки є іноземна юридична особа, крім документів, передбачених частиною третьою цієї статті, додатково подається легалізований у встановленому порядку документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження - витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, що відповідає вимогам Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
7. Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються) до уповноваженого органу з питань реєстрації, мають бути викладені державною мовою.
8. У разі неподання (ненадсилання) документів для реєстрації громадського об’єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об’єднання не вважається утвореним.
9. На підставі поданих документів уповноважений орган з питань реєстрації протягом семи робочих днів з дня їх отримання приймає рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації громадського об'єднання, про направлення документів на доопрацювання чи про залишення документів без розгляду по суті.
10. Відмова у реєстрації громадського об'єднання допускається за наявності однієї або сукупності таких підстав:
1) наявність у статуті та рішеннях, відображених у протоколі про утворення громадського об'єднання, положень, що не відповідають Конституції України, статті 4 цього Закону;
2) порушення вимог статей 7, 10 цього Закону.
11. За відсутності підстав для відмови у реєстрації громадського об'єднання, передбачених частиною десятою цієї статті, для направлення документів на доопрацювання, передбачених частиною чотирнадцятою цієї статті, або для залишення документів без розгляду по суті, передбачених частиною сімнадцятою цієї статті, уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, визначеного частиною дев’ятою цієї статті:
1) приймає рішення у формі наказу про реєстрацію громадського об'єднання; 2) вносить до Реєстр.картка №
)
15. Висновок за результатами правової експертизи, який є невід’ємним додатком до рішення, має містити вичерпні та вмотивовані (з посиланням на відповідні положення законів України) зауваження до поданих документів.
16. У разі прийняття рішення про направлення громадському об’єднанню поданих документів на доопрацювання копія рішення видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) керівнику або особі (особам), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, не пізніше наступного дня після його прийняття, разом з одним примірником статуту та документами, що подавалися для проведення реєстрації такого об'єднання (крім документів, до яких висловлені зауваження у висновку).
17. Уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення про залишення документів без розгляду по суті за наявності однієї або сукупності таких підстав:
1) документи подані не в повному обсязі;
2) неповнота відомостей у поданих громадським об’єднанням документах, яку не можна усунути без прийняття рішення про залишення документів без розгляду по суті;
3) документи подані особою, яка не має на це повноважень;
4) документи подано з порушенням строку подання документів для реєстрації громадського об’єднання;
5) громадське об'єднання в установлений частиною дев’ятнадцятою цієї статті строк не подало до уповноваженого органу з питань реєстрації виправлених документів.
18. Уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого частиною дев’ятою цієї статті, видає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) керівнику або особі (особам), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, копію рішення у формі наказу про залишення документів без розгляду по суті, один примірник статуту та документи, що подавалися для проведення реєстрації громадського об'єднання.
19. Громадське об'єднання протягом шести місяців з дня отримання копії рішення про відмову у реєстрації громадського об'єднання з підстав, передбачених пунктом 2 частини десятої цієї статті, про направлення документів на доопрацювання, залишення документів без розгляду по суті може усунути недоліки та подати документи уповноваженому органу з питань реєстрації в порядку, визначеному цією статтею. У разі виявлення у статуті громадського об’єднання положень, які суперечать цьому Закону та іншим законам України (крім випадків, зазначених у пункті 1 частини десятої цієї статті), рішення про внесення змін до статуту громадського об'єднання приймається в порядку, визначеному статтею 9 цього Закону.
20. Уповноважений орган з питань реєстрації зобов'язаний протягом п`яти робочих днів з дня надходження документів після усунення недоліків прийняти рішення про реєстрацію громадського об'єднання та вчинити інші дії, передбачені частиною одинадцятою цієї статті.
21. Громадське об'єднання, яке протягом шести місяців з дня отримання копії рішення про відмову у реєстрації громадського об'єднання з підстав, передбачених пунктом 2 частини десятої цієї статті, про направлення документів на доопрацювання, залишення документів без розгляду по суті не подало документи після усунення недоліків уповноваженому органу з питань реєстрації в порядку, визначеному цією статтею, не вважається утвореним.
22. Рішення, дії чи бездіяльність уповноваженого органу з питань реєстрації, прийняті (вчинені) на підставі цієї статті, можуть бути оскаржені до суду в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.
Стаття 13. Відокремлені підрозділи громадського об’єднання
1. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу громадського об’єднання згідно із статутом.
2. Відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними особами.
3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи громадського об'єднання подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання.
4. Відомості подаються у формі реєстраційної картки, яка повинна містити такі дані:
1) ідентифікаційний код громадського об’єднання як юридичної особи;
2) повне найменування відокремленого підрозділу;
3) місцезнаходження відокремленого підрозділу;
4) прізвище, ім'я та по батькові керівника відокремленого підрозділу, його реєстраційний номер облікової картки платника податку;
5) місцезнаходження реєстраційної справи громадського об’єднання.
До реєстраційної картки про створення відокремленого підрозділу додається рішення керівного органу громадського об’єднання про створення відокремленого підрозділу. Форму реєстраційної картки про створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання затверджує Міністерство юстиції України.
5. Уповноважений орган з питань реєстрації, до якого подані документи про створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання, протягом трьох робочих днів вносить до Реєстр.картка №
)
7. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу громадське об’єднання подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.
Стаття 14. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об`єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання
1. Внесення змін до відомостей про громадське об’єднання як юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, здійснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
2. Громадське об’єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа громадського об’єднання (далі – реєстраційна справа) або повідомлення про утворення громадського об’єднання, про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об`єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання.
3. Зареєстроване громадське об`єднання вносить зміни до статуту громадського об’єднання, до складу керівних органів, місцезнаходження громадського об’єднання в порядку, визначеному статутом цього об’єднання, з урахуванням норм цього Закону.
4. Зареєстроване громадське об`єднання для внесення змін до відомостей про склад керівних органів подає (надсилає) такі документи:
1) заяву довільної форми;
2) заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
3) засвідчений печаткою громадського об`єднання примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення вищого органу управління громадського об’єднання про зміну зазначених осіб, прийнятого в порядку, визначеному статутом громадського об’єднання, та оформленого з дотриманням пунктів 1, 2, 6, 8 частини другої статті 9 цього Закону, та/або примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення;
4) засвідчений печаткою громадського об`єднання примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) протоколу засідання керівного органу громадського об`єднання, на якому відповідно до статуту було скликано засідання вищого органу управління, якщо зміни прийняті вищим органом управління;
5) відомості про керівні органи.
Документи, зазначені в пунктах 1, 2 і 5 цієї частини підписує керівник громадського об’єднання.
5. Зареєстроване громадське об`єднання для внесення змін до відомостей про місцезнаходження подає (надсилає) такі документи:
1) заяву довільної форми;
2) заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
3) свідоцтво (дублікат свідоцтва) про реєстрацію.
Документи, зазначені в пунктах 1 і 2 цієї частини, підписує керівник громадського об’єднання..
6. Зареєстроване громадське об`єднання для повідомлення про зміни до статуту подає (надсилає) такі документи:
1) заяву довільної форми;
2) заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення вищого органу управління громадського об’єднання про внесення змін до статуту, прийнятого в порядку, визначеному статутом громадського об’єднання, та оформленого з дотриманням частини другої статті 9 цього Закону;
4) засвідчений печаткою громадського об`єднання примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію протоколу засідання керівного органу громадського об`єднання, на якому відповідно до статуту було скликано засідання вищого органу управління;
5) два примірники статуту з внесеними змінами;
6) примірник оригіналу (дублікат) статуту та свідоцтво (дублікат свідоцтва) про реєстрацію.
Документи, зазначені в пунктах 1 і 2 цієї частини, підписує керівник громадського об’єднання.
7. Громадське об`єднання, утворене без статусу юридичної особи, у повідомленні про зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, вказує відомості про особу в обсязі, визначеному у пункті 3 частини третьої статті 12 цього Закону.
8. Вимога подання інших документів про зміни у складі керівних органів, зміни особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об`єднання, зміни місцезнаходження та зміни до статуту не допускається.
9. Уповноважений орган з питань реєстрації протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів, зазначених у частинах четвертій –сьомій цієї статті, приймає одне з таких рішень:
1) про прийняття повідомлення про зміни у складі керівних органів, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об`єднання, зміну місцезнаходження, зміни до статуту;
2) про відмову у прийнятті повідомлення про зміни у складі керівних органів, зміни до статуту – у разі порушення статуту громадського об’єднання;
3) про відмову у прийнятті повідомлення про зміни до статуту – за наявності підстав, передбачених частиною десятою статті 12 цього Закону (крім порушення вимог статті 7 цього Закону);
4) про направлення висновку за результатами правової експертизи – за наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2 (крім невідповідності документів вимогам статей 8, 9 цього Закону), 3 частини чотирнадцятої статті 12 цього Закону;
5) про залишення документів без розгляду по суті – за наявності підстав, пеердбачених у пунктах 3-5 частини сімнадцятої статті 12 цього Закону.
10. Уповноважений орган з питань реєстрації у разі прийняття рішення, зазначеного в пункті 1 частини дев’ятої цієї статті:
1) вносить до Реєстру громадських об’єднань відомості про зміни у складі керівних органів, особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об`єднання, зміну місцезнаходження та про зміни до статуту і забезпечує внесення відомостей про зазначені зміни щодо громадських об'єднань із статусом юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
2) видає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню свідоцтво про реєстрацію, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та один примірник статуту з відміткою про прийняття повідомлення про зміни до статуту - у разі зміни назви, мети та місцезнаходження громадського об’єднання;
3) видає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – у разі змін у складі керівних органів громадського об'єднання.
11. Після внесення відомостей про зміну місцезнаходження громадського об'єднання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційна справа такого громадського об'єднання передається до уповноваженого органу з питань реєстрації за новим місцезнаходженням громадського об'єднання.
12. У разі прийняття рішень, передбачених у пунктах 2 – 4 частини дев’ятої цієї статті, уповноважений орган з питань реєстрації зобов'язаний повернути громадському об'єднанню один примірник статуту з внесеними змінами та подані документи (крім документів, щодо яких висловлені зауваження у висновку) одночасно з надсиланням копії відповідного рішення.
13. У разі прийняття рішення, передбаченого у пункті 5 частини дев’ятої цієї статті, уповноважений орган з питань реєстрації зобов'язаний повернути громадському об'єднанню усі подані документи одночасно з надсиланням копії відповідного рішення.
14. Приведення документів про внесення громадським об'єднанням змін до статуту або змін у складі керівних органів громадського об'єднання у відповідність із вимогами цього Закону здійснюється в порядку, передбаченому частиною дев’ятнадцятою статті 12 цього Закону та статутом громадського об’єднання.
15. У разі прийняття рішень, передбачених у пунктах 2 - 5 частини дев’ятої цієї статті, залишаються чинними керівні органи та статут громадського об'єднання у складі та в редакції до внесення відповідних змін. За наявності в поданих громадським об’єднанням документах заяви керівника або члена керівного органу про складення ним повноважень уповноважений орган з питань реєстрації вносить до Реєстру громадських об’єднань відповідні відомості незалежно від прийняття рішення, передбаченого в пунктах 2, 5 частини дев’ятої цієї статті.
16. За прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання справляється плата у розмірі, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» за проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
Стаття 15. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту
1. У разі втрати оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту керівник подає (надсилає) до уповноваженого органу з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа громадського об’єднання, заяву про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту, до якої додаються:
1) документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту у розмірі, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців";
2) довідка, видана органом внутрішніх справ, про реєстрацію заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту.
2. Уповноважений орган з питань реєстрації протягом трьох робочих днів з дня отримання документів, зазначених у частині першій цієї статті, приймає у формі наказу одне з таких рішень:
1) про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту;
2) про залишення заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту без розгляду по суті.
3. Уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення про залишення заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту без розгляду по суті за наявності однієї або сукупності таких підстав:
1) якщо до заяви не додані документи, передбачені частиною першою цієї статті;
2) якщо заява підписана особою, не уповноваженою представляти громадське об’єднання;
3) якщо до уповноваженого органу з питань реєстрації надійшло рішення суду щодо заборони заміни та видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту.
4. Уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого частиною другою цієї статті, надсилає (видає) громадському об’єднанню копію рішення про залишення заяви без розгляду по суті та документи, що подавалися для отримання дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту. Висновок, який є невід’ємним додатком до рішення, має містити вичерпні та вмотивовані підстави такого рішення.
5. Уповноважений орган з питань реєстрації за відсутності підстав для залишення без розгляду по суті заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту зобов'язаний у межах строку, передбаченого частиною другою цієї статті:
1) внести до Реєстру громадських об’єднань запис про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту;
2) забезпечити внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запис про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту;
3) оформити та видати (надіслати) дублікат оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту.
6. За видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту громадського об’єднання справляється плата у розмірі, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» за видачу дубліката оригіналу установчих документів та змін до них, засвідчених державним реєстратором».
 
Враховано   Стаття 12. Реєстрація громадського об'єднання
 
    -109- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Назву статті 12 доповнити словами «зі статусом юридичної особи».
 
Відхилено    
68. 1. Державна реєстрація громадських організацій як юридичних осіб здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.
 
-110- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Доповнити частину першу статті 12 абзацом першим такого змісту:
«Громадська організація набуває статусу юридичної особи шляхом її державної реєстрації», у зв’язку з чим абзац перший відповідно вважати абзацом другим.
 
Відхилено   1. Громадське об’єднання, яке має намір здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи, підлягає реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.
2. Реєстрація громадського об'єднання здійснюється безоплатно органами виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладені повноваження з питань реєстрації громадських об'єднань (далі – уповноважений орган з питань реєстрації), за місцезнаходженням громадського об’єднання.
 
    -111- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
У частині першій статті 12 слова «громадських організацій як юридичних осіб» замінити словами «громадської організації як юридичної особи»;
 
Відхилено    
69. 2. Для державної реєстрації громадської організації як юридичної особи її засновники або уповноважені ними особи подають (надсилають рекомендованим листом) до державного реєстратора:
 
   3. Для реєстрації громадського об'єднання керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, протягом 60 днів з дня утворення громадського об’єднання подають (надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання заяву за формою, затвердженою Міністерством юстиції України, до якої додаються:
 
70. 1) протокол загальних зборів засновників або уповноважених ними осіб, які прийняли рішення про утворення громадської організації, затвердження її статуту та формування її органів;
 
-112- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
У пункті 1 частини другої статті 12 слово «протокол» замінити словами «примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію протоколу».
 
Враховано частково   1) примірник протоколу установчих зборів, оформленого з дотриманням вимог частин другої, п’ятої, сьомої статті 9 цього Закону;
 
71. 2) статут у двох примірниках;
 
   2) статут (у двох примірниках);
3) відомості про керівні органи громадського об'єднання із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), дати народження керівника, членів інших керівних органів, посади в керівних органах, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку, а також зазначені відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, до яких додається письмова згода цієї особи, передбачена частиною шостою статті 9 цього Закону, якщо така особа не була присутня на установчих зборах;
 
72. 3) реєстраційну картку, заповнену за формою, що затверджена уповноваженим органом з питань державної реєстрації;
 
   4) заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи.
 
73. 4) документ про сплату реєстраційного збору, за винятком громадських організацій звільнених від плати за реєстрацію на підставі законів або міжнародних договорів України;
 
   4. Заяву та документи, зазначені в пунктах 3 і 4 частини третьої цієї статті, підписує керівник або особа (особи), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій. Справжність підпису зазначеної особи на заяві про реєстрацію громадського об'єднання засвідчується нотаріально.
 
74. 5) копії свідоцтв про державну реєстрацію юридичних осіб-засновників громадської організації.
 
