Кількість абзаців - 176 Таблиця поправок


Про адміністративні послуги (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про адміністративні послуги
 
   Про адміністративні послуги
 
3. Цей Закон спрямований на створення доступних та зручних умов для реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.
 
-1- Ляпіна К.М.
Павленко В.В.
Преамбулу викласти у такій редакції:
«Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.»
 
Враховано   Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.
 
4.

 
-2- Білозір О.В.
Преамбулу викласти у такій редакції:
«Цей Закон спрямований на врегулювання відносин, пов’язаних зі створенням доступних та зручних умов для реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання якісних адміністративних послуг».
 
Відхилено      
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
6. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
7. адміністративний акт - рішення (ліцензія, дозвіл, висновок, свідоцтво, відмітка в документі, витяг з реєстру тощо) індивідуальної дії, прийняте відповідно до закону адміністративним органом на підставі звернення фізичної або юридичної особи та спрямоване на набуття, зміну чи припинення прав та обов'язків такої особи;
 
-3- Ляпіна К.М.
Сінченко В.М.
Визначення «адміністративного акту» виключити.
 
Враховано      
    -4- Білозір О.В.
Статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
«принцип "єдиного вікна" – принцип, згідно з яким адміністратор здійснює максимально можливу кількість процедурних дій, необхідних для надання адміністративної послуги, без залучення фізичних, юридичних осіб, які звернулися за наданням адміністративної послуги (крім адміністративних послуг, для яких спеціальними законами передбачено їх надання за принципом організаційної єдності».
 
Відхилено    
8. адміністративна послуга - прийняття згідно із законом за зверненням фізичної або юридичної особи адміністративного акта, спрямованого на реалізацію та захист її прав і законних інтересів та/або на виконання нею визначених законом обов'язків;
 
-5- Кармазін Ю.А.
У статті 1 абзац другий викласти у наступній редакції:
«адміністративні послуги - це публічні послуги, які надаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (адміністративними органами) і надання яких пов'язане з реалізацією владних повноважень».
Даний законопроект не визначає правового змісту явища адміністративних послуг і не розкриває основного – нової ідеології відносин держави і людини. За змістом наведеного у проекті визначення можна дійти висновку, що прийняття адміністративного акта про застосування державного примусу є адміністративною послугою.
 
Враховано частково   1) адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи відповідно до закону;
 
    -6- Білозір О.В.
Абзац другий ст.1 викласти у такій редакції:
«адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень адміністративним органом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації та захисту фізичними або юридичними особами (за їх заявою) прав і законних інтересів та/або на виконання ними визначених законом обов’язків;»
 
Враховано частково    
    -7- Ляпіна К.М.
Павленко В.В.
Визначення «адміністративної послуги» у статті 1 викласти у такій редакції:
«адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов'язків такої особи відповідно до закону;»
 
Враховано    
9. адміністративний орган - орган виконавчої влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, посадова чи службова особа такого органу, комісія, палата, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, а також бюджетна установа, що належить до сфери управління відповідного органу, якій згідно із законом делеговано повноваження з надання адміністративних послуг;
 
-8- Ключковський Ю.Б.
У абзаці третьому статті 1 (у визначенні терміну «адміністративний орган») слова «якій згідно із законом делеговано повноваження з надання адміністративних послуг» замінити словами «інший суб’єкт, якому відповідно до закону надано (делеговано) повноваження з надання адміністративних послуг».
 
Відхилено   2) суб’єкт звернення – фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг;
3) суб'єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.
 
    -9- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Ключковський Ю.Б.
Павленко В.В.
Абзаци третій та п’ятий статті 1 викласти у такій редакції:
«суб’єкт звернення – фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг;
суб'єкт надання адміністративної послуги – орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.»
 
Враховано    
    -10- Боднар-Петровська О.Б.
Сінченко В.М.
В абзаці третьому статті 1 слова "комісія, палата" виключити.
 
Враховано    
    -11- Кармазін Ю.А.
Статтю 1 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
«єдине вікно – організаційна форма надання адміністративних послуг, яка передбачає вчинення максимально можливої кількості процедурних дій, необхідних для надання адміністративної послуги адміністратором без залучення фізичних, юридичних осіб, які звернулися за наданням адміністративної послуги (крім адміністративних послуг, для яких спеціальними законами передбачено їх надання за принципом організаційної єдності);».
Пропозиція вноситься з метою техніко-юридичного упорядкування положень законопроекту, оскільки визначення терміну «єдине вікно» має бути розміщено у статті 1, де надаються визначення термінів, а не у частині 7 ст.10.
 
Відхилено    
10. собівартість адміністративної послуги - виражені в грошовій формі витрати адміністративного органу, безпосередньо пов'язані з наданням адміністративної послуги;
 
-12- Ключковський Ю.Б.
Сінченко В.М.
Вилучити абзац п’ятий у статті 1.
 
Враховано      
11. центр надання адміністративних послуг - робочий орган міської ради (її виконавчого органу) міста районного (крім міст - районних центрів), обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій (міський центр), районної, районної у містах Києві, Севастополі державної адміністрації (районний центр, районний у містах Києві, Севастополі центр), обласної державної адміністрації (обласний центр), до якого можна звернутися за отриманням і через який можна отримати адміністративні послуги за принципом "єдиного вікна".
 
-13- Ключковський Ю.Б.
Павленко В.В.
Вилучити абзац шостий у статті 1.
 
Враховано частково (перенесено до статті 12 стор.30)     
    -14- Дейч Б.Д.
Павленко В.В.
В абзаці шостому частини першої статті 1 після слів « (обласний центр),» доповнити словами «Ради міністрів Автономної Республіки Крим (республіканський центр),».
 
Враховано по суті   
    -15- Дейч Б.Д.
Статтю 6 після частини другої доповнити частиною такого змісту:
«Рада міністрів Автономної Республіки Крим може делегувати повноваження з надання адміністративних послуг відповідним органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим.».
У зв’язку з чим, частини третю та четверту вважати відповідно частинами четвертою та п’ятою.
 
Відхилено    
12. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
13. 1. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, пов'язані з наданням адміністративних послуг фізичним та юридичним особам.
 
-16- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Частину першу статті 2 викласти у такій редакції:
«Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, пов'язані з наданням адміністративних послуг.»
 
Враховано   1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини, пов'язані з наданням адміністративних послуг.
 
14. 2. Дія цього Закону не поширюється на відносини у сферах здійснення державного нагляду (контролю), дізнання, досудового слідства, оперативно-розшукової діяльності, судочинства, виконавчого провадження, нотаріальних дій, виконання покарань, доступу до публічної інформації, застосування законодавства про захист економічної конкуренції, провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, а також надання бюджетними установами фізичним та юридичним особам послуг на платній або безоплатній основі, які не пов'язані зі здійсненням владних повноважень щодо надання адміністративних послуг.
 
-17- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Частину 2 статті 2 викласти у такій редакції:
«2. Дія цього Закону не поширюється на відносини щодо:
1) здійснення державного нагляду (контролю);
2) метрологічного контролю і нагляду;
3) акредитації органів з оцінки відповідності;
4) дізнання, досудового слідства;
5) оперативно-розшукової діяльності;
6) судочинства, виконавчого провадження;
7) нотаріальних дій;
8) виконання покарань;
9) доступу до публічної інформації;
10) застосування законодавства про захист економічної конкуренції;
11) провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею;
12) набуття прав на конкурсних засадах;
13) набуття прав стосовно об’єктів, обмежених у цивільному обігу.»
 
Враховано   2. Дія цього Закону не поширюється на відносини щодо:
1) здійснення державного нагляду (контролю);
2) метрологічного контролю і нагляду;
3) акредитації органів з оцінки відповідності;
4) дізнання, досудового слідства;
5) оперативно-розшукової діяльності;
6) судочинства, виконавчого провадження;
7) нотаріальних дій;
8) виконання покарань;
9) доступу до публічної інформації;
10) застосування законодавства про захист економічної конкуренції;
11) провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею;
12) набуття прав на конкурсних засадах;
13) набуття прав стосовно об’єктів, обмежених у цивільному обігу.
 
    -18- Дейч Б.Д.
Журавко О.В.
Павленко В.В.
Частину другу статті 2 після слів «у сферах державного нагляду (контролю)» додати словосполученням: «метрологічного контролю, підтвердження відповідності та інших відносин у сфері технічного регулювання».
 
Враховано частково    
15. Стаття 3. Законодавство у сфері надання адміністративних послуг
 
   Стаття 3. Законодавство у сфері надання адміністративних послуг
 
16. 1. Законодавство у сфері надання адміністративних послуг складається з Конституції України, цього та інших законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг.
 
-19- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Сінченко В.М.
Статтю 3 доповнити новими частинами такого змісту:
«2. Надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами, які регулюють суспільні відносини у відповідних сферах.
3. Вимоги цього Закону поширюються на надання суб’єктом надання адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб'єкту звернення, а також об'єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.»
 
Враховано   1. Законодавство у сфері надання адміністративних послуг складається з Конституції України, цього та інших законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг.
2. Надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами, які регулюють суспільні відносини у відповідних сферах.
3. Вимоги цього Закону поширюються на надання суб’єктом надання адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб'єкту звернення, а також об'єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.
 
17. 2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж передбачені законодавством України про адміністративні послуги, застосовуються правила міжнародного договору.
 
-20- Ляпіна К.М.
У статті 3 редакційно замінити слово «про» на «у сфері надання»..
 