-113- Рябека О.Г.
Пункт 5 частини другої статті 12 викласти в такій редакції: «копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців із відомостями про державну реєстрацію юридичних осіб – засновників громадської організації»;
 
Відхилено   5. Для реєстрації громадської спілки, крім документів, передбачених частиною третьою цієї статті, подаються документи, які містять відомості щодо структури власності засновників - юридичних осіб та фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.
6. У разі якщо засновником (засновниками) громадської спілки є іноземна юридична особа, крім документів, передбачених частиною третьою цієї статті, додатково подається легалізований у встановленому порядку документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження - витяг із торговельного, банківського або судового реєстру, що відповідає вимогам Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців".
 
    -114- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Пункт 5 частини другої статті 12 викласти в такій редакції:
«інші документи, подання яких передбачено Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».
 
Враховано    
75. 3. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня після одержання документів передає примірник статуту громадської організації територіальному управлінню юстиції для проведення правової експертизи щодо порушення статті 3 цього Закону.
 
-115- Горбатюк А.О.
У частині третій статті 12 законопроекту замість терміну «правової експертизи» замінити на терміну «перевірку».
 
Відхилено   7. Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (надсилаються) до уповноваженого органу з питань реєстрації, мають бути викладені державною мовою.
8. У разі неподання (ненадсилання) документів для реєстрації громадського об’єднання протягом 60 днів з дня утворення таке громадське об’єднання не вважається утвореним.
9. На підставі поданих документів уповноважений орган з питань реєстрації протягом семи робочих днів з дня їх отримання приймає рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації громадського об'єднання, про направлення документів на доопрацювання чи про залишення документів без розгляду по суті.
10. Відмова у реєстрації громадського об'єднання допускається за наявності однієї або сукупності таких підстав:
1) наявність у статуті та рішеннях, відображених у протоколі про утворення громадського об'єднання, положень, що не відповідають Конституції України, статті 4 цього Закону;
 
    -116- Рябека О.Г.
У частинах третій, четвертій, п’ятій статті 12 слова «територіальні управління юстиції» у всіх відмінках замінити словами «структурні підрозділи територіальних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру» у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
    -117- Кармазін Ю.А.
У тексті статті 12:
- слова: «територіальні управління юстиції» замінити словами: «Міністерство юстиції України та його територіальні органи».
- слова: «правова експертиза» замінити словами: «правова перевірка».
 
Відхилено    
    -118- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Частину третю статті 12 викласти в такій редакції:
«Державний реєстратор під час вчинення реєстраційних дій здійснює перевірку статуту щодо відсутності порушень частин першої, другої статті 37 Конституції України».
 
Відхилено    
76. 4. Територіальне управління юстиції проводить правову експертизу статуту протягом трьох робочих днів.
 
-119- Горбатюк А.О.
У частині четвертій статті 12 законопроекту замість терміну «правової експертизи» замінити на термін «перевірку».
 
Відхилено   2) порушення вимог статей 7, 10 цього Закону.
 
77. Не пізніше наступного робочого дня територіальне управління юстиції передає державному реєстратору примірник статуту з відміткою про відсутність порушень статті 3 цього Закону або два примірники висновку про встановлені порушення.
 
-120- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Частину четверту статті 12 викласти в такій редакції:
«4. Державний реєстратор залишає подані документи без розгляду у випадках, встановлених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
Залишення документів без розгляду не перешкоджає засновникам або уповноваженим ними особам повторно подати документи на державну реєстрацію громадської організації після усунення причин, що стали підставою для залишення документів без розгляду».
 
Відхилено   11. За відсутності підстав для відмови у реєстрації громадського об'єднання, передбачених частиною десятою цієї статті, для направлення документів на доопрацювання, передбачених частиною чотирнадцятою цієї статті, або для залишення документів без розгляду по суті, передбачених частиною сімнадцятою цієї статті, уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, визначеного частиною дев’ятою цієї статті:
 
78. 5. Державний реєстратор відмовляє в реєстрації громадської організації у випадку:
 
-121- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
У частині п’ятій статті 12 слово «відмовляє» замінити словами «вмотивовано відмовляє».
 
Враховано по суті  1) приймає рішення у формі наказу про реєстрацію громадського об'єднання;
 
79. 2) наявності висновку правової експертизи територіального управління юстиції про порушення статті 3 цього Закону, примірник якого передається заявникам разом із рішенням про відмову в державній реєстрації.
 
-122- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
У частині п’ятій статті 14 пункт 2 викласти в такій редакції:
«виявлення в статуті, поданому громадською організацією, ознак порушень частин першої, другої статті 37 Конституції України, вичерпний перелік яких міститься у рішенні про відмову в державній реєстрації».
 
Враховано частково   2) вносить до Реєстру громадських об’єднань відомості про зареєстроване громадське об'єднання та забезпечує внесення відомостей про зареєстроване громадське об'єднання як юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 
    -123- Горбатюк А.О.
У абзаці другому частині п’ятій статті 12 законопроекту замість терміну «правової експертизи» замінити на термін «перевірку».
 
Відхилено    
80. Відмова в державній реєстрації громадської організації на інших підставах не допускається.
 
-124- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Доповнити частину п’яту статті 14 новим абзацом такого змісту:
«У разі виявлення в статуті громадської організації ознак порушень частин першої, другої статті 37 Конституції України державний реєстратор звертається до суду з адміністративним позовом про примусовий розпуск такої громадської організації».
 
Враховано частково   3) видає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) керівнику або особі (особам), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – виписка з Єдиного державного реєстру), свідоцтво про реєстрацію громадського об'єднання як громадської організації чи громадської спілки установленого Кабінетом Міністрів України зразка (далі – свідоцтво про реєстрацію) та один примірник статуту з відміткою про реєстрацію.
12. За наявності підстав для відмови у реєстрації громадського об`єднання, передбачених частиною десятою цієї статті, уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого частиною дев’ятою цієї статті, приймає рішення у формі наказу про відмову у реєстрації. Невід’ємним додатком до рішення є висновок за результатами правової експертизи, який має бути вмотивованим та містити вичерпні підстави відмови.
13. Копія рішення, передбаченого частиною дванадцятою цієї статті видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) керівнику або особі (особам), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, не пізніше наступного дня після його прийняття. У разі прийняття рішення про відмову у реєстрації громадського об'єднання з підстав, передбачених пунктом 2 частини десятої цієї статті, копія рішення надсилається разом з одним примірником статуту та документами, що подавалися для проведення реєстрації такого об'єднання (крім документів, до яких висловлені зауваження).
14. Уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого частиною дев’ятою цієї статті, приймає рішення у формі наказу про направлення документів на доопрацювання за наявності однієї або сукупності таких підстав:
 
81. 1) наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;
 
   1) невідповідність таких документів вимогам статей 8, 9, 11 цього Закону;
2) виявлення у статуті громадського об’єднання положень, які суперечать цьому Закону (крім статті 4) та іншим законам України;
 
82. 6. Державна реєстрація змін статуту щодо мети громадської організації здійснюється за попередньої правової експертизи відповідно до цієї статті.
 
-125- Рябека О.Г.
У частині шостій статті 12 після слова «мети» доповнити словами «завдань та основних напрямків діяльності».
 
Враховано частково   3) порушення порядку створення громадського об'єднання як юридичної особи, встановленого законом:
а) наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як керівник, посадові особи інших керівних органів громадського об’єднання;
б) невідповідність відомостей, вказаних у реєстраційній картці на проведення державної реєстрації громадського об'єднання як юридичної особи, відомостям, зазначеним у документах, що подані для проведення реєстрації громадського об'єднання.
15. Висновок за результатами правової експертизи, який є невід’ємним додатком до рішення, має містити вичерпні та вмотивовані (з посиланням на відповідні положення законів України) зауваження до поданих документів.
16. У разі прийняття рішення про направлення громадському об’єднанню поданих документів на доопрацювання копія рішення видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) керівнику або особі (особам), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, не пізніше наступного дня після його прийняття, разом з одним примірником статуту та документами, що подавалися для проведення реєстрації такого об'єднання (крім документів, до яких висловлені зауваження у висновку).
17. Уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення про залишення документів без розгляду по суті за наявності однієї або сукупності таких підстав:
1) документи подані не в повному обсязі;
2) неповнота відомостей у поданих громадським об’єднанням документах, яку не можна усунути без прийняття рішення про залишення документів без розгляду по суті;
3) документи подані особою, яка не має на це повноважень;
4) документи подано з порушенням строку подання документів для реєстрації громадського об’єднання;
5) громадське об'єднання в установлений частиною дев’ятнадцятою цієї статті строк не подало до уповноваженого органу з питань реєстрації виправлених документів.
18. Уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого частиною дев’ятою цієї статті, видає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) керівнику або особі (особам), яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, копію рішення у формі наказу про залишення документів без розгляду по суті, один примірник статуту та документи, що подавалися для проведення реєстрації громадського об'єднання.
19. Громадське об'єднання протягом шести місяців з дня отримання копії рішення про відмову у реєстрації громадського об'єднання з підстав, передбачених пунктом 2 частини десятої цієї статті, про направлення документів на доопрацювання, залишення документів без розгляду по суті може усунути недоліки та подати документи уповноваженому органу з питань реєстрації в порядку, визначеному цією статтею. У разі виявлення у статуті громадського об’єднання положень, які суперечать цьому Закону та іншим законам України (крім випадків, зазначених у пункті 1 частини десятої цієї статті), рішення про внесення змін до статуту громадського об'єднання приймається в порядку, визначеному статтею 9 цього Закону.
20. Уповноважений орган з питань реєстрації зобов'язаний протягом п`яти робочих днів з дня надходження документів після усунення недоліків прийняти рішення про реєстрацію громадського об'єднання та вчинити інші дії, передбачені частиною одинадцятою цієї статті.
21. Громадське об'єднання, яке протягом шести місяців з дня отримання копії рішення про відмову у реєстрації громадського об'єднання з підстав, передбачених пунктом 2 частини десятої цієї статті, про направлення документів на доопрацювання, залишення документів без розгляду по суті не подало документи після усунення недоліків уповноваженому органу з питань реєстрації в порядку, визначеному цією статтею, не вважається утвореним.
22. Рішення, дії чи бездіяльність уповноваженого органу з питань реєстрації, прийняті (вчинені) на підставі цієї статті, можуть бути оскаржені до суду в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.
Стаття 13. Відокремлені підрозділи громадського об’єднання
1. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу громадського об’єднання згідно із статутом.
2. Відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними особами.
3. Відомості про утворені відокремлені підрозділи громадського об'єднання подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання.
4. Відомості подаються у формі реєстраційної картки, яка повинна містити такі дані:
1) ідентифікаційний код громадського об’єднання як юридичної особи;
2) повне найменування відокремленого підрозділу;
3) місцезнаходження відокремленого підрозділу;
4) прізвище, ім'я та по батькові керівника відокремленого підрозділу, його реєстраційний номер облікової картки платника податку;
5) місцезнаходження реєстраційної справи громадського об’єднання.
До реєстраційної картки про створення відокремленого підрозділу додається рішення керівного органу громадського об’єднання про створення відокремленого підрозділу. Форму реєстраційної картки про створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання затверджує Міністерство юстиції України.
5. Уповноважений орган з питань реєстрації, до якого подані документи про створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання, протягом трьох робочих днів вносить до Реєстру громадських об’єднань відомості про відокремлений підрозділ громадського об'єднання та забезпечує внесення відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або приймає рішення про відмову у внесенні до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання. Копія рішення надається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття.
6. Уповноважений орган з питань реєстрації, до якого подані документи про утворення відокремленого підрозділу громадського об’єднання, приймає рішення про відмову у внесенні до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання у разі неподання документів, передбачених частиною четвертою цієї статті, наявності помилок у реєстраційній картці про утворення відокремленого підрозділу громадського об’єднання, або якщо рішення про утворення відокремленого підрозділу прийнято не уповноваженим керівним органом громадського об’єднання.
7. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу громадське об’єднання подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.
Стаття 14. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об`єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання
1. Внесення змін до відомостей про громадське об’єднання як юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, здійснюється у порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
2. Громадське об’єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа громадського об’єднання (далі – реєстраційна справа) або повідомлення про утворення громадського об’єднання, про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об'єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об`єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання.
3. Зареєстроване громадське об`єднання вносить зміни до статуту громадського об’єднання, до складу керівних органів, місцезнаходження громадського об’єднання в порядку, визначеному статутом цього об’єднання, з урахуванням норм цього Закону.
4. Зареєстроване громадське об`єднання для внесення змін до відомостей про склад керівних органів подає (надсилає) такі документи:
1) заяву довільної форми;
2) заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
3) засвідчений печаткою громадського об`єднання примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення вищого органу управління громадського об’єднання про зміну зазначених осіб, прийнятого в порядку, визначеному статутом громадського об’єднання, та оформленого з дотриманням пунктів 1, 2, 6, 8 частини другої статті 9 цього Закону, та/або примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення;
4) засвідчений печаткою громадського об`єднання примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) протоколу засідання керівного органу громадського об`єднання, на якому відповідно до статуту було скликано засідання вищого органу управління, якщо зміни прийняті вищим органом управління;
5) відомості про керівні органи.
Документи, зазначені в пунктах 1, 2 і 5 цієї частини підписує керівник громадського об’єднання.
5. Зареєстроване громадське об`єднання для внесення змін до відомостей про місцезнаходження подає (надсилає) такі документи:
1) заяву довільної форми;
2) заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
3) свідоцтво (дублікат свідоцтва) про реєстрацію.
Документи, зазначені в пунктах 1 і 2 цієї частини, підписує керівник громадського об’єднання.
6. Зареєстроване громадське об`єднання для повідомлення про зміни до статуту подає (надсилає) такі документи:
1) заяву довільної форми;
2) заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення вищого органу управління громадського об’єднання про внесення змін до статуту, прийнятого в порядку, визначеному статутом громадського об’єднання, та оформленого з дотриманням частини другої статті 9 цього Закону;
4) засвідчений печаткою громадського об`єднання примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію протоколу засідання керівного органу громадського об`єднання, на якому відповідно до статуту було скликано засідання вищого органу управління;
5) два примірники статуту з внесеними змінами;
6) примірник оригіналу (дублікат) статуту та свідоцтво (дублікат свідоцтва) про реєстрацію.
Документи, зазначені в пунктах 1 і 2 цієї частини, підписує керівник громадського об’єднання.
7. Громадське об`єднання, утворене без статусу юридичної особи, у повідомленні про зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, вказує відомості про особу в обсязі, визначеному у пункті 3 частини третьої статті 12 цього Закону.
8. Вимога подання інших документів про зміни у складі керівних органів, зміни особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об`єднання, зміни місцезнаходження та зміни до статуту не допускається.
9. Уповноважений орган з питань реєстрації протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів, зазначених у частинах четвертій –сьомій цієї статті, приймає одне з таких рішень:
1) про прийняття повідомлення про зміни у складі керівних органів, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об`єднання, зміну місцезнаходження, зміни до статуту;
2) про відмову у прийнятті повідомлення про зміни у складі керівних органів, зміни до статуту – у разі порушення статуту громадського об’єднання;
3) про відмову у прийнятті повідомлення про зміни до статуту – за наявності підстав, передбачених частиною десятою статті 12 цього Закону (крім порушення вимог статті 7 цього Закону);
4) про направлення висновку за результатами правової експертизи – за наявності підстав, передбачених пунктами 1, 2 (крім невідповідності документів вимогам статей 8, 9 цього Закону), 3 частини чотирнадцятої статті 12 цього Закону;
5) про залишення документів без розгляду по суті – за наявності підстав, пеердбачених у пунктах 3-5 частини сімнадцятої статті 12 цього Закону.
10. Уповноважений орган з питань реєстрації у разі прийняття рішення, зазначеного в пункті 1 частини дев’ятої цієї статті:
1) вносить до Реєстру громадських об’єднань відомості про зміни у складі керівних органів, особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об`єднання, зміну місцезнаходження та про зміни до статуту і забезпечує внесення відомостей про зазначені зміни щодо громадських об'єднань із статусом юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
2) видає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню свідоцтво про реєстрацію, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та один примірник статуту з відміткою про прийняття повідомлення про зміни до статуту - у разі зміни назви, мети та місцезнаходження громадського об’єднання;
3) видає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – у разі змін у складі керівних органів громадського об'єднання.
11. Після внесення відомостей про зміну місцезнаходження громадського об'єднання до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційна справа такого громадського об'єднання передається до уповноваженого органу з питань реєстрації за новим місцезнаходженням громадського об'єднання.
12. У разі прийняття рішень, передбачених у пунктах 2 – 4 частини дев’ятої цієї статті, уповноважений орган з питань реєстрації зобов'язаний повернути громадському об'єднанню один примірник статуту з внесеними змінами та подані документи (крім документів, щодо яких висловлені зауваження у висновку) одночасно з надсиланням копії відповідного рішення.
13. У разі прийняття рішення, передбаченого у пункті 5 частини дев’ятої цієї статті, уповноважений орган з питань реєстрації зобов'язаний повернути громадському об'єднанню усі подані документи одночасно з надсиланням копії відповідного рішення.
14. Приведення документів про внесення громадським об'єднанням змін до статуту або змін у складі керівних органів громадського об'єднання у відповідність із вимогами цього Закону здійснюється в порядку, передбаченому частиною дев’ятнадцятою статті 12 цього Закону та статутом громадського об’єднання.
15. У разі прийняття рішень, передбачених у пунктах 2 - 5 частини дев’ятої цієї статті, залишаються чинними керівні органи та статут громадського об'єднання у складі та в редакції до внесення відповідних змін. За наявності в поданих громадським об’єднанням документах заяви керівника або члена керівного органу про складення ним повноважень уповноважений орган з питань реєстрації вносить до Реєстру громадських об’єднань відповідні відомості незалежно від прийняття рішення, передбаченого в пунктах 2, 5 частини дев’ятої цієї статті.
16. За прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання справляється плата у розмірі, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» за проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
Стаття 15. Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту
1. У разі втрати оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту керівник подає (надсилає) до уповноваженого органу з питань реєстрації, в якому знаходиться реєстраційна справа громадського об’єднання, заяву про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту, до якої додаються:
1) документ, що підтверджує внесення плати за публікацію у спеціальному друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту у розмірі, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців";
2) довідка, видана органом внутрішніх справ, про реєстрацію заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту.
2. Уповноважений орган з питань реєстрації протягом трьох робочих днів з дня отримання документів, зазначених у частині першій цієї статті, приймає у формі наказу одне з таких рішень:
1) про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту;
2) про залишення заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту без розгляду по суті.
3. Уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення про залишення заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту без розгляду по суті за наявності однієї або сукупності таких підстав:
1) якщо до заяви не додані документи, передбачені частиною першою цієї статті;
2) якщо заява підписана особою, не уповноваженою представляти громадське об’єднання;
3) якщо до уповноваженого органу з питань реєстрації надійшло рішення суду щодо заборони заміни та видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту.
4. Уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого частиною другою цієї статті, надсилає (видає) громадському об’єднанню копію рішення про залишення заяви без розгляду по суті та документи, що подавалися для отримання дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту. Висновок, який є невід’ємним додатком до рішення, має містити вичерпні та вмотивовані підстави такого рішення.
5. Уповноважений орган з питань реєстрації за відсутності підстав для залишення без розгляду по суті заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту зобов'язаний у межах строку, передбаченого частиною другою цієї статті:
1) внести до Реєстру громадських об’єднань запис про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту;
2) забезпечити внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запис про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту;
3) оформити та видати (надіслати) дублікат оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту.
6. За видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту громадського об’єднання справляється плата у розмірі, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» за видачу дубліката оригіналу установчих документів та змін до них, засвідчених державним реєстратором.
 
    -126- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Частину шосту статті 12 після слів «щодо мети» доповнити словами «завдань та напрямів діяльності».
 
Враховано частково    
    -127- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Доповнити статтю 14 новою частиною такого змісту:
«7. Подання відомостей щодо створення відокремлених підрозділів громадських організацій здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
 
Враховано частково    
83. Стаття 11. Громадські організації без статусу юридичної особи
 
-128- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Ключковський Ю.Б.
Статтю 11 проекту вважати новою статтею 16, виклавши її в такій редакції:
«Стаття 16. Повідомлення про утворення громадського об'єднання
1. Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, повідомляє про своє утворення уповноважений орган з питань реєстрації протягом 60 днів з дня його утворення.
2. Для повідомлення про утворення громадського об’єднання його засновники або особа (особи), уповноважена представляти громадське об'єднання, подають (надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання заяву за формою, затвердженою Міністерством юстиції України, до якої додаються:
1) примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія протоколу установчих зборів, оформленого з дотриманням вимог частин другої, четвертої та восьмої статті 9 цього Закону;
2) відомості про засновників громадського об'єднання із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), дати народження, адреси місця проживання, а в разі якщо засновником є юридична особа приватного права – її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного коду;
3) відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об'єднання, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), дати народження, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку, до яких додається письмова згода цієї особи, передбачена частиною шостою статті 9 цього Закону.
Заява підписується засновниками громадського об'єднання або особою (особами), уповноваженою представляти громадське об'єднання, а справжність їх підписів засвідчується нотаріально.
3. За відсутності підстав, зазначених у пункті 1 частини десятої статті 12 цього Закону, відповідності поданих документів вимогам статей 7 – 10 цього Закону уповноважений орган з питань реєстрації протягом п'яти робочих днів з дня отримання документів, передбачених частиною другою цієї статті, приймає рішення про прийняття письмового повідомлення та вносить відомості про громадське об'єднання до Реєстр.картка №
)
8. Для отримання статусу юридичної особи громадське об'єднання, яке здійснює діяльність без статусу юридичної особи, за рішенням вищого органу управління може звернутися для проведення процедури реєстрації в порядку, визначеному статтею 12 цього Закону».
 
Враховано   Стаття 16. Повідомлення про утворення громадського об'єднання
 
84. 1. Громадські організації без статусу юридичної особи утворюються і діють на підставі договору спільної діяльності без мети одержання прибутку, який обліковується в установленому законом порядку.
 
-129- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Частини першу – третю статті 11 замінити частинами першою – четвертою такого змісту:
«1. Громадська організація без статусу юридичної особи утворюється шляхом прийняття рішення про заснування, про що повідомляє в засобах масової інформації або в інший спосіб протягом 10 робочих днів від дня прийняття рішення.
У повідомленні вказуються імена (найменування) та адреси засновників, найменування, мета, завдання та напрями діяльності громадської організації, дата прийняття рішення про її заснування.
2. Громадська організація без статусу юридичної особи може в будь-який час звернутися до відповідного територіального органу юстиції для включення її до Єдиного реєстру громадських організацій.
Для включення громадської організації без статусу юридичної особи до Єдиного реєстру громадських організацій подаються:
1) повідомлення про заснування громадської організації;
2) другий примірних рішення про заснування громадської організації (за наявності) або копія такого рішення, засвідчена в установленому порядку.
3. Включення відомостей в Єдиний реєстр громадських організацій здійснює Міністерство юстиції України протягом десяти робочих днів на підставі письмового повідомлення засновників організацій або уповноважених ними осіб.»
 
Відхилено   1. Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність без статусу юридичної особи, повідомляє про своє утворення уповноважений орган з питань реєстрації протягом 60 днів з дня його утворення.
2. Для повідомлення про утворення громадського об’єднання його засновники або особа (особи), уповноважена представляти громадське об'єднання, подають (надсилають поштовим відправленням) до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням громадського об’єднання заяву за формою, затвердженою Міністерством юстиції України, до якої додаються:
1) примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія протоколу установчих зборів, оформленого з дотриманням вимог частин другої, четвертої та восьмої статті 9 цього Закону;
2) відомості про засновників громадського об'єднання із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), дати народження, адреси місця проживання, а в разі якщо засновником є юридична особа приватного права – її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного коду;
3) відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об'єднання, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), дати народження, контактного номера телефону та інших засобів зв'язку, до яких додається письмова згода цієї особи, передбачена частиною шостою статті 9 цього Закону.
Заява підписується засновниками громадського об'єднання або особою (особами), уповноваженою представляти громадське об'єднання, а справжність їх підписів засвідчується нотаріально.
 
    -130- Пудов Б.М.
До статті 11 законопроекту, пункт 1-й додати: «або Статуту (положення)» та викласти у наступній редакції:
«1. Громадські організації без статусу юридичної особи утворюються і діють на підставі договору спільної діяльності або статуту (положення) без мети одержання прибутку, який обліковується в установленому законом порядку».
 
Відхилено    
85. 3. Включення відомостей в реєстр здійснює Міністерство юстиції України протягом десяти робочих днів на підставі письмового повідомлення засновників організацій або уповноважених ними осіб.
 
-131- Горбатюк А.О.
У частині третій статті 11 законопроекту слова «реєстр» замінити на слова «єдиний реєстр громадських організацій в Україні».
 
Відхилено   3. За відсутності підстав, зазначених у пункті 1 частини десятої статті 12 цього Закону та відповідності поданих документів вимогам статей 7 – 10 цього Закону уповноважений орган з питань реєстрації протягом п'яти робочих днів з дня отримання документів, передбачених частиною другою цієї статті, приймає рішення про прийняття письмового повідомлення та вносить відомості про громадське об'єднання до Реєстру громадських об'єднань. Копія рішення про прийняття письмового повідомлення надається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) засновникам громадського об’єднання або особі (особам), уповноваженій представляти громадське об'єднання, не пізніше наступного дня після його прийняття.
 
86. У повідомленні вказуються імена (найменування) та адреси засновників, найменування, мета громадської організації, дата прийняття рішення про заснування громадської організації без статусу юридичної особи, а також особа, уповноважена вести облік результатів спільної діяльності (у випадку об’єднання майнових вкладів членів організації) відповідно до договору про спільну діяльність.
 
   4. За наявності підстав, зазначених у пункті 1 частини десятої статті 12 цього Закону, у разі невідповідності поданих документів вимогам статей 7 – 10 цього Закону уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого частиною третьою цієї статті, приймає рішення про неприйняття повідомлення про утворення громадського об’єднання, яке має бути вмотивованим та містити вичерпні підстави неприйняття повідомлення про утворення. Копія зазначеного рішення надається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) засновникам громадського об’єднання або особі (особам), уповноваженій представляти громадське об'єднання, не пізніше наступного дня після його прийняття.
5. У разі усунення громадським об’єднанням невідповідностей поданих документів вимогам статей 7 – 10 цього Закону уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення про прийняття повідомлення про утворення цього громадського об’єднання та вчиняє інші дії, передбачені частиною третьою цієї статті, протягом трьох робочих днів з дня отримання документів, якими усунено такі невідповідності.
6. Громадське об'єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації про зміну найменування громадського об'єднання, його мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, протягом місяця з дня прийняття відповідних змін у порядку, передбаченому статтею 14 цього Закону.
 
87. 4. Відмова у внесенні відомостей до реєстру без подання адміністративного позову про примусовий розпуск громадської організації без статусу юридичної особи не дозволяється.
 
   7. Рішення, дії чи бездіяльність уповноваженого органу з питань реєстрації, прийняті (вчинені) на підставі цієї статті, можуть бути оскаржені до суду у порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України.
 
88. 2. Громадські організації без статусу юридичної особи, можуть у будь-який час звернутися по проведення їх державної реєстрації як юридичної особи або включення відомостей про такі організації в єдиний реєстр громадських (неурядових) організацій.
 
-132- Горбатюк А.О.
Частина друга статті 11 законопроекту замість терміну «єдиний реєстр громадських (неурядових) організацій» замінити на термін «єдиний реєстр громадських організацій в Україні».
 
Відхилено   8. Для отримання статусу юридичної особи громадське об'єднання, яке здійснює діяльність без статусу юридичної особи, за рішенням вищого органу управління може звернутися для проведення процедури реєстрації в порядку, визначеному статтею 12 цього Закону.
 
    -133- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Доповнити статтю 11 новою частиною такого змісту: «5. Громадські організації без статусу юридичної особи можуть у будь-який час звернутися щодо проведення їх державної реєстрації в порядку, передбаченому статтею 14 цього Закону.»
 
Враховано частково    
89. Стаття 7. Реєстр громадських організацій
 
-134- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Статтю 7 проекту вважати новою статтею 17, виклавши її в такій редакції:
«Стаття 17. Реєстр громадських об'єднань
1. З метою обліку громадських об'єднань та забезпечення загального доступу до інформації про громадські об'єднання уповноважений орган з питань реєстрації веде Реєстр громадських об'єднань.
2. Включення відомостей про громадські об'єднання до Реєстру громадських об’єднань здійснюється уповноваженим органом з питань реєстрації згідно з відомостями, що містяться в документах, які подаються громадськими об'єднаннями в порядку, передбаченому статтями 12, 13, 14, 16, 19 цього Закону. Обробка персональних даних, зазначених у пункті 3 частини третьої статті 12, пунктах 2, 3 частини другої статті 16 цього Закону, а також оприлюднення в Реєстрі громадських об'єднань відомостей про осіб, обраних до складу керівних органів громадського об’єднання, або особу, уповноважену представляти громадське об’єднання, здійснюється уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до законодавства у сфері захисту персональних даних.
3. Основні відомості Реєстру громадських об'єднань є відкритими для безоплатного доступу на офіційному веб-сайті уповноваженого органу з питань реєстрації.
4. Для реалізації права доступу до відомостей Реєстру громадських об'єднань користувачам надається можливість пошуку, перегляду, копіювання та друкування таких відомостей.
5. Порядок ведення Реєстру громадських об'єднань визначається Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   Стаття 17. Реєстр громадських об'єднань
 
    -135- Горбатюк А.О.
Назву статті 7 викласти в такій редакції: «Єдиний реєстр громадських організацій в Україні».
 
Відхилено    
    -136- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
У назві статті 7 та частині другій слова «Реєстр», «реєстру» замінити відповідно словами «Єдиний реєстр», «Єдиного реєстру»;
 
Відхилено    
90. 1. З метою забезпечення загального доступу до інформації про громадські організації, що утворені та діють в Україні відповідно до цього Закону, Міністерство юстиції України веде єдиний реєстр громадських (неурядових) організацій в Україні в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
 
-137- Горбатюк А.О.
У частині першій статті 7 законопроекту замість терміну «єдиний реєстр громадських (неурядових) організацій в Україні» замінити на термін «єдиний реєстр громадських організацій в Україні».
 
Відхилено   1. З метою обліку громадських об'єднань та забезпечення загального доступу до інформації про громадські об'єднання уповноважений орган з питань реєстрації веде Реєстр громадських об'єднань.
2. Включення відомостей про громадські об'єднання до Реєстру громадських об’єднань здійснюється уповноваженим органом з питань реєстрації згідно з відомостями, що містяться в документах, які подаються громадськими об'єднаннями в порядку, передбаченому статтями 12, 13, 14, 16, 19 цього Закону. Обробка персональних даних, зазначених у пункті 3 частини третьої статті 12, пунктах 2, 3 частини другої статті 16 цього Закону, а також оприлюднення в Реєстрі громадських об'єднань відомостей про осіб, обраних до складу керівних органів громадського об’єднання, або особу, уповноважену представляти громадське об’єднання, здійснюється уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до законодавства у сфері захисту персональних даних.
3. Основні відомості Реєстру громадських об'єднань є відкритими для безоплатного доступу на офіційному веб-сайті уповноваженого органу з питань реєстрації.
 
    -138- Рябека О.Г.
У частині першій статті 7 слова «Міністерство юстиції України» замінити словами «Державна реєстраційна служба України (Укрдержреєстр)»;
 
Враховано за змістом   
    -139- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
У частині першій статті 7 слова «що утворені та діють відповідно до цього Закону» замінити словами «що утворені відповідно до цього Закону (в тому числі молодіжні та дитячі)»; слова «єдиний реєстр» словами «Єдиний реєстр»;
 
Відхилено    
91. 2. Відомості реєстру розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та мають бути доступними для автоматичної обробки інформації.
 