Враховано   4. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж передбачені законодавством України у сфері надання адміністративних послуг, застосовуються правила міжнародного договору.
 
18. Стаття 4. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг
 
   Стаття 4. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг
 
19. 1. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг спрямовується на створення доступних та зручних умов отримання адміністративних послуг фізичними і юридичними особами.
 
-21- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Ляпіна К.М.
Частину першу статті 4 виключити.
 
Враховано      
20. 2. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг базується на принципах:
 
-22- Ключковський Ю.Б.
Павленко В.В.
Частину 2 статті 4 доповнити новим пунктом першим такого змісту:
«1) верховенство права, в тому числі законності та юридичної визначеності».
 
Враховано   1. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг базується на принципах:
1) верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
 
    -23- Білозір О.В.
Доповнити пункт 1 частини 2 ст.4 словами "та верховенства права".
 
Враховано по суті   
21. 1) законності;
 
-24- Ключковський Ю.Б.
Ляпіна К.М.
Пункт 1 частини 1 ст.4 викласти у такій редакції:
«2) стабільності».
 
Враховано   2) стабільності;
 
22. 2) рівності;
 
-25- Ключковський Ю.Б.
Ляпіна К.М.
Пункт 2 частини 1 ст.4 доповнити словами «перед законом».
 
Враховано   3) рівності перед законом;
 
23. 3) відкритості;
 
-26- Білозір О.В.
Пункт 3 частини 2 ст.4 доповнити словами "та прозорості".
 
Враховано   4) відкритості та прозорості;
 
24. 4) оперативності та своєчасності;
 
   5) оперативності та своєчасності;
 
25. 5) доступності інформації про надання адміністративних послуг;
 
   6) доступності інформації про надання адміністративних послуг;
 
26. 6) захищеності персональних даних;
 
   7) захищеності персональних даних;
 
27. 7) зведення до раціонального мінімуму кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
 
-27- Ключковський Ю.Б.
Ляпіна К.М.
У пункті 8 частини першої статті 4 слова «зведення до раціонального мінімуму» замінити словами «раціональної мінімізації».
 
Враховано   8) раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
 
28. 8) неупередженості та справедливості;
 
   9) неупередженості та справедливості;
 
29. 9) доступності та зручності для фізичних і юридичних осіб.
 
-28- Кармазін Ю.А.
У статті 4 частину другу доповнити пунктом 10 наступного змісту:
«10) якості».
 
Відхилено   10) доступності та зручності для суб‘єктів звернень.
 
    -29- Білозір О.В.
Частину 2 ст.4 доповнити пунктом 10:
«відповідальності суб’єктів, що надають адміністративні послуги».
 
Відхилено    
30. Стаття 5. Види адміністративних послуг
 
-30- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Статтю 5 викласти у такій редакції:
«Стаття 5. Основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг
1. Виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються:
1) підстави для одержання адміністративної послуги;
2) суб’єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги;
3) перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;
4) платність або безоплатність надання адміністративної послуги;
5) граничний строк надання адміністративної послуги;
6) перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.»
 
Враховано   Стаття 5. Основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг
1. Виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються:
1) підстави для одержання адміністративної послуги;
2) суб’єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги;
3) перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;
4) платність або безоплатність надання адміністративної послуги;
5) граничний строк надання адміністративної послуги;
6) перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.
 
31. 1. Адміністративними послугами є:
 
      
32. 1) видача, переоформлення ліцензій, видача дублікатів ліцензій на зайняття певним видом господарської діяльності, а також анулювання ліцензій за зверненням фізичної або юридичної особи;
 
      
33. 2) видача, переоформлення дозволів та інших документів дозвільного характеру, видача дублікатів таких документів, а також анулювання дозволів за зверненням фізичної або юридичної особи;
 
      
34. 3) реєстрація фактів, суб'єктів, прав, об'єктів, легалізація актів (документів);
 
      
35. 4) акредитація, атестація, сертифікація, нострифікація, верифікація, проставлення апостилю;
 
-31- Боднар-Петровська О.Б.
Пункт 4 частини першої статті 5 після слів "проставлення апостилю" доповнити словами "та легалізація".
 
Відхилено      
36. 5) інші види діяльності, у результаті провадження яких заінтересованим фізичним та юридичним особам, а також об'єктам, що перебувають в їх власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус.
 
-32- Кармазін Ю.А.
У частині першій статті 5 пункт 5 викласти у такій редакції:
«5) інші види діяльності, які передбачені чинним законодавством у сфері надання адміністративних послуг»
У запропонованій редакції наводиться перелік таких видів діяльності органів державної влади, які є нині обов’язком для відповідних органів держави. Тому, якщо ця діяльність стане вважатись «послугами» та ще й на платній основі, це може призвести до проблем у стосунках влади з громадянами у відповідній сфері».
 
Відхилено      
37. 2. Вичерпний перелік адміністративних послуг визначається законом.
 
-33- Ключковський Ю.Б.
Частину 2 статті 5 викласти у такій редакції:
«3. Вичерпний перелік адміністративних послуг визначається цим законом.».
 
Відхилено   2. Перелік адміністративних послуг визначається законом.
 
    -34- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
У част.2 ст.5 виключити слово «вичерпний».
 
Враховано    
    -35- Кармазін Ю.А.
Статтю 5 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
«3. Плата справляється за видачу реєстраційного документу».
Необхідно чітко визначити на законодавчому рівні, за що справляється плата: за факт державної реєстрації чи за видачу реєстраційного документу.
 
Відхилено    
    -36- Білозір О.В.
Доповнити текст законопроекту після статті 5 статтею такого змісту:
«Стаття 5-1. Групи адміністративних послуг.
1. Для забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян існують обов’язкові та додаткові (необов’язкові) адміністративні послуги.
Обов’язкові адміністративні послуги — це такі послуги без отримання (надання) яких не може бути реалізовано суб’єктивне право людини, в результаті чого не буде забезпечена реалізація прав громадян, визначених Конституцією і законами України.
Звернення особи за наданням обов’язкових адміністративних послуг є обов’язком громадянина. У разі не звернення і неотримання таких послуг законодавством України передбачається юридична відповідальність.
Додаткові (необов’язкові) адміністративні послуги — це такі послуги, отримання чи неотримання яких не впливає на реалізацію основних прав громадянина, закріплених Конституцією і Законами України».
 
Відхилено    
    -37- Білозір О.В.
Доповнити текст законопроекту після статті 5-1 статтею такого змісту:
«Стаття 5-2. Інші послуги.
Не є адміністративними послугами:
господарські та супутні послуги (наприклад, копіювання документів, ламінування тощо);
освітні, медичні послуги;
проміжні акти державних органів, які не є рішенням. Наприклад, різноманітні довідки, узгодження тощо;
діяльність адміністративних органів, що не пов’язана з реалізацією ними владних повноважень; відносини, які виникають між особами та адміністративними органами за ініціативи останніх ("втручальна" діяльність);
владно-розпорядчі дії з боку органів виконавчої влади по прийняттю обмежувальних чи обтяжуючих рішень щодо приватних осіб, в тому числі і вжиття до них адміністративно-примусових заходів».
 
Відхилено    
38. Стаття 6. Суб'єкти надання адміністративних послуг
 
      
39. 1. Суб'єктами надання адміністративних послуг є адміністративні органи.
 
-38- Ляпіна К.М.
Павленко В.В.
Визначення «суб’єкта надання адміністративних послуг» у статті 6 перенести до статті 1.
 
Враховано стор.3)     
    -39- Білозір О.В.
Доповнити частину 1 статті 6 абзацом такого змісту:
«Адміністративні органи при наданні адміністративних послуг керуються у своїй діяльності Конституцією та законами України, які регулюють публічно-правові відносини».
 
Відхилено    
40. 2. У передбачених законом випадках органи виконавчої влади, інші державні органи можуть делегувати в установленому Кабінетом Міністрів України порядку повноваження з надання адміністративних послуг бюджетним установам, що належать до сфери їх управління.
 
-40- Ключковський Ю.Б.
Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Частину другу ст.6 виключити.
 
Враховано      
41. Комісії, палати, які відповідно до закону надають адміністративні послуги, та бюджетні установи, яким відповідно до закону делеговано повноваження з надання адміністративних послуг, не можуть делегувати зазначені повноваження іншим бюджетним установам, підприємствам, установам, організаціям, органам, фізичним особам - підприємцям.
 
-41- Кармазін Ю.А.
У другому абзаці частини другої статті 6 виключити слова: «Комісії, палати, які відповідно до закону надають адміністративні послуги, та» і далі – за текстом.
У переліку суб’єктів, уповноважених законом надавати адміністративні послуги, виглядають незрозумілими такі адміністративні органи як «комісії чи палати».
 
Враховано      
42. Бюджетні установи з питань здійснення делегованих їм відповідно до закону повноважень з надання адміністративних послуг підконтрольні адміністративним органам, які делегували такі повноваження.
 
      
43. Адміністративний орган, який делегував відповідно до закону повноваження з надання адміністративних послуг, може прийняти рішення про скасування рішення про делегування таких повноважень, а в разі незадовільного здійснення бюджетною установою делегованих їй відповідно до закону повноважень з надання адміністративних послуг зобов'язаний скасувати своє рішення про таке делегування.
 