-140- Горбатюк А.О.
Частина другу статті 7 законопроекту замість слова «реєстр» замінити на «єдиний реєстр громадських організацій в Україні».
 
Відхилено   4. Для реалізації права доступу до відомостей Реєстру громадських об'єднань користувачам надається можливість пошуку, перегляду, копіювання та друкування таких відомостей.
5. Порядок ведення Реєстру громадських об'єднань визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -141- Кармазін Ю.А.
У статті 7 частину другу викласти у такій редакції:
«2. Відомості реєстру розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та мають бути доступними для громадськості», замінивши слова: «для автоматичної обробки інформації» на слово: «громадськості».
 
Відхилено    
    -142- Рябека О.Г.
У частині другій статті 7, частині третій статті 11, частинах першій, третій статті 13, частинах другій, третій статті 14, частині третій статті 17 слова «Міністерство юстиції України» у всіх відмінках замінити словом «Укрдержреєстр» у відповідних відмінках;
 
Враховано за змістом   
    -143- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
У частині другій статті 7 слова «та мають бути доступними для автоматичної обробки інформації» виключити;
 
Враховано частково    
    -144- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Доповнити частину другу статті 7 новим реченням такого змісту:
«Для реалізації права доступу до відомостей до Єдиного реєстру громадських організацій, користувачу надаються можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей Єдиного реєстру громадських організацій. Доступ до відомостей Єдиного реєстру громадських організацій є безоплатним.».
 
Враховано частково    
92. Стаття 6. Символіка громадських організацій
 
-145- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Статтю 6 проекту вважати новою статтею 18, виклавши її в такій редакції:
"1. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка затверджується відповідно до його статуту та підлягає реєстрації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2. Символіка громадського об'єднання не повинна відтворювати:
1) державні символи України;
2) інші офіційні символи чи знаки, які використовуються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;
3) державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;
4) зареєстровану символіку іншого громадського об'єднання;
5) ім’я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;
6) інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.
3. Інформація про зареєстровану в установленому порядку символіку громадського об'єднання є відкритою для ознайомлення.
4. За реєстрацію символіки, заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з пошкодженням, видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки громадського об'єднання у зв'язку з його втратою вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України і не може перевищувати десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
5. Громадське об'єднання має право на використання власної символіки з моменту її реєстрації. Забороняється використання зареєстрованої символіки громадського об'єднання фізичними та юридичними особами без згоди такого об'єднання та для цілей, не пов’язаних з діяльністю такого громадського об’єднання.
6. Громадське об'єднання, яке не має зареєстрованої символіки, може використовувати для позначення громадського об'єднання при виготовленні своїх інформаційно-презентаційних матеріалів зображення, що мають відповідати вимогам частини другої цієї статті».
 
Враховано   Стаття 18. Символіка громадського об'єднання
 
93. 1. Громадські організації мають право використовувати власну символіку (символи та знаки), які затверджуються відповідно до їх установчих документів.
 
-146- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
У частині першій статті 11 слово «використовуються» замінити словом «мати», слова «які затверджуються» замінити словами «яка затверджується»;
 
Відхилено   1. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка затверджується відповідно до його статуту та підлягає реєстрації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
94. 2. Символіка громадських організацій не повинна відтворювати:
 
-147- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
У частині другій статті 11 слова «офіційні символи та знаки» замінити словами «державні символи України, інші офіційні символи чи знаки».
 
Враховано частково   2. Символіка громадського об'єднання не повинна відтворювати:
1) державні символи України;
 
    -148- Горбатюк А.О.
У пункті першому частини другої статті 6 законопроекту замість терміну «офіційні символи та знаки» замінити на термін «державні символи України».
 
Враховано    
95. 1) офіційні символи та знаки, які використовують органи державної влади, органи місцевого самоврядування;
 
-149- Князевич Р.П.
Пункт 1) частини другої статті 6 викласти в редакції:
« 1)державні чи релігійні символи;»;
 
Враховано частково   2) інші офіційні символи чи знаки, які використовуються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки цих органів;
3) державні герби, прапори або офіційні назви інших держав;
 
    -150- Григорович Л.С.
П. 1 ч.2 ст. 6 викласти у наступній редакції:
"1) державні символи України, які використовують органи державної влади, органи місцевого самоврядування;"
 
Відхилено    
96. 2) раніше зареєстровану символіку іншої громадської організації;
 
   4) зареєстровану символіку іншого громадського об'єднання;
 
97. 3) ім’я або зображення фізичної особи, яка не є засновником громадської організації, без попередньої письмової згоди такої особи або її спадкоємців;
 
   5) ім’я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;
 
98. 4) інші символи та знаки, використання яких громадською організацією обмежено на підставі закону або рішення суду.
 
   6) інші символи та знаки, використання яких обмежено законом.
3. Інформація про зареєстровану в установленому порядку символіку громадського об'єднання є відкритою для ознайомлення.
 
99. 3. Реєстрація символіки громадських організацій є добровільною та здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-151- Кармазін Ю.А.
У статті 6 у частині третій вилучити слова: «є добровільною»
 
Враховано по суті  4. За реєстрацію символіки, заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв'язку з пошкодженням, видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки громадського об'єднання у зв'язку з його втратою вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України і не може перевищувати десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
5. Громадське об'єднання має право на використання власної символіки з моменту її реєстрації. Забороняється використання зареєстрованої символіки громадського об'єднання фізичними та юридичними особами без згоди такого об'єднання та для цілей, не пов’язаних з діяльністю такого громадського об’єднання.
6. Громадське об'єднання, яке не має зареєстрованої символіки, може використовувати для позначення громадського об'єднання при виготовленні своїх інформаційно-презентаційних матеріалів зображення, що мають відповідати вимогам частини другої цієї статті.
 
    -152- Князевич Р.П.
У частині третій статті 6 слова «є добровільною та» виключити».
 
Враховано по суті   
    -153- Радовець А.А.
Частину 3 статті 6 «Символіка громадських організацій» викласти в наступній редакції:
«Реєстрація символіки громадських організацій здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано по суті   
    -154- Петьовка В.В.
Частину третю статті 6 викласти у такій редакції:
«Реєстрація символіки громадських організацій є обов'язковою та здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано по суті   
100. Стаття 14. Підтвердження всеукраїнського статусу громадських організацій
 
-155- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Статтю 14 проекту вважати новою статтею 19, виклавши її в такій редакції:
"Стаття 19. Всеукраїнський статус громадського об'єднання
1. Громадське об'єднання, зареєстроване в установленому законом порядку, може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України і якщо таке громадське об’єднання підтвердило такий статус у порядку, встановленому цим Законом. Спеціальними законами можуть визначатися інші вимоги щодо підтвердження всеукраїнського статусу окремих видів громадських об’єднань.
2. Підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання та відмова від такого статусу є добровільними.
3. Для підтвердження всеукраїнського статусу громадське об'єднання подає до уповноваженого органу з питань реєстрації заяву за формою, встановленою Міністерством юстиції України.
4. Уповноважений орган з питань реєстрації протягом семи робочих днів з дня надходження заяви за результатами перевірки в Реєстр.картка №
)
8. У разі якщо уповноважений орган з питань реєстрації установить наявність у громадського об'єднання, яке підтвердило свій всеукраїнський статус, меншої кількості відокремлених підрозділів, ніж передбачено частиною першою цієї статті, він надає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню письмове повідомлення про наявність підстав для втрати громадським об'єднанням всеукраїнського статусу і вносить до Реєстру громадських об'єднань запис про направлення такого повідомлення.
9. У разі якщо через 60 днів після отримання письмового повідомлення, передбаченого частиною восьмою цієї статті, кількість відокремлених підрозділів громадського об’єднання за даними Реєстру громадських об'єднань, не відповідатиме вимогам частини першої цієї статті, уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення про втрату громадським об’єднанням всеукраїнського статусу та вносить до Реєстру громадських об'єднань відповідний запис. Копія зазначеного рішення надається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об’єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття».
 
Враховано   Стаття 19. Всеукраїнський статус громадського об'єднання
 
    -156- Горбатюк А.О.
Статтю 14 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
101. 1. Громадські організації самостійно визначають територію своєї діяльності. Якщо інше не встановлено установчими документами громадських організацій, громадські організації мають право діяти на всій території України.
 
-157- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Врахувати зміст положення частини першої статті 14 проекту у пункті 3 частини першої, частині четвертої статті 3.
 
Враховано   1. Громадське об'єднання, зареєстроване в установленому законом порядку, може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, і якщо таке громадське об’єднання підтвердило такий статус у порядку, встановленому цим Законом. Спеціальними законами можуть визначатися інші вимоги щодо підтвердження всеукраїнського статусу окремих видів громадських об’єднань.
 
    -158- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Частину першу статті 14 викласти в такій редакції:
«1. Громадська організація має право підтвердити свій всеукраїнський статус у разі наявності відокремлених підрозділів чи територіальних підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України».
 
Враховано по суті   
102. 2. Підтвердження всеукраїнського статусу громадських організацій є добровільним.
 
-159- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Абзац перший частини другої статті 14 виключити.
 
Відхилено   2. Підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання та відмова від такого статусу є добровільними.
 
103. Підтвердження всеукраїнського статусу здійснює Міністерство юстиції України на підставі заяви уповноваженого органу громадської організації за встановленою Міністерством юстиції України формою.
 
   3. Для підтвердження всеукраїнського статусу громадське об'єднання подає до уповноваженого органу з питань реєстрації заяву за формою, встановленою Міністерством юстиції України.
 
104. 3. Міністерство юстиції України протягом десяти робочих днів з дня одержання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про наявність відокремлених підрозділів громадської організації у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, вносить до єдиного реєстру громадських (неурядових) організацій запис про підтвердження або відмову в підтвердженні всеукраїнського статусу такої громадської організації.
 
-160- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
У частині третій статті 14 слово « (неурядових)» виключити.
 
Враховано   4. Уповноважений орган з питань реєстрації протягом семи робочих днів з дня надходження заяви за результатами перевірки в Реєстрі громадських об’єднань відповідності відокремлених підрозділів громадського об’єднання вимогам, передбаченим частиною першою цієї статті, приймає рішення про підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання або про відмову у підтвердженні такого статусу. Копія рішення надається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття.
5. У разі прийняття рішення про підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання уповноважений орган з питань реєстрації в межах строку, визначеного частиною шостою цієї статті, вносить відповідний запис до Реєстру громадських об'єднань.
6. Для відмови від всеукраїнського статусу громадське об’єднання подає до уповноваженого органу з питань реєстрації заяву за формою, встановленою Міністерством юстиції України. Уповноважений орган з питань реєстрації не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження заяви вносить до Реєстру громадських об'єднань запис про відмову громадського об'єднання від всеукраїнського статусу.
7. Відомості про всеукраїнський статус громадського об’єднання перевіряються щороку уповноваженим органом з питань реєстрації з даних реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, форма якої затверджується Міністерством юстиції України.
8. У разі якщо уповноважений орган з питань реєстрації установить наявність у громадського об'єднання, яке підтвердило свій всеукраїнський статус, меншої кількості відокремлених підрозділів, ніж передбачено частиною першою цієї статті, він надає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об'єднанню письмове повідомлення про наявність підстав для втрати громадським об'єднанням всеукраїнського статусу і вносить до Реєстру громадських об'єднань запис про направлення такого повідомлення.
9. У разі якщо через 60 днів після отримання письмового повідомлення, передбаченого частиною восьмою цієї статті, кількість відокремлених підрозділів громадського об’єднання, за даними Реєстру громадських об'єднань, не відповідатиме вимогам частини першої цієї статті, уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення про втрату громадським об’єднанням всеукраїнського статусу та вносить до Реєстру громадських об'єднань відповідний запис. Копія зазначеного рішення надається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадському об’єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття.
 
105. Стаття 13. Акредитація відокремлених підрозділів іноземних громадських (неурядових) організацій
 
-161- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Ключковський Ю.Б.
Статтю 13 проекту вважати новою статтею 20, виклавши її в такій редакції:
«Стаття 20. Акредитація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації
1. Акредитація в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації здійснюється уповноваженим органом з питань реєстрації. Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації акредитується в Україні без надання статусу юридичної особи.
2. Для акредитації в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації ця організація або уповноважена нею особа подає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) до уповноваженого органу з питань реєстрації:
1) заяву про акредитацію за формою, що затверджується Міністерством юстиції України;
2) копію документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує реєстрацію іноземної неурядової організації;
3) копії установчих документів іноземної неурядової організації;
4) рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації про утворення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації та призначення його керівника;
5) статут (положення) відокремленого підрозділу у двох примірниках (якщо наявність статуту (положення) передбачена рішенням про утворення відокремленого підрозділу);
6) довіреність на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, оформлену відповідно до законодавства держави, в якій видано довіреність;
7) документ про внесення плати за акредитацію в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, крім іноземних неурядових організацій, звільнених від плати за акредитацію на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
3. Документи, зазначені у пунктах 2 – 6 частини другої цієї статті, мають бути перекладені державною мовою і легалізовані відповідно до законодавства України та з урахуванням порядку, передбаченого національним законодавством держави іноземної неурядової організації.
4. Заява про акредитацію в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації за наявності всіх необхідних документів розглядається протягом двадцяти робочих днів з дня її надходження.
5. За результатами розгляду заяви уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення про акредитацію в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації або про відмову в акредитації чи про залишення документів без розгляду.
6. У разі відсутності підстав для відмови в акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, передбачених частиною сьомою цієї статті, уповноважений орган з питань реєстрації в межах строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті:
1) приймає рішення про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації;
2) вносить до Реєстру громадських об'єднань відомості про акредитований відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації та цю організацію;
3) видає свідоцтво про акредитацію за зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за наявності статуту (положення) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації – один примірник такого статуту (положення) з відміткою про акредитацію.
7. У разі якщо статут (положення) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації або установчі документи такої організації, подані на акредитацію, суперечать Конституції України чи законам України, уповноважений орган з питань реєстрації в межах строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті, приймає рішення про відмову в акредитації відокремленого підрозділу. Копія рішення про відмову в акредитації відокремленого підрозділу надсилається заявнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше наступного дня після прийняття рішення.
8. У разі якщо подані документи не відповідають вимогам частин другої і третьої цієї статті, уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті, приймає рішення про залишення документів без розгляду та надсилає заявнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію зазначеного рішення разом з документами, що подавалися для акредитації відокремленого підрозділу.
9. У разі внесення змін до статуту (положення) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, зміни його керівника, зміни представника іноземної неурядової організації чи продовження строку його повноважень іноземна неурядова організація або уповноважена нею особа письмово повідомляє про такі зміни уповноважений орган з питань реєстрації протягом двадцяти днів після внесення відповідних змін або строку закінчення повноважень відповідно. У прийнятті повідомлення про зміни до статуту відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації може бути відмовлено з підстав, визначених у частині сьомій цієї статті. Копія рішення про відмову у прийнятті повідомлення про зміни до статуту надсилається заявнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше наступного дня після прийняття рішення».
 
Враховано   Стаття 20. Акредитація відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації
1. Акредитація в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації здійснюється уповноваженим органом з питань реєстрації. Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації акредитується в Україні без надання статусу юридичної особи.
 
    -162- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
У статті 13 слова "єдиного реєстру" замінити словами "Єдиного реєстру".
 
Відхилено    
106. 1. Для акредитації відокремленого підрозділу іноземної громадської (неурядової) організації в Україні ця організація або уповноважені нею особи подають (надсилають рекомендованим листом) до Міністерства юстиції України:
 
   2. Для акредитації в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації ця організація або уповноважена нею особа подає (надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення) до уповноваженого органу з питань реєстрації:
 
107. 1) заяву про акредитацію за формою, що затверджена Кабінетом Міністрів України;
 
   1) заяву про акредитацію за формою, що затверджується Міністерством юстиції України;
 
108. 2) копію документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує статус іноземної громадської (неурядової) організації як юридичної особи;
 
   2) копію документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує реєстрацію іноземної неурядової організації;
 
109. 3) копію установчих документів іноземної громадської (неурядової) організації;
 
   3) копії установчих документів іноземної неурядової організації;
 
110. 4) рішення уповноваженого органу іноземної громадської (неурядової) організації про утворення відокремленого підрозділу та призначення його керівника;
 
-163- Сушкевич В.М.
У підпункті 4 пункту 1 статті 13 слова «та призначення його керівника» виключити.
 
Відхилено   4) рішення уповноваженого органу іноземної неурядової організації про утворення відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації та призначення його керівника;
 
111. 5) положення відокремленого підрозділу у двох примірниках (якщо це передбачено рішенням про утворення відокремленого підрозділу);
 
   5) статут (положення) відокремленого підрозділу у двох примірниках (якщо наявність статуту (положення) передбачена рішенням про утворення відокремленого підрозділу);
 
112. 6) довіреність на ім’я керівника відокремленого підрозділу оформлену відповідно до законодавства країни, в якій видано таку довіреність;
 
   6) довіреність на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, оформлену відповідно до законодавства держави, в якій видано довіреність;
 
113. 7) документ про внесення плати за акредитацію в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за винятком іноземних громадських (неурядових) організацій звільнених від плати за акредитацію на підставі міжнародних договорів України.
 
-164- Сушкевич В.М.
Пункт 1 статті 13 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«8) документ про призначення керівника представництва».
 
Відхилено   7) документ про внесення плати за акредитацію в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, крім іноземних неурядових організацій, звільнених від плати за акредитацію на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 
114. 2. Документи, зазначені у пунктах 2 - 6 частини першої цієї статті, повинні бути перекладені державною мовою та легалізовані в установленому порядку.
 
   3. Документи, зазначені у пунктах 2 – 6 частини другої цієї статті, мають бути перекладені державною мовою і легалізовані відповідно до законодавства України та з урахуванням порядку, передбаченого національним законодавством держави іноземної неурядової організації.
4. Заява про акредитацію в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації за наявності всіх необхідних документів розглядається протягом двадцяти робочих днів з дня її надходження.
5. За результатами розгляду заяви уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення про акредитацію в Україні відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації або про відмову в акредитації чи про залишення документів без розгляду.
 
115. 3. У разі відсутності підстав для відмови в акредитації Міністерство юстиції України протягом 20 робочих днів приймає рішення про акредитацію іноземної громадської (неурядової) організації, вносить до єдиного реєстру громадських (неурядових) організацій відомості про акредитовану організацію, видає свідоцтво про акредитацію в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також один примірник положення з відміткою про акредитацію іноземної громадської (неурядової) організації (за наявності такого положення).
 
-165- Кармазін Ю.А.
У статті 13 частину третю викласти в такій редакції:
«3. У разі відсутності підстав для відмови в акредитації Міністерство юстиції України протягом 20 робочих днів приймає рішення про акредитацію відокремлених підрозділів іноземної громадської (неурядової) організації, вносить до єдиного реєстру громадських (неурядових) організацій відомості про акредитовану організацію, видає свідоцтво про акредитацію в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також один примірник положення з відміткою про акредитацію відокремлених підрозділів іноземної громадської (неурядової) організації (за наявності такого положення)».
 
Враховано частково   6. У разі відсутності підстав для відмови в акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, передбачених частиною сьомою цієї статті, уповноважений орган з питань реєстрації в межах строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті:
1) приймає рішення про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації;
2) вносить до Реєстру громадських об'єднань відомості про акредитований відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації та цю організацію;
3) видає свідоцтво про акредитацію за зразком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за наявності статуту (положення) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації – один примірник такого статуту (положення) з відміткою про акредитацію.
7. У разі якщо статут (положення) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації або установчі документи такої організації, подані на акредитацію, суперечать Конституції України чи законам України, уповноважений орган з питань реєстрації в межах строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті, приймає рішення про відмову в акредитації відокремленого підрозділу. Копія рішення про відмову в акредитації відокремленого підрозділу надсилається заявнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше наступного дня після прийняття рішення.
8. У разі якщо подані документи не відповідають вимогам частин другої і третьої цієї статті, уповноважений орган з питань реєстрації у межах строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті, приймає рішення про залишення документів без розгляду та надсилає заявнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію зазначеного рішення разом з документами, що подавалися для акредитації відокремленого підрозділу.
9. У разі внесення змін до статуту (положення) відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, зміни його керівника, зміни представника іноземної неурядової організації чи продовження строку його повноважень іноземна неурядова організація або уповноважена нею особа письмово повідомляє про такі зміни уповноважений орган з питань реєстрації протягом двадцяти днів після внесення відповідних змін або строку закінчення повноважень відповідно. У прийнятті повідомлення про зміни до статуту відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації може бути відмовлено з підстав, визначених у частині сьомій цієї статті. Копія рішення про відмову у прийнятті повідомлення про зміни до статуту надсилається заявнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше наступного дня після прийняття рішення.
 
    -166- Радовець А.А.
Частину 3 статті 13 «Акредитація відокремлених підрозділів іноземних громадських (неурядових) організацій» викласти в наступній редакції:
«У разі відсутності підстав для відмови в акредитації Міністерство юстиції України протягом 20 робочих днів приймає рішення про акредитацію відокремлених підрозділів іноземних громадських (неурядових) організацій, вносить до єдиного реєстру громадських (неурядових) організацій відомості про відокремлений підрозділ іноземних громадських (неурядових) організацій, видає свідоцтво про акредитацію в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а також один примірник положення з відміткою про акредитацію відокремлених підрозділів іноземних громадських (неурядових) організацій».
 
Враховано частково    
116. Стаття 15. Державна підтримка громадських організацій
 
-167- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Статтю 15 проекту замінити статтями 21-24, сформувавши з них Розділ ІІІ Права та діяльність громадських об'єднань і виклавши у такій редакції:
«Розділ ІІІ. Права та діяльність громадських об'єднань
Стаття 21. Права громадських об'єднань
1. Для здійснення своєї мети (цілей) громадське об'єднання має право:
1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
2) звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Реєстр.картка №
)
3) одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
4) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
5) проводити мирні зібрання;
6) здійснювати інші права, не заборонені законом.
2. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право:
1) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
2) здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об`єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об’єднанням включаються до Реєстру громадських об’єднань;
3) засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
4) брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
5) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
3. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи, створена ним юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.
Стаття 22. Засади взаємодії громадських об'єднань з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування
1. Держава забезпечує додержання прав громадських об'єднань.
2. Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність громадських об'єднань, так само як і втручання громадських об'єднань у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.
3. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування можуть залучати громадські об’єднання до процесу формування і реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення, зокрема, шляхом проведення консультацій з громадськими об'єднаннями стосовно важливих питань державного і суспільного життя, розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в роботі яких беруть участь представники громадських об'єднань.
4. Проведення в порядку, визначеному законодавством, консультацій з громадськими об'єднаннями щодо проектів нормативно-правових актів, які стосуються правового статусу громадських об`єднань, їх фінансування та діяльності, є обов'язковим.
5. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону громадськими об'єднаннями здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом.
Стаття 23. Фінансова підтримка та звітність громадських об'єднань
1. Громадські об'єднання зі статусом юридичної особи мають право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону.
2. Громадські об'єднання, які отримують фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, зобов’язані подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.
3. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи, створені ним юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах державної податкової служби та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону. Надання громадським об’єднанням, створеним ними юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом.
Стаття 24. Власність громадського об'єднання
1. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи для виконання своє статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об’єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.
2. Право власності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи реалізовує його вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та статутом громадського об'єднання. Окремі функції щодо управління майном за рішенням вищого органу управління громадського об'єднання можуть бути покладені на створені ним відповідно до статуту органи управління, юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи таких об`єднань або передані громадським спілкам, утвореним цими громадськими об'єднаннями.
3. У разі саморозпуску громадського об`єднання його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такого об`єднання на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
4. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.
 
Враховано за винятком частини першої статті 23, яка вноситься на розгляд Верховної Ради України, оскільки Комітет не визначився)  Розділ ІІІ. Права та діяльність громадських об'єднань
Стаття 21. Права громадських об'єднань
1. Для здійснення своєї мети (цілей) громадське об'єднання має право:
1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
2) звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Реєстр.картка №
)
3) одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
4) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
5) проводити мирні зібрання;
6) здійснювати інші права, не заборонені законом.
2. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право:
1) бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
2) здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об`єднання та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності громадським об’єднанням включаються до Реєстру громадських об’єднань;
3) засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
4) брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
5) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
3. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи, створена ним юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.
Стаття 22. Засади взаємодії громадських об'єднань з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування
1. Держава забезпечує додержання прав громадських об'єднань.
2. Втручання органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб у діяльність громадських об'єднань, так само як і втручання громадських об'єднань у діяльність органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, не допускається, крім випадків, передбачених законом.
3. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування можуть залучати громадські об’єднання до процесу формування і реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення, зокрема, шляхом проведення консультацій з громадськими об'єднаннями стосовно важливих питань державного і суспільного життя, розроблення відповідних проектів нормативно-правових актів, утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, в роботі яких беруть участь представники громадських об'єднань.
4. Проведення в порядку, визначеному законодавством, консультацій з громадськими об'єднаннями щодо проектів нормативно-правових актів, які стосуються правового статусу громадських об`єднань, їх фінансування та діяльності, є обов'язковим.
5. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону громадськими об'єднаннями здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом.
 
    -168- Сушкевич В.М.
Доповнити Закон статтею 12-1 такого змісту:
«Стаття 12-1. Права громадських організацій
1. Для здійснення цілей і завдань, визначених у установчих документах, громадські організації мають право:
1) представляти і захищати права та законні інтереси осіб;
2) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
3) одержувати в порядку визначеному законодавством від органів державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
4) брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", вносити свої пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;
5) розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
6) проводити моніторинг з питань забезпечення прав та свобод;
7) делегувати своїх представників до складу консультативно-дорадчих органів при органах державної влади та місцевого самоврядування
2. Окрім прав наведених у частині 1 цієї статті, громадські організації, які мають статус юридичної особи мають право:
1) виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
2) проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
3) створювати засоби масової інформації, підприємства, установи та організації;
4) набувати право власності на кошти та інше майно, передане засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, отримане у якості благодійної або іншої безповоротної допомоги, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
3. В інтересах громадських організацій без статусу юридичної особи права передбачені пунктом 2 цієї статті реалізують від власного імені її члени.
4. Перелік прав громадських організацій наведених у цій статті не є вичерпним. Громадські організації користуються і іншими правами, передбаченими законом».
 
Враховано частково    
    -169- Сушкевич В.М.
Доповнити Закон статтею 12-2 такого змісту:
«Стаття 12-2. Господарська діяльність
1.З метою виконання статутних завдань ї цілей зареєстровані громадські організації можуть здійснювати необхідну господарську діяльність без мети отримання прибутку, а також господарську та підприємницьку діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.».
 
Враховано частково    
117. 3. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування забезпечують ефективну участь громадських організацій в громадському обговоренні та консультаціях щодо завдань державної політики у сферах діяльності таких організацій.
 
-170- Григорович Л.С.
Ч. 3 ст. 15 викласти у наступній редакції:
«Органи державної влади та органи місцевого самоврядування забезпечують ефективну участь громадських організацій в громадському обговоренні, консультаціях щодо завдань державної політики у сферах діяльності таких організацій та отримання для них офісних приміщень на пільгових засадах».
 
Відхилено      
118. 4. Консультації з громадськими організаціями та їх об’єднаннями обов’язкові у рамках підготовки проектів будь-яких актів законодавства, які впливають на статус громадських організацій, їх фінансування або сфери діяльності.
 
-171- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
У частині четвертій статті 15 слово "сфери" замінити словом "види"
 
Відхилено   Стаття 23. Фінансова підтримка та звітність громадських об'єднань
1. Громадські об'єднання зі статусом юридичної особи мають право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону.
2. Громадські об'єднання, які отримують фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, зобов’язані подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.
3. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи, створені ним юридичні особи (товариства, підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах державної податкової служби та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону. Надання громадським об’єднанням, створеним ними юридичним особам (товариствам, підприємствам) пільг, у тому числі з оподаткування, здійснюється на підставах та в порядку, визначених законом.
 
    -172- Ключковський Ю.Б.
Частину першу статті 23 Фінансова підтримка та звітність громадських об’єднань запропонованої Комітетом редакції викласти так:
«1. Громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, які не займаються підприємницькою діяльністю безпосередньо, мають право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону».
 
Немає висновку    
119. 2. Критерії та порядок надання державної фінансової підтримки громадським організаціям встановлюють закони України та акти Кабінету Міністрів України.
 
-173- Мельник П.В.
Пункт 2 стати 15 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Державна фінансова підтримка надається всеукраїнським громадським організаціям за переліком організацій та у порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано частково      
120. 1. Закони та міжнародні договори України можуть встановлювати податкові та інші пільги для громадських організацій.
 
-174- Сушкевич В.М.
Пункт 1 статті 15 викласти у такій редакції:
«1. Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів громадських організацій.
Втручання державних органів державної влади, місцевого самоврядування та їх посадових осіб у діяльність громадських організацій не допускається, крім випадків, передбачених законом».
 
Враховано по суті     
    -175- Сушкевич В.М.
Пункт 5 статті 15 викласти у такій редакції:
«5. Громадські організації, створені ними підприємства, установи та організації мають право на пільги щодо оподаткування відповідно до податкового та митного законодавства. «
 
Відхилено    
121. 5. Громадські організації беруть участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до закону.
 
-176- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Ключковський Ю.Б.
Врахувати зміст положення частини п'ятої статті 15 проекту в частині першій статті 21
 
Враховано   Стаття 24. Власність громадського об'єднання
1. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи для виконання своє статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об'єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об’єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.
2. Право власності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи реалізовує його вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та статутом громадського об'єднання. Окремі функції щодо управління майном за рішенням вищого органу управління громадського об'єднання можуть бути покладені на створені ним відповідно до статуту органи управління, юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи таких об`єднань або передані громадським спілкам, утвореним цими громадськими об'єднаннями.
3. У разі саморозпуску громадського об`єднання його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням такого об`єднання на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.
4. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.
 
    -177- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Доповнити проект новими статтями такого змісту: «Стаття 20. Власність громадських організацій, господарська та інша комерційна діяльність
1. Громадська організація зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством.
2. Громадська організація зі статусом юридичної особи може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
Громадська організація зі статусом юридичної особи набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
3. Громадська організація зі статусом юридичної особи також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності, яка здійснюється ними безпосередньо або в інший передбачений законом спосіб.
4. Доходи або майно громадської організації не підлягають розподілу між її засновниками, учасниками (членами) та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника (члена) такої організації, її посадових осіб, окрім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи.
У разі ліквідації активи громадської організації повинні бути передані одній або кільком громадським організаціям або зараховані до доходу держаного бюджету.
5. Громадські організації, створені ними установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової служби та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
Стаття 21. Державний нагляд та контроль за діяльністю громадських організацій
Державний нагляд та контроль за діяльністю громадських організацій, в тому числі контроль за надходженням та використанням коштів громадської організації, ведення нею господарської та комерційної діяльності, здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.»
 
Враховано частково    
    -178- Сушкевич В.М.
Доповнити Закон статтею 15-1 такого змісту:
«Стаття 15-1. Власність громадських організацій
Громадські організації, створені ними підприємства, установи та організації є суб’єктами права колективної власності.
Підприємство громадської організації є унітарним підприємством, заснованим на колективній власності громадської організації.
Громадська організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
Громадська організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями; на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом; на кошти та інше майно створених ними госпрозрахункових установ, організацій та підприємств.
Кошти та інше майно громадських організацій, в тому числі тих, що ліквідуються, не може перерозподілятись між їх членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.
Право власності громадських організації захищається у порядку визначеному законом».
 