-42- Кармазін Ю.А.
Абзац четвертий частини другої статті 6 викласти у такій редакції:
«Адміністративний орган, який передав відповідно до закону повноваження з надання адміністративних послуг, може прийняти рішення про скасування передачі таких повноважень, а в разі незадовільного здійснення бюджетною установою переданих їй відповідно до закону повноважень з надання адміністративних послуг зобов'язаний скасувати своє рішення про таку передачу.
Правове регулювання поняття та механізму «делегування» повноважень (передусім у зв’язку із відсутністю чіткого розмежування понять «передача» (надання), «делегування» повноважень, а також чіткого розуміння правової природи «наданих» та «делегованих» повноважень) на даний час є недосконалим;
 
Відхилено      
44. 3. Прийняття рішення про делегування повноважень з надання адміністративних послуг супроводжується передачею у повному обсязі повноважень, необхідних для надання відповідних адміністративних послуг.
 
-43- Ляпіна К.М.
Павленко В.В.
Частину третю ст.6 виключити.
 
Враховано      
45. 4. Адміністративні органи (крім бюджетних установ, яким відповідно до закону делеговано повноваження з надання адміністративних послуг) не можуть надавати платні господарські послуги.
 
-44- Кармазін Ю.А.
Ляпіна К.М.
Сінченко В.М.
У статті 6 виключити частину четверту.
Відповідно до приписів ч. 4 ст. 6 та ч. 3 ст. 13 законопроекту надання платних супутніх послуг, а також платних господарських послуг адміністративним органом, центром надання адміністративних послуг забороняється.
 
Враховано      
    -45- Ключковський Ю.Б.
Сінченко В.М.
У частині 4 статті 6 виключити слова « (крім бюджетних установ, яким відповідно до закону делеговано повноваження з надання адміністративних послуг)».
 
Враховано    
46. Стаття 7. Залучення до надання адміністративних послуг суб'єктів господарювання
 
-46- Кармазін Ю.А.
Ляпіна К.М.
Виключити статтю 7, змінивши відповідно подальшу нумерацію статей.
Передбачення у законопроекті можливості щодо залучення до надання адміністративних послуг суб'єктів господарювання не відповідає концепції здійснення адміністративних послуг виключно органами державної влади та місцевого самоврядування, адже це є одним з напрямків державної політики.
 
Враховано      
    -47- Ключковський Ю.Б.
Виключити статтю 7 законопроекту («Залучення до надання адміністративних послуг суб'єктів господарювання»).
 
Враховано    
47. 1. У передбачених законом випадках адміністративні органи можуть залучати до виконання окремих робіт, пов'язаних із наданням адміністративних послуг (проведення перевірок на відповідність, експертиз тощо), суб'єктів господарювання.
 
      
48. Залучення до виконання окремих робіт, пов'язаних із наданням адміністративних послуг, суб'єктів господарювання здійснюється відповідно до законодавства про державні закупівлі. При цьому вартість виконання таких робіт не може перевищувати ціну, розраховану за 10-відсотковою нормою рентабельності до понесених витрат на їх виконання, визначеною за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
 
      
49. 2. Відповідальність за виконання окремих робіт, пов'язаних із наданням адміністративних послуг, покладається на адміністративний орган, який залучив відповідний суб'єкт господарювання до виконання робіт, пов'язаних із наданням адміністративних послуг.
 
      
50. Стаття 8. Інформація про адміністративні послуги
 
   Стаття 6. Інформація про адміністративні послуги
 
51. 1. Фізичні, юридичні особи мають право на безоплатне отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання, що забезпечується шляхом надання фізичним, юридичним особам безоплатного доступу до Реєстру адміністративних послуг, розміщеного на веб-сторінці Урядового порталу, та інформування таких осіб через засоби масової інформації.
 
-48- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Ляпіна К.М.
У статті 8 та по всьому тексту законопроекту слова «фізичні, юридичні особи» у всіх відмінках замінити словами «суб’єкти звернення» у відповідних відмінках.
 
Враховано   1. Суб’єкти звернення мають право на безоплатне отримання інформації про адміністративні послуги та порядок їх надання, що забезпечується шляхом надання їм безоплатного доступу до Реєстру адміністративних послуг, розміщеного на Урядовому порталі, функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки та інформування таких суб’єктів через засоби масової інформації.
 
    -49- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Ляпіна К.М.
У част.1 ст.6:
слова «веб-сторінці» виключити, а слова «Урядового порталу» замінити словами «Урядовому порталі», після слів яких додати слова «функціонування цілодобової Урядової телефонної довідки».
 
Враховано    
52. 2. Адміністративні органи зобов'язані забезпечити:
 
-50- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Ляпіна К.М.
У статті 6 та по всьому тексту законопроекту слова «адміністративні органи» у всіх відмінках замінити словами «суб’єкти надання адміністративних послуг» у відповідних відмінках.
 
Враховано   2. Суб’єкти надання адміністративних послуг зобов'язані забезпечити:
 
53. 1) облаштування у місцях прийому фізичних і юридичних осіб в адміністративних органах та центрах надання адміністративних послуг інформаційних стендів із розміщенням на них відповідних зразків документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги;
 
-51- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Пункт 1 статті 6 викласти у редакції:
«облаштування у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційних стендів із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.»
 
Враховано   1) облаштування у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційних стендів із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги;
 
54. 2) створення та функціонування веб-сторінок з розміщенням на них інформації про порядок надання відповідних адміністративних послуг;
 
-52- Білозір О.В.
Доповнити частину другу статті 8 після пункту "2" новим пунктом такого змісту: (відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів):
«3) режим доступу до приміщення адміністративного органу та до центрів надання адміністративних послуг, наявність сполучення громадського транспорту, вказівних знаків, під’їзних шляхів та місць паркування для приватного транспорту;».
 
Враховано редакційно   2) створення та функціонування веб-сайтів, на яких розміщується інформація про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування;
 
    -53- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Ляпіна К.М.
Пункт 2 част.2 ст.8 викласти у редакції
«створення та функціонування веб-сайтів, на яких розміщується інформація про порядок надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, в якому здійснюється прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та місць паркування».
 
Враховано    
55. 3) здійснення посадовими особами адміністративних органів прийому та консультування фізичних і юридичних осіб згідно з графіком, затвердженим керівником відповідного адміністративного органу. Кількість годин прийому фізичних і юридичних осіб має становити не менше 34 годин на тиждень, у тому числі в суботу - не менше 6 годин;
 
-54- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Ляпіна К.М.
Пункт 3 част.2 ст.8 викласти у редакції:
«здійснення посадовими особами прийому суб’єктів звернень згідно з графіком, затвердженим керівником відповідного суб’єкта надання адміністративних послуг. Кількість годин прийому суб’єктів звернень має становити не менше 40 годин на тиждень, у тому числі в суботу - не менше 6 годин».
 
Враховано   3) здійснення посадовими особами прийому суб’єктів звернень згідно з графіком, затвердженим керівником відповідного суб’єкта надання адміністративних послуг. Кількість годин прийому суб’єктів звернень має становити не менше 40 годин на тиждень, у тому числі в суботу - не менше шести годин;
 
56. 4) опублікування періодично (не рідше одного разу на рік) у засобах масової інформації відомостей про порядок надання адміністративних послуг;
 
-55- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Виключити пункт 4 ст.8.
 
Враховано      
57. 5) надання за зверненнями фізичних, юридичних осіб, що можуть надходити через засоби телекомунікації (телефон, пошта, електронна пошта, інші засоби зв'язку), однаково прийнятні для фізичних, юридичних осіб і адміністративного органу, інформації про порядок надання адміністративних послуг;
 
-56- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Пункт 5 ст.8 викласти у редакції:
«4) надання суб’єкту звернення, який звернувся за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв'язку), інформації про порядок надання адміністративних послуг;»
 
Враховано   4) надання суб’єкту звернення, який звернувся за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв'язку), інформації про порядок надання адміністративних послуг;
 
58. 6) видання довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги, які надаються адміністративним органом, та безоплатне розповсюдження таких матеріалів у приміщеннях адміністративного органу та у центрах надання адміністративних послуг;
 
-57- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Пункт 6 ст.8 викласти у редакції:
«5) видання довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги та безоплатне поширення таких матеріалів у приміщеннях, в яких здійснюється прийом суб’єктів звернень;»
 
Враховано   5) видання довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги та безоплатне поширення таких матеріалів у приміщеннях, в яких здійснюється прийом суб’єктів звернень;
 
    -58- Білозір О.В.
Доповнити частину другу статті 8 після пункту "6" новим пунктом такого змісту: (відповідно змінивши нумерацію наступних пунктів):
«8) наявність, доступність та безоплатність бланків та інших формулярів, необхідних для звернення за адміністративною послугою, можливість отримання таких бланків з веб-сторінок адміністративного органу;».
 
Враховано по суті   
59. 7) облаштування скриньки для висловлення зауважень та пропозицій фізичними і юридичними особами щодо якості надання адміністративних послуг, щорічне аналізування таких зауважень і пропозицій та вжиття відповідних заходів.
 
-59- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Пункт 7 ст.8 викласти у такій редакції:
«6) облаштування скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, проведення щорічного аналізу таких зауважень і пропозицій, вжиття відповідних заходів.»
 
Враховано   6) облаштування скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, проведення щорічного аналізу таких зауважень і пропозицій, вжиття відповідних заходів.
 
60. 3. Посадова особа адміністративного органу, уповноважений працівник центру надання адміністративних послуг під час прийому фізичних і юридичних осіб зобов'язані мати прикріплену до одягу ідентифікаційну картку з найменуванням посади, прізвища, імені та по батькові.
 