Враховано частково    
122. Стаття 17. Особливості припинення громадської організації
 
-179- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Ключковський Ю.Б.
Статті 16, 17 проекту замінити новими статтями 25 - 31, сформувавши з них Розділ ІV та виклавши у такій редакції:
«Розділ ІV. Особливості припинення громадських об’єднань
Стаття 25. Способи припинення діяльності громадського об’єднання
1. Припинення діяльності громадського об’єднання здійснюється:
1) за рішенням громадського об’єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об’єднання, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;
2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.
2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення цієї юридичної особи у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
3. Якщо вартості майна громадського об’єднання зі статусом юридичної особи, яке безпосередньо здійснює підприємницьку діяльність і щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такого громадського об’єднання відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
Стаття 26. Добровільне припинення діяльності громадського об’єднання
1. Громадське об’єднання має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
2. Діяльність громадського об’єднання без статусу юридичної особи вважається припиненою з дня отримання повідомлення про таке рішення від особи, уповноваженої представляти це об’єднання, уповноваженим органом з питань реєстрації. На підставі зазначеного повідомлення уповноважений орган з питань реєстрації вносить відомості про припинення діяльності зазначеного громадського об’єднання до Реєстр.картка №
)
5. Уповноважений орган з питань реєстрації протягом десяти робочих днів з дня отримання документів, зазначених у частині четвертій цієї статті, приймає рішення про визнання або відмову у визнанні рішення про саморозпуск громадського об’єднання.
6. Якщо за наслідком розгляду зазначених у частині четвертій цієї статті документів встановлено відсутність порушень вимог цього Закону, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", статуту громадського об’єднання уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідного запису та вносить дані про зазначене рішення громадського об’єднання до Реєстру громадських об’єднань.
7. Якщо за наслідком розгляду зазначених у частині четвертій цієї статті документів, встановлено порушення вимог цього Закону, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", статуту громадського об’єднання при прийнятті рішення про саморозпуск, уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення у формі наказу про відмову у визнанні рішення про саморозпуск громадського об’єднання. Невід’ємним додатком до рішення є висновок, який має бути вмотивованим та містити вичерпні підстави відмови. Копія зазначеного рішення видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленям про вручення) громадському об’єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття.
8. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення громадського об’єднання про саморозпуск розпочинається припинення громадського об’єднання як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.
9. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення громадського об’єднання про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване цим громадським об’єднанням.
10. Відмова у визнанні рішення про саморозпуск громадського об’єднання має наслідком втрату чинності зазначеним рішенням.
11. Припинення діяльності громадської спілки не має наслідком припинення юридичних осіб – членів цієї спілки..
Стаття 27. Реорганізація громадського об’єднання
1. Реорганізація громадського об’єднання, яке має статус юридичної особи, здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення громадського об’єднання, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.
2. Вступ громадської організації або громадської спілки до складу громадської спілки не є реорганізацією громадського об’єднання і не має наслідком припинення його діяльності.
3. Про прийняті рішення щодо реорганізації громадського об’єднання шляхом приєднання, реорганізоване громадське об’єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації. Разом із повідомленням до уповноваженого органу з питань реєстрації подаються:
1) рішення, зазначені у частині першій цієї статті;
2) документи громадського об’єднання, яке приєднується, зазначені у частині четвертій статті 26 цього Закону;
3) документи громадського об’єднання, до якого приєднуються, зазначені у статті 14 цього Закону, якщо внаслідок приєднання громадське об’єднання змінює свій статут та/або найменування.
4. Якщо за наслідками розгляду зазначених у частині третій цієї статті документів не встановлено порушень вимог цього Закону, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", статутів громадських об’єднань, уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідних записів та вносить дані про рішення громадських об’єднань, зазначені у частині першій цієї статті до Реєстру громадських об’єднань.
5. Якщо за наслідком розгляду зазначених у частині третій цієї статті документів встановлено порушення вимог цього Закону, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", статутів громадських об’єднань при прийнятті рішень щодо реорганізації шляхом приєднання, уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення у формі наказу про відмову у визнанні рішення щодо реорганізації громадського об’єднання. Невід’ємним додатком до рішення уповновадженого органу є\ висновок, який має бути вмотивованим та містити вичерпні підстави відмови. Копія зазначеного рішення видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадським об’єднанням не пізніше наступного дня після його прийняття.
6. З дня вчинення уповноваженим органом з питань реєстрації дій, зазначених у частині четвертій цієї статті, розпочинається припинення громадського об’єднання. З цього часу керівний орган громадського об’єднання може здійснювати лише повноваження комісії з реорганізації, якщо такі повноваження покладені на нього вищим органом управління громадського об’єднання.
7. З дня прийняття уповноваженим органом з питань реєстрації рішення, зазначеного у частині четвертій цієї статті, рішення щодо реорганізації громадського об’єднання не можуть бути скасовані відповідними громадськими об’єднаннями.
8. Відмова у визнанні рішення щодо реорганізації громадського об’єднання має наслідком втрату чинності зазначеним рішенням та продовження самостійної діяльності відповідних громадських об’єднань.
Стаття 28. Заборона громадського об’єднання
1. Громадське об’єднання може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення громадським об'єднанням вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону. Заборона громадського об’єднання має наслідком припинення його діяльності у порядку, встановленому цим Законом, та виключення з Реєстру громадських об’єднань
2. Справа про заборону громадського об’єднання розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
3. У разі прийняття рішення про заборону громадського об’єднання майно, кошти та інші активи громадського об’єднання за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.
4. На виконання рішення суду про заборону громадського об’єднання уповноважений орган з питань реєстрації вносить відповідний запис до Реєстру громадських об’єднань. Припинення діяльності громадського об’єднання, щодо якого прийнято рішення про заборону, здійснюється у порядку, визначеному статтею 29 цього Закону.
5. Інші підстави для заборони діяльності громадського об’єднання, крім зазначених у частині першій цієї статті, не допускаються.
Стаття 29. Порядок припиненя громадського об’єднання
1. Припинення громадського об’єднання включає:
1) припинення внутрішньоорганізаційної діяльності громадського об’єднання;
2) припинення громадського об’єднання як юридичної особи.
2. Припинення діяльності громадського об’єднання розпочинається з дня, зазначеного у частині восьмій статті 26, частині шостій статті 27 цього Закону, з дня набрання законної сили рішенням суду про заборону цього громадського об’єднання. З цього ж дня припиняється членство (участь) у громадському об’єднанні.
3. Припинення внутрішньоорганізаційної діяльності громадського об’єднання, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації громадського об’єднання, здійснюється протягом 60 днів з дня, зазначеного у частині другій цієї статті. Протягом встановленого часу управління поточними справами громадського об’єднання, спрямованими на припинення його діяльності, здійснює керівний орган громадського об’єднання. Після завершення зазначених дій діяльність керівного органу громадського об’єднання припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації).
4. Припинення громадського об’єднання як юридичної особи не може бути зупинено або скасовано цим об’єднанням після дня, зазначеного у частині другій цієї статті.
5. У разі прийняття судом рішення про припинення юридичної особи громадського об’єднання з підстав, зазначених у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", громадське об’єднання протягом шести місяців в довільній формі повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації про продовження діяльності без статусу юридичної особи та надає відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об'єднання, в обсязі, визначеному пунктом 3 частини другої статті 16 цього Закону.
6. У разі неотримання уповноваженим органом з питань реєстрації протягом шести місяців повідомлення громадського об’єднання про продовження діяльності без статусу юридичної особи уповноважений орган з питань реєстрації вносить до Реєстру громадських об’єднань запис про припинення діяльності громадського об’єднання.
Стаття 30. Припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації
1. Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації припиняється на підставі:
1) рішення іноземної неурядової організації, відокремлений підрозділ якої акредитовано в Україні;
2) рішення уповноваженого органу з питань реєстрації у разі закінчення терміну дії довіреності на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, оформленої відповідно до законодавства держави, в якій видано довіреність;
3) рішення суду про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації.
2. Уповноважений орган з питань реєстрації вносить до Реєстру громадських об’єднань запис про припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації на підставі письмового повідомлення іноземної неурядової організації протягом трьох робочих днів з дня його отримання.
3. Уповноважений орган з питань реєстрації вносить до Реєстру громадських об’єднань запис про припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації у разі, якщо довіреність не продовжена або не видана на новий строк після спливу тридцятиденного строку з дня закінчення строку довіреності.
4. Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації може бути заборонена в судовому порядку у разі порушення таким відокремленим підрозділом положень статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону, положень інших законів, якими встановлюються обмеження щодо утворення і діяльності громадських об'єднань в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації.
5. Справа про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
6. У разі припинення акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення про скасування відповідного запису в Реєстрі громадських об'єднань.
Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства
1. Посадові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, громадяни, іноземці, особи без громадянства за порушення законодавства про громадські об'єднання несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.
2. Громадські об'єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій за порушення законодавства несуть відповідальність, передбачену цим та іншими законами України.
3. Участь у діяльності громадського об'єднання, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, діяльність яких заборонена в судовому порядку, тягне за собою адміністративну відповідальність, якщо законом не передбачено інший вид юридичної відповідальності."
 
Враховано   Розділ ІV. Особливості припинення громадських об’єднань
Стаття 25. Способи припинення діяльності громадського об’єднання
1. Припинення діяльності громадського об’єднання здійснюється:
1) за рішенням громадського об’єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об’єднання, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу;
2) за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.
2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення цієї юридичної особи у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
3. Якщо вартості майна громадського об’єднання зі статусом юридичної особи, яке безпосередньо здійснює підприємницьку діяльність і щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов’язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такого громадського об’єднання відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
 
123. 1. Громадські організації без статусу юридичної особи припиняються шляхом саморозпуску на підставі рішення їх членів відповідно до установчих документів таких організацій.
 
-180- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
У статті 17 проекту:
1) у частині першій слова «відповідно до установчих документів таких організацій» виключити;
2) доповнити частину другу після слова «приєднання» словом «перетворення».
 
Відхилено   Стаття 26. Добровільне припинення діяльності громадського об’єднання
1. Громадське об’єднання має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).
2. Діяльність громадського об’єднання без статусу юридичної особи вважається припиненою з дня отримання повідомлення про таке рішення від особи, уповноваженої представляти це об’єднання, уповноваженим органом з питань реєстрації. На підставі зазначеного повідомлення уповноважений орган з питань реєстрації вносить відомості про припинення діяльності зазначеного громадського об’єднання до Реєстр.картка №
)
5. Уповноважений орган з питань реєстрації протягом десяти робочих днів з дня отримання документів, зазначених у частині четвертій цієї статті, приймає рішення про визнання або відмову у визнанні рішення про саморозпуск громадського об’єднання.
6. Якщо за наслідком розгляду зазначених у частині четвертій цієї статті документів встановлено відсутність порушень вимог цього Закону, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", статуту громадського об’єднання, уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідного запису та вносить дані про зазначене рішення громадського об’єднання до Реєстру громадських об’єднань.
7. Якщо за наслідком розгляду зазначених у частині четвертій цієї статті документів встановлено порушення вимог цього Закону, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", статуту громадського об’єднання при прийнятті рішення про саморозпуск, уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення у формі наказу про відмову у визнанні рішення про саморозпуск громадського об’єднання. Невід’ємним додатком до рішення є висновок, який має бути вмотивованим та містити вичерпні підстави відмови. Копія зазначеного рішення видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленям про вручення) громадському об’єднанню не пізніше наступного дня після його прийняття.
8. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення громадського об’єднання про саморозпуск розпочинається припинення громадського об’єднання як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія.
9. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення громадського об’єднання про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване цим громадським об’єднанням.
10. Відмова у визнанні рішення про саморозпуск громадського об’єднання має наслідком втрату чинності зазначеним рішенням.
11. Припинення діяльності громадської спілки не має наслідком припинення юридичних осіб – членів цієї спілки.
Стаття 27. Реорганізація громадського об’єднання
1. Реорганізація громадського об’єднання, яке має статус юридичної особи, здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення громадського об’єднання, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.
2. Вступ громадської організації або громадської спілки до складу громадської спілки не є реорганізацією громадського об’єднання і не має наслідком припинення його діяльності.
3. Про прийняті рішення щодо реорганізації громадського об’єднання шляхом приєднання реорганізоване громадське об’єднання повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації. Разом з повідомленням до уповноваженого органу з питань реєстрації подаються:
1) рішення, зазначені у частині першій цієї статті;
2) документи громадського об’єднання, яке приєднується, зазначені у частині четвертій статті 26 цього Закону;
3) документи громадського об’єднання, до якого приєднуються, зазначені у статті 14 цього Закону, якщо внаслідок приєднання громадське об’єднання змінює свій статут та/або найменування.
4. Якщо за наслідками розгляду зазначених у частині третій цієї статті документів не встановлено порушень вимог цього Закону, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", статутів громадських об’єднань, уповноважений орган з питань реєстрації забезпечує внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відповідних записів та вносить дані про рішення громадських об’єднань, зазначені у частині першій цієї статті, до Реєстру громадських об’єднань.
5. Якщо за наслідком розгляду зазначених у частині третій цієї статті документів встановлено порушення вимог цього Закону, Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", статутів громадських об’єднань при прийнятті рішень щодо реорганізації шляхом приєднання, уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення у формі наказу про відмову у визнанні рішення щодо реорганізації громадського об’єднання. Невід’ємним додатком до рішення уповновадженого органу є висновок, який має бути вмотивованим та містити вичерпні підстави відмови. Копія зазначеного рішення видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення) громадським об’єднанням не пізніше наступного дня після його прийняття.
6. З дня вчинення уповноваженим органом з питань реєстрації дій, зазначених у частині четвертій цієї статті, розпочинається припинення громадського об’єднання. З цього часу керівний орган громадського об’єднання може здійснювати лише повноваження комісії з реорганізації, якщо такі повноваження покладені на нього вищим органом управління громадського об’єднання.
7. З дня прийняття уповноваженим органом з питань реєстрації рішення, зазначеного у частині четвертій цієї статті, рішення щодо реорганізації громадського об’єднання не можуть бути скасовані відповідними громадськими об’єднаннями.
8. Відмова у визнанні рішення щодо реорганізації громадського об’єднання має наслідком втрату чинності зазначеним рішенням та продовження самостійної діяльності відповідних громадських об’єднань.
 
124. 2. Громадські організації зі статусом юридичної особи припиняються шляхом злиття, приєднання або поділу (реорганізації) або ліквідації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
 
-181- Рябека О.Г.
У частині другій статті 17 та в пункті 2 частини третьої статті 18 слова «об’єднання громадян» замінити словами «об’єднання осіб».
 
Враховано по суті     
125. Правонаступниками громадських організацій зі статусом юридичної особи в результаті їх злиття, приєднання або поділу можуть бути інші громадські організації.
 
-182- Григорович Л.С.
Ч.2 ст. 17 викласти у наступній редакції:
2. Громадські організації зі статусом юридичної особи припиняються шляхом злиття, приєднання, перетворення або поділу (реорганізації) або ліквідації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осі6 та фізичних осіб-підприємців».
Правонаступниками громадських організацій зі статусом юридичної особи в результаті їх злиття, приєднання або поділу можуть бути інші громадські організації.
Правонаступниками громадських організацій зі статусом юридичної особи в результат їх перетворення можуть бути інші об'єднання громадян або благодійні організації.
 
Відхилено      
126. Правонаступниками громадських організацій зі статусом юридичної особи в результаті їх перетворення можуть бути інші об’єднання громадян або благодійні організації.
 
-183- Кармазін Ю.А.
У статті 17 у частині другій у абзаці третьому вилучити слова: «або благодійні організації».
 