-60- Боднар-Петровська О.Б.
Статтю 8 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Інформація про організацію роботи адміністративного органу з надання адміністративної послуги має містити відомості про номери телефонів, за якими надається інформація про порядок надання адміністративної послуги, місце (адресу), режим роботи адміністративного органу (центру надання адміністративних послуг) і прийому фізичних, юридичних осіб, які звертаються за отриманням адміністративної послуги, а також електронну адресу офіційної веб-сторінки адміністративного органу".
 
Враховано по суті (у статті 8)     
61. Стаття 9. Стандарт надання адміністративних послуг
 
   Стаття 7. Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг
 
62. 1. Стандарт надання адміністративної послуги - документ, який містить вичерпну інформацію про підстави надання адміністративної послуги, перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та розмір плати за надання такої послуги, строк надання адміністративної послуги, пільги щодо її отримання, вид адміністративного акта, який приймається в результаті надання відповідної адміністративної послуги, підстави відмови у наданні адміністративної послуги, а також про організацію роботи адміністративного органу з надання такої послуги.
 
-61- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Сінченко В.М.
Текст ст.9 викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг
1. Суб’єкт надання адміністративних послуг може видавати організаційно-розпорядчі акти про встановлення власних вимог щодо якості надання адміністративних послуг (визначення кількості годин прийому, максимального часу очікування у черзі та інших параметрів оцінювання якості надання адміністративних послуг).
2. У разі якщо суб'єктом надання адміністративної послуги є посадова особа, вимоги щодо якості надання адміністративних послуг визначаються органом, якому вона підпорядковується.
3. Вимоги, передбачені частинами першою та другою, не можуть погіршувати умови надання адміністративних послуг, визначені законом.»
 
Враховано   1. Суб’єкт надання адміністративних послуг може видавати організаційно-розпорядчі акти про встановлення власних вимог щодо якості надання адміністративних послуг (визначення кількості годин прийому, максимального часу очікування у черзі та інших параметрів оцінювання якості надання адміністративних послуг).
2. У разі якщо суб'єктом надання адміністративної послуги є посадова особа, вимоги щодо якості надання адміністративних послуг визначаються органом, якому вона підпорядковується.
3. Вимоги, передбачені частинами першою та другою, не можуть погіршувати умови надання адміністративних послуг, визначені законом.
 
63. Інформація про організацію роботи адміністративного органу з надання адміністративної послуги має містити відомості про номери телефонів, за якими надається інформація про порядок надання адміністративної послуги, місце (адресу), режим роботи адміністративного органу (центру надання адміністративних послуг) і прийому фізичних, юридичних осіб, які звертаються за отриманням адміністративної послуги, а також електронну адресу офіційної веб-сторінки адміністративного органу.
 
-62- Боднар-Петровська О.Б.
Абзац другий частини першої статті 9 вилучити, оскільки вимоги про інформування населення щодо порядку надання адміністративних послуг визначаються у статті 8.
 
Враховано      
64. Стандартом надання адміністративної послуги не можуть визначатися права і обов'язки фізичних, юридичних осіб, повноваження адміністративних органів.
 
      
65. Стандарт надання адміністративної послуги розробляється відповідно до методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних послуг, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
      
66. 2. Стандарт надання адміністративної послуги затверджується адміністративним органом, який відповідно до закону надає таку послугу, а в разі, коли адміністративним органом є посадова чи службова особа, - органом, якому вона підпорядковується.
 
      
67. У разі коли адміністративним органом є центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, посадова чи службова особа такого органу або бюджетна установа, що належить до сфери управління такого органу, стандарт надання адміністративної послуги затверджується відповідним міністерством.
 
-63- Сушкевич В.М.
Абзац другий частини другої статті 9 проекту Закону доповнити словами «крім випадків, передбачених законом».
 
Відхилено      
68. У разі коли адміністративним органом є бюджетна установа, що належить до сфери управління адміністративного органу (крім бюджетної установи, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра) та якій відповідно до закону делеговано повноваження з надання адміністративних послуг, стандарт надання адміністративної послуги затверджується адміністративним органом, який делегував повноваження з надання адміністративної послуги.
 
      
69. У разі делегування адміністративним органом, яким є міністерство, повноважень з надання адміністративних послуг своїм територіальним органам, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, стандарт надання адміністративної послуги затверджується таким міністерством.
 
      
70. У разі делегування адміністративним органом, яким є центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідного міністра, повноважень з надання адміністративних послуг своїм територіальним органам, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, стандарт надання адміністративної послуги затверджується відповідним міністерством.
 
-64- Сушкевич В.М.
Абзац п’ятий частини другої статті 9 проекту Закону доповнити словами «крім випадків, передбачених законом»
 
Відхилено      
    -65- Дейч Б.Д.
Частину другу статті 9 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі делегування Радою міністрів Автономної Республіки Крим повноважень з надання адміністративних послуг відповідним органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, стандарт адміністративної послуги затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим.».
 
Відхилено    
71. 3. Акт про затвердження стандарту надання адміністративної послуги підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
-66- Білозір О.В.
Після статті 9 доповнити проект Закону новою статтею такого змісту (відповідно змінивши нумерацію наступних статей):
«Стаття 9-1. Якість надання адміністративних послуг
Адміністративні послуги повинні надаватися адміністративним органом та центром надання адміністративних послуг якісно.
Оцінка якості надання адміністративних послуг що надаються адміністративним органом та центром надання адміністративних послуг здійснюється на основі критеріїв: результативність, своєчасність, доступність, зручність, відкритість, повага до особи та професійність».
 
Враховано частково   Стаття 8. Інформаційна і технологічна картки адміністративної послуги
1. Суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону, затверджується інформаційна і технологічна картки, а в разі якщо суб'єктом надання є посадова особа, – органом, якому вона підпорядковується.
2. Інформаційна картка адміністративної послуги містить інформацію про:
1) суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центр надання адміністративних послуг (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту);
2) перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги;
3) платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу;
4) строк надання адміністративної послуги;
5) результат надання адміністративної послуги;
6) можливі способи отримання відповіді (результату).
7) акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Інформаційна картка адміністративної послуги розміщується суб’єктом надання адміністративних послуг на його офіційному веб-сайті та у місці здійснення прийому суб’єктів звернень.
3. Технологічна картка адміністративної послуги містить інформацію про порядок надання адміністративної послуги.
У технологічній картці адміністративної послуги зазначаються:
1) етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги;
2) відповідальна посадова особа;
3) структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення);
4) строки виконання етапів (дії, рішення).
4. Вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної послуги визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
    -67- Дейч Б.Д.
Частину третю статті 9 доповнити словами «в установленому законодавством порядку.
 
Відхилено    
    -68- Ключковський Ю.Б.
Доповнити законопроект після статті 9 («Стандарти надання адміністративних послуг») статтею у такій редакції:
«Стаття 10. Інформаційна та технологічна картки адміністративної послуги
1. Суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону, затверджується інформаційна і технологічна картки, а в разі якщо суб'єктом надання є посадова особа, – органом, якому вона підпорядковується.
2. Інформаційна картка адміністративної послуги містить інформацію про:
1) суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центр надання адміністративних послуг (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту);
2) перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, а в разі потреби - інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги;
3) платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу;
4) строк надання адміністративної послуги;
5) результат надання адміністративної послуги;
6) можливі способи отримання відповіді (результату).
7) акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги.
Інформаційна картка адміністративної послуги розміщується суб’єктом надання адміністративних послуг на його офіційному веб-сайті та у місці здійснення прийому суб’єктів звернень.
3. Технологічна картка адміністративної послуги містить інформацію про порядок надання адміністративної послуги.
У технологічній картці адміністративної послуги зазначаються:
1) етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги;
2) відповідальна посадова особа;
3) структурні підрозділи, відповідальні за етапи (дію, рішення);
4) строки виконання етапів (дії, рішення).
4. Вимоги до підготовки технологічної картки адміністративної послуги визначаються Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано    
72. Стаття 10. Отримання адміністративних послуг
 
-69- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Ляпіна К.М.
Назву статті 10 та її частину першу викласти у такій редакції:
Стаття 9. Порядок надання адміністративних послуг
1. Адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг, та/або через Єдиний державний портал адміністративних послуг.»
 
Враховано   Стаття 9. Порядок надання адміністративних послуг
1. Адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг та/або через Єдиний державний портал адміністративних послуг.
 
73. 1. Фізична особа має право на отримання адміністративної послуги у відповідному адміністративному органі чи центрі надання адміністративних послуг, незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування такої особи, крім випадків, установлених законом.
 
-70- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Част.1 ст.10 викласти у такій редакції:
«2. Фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, має право на отримання адміністративної послуги незалежно від реєстрації її місця проживання чи місця перебування, крім випадків, установлених законом.
3. Юридична особа має право на отримання адміністративної послуги за місцезнаходженням такої особи або у випадках, передбачених законом, - за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідного об'єкта.»
 
Враховано   2. Фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, має право на отримання адміністративної послуги незалежно від реєстрації її місця проживання чи місця перебування, крім випадків, установлених законом.
 
74. Юридична особа має право на отримання адміністративної послуги у відповідному адміністративному органі чи центрі надання адміністративних послуг за місцезнаходженням такої особи або у випадках, передбачених законом, -за місцем провадження діяльності, знаходження об'єкта.
 
   3. Юридична особа має право на отримання адміністративної послуги за місцезнаходженням такої особи або у випадках, передбачених законом, - за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідного об'єкта.
 
75. 2. Заява на отримання адміністративної послуги (далі - заява), адміністративний акт чи повідомлення про відмову у наданні адміністративної послуги можуть бути вручені особисто, надіслані поштою або за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.
 
-71- Ляпіна К.М.
Ключковський Ю.Б.
Частину другу ст.10 викласти у такій редакції:
«3. Заява на отримання адміністративної послуги (далі - заява) подається в письмовій чи усній формі.
Письмова заява може бути подана суб’єкту надання адміністративної послуги особисто, надіслана поштою або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку».
 
Враховано   4. Заява на отримання адміністративної послуги (далі - заява) подається в письмовій чи усній формі.
Письмова заява може бути подана суб’єкту надання адміністративної послуги особисто, надіслана поштою або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.
 
76. 3. Вимоги щодо форми заяви визначаються Кабінетом Міністрів України. Форма заяви має бути максимально простою (у вигляді анкети).
 
-72- Ляпіна К.М.
Сінченко В.М.
Частину третю ст.10 виключити.
 
Враховано      
77. 4. Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративних послуг, визначаються законом.
 
   5. Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, визначаються законом.
 
78. Адміністративному органу чи центру надання адміністративних послуг забороняється вимагати для надання адміністративної послуги документи, не передбачені законом.
 
-73- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Ляпіна К.М.
Другий абзац частини 4 ст.10 викласти у такій редакції:
«Забороняється вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію для надання адміністративної послуги, не передбачені законом.»
 
Враховано   6. Забороняється вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію для надання адміністративної послуги, не передбачені законом.
 
79. У разі коли документи, необхідні для надання адміністративної послуги, перебувають у володінні адміністративного органу, до якого подано заяву, або у володінні інших адміністративних органів, отримання таких документів здійснюється адміністративним органом, центром надання адміністративних послуг, до якого звернулася фізична чи юридична особа за наданням адміністративної послуги, без участі такої особи (а у разі коли документи містять конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані, -після отримання попередньої згоди відповідно фізичної або юридичної особи).
 
-74- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Сінченко В.М.
Другий абзац частини 4 ст.10 викласти у редакції:
«7. Суб’єкт надання адміністративної послуги не може вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг або у володінні державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Для отримання адміністративної послуги суб’єкт звернення у випадках, передбачених законом, подає документи (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги), зокрема:
1) документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, у тому числі військовослужбовців;
2) документів, що посвідчують:
особу іноземця;
особу без громадянства;
отримання статусу біженця чи притулку в Україні (зокрема посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист);
3) документів військового обліку;
4) свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану;
5) документів, що підтверджують надання особі спеціального права на керування транспортним засобом відповідної категорії;
6) документів, що посвідчують проходження обов'язкового технічного контролю транспортних засобів відповідної категорії;
7) документів на транспортний засіб та його складові частини, у тому числі реєстраційних документів;
8) документів про трудову діяльність, трудовий стаж і заробітну плату громадянина;
9) документів про освіту та/або професійну кваліфікацію, науковий ступінь та вчене звання і документів, пов’язаних з проходженням навчання, що надаються закладами освіти;
10) довідок, висновків та інших документів, що надаються закладами охорони здоров’я;
11) документів Національного архівного фонду та інших архівних документів відповідно до законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;
12) рішень, вироків, ухвал і постанов судів;
13) установчих документів юридичної особи;
14) рішень, висновків і дозволів, що приймаються (надаються) органами опіки та піклування відповідно до законодавства;
15) документів медико-соціальної експертизи;
16) посвідчень та документів, що підтверджують право громадянина на отримання соціальної допомоги;
17) документів про державні і відомчі нагороди, державні премії та знаки розрізнення.
8. Суб’єкт надання адміністративної послуги отримує відповідні документи або інформацію без участі суб’єкта звернення, у тому числі шляхом прямого доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.
9. Суб’єкт надання адміністративної послуги, підприємства, установи або організації, що належать до сфери його управління, які володіють документами або інформацією, необхідними для надання адміністративної послуги, зобов’язані:
1) забезпечити безоплатне надання таких документів або інформації не пізніше трьох робочих днів з дня отримання запиту від суб’єкта надання адміністративної послуги, якщо інше не передбачено законом;
2) вживати заходів до розбудови системи міжвідомчої електронної взаємодії, забезпечення безоплатного та відкритого доступу до своїх інформаційних систем та баз даних, якщо інше не передбачено законом;
3) відповідно до закону забезпечити зберігання та захист інформації, отриманої в результаті надання адміністративної послуги..»
 
Враховано   7. Суб’єкт надання адміністративної послуги не може вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг або у володінні державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Для отримання адміністративної послуги суб’єкт звернення у випадках, передбачених законом, подає документи (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги), зокрема:
1) документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, у тому числі військовослужбовців;
2) документів, що посвідчують:
особу іноземця;
особу без громадянства;
отримання статусу біженця чи притулку в Україні (зокрема посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист);
3) документів військового обліку;
4) свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану;
5) документів, що підтверджують надання особі спеціального права на керування транспортним засобом відповідної категорії;
6) документів, що посвідчують проходження обов'язкового технічного контролю транспортних засобів відповідної категорії;
7) документів на транспортний засіб та його складові частини, у тому числі реєстраційних документів;
8) документів про трудову діяльність, трудовий стаж і заробітну плату громадянина;
9) документів про освіту та/або професійну кваліфікацію, науковий ступінь та вчене звання і документів, пов’язаних з проходженням навчання, що надаються закладами освіти;
10) довідок, висновків та інших документів, що надаються закладами охорони здоров’я;
11) документів Національного архівного фонду та інших архівних документів відповідно до законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;
12) рішень, вироків, ухвал і постанов судів;
13) установчих документів юридичної особи;
14) рішень, висновків і дозволів, що приймаються (надаються) органами опіки та піклування відповідно до законодавства;
15) документів медико-соціальної експертизи;
16) посвідчень та документів, що підтверджують право громадянина на отримання соціальної допомоги;
17) документів про державні і відомчі нагороди, державні премії та знаки розрізнення.
8. Суб’єкт надання адміністративної послуги отримує відповідні документи або інформацію без участі суб’єкта звернення, у тому числі шляхом прямого доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.
9. Суб’єкт надання адміністративної послуги, підприємства, установи або організації, що належать до сфери його управління, які володіють документами або інформацією, необхідними для надання адміністративної послуги, зобов’язані:
1) забезпечити безоплатне надання таких документів або інформації не пізніше трьох робочих днів з дня отримання запиту від суб’єкта надання адміністративної послуги, якщо інше не передбачено законом;
2) вживати заходів до розбудови системи міжвідомчої електронної взаємодії, забезпечення безоплатного та відкритого доступу до своїх інформаційних систем та баз даних, якщо інше не передбачено законом;
3) відповідно до закону забезпечити зберігання та захист інформації, отриманої в результаті надання адміністративної послуги.
 
80. Бланки заяв, необхідних для надання адміністративної послуги, надаються фізичним і юридичним особам у необхідній кількості безоплатно.
 
-75- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Третій абзац частини 4 ст.10 викласти у редакції:
«10. Суб’єкт надання адміністративних послуг безоплатно забезпечує у достатній кількості бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги, та можливість отримання таких бланків з веб-сайтів суб’єктів надання адміністративних послуг.
11. Бланки документів суворого обліку, які використовуються суб’єктами надання адміністративних послуг для оформлення результатів надання адміністративних послуг, виготовляються виключно на державних спеціалізованих підприємствах, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням документів суворого обліку, та/або на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України.»
 
Враховано   10. Суб’єкт надання адміністративних послуг безоплатно забезпечує у достатній кількості бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги, та можливість отримання таких бланків з веб-сайтів суб’єктів надання адміністративних послуг.
11. Бланки документів суворого обліку, які використовуються суб’єктами надання адміністративних послуг для оформлення результатів надання адміністративних послуг, виготовляються виключно на державних спеціалізованих підприємствах, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням документів суворого обліку, та/або на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України.
 
81. 5. Вчинення дій, необхідних для забезпечення надання адміністративної послуги (проведення експертизи, погодження, копіювання, доставка тощо), забезпечується посадовими особами адміністративного органу чи центром надання адміністративних послуг без залучення фізичних і юридичних осіб, які звернулися за наданням адміністративної послуги, та без стягнення з них додаткової плати.
 
-76- Ляпіна К.М.
Павленко В.В.
Виключити частину 5 ст.10.
 
Враховано      
82. 6. Адміністративний орган, центр надання адміністративних послуг забезпечують вільний доступ до своїх приміщень, в яких надаються адміністративні послуги, та надання у повному обсязі необхідної інформації щодо адміністративних послуг, які надаються таким органом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.
 
-77- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Сінченко В.М.
Частину 6 ст.10 викласти у редакції:
«12. Суб’єкт надання адміністративних послуг забезпечує вільний доступ до своїх приміщень, в яких здійснюється прийом суб’єктів звернень, у тому числі належні умови для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.»
 
Враховано   12. Суб’єкт надання адміністративних послуг забезпечує вільний доступ до своїх приміщень, в яких здійснюється прийом суб’єктів звернень, у тому числі належні умови для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями.
 
83. На адміністративний орган, центр надання адміністративних послуг покладається забезпечення доступу до своїх приміщень, в яких надаються адміністративні послуги, осіб з обмеженими фізичними можливостями.
 