Враховано по суті  Стаття 28. Заборона громадського об’єднання
1. Громадське об’єднання може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення громадським об'єднанням вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону. Заборона громадського об’єднання має наслідком припинення його діяльності у порядку, встановленому цим Законом, та виключення з Реєстру громадських об’єднань
2. Справа про заборону громадського об’єднання розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
3. У разі прийняття рішення про заборону громадського об’єднання майно, кошти та інші активи громадського об’єднання за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.
4. На виконання рішення суду про заборону громадського об’єднання уповноважений орган з питань реєстрації вносить відповідний запис до Реєстру громадських об’єднань. Припинення діяльності громадського об’єднання, щодо якого прийнято рішення про заборону, здійснюється у порядку, визначеному статтею 29 цього Закону.
5. Інші підстави для заборони діяльності громадського об’єднання, крім зазначених у частині першій цієї статті, не допускаються.
Стаття 29. Порядок припиненя громадського об’єднання
1. Припинення громадського об’єднання включає:
1) припинення внутрішньоорганізаційної діяльності громадського об’єднання;
2) припинення громадського об’єднання як юридичної особи.
2. Припинення діяльності громадського об’єднання розпочинається з дня, зазначеного у частині восьмій статті 26, частині шостій статті 27 цього Закону, з дня набрання законної сили рішенням суду про заборону цього громадського об’єднання. З цього ж дня припиняється членство (участь) у громадському об’єднанні.
3. Припинення внутрішньоорганізаційної діяльності громадського об’єднання, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації громадського об’єднання, здійснюється протягом 60 днів з дня, зазначеного у частині другій цієї статті. Протягом встановленого часу управління поточними справами громадського об’єднання, спрямованими на припинення його діяльності, здійснює керівний орган громадського об’єднання. Після завершення зазначених дій діяльність керівного органу громадського об’єднання припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації).
4. Припинення громадського об’єднання як юридичної особи не може бути зупинено або скасовано цим об’єднанням після дня, зазначеного у частині другій цієї статті.
5. У разі прийняття судом рішення про припинення юридичної особи громадського об’єднання з підстав, зазначених у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", громадське об’єднання протягом шести місяців в довільній формі повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації про продовження діяльності без статусу юридичної особи та надає відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об'єднання, в обсязі, визначеному пунктом 3 частини другої статті 16 цього Закону.
6. У разі неотримання уповноваженим органом з питань реєстрації протягом шести місяців повідомлення громадського об’єднання про продовження діяльності без статусу юридичної особи уповноважений орган з питань реєстрації вносить до Реєстру громадських об’єднань запис про припинення діяльності громадського об’єднання.
 
127. 3. Міністерство юстиції України приймає рішення про припинення акредитації відокремленого підрозділу іноземної громадської (неурядової) організації в Україні на підставі:
 
   Стаття 30. Припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації
1. Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації припиняється на підставі:
 
128. 1) заяви уповноваженого органу іноземної громадської (неурядової) організації про припинення акредитації відокремленого підрозділу;
 
   1) рішення іноземної неурядової організації, відокремлений підрозділ якої акредитовано в Україні;
 
129. 2) документа уповноваженого органу іноземної держави, що підтверджує припинення іноземної громадської (неурядової) організації.
 
-184- Сушкевич В.М.
Статтю 17 доповнити новим пунктом такого змісту»:
«4. У разі ліквідації громадської організації її активи повинні бути передані одній або кільком громадським організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законодавством».
 
Враховано по суті  2) рішення уповноваженого органу з питань реєстрації у разі закінчення терміну дії довіреності на ім’я керівника відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, оформленої відповідно до законодавства держави, в якій видано довіреність;
3) рішення суду про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації.
2. Уповноважений орган з питань реєстрації вносить до Реєстру громадських об’єднань запис про припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації на підставі письмового повідомлення іноземної неурядової організації протягом трьох робочих днів з дня його отримання.
3. Уповноважений орган з питань реєстрації вносить до Реєстру громадських об’єднань запис про припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації у разі, якщо довіреність не продовжена або не видана на новий строк після спливу тридцятиденного строку з дня закінчення строку довіреності.
4. Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації може бути заборонена в судовому порядку у разі порушення таким відокремленим підрозділом положень статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону, положень інших законів, якими встановлюються обмеження щодо утворення і діяльності громадських об'єднань в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації.
5. Справа про заборону відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації розглядається у порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.
6. У разі припинення акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації уповноважений орган з питань реєстрації приймає рішення про скасування відповідного запису в Реєстрі громадських об'єднань.
 
130. Стаття 16. Відповідальність громадської організації
 
-185- Сушкевич В.М.
Назву статті 16 викласти в такій редакції:
«Стаття 16. Відповідальність за порушення законодавства».
 
Враховано   Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства
 
    -186- Мовчан П.М.
Статтю 16 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Стаття 16. Відповідальність громадської організації
1.За порушення цього Закону до громадської організації можуть бути застосовані такі
стягнення :
Попередження;
Штраф;
Тимчасова заборона (зупинення) окремих видів діяльності;
Тимчасова заборона (зупинення) діяльності;
Примусовий розпуск (ліквідація).
При вчиненні громадською організацією правопорушення, яке не тягне за собою обов'язкового застосування іншого виду стягнення, передбаченого цим Законом, орган юстиції виносить письмове попередження.
При вчиненні громадською організацією грубого або систематичних правопорушень за поданням органу юстиції чи прокурора на громадську організацію може бути накладено штраф в судовому порядку.
З метою припинення незаконної діяльності громадської організації за поданням органу юстиції або прокурора суд може тимчасово заборонити окремі види діяльності або тимчасово заборонити діяльність об'єднання громадян. Загальний термін тимчасової заборони не повинен перевищувати шість місяців.
При усуненні причин, що стали підставою для тимчасової заборони, за клопотанням громадської організації її діяльність може бути відновлена судом в повному обсязі.
2. У випадку встановлення порушення громадською організацією статті 3 цього Закону за позовом органу юстиції чи прокурора суд приймає рішення:
1) про ліквідацію громадських організацій зі статусом юридичної особи;
2) про примусовий розпуск громадських організацій без статусу юридичної особи;
3) про припинення акредитації відокремлених підрозділів іноземних громадських (неурядових) організацій».
 
Відхилено    
131. 2. У випадку встановлення порушення громадською організацією статті 3 цього Закону за позовом органу юстиції суд приймає рішення:
 
-187- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
У частині другій статті 16:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
«У випадку встановлення порушення громадською організацією частин першої, другої статті 37 Конституції України за позовом територіального органу юстиції, державного реєстратора суд приймає рішення:».
2) пункт 3 викласти в такій редакції:
«про заборону діяльності іноземних громадських (неурядових) організацій на території України».
 
Враховано частково      
    -188- Григорович Л.С.
Ч.2 ст. 16 викласти у наступній редакції:
2. У випадку встановлення порушення громадською організацією статті 3 цього Закону за позовом органу юстиції суд приймає рішення:
про попередження громадських організацій;
про ліквідацію громадських організацій зі статусом юридичної особи;
про примусовий розпуск громадських організацій без статусу юридичної особи;
про припинення акредитації відокремлених підрозділів іноземних громадських (неурядових) організацій.
 
Відхилено    
132. 1) про ліквідацію громадських організацій зі статусом юридичної особи;
 
      
133. 2) про примусовий розпуск громадських організацій без статусу юридичної особи;
 
      
134. 3) про припинення акредитації відокремлених підрозділів іноземних громадських (неурядових) організацій.
 
      
135. 1. За порушення цього Закону громадські організації несуть відповідальність передбачену законом.
 
-189- Кармазін Ю.А.
У статті 16 частину першу викласти в такій редакції:
«1. За порушення цього Закону до громадських організацій можуть бути застосовані такі стягнення:
попередження;
штраф;
тимчасова заборона (зупинення) окремих видів діяльності;
тимчасова заборона (зупинення) діяльності;
примусовий розпуск (ліквідація)».
 
Відхилено   1. Посадові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, громадяни, іноземці, особи без громадянства за порушення законодавства про громадські об'єднання несуть відповідальність у порядку, встановленому законом.
2. Громадські об'єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій за порушення законодавства несуть відповідальність, передбачену цим та іншими законами України.
3. Участь у діяльності громадського об'єднання, відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, діяльність яких заборонена в судовому порядку, тягне за собою адміністративну відповідальність, якщо законом не передбачено інший вид юридичної відповідальності.
 
    -190- Сушкевич В.М.
Статтю 16 доповнити новою частиною такого змісту:»3. Посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, громадяни за порушення законодавства про громадські організації несуть відповідальність визначену законом».
 
Враховано частково    
136. Стаття 18. Прикінцеві та перехідні положення
 
-191- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
:
Статтю 18 проекту вважати Розділом V. Прикінцеві та перехідні положення.
 
Враховано   Розділ V. Прикінцеві та перехідні положення
 
137. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців після дня опублікування.
 
-192- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
:
Частину першу статті 18 проекту вважати пунктом першим Розділу V, виклавши його в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2013 року."
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2013 року.
 
    -193- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Частину першу статті 18 проекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.»
 
Враховано частково    
138. 2. Визнати таким, що втратив чинність з дня набрання чинності цим Законом, Закон України "Про об'єднання громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 504; 1993 р., № 46, ст. 427; 1998 р., № 10, ст. 36; 1999 р., № 26, ст. 220; 2001 р., № 9, ст. 38; № 44, ст. 232; 2003 р., № 27, ст. 209; № 30, ст. 247; 2005 р., № 11, ст. 205; № 51, ст. 550; 2006 р., № 26, ст. 215; 2008 р., № 25, ст. 240; 2009 р., № 32-33, ст. 485; 2010 р., № 37, ст. 496).
 
-194- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
:
Частину другу статті 18 проекту вважати пунктом другим Розділу V, виклавши його в такій редакції:
"2. Визнати такими, що втратили чинність з дня введення цього Закону в дію:
Закон України "Про об'єднання громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 504; 1993 р., № 46, ст. 427; 1998 р., № 10, ст. 36; 1999 р., № 26, ст. 220; 2001 р., № 9, ст. 38, № 44, ст. 232; 2003 р., № 27, ст. 209, № 30, ст. 247; 2005 р., № 11, ст. 205, № 51, ст. 550; 2006 р., № 26, ст. 215; 2008 р., № 25, ст. 240; 2009 р., № 32 – 33, ст. 485; 2010 р., № 37, ст. 496; 2011 р., № 6, ст.41);
Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про об'єднання громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 505)."
 
Враховано   2. Визнати такими, що втратили чинність з дня введення цього Закону в дію:
Закон України "Про об'єднання громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 504; 1993 р., № 46, ст. 427; 1998 р., № 10, ст. 36; 1999 р., № 26, ст. 220; 2001 р., № 9, ст. 38, № 44, ст. 232; 2003 р., № 27, ст. 209, № 30, ст. 247; 2005 р., № 11, ст. 205, № 51, ст. 550; 2006 р., № 26, ст. 215; 2008 р., № 25, ст. 240; 2009 р., № 32 – 33, ст. 485; 2010 р., № 37, ст. 496; 2011 р., № 6, ст. 41);
Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про об'єднання громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 505).
3. Права та обов’язки, встановлені законами України для громадських організацій, поширюються на всі громадські об’єднання.
4. Громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об’єднання громадських організацій), легалізовані на день введення цього Закону в дію шляхом реєстрації або повідомлення про заснування, не потребують відповідно перереєстрації або повторного подання документів для повідомлення. Статути (положення) громадських організацій, спілок громадських організацій мають бути приведені у відповідність з цим Законом протягом п’яти років з дня введення його в дію. Реєстрація змін до статуту (положення), пов'язаних з введенням цього Закону в дію, здійснюється без справляння плати за реєстраційні дії протягом п’яти років з дня введення цього Закону в дію.
5. Вимоги статті 10 цього Закону не поширюються на громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об’єднання громадських організацій), легалізовані на день введення цього Закону в дію шляхом:
1) реєстрації – до прийняття такими організаціями, спілками рішень щодо зміни їх назви;
2) повідомлення про заснування – до прийняття такими організаціями, спілками рішень щодо зміни їх назви або щодо їх реєстрації як юридичних осіб.
6. При застосуванні положення частини четвертої статті 10 цього Закону в частині вимоги відмінності власної назви громадського об'єднання від власних назв інших громадських об'єднань враховуються власні назви громадських об'єднань, які повідомили про своє заснування або внесли зміни до найменування з дня введення цього Закону в дію, та усіх зареєстрованих громадських об'єднань.
7. Всеукраїнські та міжнародні громадські організації, зареєстровані на день введення цього Закону в дію, вважаються громадськими організаціями, що підтвердили свій всеукраїнський статус. Місцеві осередки таких громадських організацій можуть враховуватися для цілей частин сьомої – дев'ятої статті 19 цього Закону як їх відокремлені підрозділи протягом строку, визначеного пунктом 8 цього розділу.
8. Правовий статус місцевих осередків громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на день введення цього Закону в дію, має бути приведений у відповідність із цим Законом протягом п’яти років з дня введення його в дію. Рішення про припинення таких осередків як юридичних осіб приймається вищим органом управління громадської організації. Правонаступником майна, активів та пасивів таких осередків є відповідна громадська організація.
9. З дня введення цього Закону в дію спілки громадських організацій (союзи, асоціації, інші об’єднання громадських організацій), легалізовані на день введення цього Закону в дію, визнаються громадськими спілками, утвореними на підставі цього Закону, за якими зберігаються всі права та обов'язки, які вони мали на день введення цього Закону в дію, якщо вони не суперечать цьому Закону.
10. Громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об'єднання громадських організацій), крім громадських організацій та спілок, зареєстрованих виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, мають право протягом двох років з дня введення цього Закону в дію звернутися до органу, який здійснював їх реєстрацію до дня введення цього Закону в дію, із заявою про передачу їхніх справ до уповноваженого органу з питань реєстрації за своїм місцезнаходженням з метою проведення реєстраційних дій. Така справа передається відповідному органу протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви. Після закінчення дворічного строку органи, які здійснювали реєстрацію громадських організацій та спілок до ведення в дію цього Закону, забезпечують пересилання реєстраційних справ громадських організацій та спілок до уповноважених органів з питань реєстрації за місцезнаходженням громадських організацій та спілок.
11. Громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об'єднання громадських організацій), легалізовані на день введення цього Закону в дію, подають (надсилають поштовим відправленням) документи для вчинення реєстраційних дій до уповноваженого органу з питань реєстрації за своїм місцезнаходженням. Строк розгляду повідомлення про зміни до статуту, зміну у складі керівних органів, зміну місцезнаходження громадських організацій та спілок, зазначених у цьому пункті, продовжується на час пересилання реєстраційних справ громадських організацій та спілок. Для формування реєстраційних справ громадських організацій та спілок, зареєстрованих виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, документи подаються разом з копіями статутів (положень) та свідоцтв про реєстрацію громадської організації, спілки, засвідченими печаткою такої організації, спілки.
12. Виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, які здійснювали делеговані повноваження щодо реєстрації громадських організацій, до дня введення цього Закону в дію забезпечити передачу уповноваженому органу з питань реєстрації відомостей щодо громадських організацій, зареєстрованих (легалізованих) відповідними виконавчими органами на день набрання чинності цим Законом, та щодо реєстраційних дій, які вчинятимуться відповідними виконавчими органами з дня набрання цим Законом чинності до дня введення його в дію. У разі наявності розбіжностей між відомостями, переданими виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, та відомостями, наданими громадськими організаціями та спілками відповідно до пункту 11 цього розділу, уповноважений орган з питань реєстрації бере до уваги відомості, надані виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.
13. Громадські організації, легалізовані на день введення цього Закону в дію шляхом повідомленням про заснування, протягом шести місяців з дня введення цього Закону в дію визначають особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання, з дотриманням вимог частини шостої статті 9 цього Закону та подають відомості щодо цієї особи (осіб), передбачені пунктом 3 частини другої статті 16 цього Закону, до уповноваженого органу з питань реєстрації.
 