      
84. 7. Адміністративний орган вживає заходів для функціонування "єдиного вікна" - організаційної форми надання адміністративних послуг, яка передбачає вчинення максимально можливої кількості процедурних дій, необхідних для надання адміністративної послуги адміністратором без залучення фізичних, юридичних осіб, які звернулися за наданням адміністративної послуги (крім адміністративних послуг, для яких спеціальними законами передбачено їх надання за принципом організаційної єдності).
 
-78- Кармазін Ю.А.
У частині сьомій статті 10 вилучити визначення терміну «єдине вікно», виклавши дану частину у такій редакції:
«7. Адміністративний орган вживає заходів для функціонування єдиного вікна.».
Вміщений у ст. 1 проекту термін «центр надання адміністративних послуг» також визначається через принцип «єдиного вікна», значення якого без звернення до ст.10 є незрозумілим.
 
Відхилено      
    -79- Ключковський Ю.Б.
Білозір О.В.
Виключити частину 7 статті 10 .
 
Враховано    
85. Стаття 11. Строки надання адміністративних послуг
 
   Стаття 10. Строки надання адміністративних послуг
 
86. 1. Граничний строк надання адміністративної послуги визначається законом.
 
-80- Боднар-Петровська О.Б.
Частини першу статті 11 викласти у такій редакції:
"1. Граничний строк надання адміністративної послуги визначається законом про перелік адміністративних послуг."
 
Відхилено   1. Граничний строк надання адміністративної послуги визначається законом.
 
87. У разі коли законом не визначено граничний строк надання адміністративної послуги, застосовуються вимоги, передбачені цією статтею.
 
-81- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Ляпіна К.М.
Абзац другий част.1 ст.11 викласти у такій редакції:
«2. У разі якщо законом не визначено граничний строк надання адміністративної послуги, цей строк не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.»
 
Враховано   2. У разі якщо законом не визначено граничний строк надання адміністративної послуги, цей строк не може перевищувати 30 календарних днів з дня подання суб’єктом звернення заяви та документів, необхідних для отримання послуги.
 
88. 2. Адміністративний орган надає адміністративну послугу, а центр надання адміністративних послуг забезпечує організацію надання такої послуги у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань фізичної чи юридичної особи, яка звернулася за наданням адміністративної послуги.
 
-82- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Ляпіна К.М.
Частину 2 ст.11 викласти у такій редакції:
«3. Суб’єкт надання адміністративних послуг надає адміністративну послугу, а центр надання адміністративних послуг забезпечує організацію надання такої послуги у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернення.»
 
Враховано   3. Суб’єкт надання адміністративних послуг надає адміністративну послугу, а центр надання адміністративних послуг забезпечує організацію надання такої послуги у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернення.
 
89. 3. Граничний строк надання адміністративної послуги не може перевищувати 30 календарних днів із дня прийняття адміністративним органом, центром надання адміністративних послуг заяви про надання адміністративної послуги та необхідних для надання такої послуги документів, передбачених законом, у повному обсязі.
 
-83- Кармазін Ю.А.
Частину третю статті 11 доповнити новим абзацом першим такого змісту:
«Строк надання адміністративних послуг, для яких не вимагається проведення перевірок та витребування додаткових документів чи інформації, не може перевищувати п’яти робочих днів.»
У зв’язку з цим абзаци перший – другий вважати абзацами другим - третім.
Зміни вносяться з метою сприяння оперативності надання адміністративних послуг та з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг, запобігання проявам корупції під час надання адміністративних послуг.
 
Відхилено      
90. Граничний строк надання адміністративної послуги, визначений абзацом першим цієї частини, може бути продовжений адміністративним органом не більше ніж на п'ятнадцять календарних днів з обгрунтуванням прийнятого рішення, про що фізичні, юридичні особи повідомляються письмово.
 
-84- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Ляпіна К.М.
Абзац другий част.3 ст.11 виключити.
 
Враховано      
91. 4. У разі коли адміністративна послуга надається адміністративним органом, що діє на засадах колегіальності, адміністративний акт або рішення про відмову в наданні адміністративної послуги приймається у строк, визначений абзацом першим частини третьої цієї статті, а у разі неможливості прийняття такого акта або рішення у визначений строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення такого строку.
 
-85- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Ляпіна К.М.
Част.4 ст.11 викласти у такій редакції:
«4. У разі надання адміністративної послуги суб’єктом надання адміністративних послуг, який діє на засадах колегіальності, рішення про надання адміністративної послуги або про відмову в її наданні приймається у строк, визначений частинами першою та другою цієї статті, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.»
 
Враховано   4. У разі надання адміністративної послуги суб’єктом надання адміністративних послуг, який діє на засадах колегіальності, рішення про надання адміністративної послуги або про відмову в її наданні приймається у строк, визначений частинами першою та другою цієї статті, а в разі неможливості прийняття зазначеного рішення у такий строк - на першому засіданні (слуханні) після закінчення цього строку.
 
92. 5. На обгрунтовану письмову вимогу фізичної чи юридичної особи граничний строк надання адміністративної послуги може бути скорочено адміністративним органом.
 
-86- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Ляпіна К.М.
Статтю 11 доповнити частиною у такій редакції:
«5. Адміністративна послуга вважається наданою з моменту отримання її суб’єктом звернення особисто або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу суб’єкта звернення. У випадках, передбачених законодавством, відповідний документ може бути надісланий поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, при цьому строк доставки поштової кореспонденції не зараховується до строку надання адміністративної послуги.»
 
Враховано   5. Адміністративна послуга вважається наданою з моменту отримання її суб’єктом звернення особисто або направлення поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на адресу суб’єкта звернення. У випадках, передбачених законодавством, відповідний документ може бути надісланий поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, при цьому строк доставки поштової кореспонденції не зараховується до строку надання адміністративної послуги.
 
93. Стаття 12. Плата за надання адміністративних послуг
 
-87- Ключковський Ю.Б.
Статтю 12 викласти у такій редакції:
«Стаття 12. Адміністративний збір
1. При наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом, справляється адміністративний збір.
Надання адміністративних послуг у сфері соціального та пенсійного забезпечення громадян здійснюється на безоплатній основі.
2. Розмір адміністративного збору визначається виходячи із собівартості її надання.
3. Розмір (ставки) та порядок оплати адміністративного збору визначається відповідно до Закону України «Про адміністративний збір».
Повноваження щодо визначення розміру (ставок) адміністративного збору за державні адміністративні послуги законом можуть бути делеговані Кабінету Міністрів України.
Повноваження щодо визначення розміру (ставок) адміністративного збору за муніципальні адміністративні послуги законом можуть бути делеговані органам місцевого самоврядування.
4. Адміністративний збір, як правило, вноситься заявником один раз при поданні заяви на отримання адміністративної послуги.
У випадках, передбачених законом, адміністративний збір може сплачуватися двома платежами:
1) авансовий платіж, який сплачується при поданні заяви;
2) платіж, що сплачується після вирішення адміністративної справи, у випадку прийняття позитивного для заявника рішення».
 
Враховано частково   Стаття 11. Плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір)
 
94. 1. Адміністративні послуги надаються на безоплатній основі, крім тих, платність яких передбачена законом.
 
-88- Білозір О.В.
Доповнити частину першу статті 12 після першого абзацу новими абзацами такого змісту:
«Обов’язкові адміністративні послуги надаються на платній основі.
Додаткові (необов’язкові) адміністративні послуги є безоплатними».
 
Відхилено   1. При наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом, справляється плата (адміністративний збір).
 
    -89- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Част.1 ст.12 викласти у редакції:
«1. При наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом, справляється плата (адміністративний збір).»
 
Враховано    
95. Надання адміністративних послуг у сфері соціального забезпечення громадян здійснюється на безоплатній основі.
 
-90- Самойлик К.С.
Абзац другий частини першої ст.12 після слів «соціального забезпечення» доповнити словами «та освіти».
 
Відхилено   2. Надання адміністративних послуг у сфері соціального забезпечення громадян здійснюється на безоплатній основі.
 
96. 2. Розмір плати за надання адміністративної послуги встановлюється, виходячи із собівартості її надання. У передбачених законом випадках розмір плати за надання адміністративної послуги може перевищувати собівартість її надання.
 
-91- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Абзац перший частини 2 ст.12 викласти у такій редакції:
«3. Розмір плати за надання адміністративної послуги (адміністративного збору) і порядок її справляння визначаються законом з урахуванням її соціального та економічного значення.
4. Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету.»
 
Враховано   3. Розмір плати за надання адміністративної послуги (адміністративного збору) і порядок її справляння визначаються законом з урахуванням її соціального та економічного значення.
4. Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) зараховується до державного або відповідного місцевого бюджету.
 
    -92- Кармазін Ю.А.
У абзаці першому частини другої статті 12 виключити друге речення.
У проекті не вирішується проблема впорядкування розмірів плати за надання адміністративних послуг. Тому плата за надання адміністративної послуги не може перевищувати собівартість її надання та повинна визначатися відповідно до визначеної Постановою Кабінету Міністрів від 27 січня 2010 р. № 66 методики визначення собівартості платних адміністративних послуг.
 
Враховано    
97. Розмір плати за надання адміністративної послуги та порядок її справляння встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-93- Гордієнко С.В.
Сінченко В.М.
Текст абзацу другого частини 2 ст.12 перенести на початок абзацу першого частини другої (частини третьої в остаточній редакції) цієї статті, редакційно опрацювавши зміст частини.
 
Враховано      
98. 3. Оплата адміністративної послуги здійснюється одноразово за весь комплекс робіт, виконаних для надання адміністративної послуги.
 
-94- Демчишен В.В.
Ключковський Ю.Б.
Ляпіна К.М.
Частину 3 ст.12 викласти у такій редакції:
«5. Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) вноситься суб’єктом звернення одноразово за весь комплекс дій та рішень суб’єкта надання адміністративних послуг, необхідних для отримання адміністративної послуги (включаючи вартість бланків, експертизи здійснюваних суб’єктом надання адміністративної послуги, отримання витягів з реєстрів тощо).
6. Стягнення за надання адміністративних послуг будь-яких додаткових не передбачених законом платежів або вимагання сплати будь-яких додаткових коштів забороняється.»
 
Враховано   5. Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) вноситься суб’єктом звернення одноразово за весь комплекс дій та рішень суб’єкта надання адміністративних послуг, необхідних для отримання адміністративної послуги (включаючи вартість бланків, експертиз, здійснюваних суб’єктом надання адміністративної послуги, отримання витягів з реєстрів тощо).
6. Стягнення за надання адміністративних послуг будь-яких додаткових не передбачених законом платежів або вимагання сплати будь-яких додаткових коштів забороняється.
 
99. 4. Пільги з оплати адміністративної послуги встановлюються законом.
 
-95- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Частину 3 ст.12 викласти у такій редакції:
«7. Суб'єкт надання адміністративних послуг не може надавати інші платні послуги, не передбачені законом про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання.
8. Внесення відомостей до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, здійснюється безкоштовно.»
 
Враховано   7. Суб'єкт надання адміністративних послуг не може надавати інші платні послуги, не передбачені законом про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання.
8. Внесення відомостей до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, здійснюється безкоштовно.
 
    -96- Гордієнко С.В.
Частину 3 ст.12 викласти у такій редакції:
«7. Суб'єкт надання адміністративних послуг не може надавати інші платні послуги, не віднесені законом до повноважень цього суб’єкта.»
 
Відхилено    
100. Стаття 14. Центр надання адміністративних послуг
 
-97- Гордієнко С.В.
Статтю 14 викласти у такій редакції:
«Стаття 12. Центр надання адміністративних послуг
1. Центр надання адміністративних послуг може утворюватися як структурний підрозділ місцевої державної адміністрації та/або як виконавчий орган селищної, міської ради в порядку, встановленому відповідно законами України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. Центром надання адміністративних послуг безпосередньо здійснюється прийом заяв від суб’єктів звернень щодо отримання адміністративних послуг, які надаються суб’єктом надання адміністративних послуг.
3. Кабінет Міністрів України затверджує переліки адміністративних послуг, які можуть надаватися органами виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг відповідних адміністративно-територіальних рівнів, типове положення про центр надання адміністративних послуг і його регламент.
4. Орган, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг з урахуванням положення частини третьої цієї статті, визначає перелік адміністративних послуг, які надаються через такий центр, затверджує положення про нього та його регламент. За рішенням органу, який утворив центр надання адміністративних послуг, у такому центрі також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій, скарг.
5. Час прийому суб’єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг становить не менше шести днів на тиждень і семи годин на день та є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг. Прийом суб’єктів звернень здійснюється без перерви на обід. Центр надання адміністративних послуг не менше двох днів на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години. За рішенням органу, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг, час прийому суб’єктів звернень може бути розширено.
6. Центр надання адміністративних послуг має власну печатку, зразок якої затверджується
органом, який прийняв рішення про утворення такого центру.
Стаття 13. Організація роботи центру надання адміністративних послуг
1. Центр надання адміністративних послуг здійснює прийом заяви від суб’єкта звернення про надання адміністративної послуги з доданими (за необхідності) до неї документами та видачу результату надання адміністративної послуги.
2. У разі, якщо адміністративна послуга може бути надана суб’єкту звернення безпосередньо у центрі надання адміністративних послуг шляхом використання інформаційних систем суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до їх сфери управління, без прийняття рішення суб’єктом надання адміністративних послуг (в тому числі, витягів та виписок з реєстрів, довідок, копій документів тощо), результат надання адміністративної послуги видається центром надання адміністративних послуг суб’єкту звернення, як правило, у день подання заяви.
3. У разі, якщо для надання адміністративної послуги необхідне прийняття рішення суб’єктом надання адміністративних послуг, центр надання адміністративних послуг передає документи, отримані від суб’єкта звернення, суб’єкту надання адміністративних послуг не пізніше наступного дня після дня їх отримання.
4. До повноважень центру надання адміністративних послуг належать:
1) організація прийому суб’єктів звернення з питань надання адміністративних послуг, здійснення консультування з питань надання адміністративних послуг;
2) надання суб’єкту звернення адміністративної послуги у випадках, передбачених частиною другою цієї статті не пізніше наступного робочого дня після дня їх отримання;
3) забезпечення передачі документів, отриманих від суб’єкта звернення, до суб’єкта надання адміністративних послуг у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб'єктами надання адміністративних послуг;
5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;
6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.
5. Для здійснення повноважень, передбачених цією статтею, центр надання адміністративних послуг безоплатно одержує від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до їх сфери управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг, в порядку, визначеному статтею 9 цього Закону.
6. Центр надання адміністративних послуг здійснює реєстрацію поданих суб’єктами звернень документів та результатів надання їм адміністративних послуг або відмов у їх наданні.»
 
Відхилено   Стаття 12. Центр надання адміністративних послуг
1. Центр надання адміністративних послуг – це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ виконавчого органу міської, селищної ради або Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, районної, районної у містах Києві, Севастополі державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
2. Центри надання адміністративних послуг утворюються при міських радах (їх виконавчих органах) міста обласного та/або республіканського Автономної Реєстр.картка №
)
10. Положення про центр надання адміністративних послуг та його регламент затверджуються органом, який прийняв рішення про утворення центру. Кабінет Міністрів України затверджує примірне положення про центр надання адміністративних послуг та його регламент.
11. Час прийому суб’єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг становить не менше шести днів на тиждень та семи годин на день і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг. Прийом суб’єктів звернень здійснюється без перерви на обід. Центр надання адміністративних послуг не менше двох днів на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.
За рішенням органу, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг, час прийому суб’єктів звернень може бути розширено.
Стаття 13. Адміністратор
1. Суб'єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі надання адміністративних послуг звертається до адміністратора – посадової особи органу, що утворив центр надання адміністративних послуг, яка організовує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
2. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади особою, яка очолює орган (керівником органу), що прийняв рішення про утворення відповідного центру надання адміністративних послуг.
Кількість адміністраторів визначається органом, який прийняв рішення про утворення відповідного центру надання адміністративних послуг.
3. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, ім'я, по батькові та найменування центру надання адміністративних послуг.
4. Основними завданнями адміністратора є:
1) надання суб'єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
2) прийняття від суб'єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;
3) видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб'єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб'єктами надання адміністративних послуг;
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб'єктами надання адміністративних послуг;
5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;
6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.
5. Адміністратор має право:
1) безоплатно одержувати від суб'єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов'язані з наданням адміністративних послуг, у порядку, визначеному статтею 9 цього Закону;
2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;
3) інформувати керівника центру надання адміністративних послуг та керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.
 
    -98- Демчишен В.В.
Сінченко В.М.
Статтю 14 викласти у такій редакції:
«Стаття 12. Центр надання адміністративних послуг
1. Центр надання адміністративних послуг – це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ виконавчого органу міської, селищної ради або Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, районної, районної у містах Києві, Севастополі державної адміністрації в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
2. Центри надання адміністративних послуг утворюються при міських радах (їх виконавчих органах) міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.
3. У населених пунктах, які є адміністративними центрами областей, районів і Автономної Республіки Крим, а також у містах Києві та Севастополі центри надання адміністративних послуг утворюються за рішенням відповідних селищних або міських рад і можуть забезпечувати надання адміністративних послуг, у тому числі відповідними обласними, районними та міськими державними адміністраціями, на основі узгоджених рішень.
4. З метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг можуть утворюватися територіальні підрозділи центру надання адміністративних послуг.
5. У разі утворення центру надання адміністративних послуг як постійно діючого робочого органу для здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг у структурі відповідної міської ради, міської, районної державної адміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ (виконавчий орган), на який покладається керівництво та відповідальність за організацію діяльності такого центру.
6. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, визначається органом, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг.
7. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, має включати адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
На основі узгоджених рішень з суб’єктами надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг також можуть надаватися інші адміністративні послуги.
8. Суб’єктам надання адміністративних послуг забороняється здійснювати прийом заяв суб’єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг.
9. За рішенням органу, який утворив центр надання адміністративних послуг, у такому центрі також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій, скарг.
10. Положення про центр надання адміністративних послуг та його регламент затверджуються органом, який прийняв рішення про утворення центру. Кабінет Міністрів України затверджує примірне положення про центр надання адміністративних послуг та його регламент.
11. Час прийому суб’єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг становить не менше шести днів на тиждень та семи годин на день і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг. Прийом суб’єктів звернень здійснюється без перерви на обід. Центр надання адміністративних послуг не менше двох днів на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до двадцятої години.
За рішенням органу, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг, час прийому суб’єктів звернень може бути розширено.
Стаття 13. Адміністратор
1. Суб'єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі надання адміністративних послуг звертається до адміністратора – посадової особи органу, що утворив центр надання адміністративних послуг, яка організовує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
2. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади особою, яка очолює орган (керівником органу), що прийняв рішення про утворення відповідного центру надання адміністративних послуг.
Кількість адміністраторів визначається органом, який прийняв рішення про утворення відповідного центру надання адміністративних послуг.
3. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, ім'я, по батькові та найменування центру надання адміністративних послуг.
4. Основними завданнями адміністратора є:
1) надання суб'єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
2) прийняття від суб'єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;
3) видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб'єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб'єктами надання адміністративних послуг;
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб'єктами надання адміністративних послуг;
5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;
6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.
5. Адміністратор має право:
1) безоплатно одержувати від суб'єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов'язані з наданням адміністративних послуг, у порядку, визначеному статтею 9 цього Закону;
2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;
3) інформувати керівника центру надання адміністративних послуг та керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.»
 