    -195- Кармазін Ю.А.
У статті 18 «Прикінцеві та перехідні положення» вилучити пункт 2, яким визнається таким, що втратив чинність з дня набрання чинності цим Законом, Закон України «Про об'єднання громадян».
 
Відхилено    
    -196- Князевич Р.П.
Частину другу статті 18 виключити.
 
Відхилено    
    -197- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
:
Доповнити статтю 18 після частини другої (пункту 2 Розділу V) новими пунктами 3 – 13 в такій редакції:
«3. Права та обов’язки, встановлені законами України для громадських організацій, поширюються на всі громадські об’єднання.
4. Громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об’єднання громадських організацій), легалізовані на момент введення цього Закону в дію шляхом реєстрації або повідомлення про заснування, не потребують відповідно перереєстрації або повторного подання документів для повідомлення. Статути (положення) громадських організацій, спілок громадських організацій мають бути приведені у відповідність з цим Законом протягом п’яти років з дня введення його в дію. Реєстрація змін до статуту (положення), пов'язаних з введенням цього Закону в дію, здійснюється без справляння плати за реєстраційні дії протягом п’яти років з дня введення цього Закону в дію.
5. Вимоги статті 10 цього Закону не поширюються на громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об’єднання громадських організацій), легалізовані на день введення цього Закону в дію шляхом:
1) реєстрації – до прийняття такими організаціями, спілками рішень щодо зміни їх назви;
2) повідомлення про заснування – до прийняття такими організаціями, спілками рішень щодо зміни їх назви або щодо їх реєстрації як юридичних осіб.
6. При застосуванні положення частини четвертої статті 10 цього Закону в частині вимоги відмінності власної назви громадського об'єднання від власних назв інших громадських об'єднань враховуються власні назви громадських об'єднань, які повідомили про своє заснування або внесли зміни до найменування після введення цього Закону в дію, та усіх зареєстрованих громадських об'єднань.
7. Всеукраїнські та міжнародні громадські організації, зареєстровані на день введення цього Закону в дію, вважаються громадськими організаціями, що підтвердили свій всеукраїнський статус. Місцеві осередки таких громадських організацій можуть враховуватися для цілей частин сьомої – дев'ятої статті 19 цього Закону як їх відокремлені підрозділи, протягом строку, визначеного пунктом 8 цього розділу.
8. Правовий статус місцевих осередків громадських організацій, які діяли зі статусом юридичної особи на момент введення цього Закону в дію, має бути приведений у відповідність із цим Законом протягом п’яти років з дня введення його в дію. Рішення про припинення як юридичних осіб таких осередків приймається вищим керівним органом громадської організації. Правонаступником майна, активів та пасивів таких осередків є відповідна громадська організація.
9. З дня введення цього Закону в дію спілки громадських організацій (союзи, асоціації, інші об’єднання громадських організацій), зареєстровані на день введення цього Закону в дію, визнаються громадськими спілками, утвореними на підставі цього Закону, за якими зберігаються всі права та обов'язки, які вони мали на день введення цього Закону в дію, якщо вони не суперечать цьому Закону.
10. Громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об'єднання громадських організацій), крім громадських організацій та спілок, зареєстрованих виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, мають право протягом двох років з дня введення цього Закону в дію звернутися до органу, який здійснював їх реєстрацію до введення цього Закону в дію, із заявою про передачу їх справ до уповноваженого органу з питань реєстрації за своїм місцезнаходженням з метою проведення реєстраційних дій. Така справа передається відповідному органу протягом трьох робочих днів з дня надходження заяви. Після закінчення дворічного строку органи, які здійснювали реєстрації громадських організацій та спілок до ведення в дію цього Закону, забезпечують пересилання реєстраційних справ громадських організацій та спілок до уповноважених органів з питань реєстраціїх за місцезнаходженням громадських організацій та спілок.
11. Громадські організації, їх спілки (союзи, асоціації, інші об'єднання громадських організацій), легалізовані на момент введення цього Закону в дію подають (надсилають поштовим відправленням) документи для вчинення реєстраційних дій до уповноваженого органу з питань реєстрації за своїм місцезнаходженням. Строк розгляду повідомлення про зміни до статуту, зміну керівника, зміни у складі керівних органів, зміну місцезнаходження громадських організацій та спілок, зазначених у цьому пункті, продовжується на час пересилання реєстраційних справ громадських організацій та спілок. Для формування реєстраційних справ громадських організацій та спілок, зареєстрованих виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, документи подаються разом із копіями статутів (положень) та свідоцтв про реєстрацію громадської організації, спілки, засвідченими печаткою такої організації, спілки.
12. Виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, які здійснювали делеговані повноваження щодо реєстрації громадських організацій, до дня введення цього Закону в дію забезпечити передачу уповноваженому органу з питань реєстрації відомостей щодо громадських організацій, зареєстрованих (легалізованих) відповідними виконавчими органами на день набрання чинності цим Законом та щодо реєстраційних дій, які вчинятимуться відповідними виконавчими органами з дня набрання цим Законом чинності до введення його в дію. У разі наявності розбіжностей між відомостями переданими виконавчими органами сільських, селищних, міських рад та відомостями, наданими громадськими організаціями та спілками відповідно до пункту 11 цього розділу, уповноважений орган з питань реєстрації бере до уваги відомості, надані виконавчими органами сільських, селищних, міських рад.
13. Громадські організації, легалізовані на день введення цього Закону в дію шляхом повідомленням про заснування, протягом шести місяців з дня введення цього Закону в дію визначають особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання, з дотриманням вимог частини шостої статті 9 цього Закону та подають відомості про цю особу (осіб), передбачені пунктом 3 частини другої статті 16 цього Закону, до уповноваженого органу з питань реєстрації».
 
Враховано    
139. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-198- Омельченко О.О.
Ключковський Ю.Б.
Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Подгорний С.П.
Черноморов О.М.
Петренко В.М.
Фомін О.В.
Касянюк О.Р.
Трайдук М.Ф.
Н.д.Павленко В.В. (Реєстр.картка №318), - Перевірте, не співпадає номер і прізвище!!
#8749
#8709
#7768
У зв’язку з великим обсягом змін до інших законодавчих актів, необхідністю комплексного та повного врегулювання цього питання, недопущення колізій та суперечностей у законодавстві та виходячи з вимог статті 116 Регламенту Верховної Ради України частину третю статті 18 проекту виключити з його тексту та внести у вигляді окремого законопроекту про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям цього Закону.
 
Враховано      
140. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) статтю 1865 викласти у такій редакції:
 
      
141. «Стаття 1865. Порушення законодавства про громадські організації
 
      
142. Дії від імені громадської організації, яку було примусово розпущено за рішенням суду, що набрало законної сили -
 
-199- Сушкевич В.М.
У підпункті 1 пункту 3 статті 18 «Прикінцеві та перехідні положення» після слів «що набрало законної сили» додати слова «після її ліквідації в порядку визначеному законом».
 
Відхилено      
143. тягнуть за собою накладення штрафу від сорока до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
      
144. 2) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35-36, № 37, ст. 446):
 
      
145. виключити пункт 1 частини четвертої статті 50;
 
      
146. викласти пункт 2 частини четвертої статті 50 в такій редакції:
 
      
147. «2) про примусовий розпуск (ліквідацію) громадських організацій чи інших об’єднань громадян; «;
 
      
148. пункт 5 частини другої статті 162 виключити;
 
      
149. частину другу статті 171 доповнити словами: «або громадські організації чи інші об’єднання таких осіб»;
 
      
150. пункт 2 частини другої статті 256 викласти в такій редакції:
 
      
151. «2) про примусовий розпуск (ліквідацію) громадських організацій чи інших об’єднань громадян;»;
 
-200- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Абзац одинадцятий частини 3 статті 18 доповнити після цифри та символу «2)» словами «про заборону діяльності іноземних громадських (неурядових) організацій на території України».
 
Відхилено      
152. 3) у Законі України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; 1994 р., № 45, ст. 406; 2003 р., № 37, ст. 300):
 
-201- Рябека О.Г.
У пунктах 3, 6, 20 частини третьої статті 18 слова «територіальні підрозділи» у всіх відмінках замінити словами «відокремлені підрозділи» у відповідних відмінках.
 
Відхилено      
153. у частині другій статті 3 слова «в особі їх республіканських органів» замінити словами «які мають статус всеукраїнських»;
 
      
154. у частині другій статті 8 слово «республіканських» виключити та після слів «організацій інвалідів» доповнити словами «які мають статус всеукраїнських»;
 
      
155. у частині другій статті 15 слова «місцеві органи» замінити словами «територіальні підрозділи»;
 
      
156. 4) у частині другій статті 24 Закону України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 30, ст. 379) слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
      
157. 5) у частині другій статті 17 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 12, ст. 165; 1999 р., № 2-3, ст. 20) слова «об’єднання громадян» замінити словами «громадські організації»;
 
      
158. 6) у Законі України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 14, ст. 80; 1999 р., № 34, ст. 271; 2000 р., № 13, ст. 101; 2005 р., № 11, ст. 204):
 
      
159. у частині третій статті 33, частині другій статті 34 та частині другій статті 367 слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
      
160. частини третю та четверту статті 34 виключити;
 
      
161. у частині шостій статті 34, абзаці шостому статті 361 слова «місцевих осередків» замінити словами «територіальних підрозділів»;
 
      
162. абзац другий статті 361 викласти в такій редакції: «отримання нею статусу всеукраїнської»;
 
      
163. частину третю статті 367 виключити;
 
      
164. у частині першій статті 368 слова «місцеві осередки у більшості її областей» замінити словами «територіальні підрозділи у більшості її областей, в Автономній Республіці Крим, у містах Києві та Севастополі»;
 
      
165. 7) участині другій статті 28 Закону України «Про туризм» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 31, ст. 241; 2004 р., № 13, ст. 180) слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
      
166. 8) у підпункті 7 пункту «б» частини першої статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2000 р., № 9, ст. 67; 2001 р., № 32, ст. 172; 2003 р., № 24, ст. 159, № 45, ст. 360; 2004 р., № 19, ст. 259, № 23, ст. 323; 2007 р., № 15, ст. 194, № 20, ст. 282) слова «місцевих об’єднань громадян» виключити;
 
      
167. 9) у частині п’ятій статті 10 Закону України «Про видавничу справу» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 32, ст. 206) слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
      
168. 10) у абзаці одинадцятому статті 13 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 46, ст. 292) слова «Законом України «Про об’єднання громадян» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»;
 
-202- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Абзац двадцять сьомий частини 3 статті 18 викласти у такій редакції:»10) абзац одинадцятий статті 13 Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 46, ст. 292) викласти у такій редакції: "використовувати власну символіку у порядку, визначеному Законом України «Про громадські організації».
 
Відхилено      
169. 11) у статті 11 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40-41, ст. 249) слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
      
170. 12) у Законі України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 1, ст. 2):
 
      
171. у статті 1, частині першій статей 6 і 7 слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
-203- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Абзац тридцятий частини 3 статті 18 виключити.
 
Відхилено      
172. у частині першій статті 4 цифру «15» замінити цифрою «14»;
 
      
173. частину четверту статті 6 виключити;
 
      
174. 13) у частинах першій і третій статті 4 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397) слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
      
175. 14) у частині третій статті 3 Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182) слова «об’єднання громадян» замінити словами «громадські організації»;
 
      
176. 15) у статті 3, частині першій статті 4, статті 13 Закону України «Про організації роботодавців» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
 
      
177. № 32, ст. 171) слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
      
178. 16) у частині другій статті 26 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251) слова «об’єднання громадян» замінити словами «громадські організації»;
 
      
179. 17) в абзаці першому частини п'ятої статті 24 Закону України «Про кредитні спілки» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101) слова «об’єднання громадян» замінити словами «громадські організації»;
 
      
180. 18) у частині другій статті 28 Закону України «Про туризм» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 13, ст. 180) слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
      
181. 19) у частині першій статті 26 Закону України «Про оцінку земель» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 229) слова «об’єднання громадян» замінити словами «громадські організації»;
 
      
182. 20) у статті 8 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 4, ст. 94):
 
      
183. виключити слова «та легалізація»;
 
      
184. слова «об’єднання громадян» замінити словами «громадські організації»;
 
      
185. слова «місцевих осередків» змінити на «територіальних підрозділів»;
 
      
186. 21) у частині першій статті 18 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 18, ст. 197) слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
      
187. 22) у статті 13 Закону України «Про природно-заповідний фонд» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 502) слова «об’єднання громадян» замінити словами «громадські організації»;
 
      
188. 23) у частині четвертій статті 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 31, ст. 440) додати слова «громадської організації зі статусом юридичної особи»;
 
      
189. 24) у частині другій статті 9 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471) слова «Про об’єднання громадян» замінити словами «Про громадські організації»;
 
      
190. 25) у частині третій статті 9 Закону України «Про третейські суди» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 35, ст. 412) слова «всеукраїнське об’єднання громадян» замінити словами «всеукраїнська громадська організація».
 
      
191. 4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
-204- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Частину четверту статті 18 проекту (пункт 14 Розділу V) викласти в такій редакції:
«14. Кабінету Міністрів України з метою створення належних умов для реалізації цього Закону: 1) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;
2) вжити заходів до приведення у відповідність з цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з введенням в дію цього Закону, шляхом:
а) приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
б) забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом та прийняття ними нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
в) визначення порядку ведення Реєстру громадських об'єднань та обміну відомостями між цим Реєстром та Єдиним державним реєстром юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців;
3) забезпечити на момент введення в дію цього Закону функціонування Реєстру громадських об'єднань на основі Єдиного реєстру громадських формувань;
4) вжити інших заходів до реалізації цього Закону».
 
Враховано   14. Кабінету Міністрів України з метою створення належних умов для реалізації цього Закону:
 
192. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   1) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;
 
193. 2) забезпечити перегляд та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   2) вжити заходів до приведення у відповідність з цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з введенням в дію цього Закону, шляхом:
а) приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
б) забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом та прийняття ними нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
в) визначення порядку ведення Реєстру громадських об'єднань та обміну відомостями між цим Реєстром та Єдиним державним реєстром юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців;
3) забезпечити на момент введення в дію цього Закону функціонування Реєстру громадських об'єднань на основі Єдиного реєстру громадських формувань;
4) вжити інших заходів до реалізації цього Закону.
 
194. 5. До приведення у відповідність із цим Законом, інші нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
      
195. 6. Набрання чинності цим Законом не потребує перереєстрації громадських організацій, які були зареєстровані раніше.
 
-205- Рябека О.Г.
У частині шостій статті 18 слова «територіальні підрозділи» у всіх відмінках замінити словами «місцеві осередки» у відповідних відмінках.
 
Відхилено      
196. Установчі документи указаних організацій застосовуються в частині, що не суперечать цьому Закону. Внесення змін до установчих документів громадських організацій, які були зареєстровані раніше, звільняється від плати за реєстраційні дії протягом 18 місяців після дати набрання чинності цим Законом.
 
-206- Рябека О.Г.
У частині шостій статті 18 слова «свідоцтво про їх державну реєстрацію як юридичної особи» замінити словами «виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців із відомостями про державну реєстрацію як юридичної особи».
 
Відхилено      
197. Територіальні підрозділи громадських організацій, легалізовані шляхом реєстрації до дати набрання чинності цим Законом, отримують свідоцтво про їх державну реєстрацію як юридичної особи (громадської організації) на підставі рішення уповноваженого органу громадської організації, копія якого передається державному реєстратору за місцезнаходженням територіального підрозділу разом із реєстраційною карткою, заповненою за формою, що затверджена уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

-207- Мірошниченко Ю.Р.
Льовочкіна Ю.В.
Оробець Л.Ю.
Шевченко А.В.
Частину 6 статті 18 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Громадські організації, які діяли з всеукраїнським статусом на момент набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що підтвердили свій всеукраїнський статус».
 
Враховано по суті