Враховано    
    -99- Дейч Б.Д.
Частину першу статті 14 доповнити абзацом першим такого змісту:
«1. Республіканський центр надання адміністративних послуг утворюється розпорядженням Ради міністрів Автономної Республіки Крим.».
У зв’язку з чим, абзац перший вважати абзацом другим.
 
Відхилено    
101. 1. Обласний центр надання адміністративних послуг утворюється розпорядженням голови відповідної обласної державної адміністрації.
 
      
102. Міський центр надання адміністративних послуг утворюється рішенням відповідної міської ради (її виконавчого органу) міста районного (крім міст - районних центрів), обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення.
 
      
103. Міський центр надання адміністративних послуг у містах Києві, Севастополі утворюється розпорядженням голови відповідно Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.
 
      
104. Районний, районний у містах Києві, Севастополі центр надання адміністративних послуг утворюється розпорядженням голови відповідно районної, районної у містах Києві, Севастополі державної адміністрації.
 
-100- Ключковський Ю.Б.
Частину 1 статті 14 доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
«Спільним рішенням міської ради (її виконавчого органу) міста районного центру та відповідного голови районної державної адміністрації можуть утворюватися міськрайонні центри надання адміністративних послуг».
 
Відхилено      
105. 2. Положення та регламент роботи центру надання адміністративних послуг затверджуються органом, який прийняв рішення про створення центру, відповідно до примірних положення та регламенту роботи центру надання адміністративних послуг, затверджених Кабінетом Міністрів України.
 
-101- Ключковський Ю.Б.
Частину 2 статті 14 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Орган, який прийняв рішення про створення центру надання адміністративних послуг визначає, які інші місцеві адміністративні органи будуть залучені до його роботи та форму участі у роботі центру залучених адміністративних органів: або через направлення працівників адміністративних органів на виділені їм робочі місця у центрі надання адміністративних послуг або/та опрацювання отриманих через центр надання адміністративних послуг документів».
 
Відхилено      
106. 3. Фізична, юридична особа для отримання адміністративної послуги в центрі надання адміністративних послуг звертається до адміністратора - посадової особи міської ради (її виконавчого органу) міста районного (крім міст - районних центрів), обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, обласної, районної, районної у містах Києві, Севастополі державної адміністрації, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації (їх структурних підрозділів), яка організовує надання адміністративних послуг.
 
-102- Ключковський Ю.Б.
Частину 3 статті 14 викласти у новій редакції:
«У штаті Центру надання адміністративних послуг, органом який прийняв рішення про його створення, можуть вводитися посади адміністраторів».
 
Відхилено      
    -103- Дейч Б.Д.
У абзаці першому частини третьої статті 14 після слів «республіканського в Автономній Республіці Крим значення,» доповнити словами «Ради міністрів Автономної Республіки Крим,».
 
Відхилено    
107. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади керівником органу, який прийняв рішення про утворення відповідного центру надання адміністративних послуг.
 
      
108. 5. Час роботи центру надання адміністративних послуг становить не менше шести днів на тиждень та десяти годин на день.
 
-104- Ключковський Ю.Б.
Частину 5 статті 14 викласти у такій редакції:
«Час роботи центру надання адміністративних послуг становить не менше п’яти днів на тиждень та шести годин на день. Орган, який прийняв рішення про створення центру надання адміністративних послуг може встановити більшу кількість прийомних годин, в тому числі запровадити роботу центру у суботу».
 
Враховано частково (у част.11 ст.12, стор.32)     
109. 6. У містах (районах) із населенням понад 150 тисяч жителів можуть утворюватися територіальні підрозділи центру надання адміністративних послуг.
 
-105- Ключковський Ю.Б.
У частині 6 статті 14 слова «у містах (районах) із населенням понад 150 тисяч жителів» замінити словами «з метою забезпечення доступності адміністративних послуг».
 
Враховано частково (у част.4 ст.12, стор.31)     
110. 7. Уповноважені працівники центру надання адміністративних послуг мають право:
 
-106- Кармазін Ю.А.
У абзаці першому частини сьомої статті 14 слова «Уповноважені працівники» замінити на слово: «Адміністратори» і далі – за текстом.
Із положень законопроекту зрозуміло, що не має відмінностей у правовому статусі «уповноважених працівників центру надання адміністративних послуг» та адміністраторів.
 
Враховано      
111. 1) отримувати в установленому порядку документи, які необхідні для надання адміністративної послуги та можуть бути отримані без участі фізичної, юридичної особи від адміністративних органів, у володінні яких перебувають зазначені документи та інформація (а у разі коли документи містять конфіденційну інформацію, в тому числі персональні дані, -після отримання попередньої згоди фізичної або юридичної особи);
 
      
112. 2) погоджувати документи (рішення) в інших адміністративних органах, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення фізичної, юридичної особи, яка звернулася за наданням адміністративної послуги.
 
-107- Ключковський Ю.Б.
Статтю 14 доповнити новою частиною 8 такого змісту:
«8. У центрі надання адміністративних послуг, крім надання адміністративних послуг, може також здійснюватися:
1) консультування заявників та інших осіб;
2) видача та засвідчення копій документів, дублікатів документів;
3) прийняття звітів та декларацій;
4) прийняття скарг тощо».
 
Враховано по суті     
113. Стаття 15. Взаємодія адміністративних органів із центрами надання адміністративних послуг
 
-108- Ляпіна К.М.
Павленко В.В.
Назву статті 15 викласти у редакції:
«Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг».
 
Враховано   Стаття 14. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг
 
114. 1. Адміністративні органи взаємодіють із центрами надання адміністративних послуг шляхом:
 
-109- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Текст ст.15 викласти у редакції:
«1. Організація забезпечення надання адміністративних послуг здійснюється шляхом:
1) забезпечення безоплатного автоматизованого віддаленого доступу адміністраторів у режимі реального часу до інформації в інформаційних системах суб'єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, в яких міститься інформація, необхідна для надання адміністративних послуг, якщо інше не передбачено законом;
2) надання на підставі запитів адміністраторів інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань;
3) забезпечення надання адміністративних послуг суб'єктам звернень у строки, встановлені законом, на підставі відповідних документів одержаних від адміністраторів.»
 
Враховано   1. Організація забезпечення надання адміністративних послуг здійснюється шляхом:
 
115. 1) забезпечення доступу центрів надання адміністративних послуг до інформаційних систем адміністративних органів, в яких міститься інформація, необхідна для надання адміністративних послуг, якщо інше не передбачено законом;
 
   1) забезпечення безоплатного автоматизованого віддаленого доступу адміністраторів у режимі реального часу до інформації в інформаційних системах суб'єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, в яких міститься інформація, необхідна для надання адміністративних послуг, якщо інше не передбачено законом;
 
116. 2) надання на підставі запитів центрів надання адміністративних послуг інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань.
 
   2) надання на підставі запитів адміністраторів інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань;
3) забезпечення надання адміністративних послуг суб'єктам звернень у строки, встановлені законом, на підставі відповідних документів, одержаних від адміністраторів.
 
117. 2. Порядок взаємодії адміністративних органів з центрами надання адміністративних послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-110- Кармазін Ю.А.
Статтю 15 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Суб’єкти отримання адміністративних послуг мають право звертатися у необхідних випадках безпосередньо до адміністративного органу».
Закон має надавати право суб’єкту отримання адміністративної послуги звертатися у необхідних випадках безпосередньо до адміністративного органу відповідно до положень Конституції України, згідно з якими громадяни мають право звертатися саме до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, оскаржувати їх рішення, дії та бездіяльність.
 
Відхилено      
    -111- Ключковський Ю.Б.
Частину 2 статті 15 викласти у такій редакції:
«Порядок взаємодії адміністративних органів з центром надання адміністративних послуг встановлюється органом, який прийняв рішення про створення центру надання адміністративних послуг, відповідно до примірного положення та регламенту роботи центру надання адміністративних послуг, затверджених Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
118. Стаття 13. Надання супутніх послуг
 
   Стаття 15. Надання супутніх послуг
 
119. 1. У приміщенні адміністративного органу, центру надання адміністративних послуг можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів та надання банківських послуг).
 
-112- Ляпіна К.М.
Павленко В.В.
Частину першу статті 13 викласти у такій редакції:
«1. У приміщеннях, де розміщуються центри надання адміністративних послуг, інших приміщеннях, де надаються адміністративні послуги, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо)».
 
Враховано   1. У приміщеннях, де розміщуються центри надання адміністративних послуг, інших приміщеннях, де надаються адміністративні послуги, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).
 
120. 2. Супутні послуги надаються суб'єктами господарювання, добір яких здійснюється адміністративним органом чи органом, що утворив центр надання адміністративних послуг, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу споживача.
 
-113- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
У частині другій статті 13 слово «споживача» замінити словами «суб’єкта звернення».
Доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:
«3. Типовий порядок проведення конкурсу для надання супутніх послуг затверджується Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   2. Супутні послуги надаються суб'єктами господарювання, добір яких здійснюється суб’єктом надання адміністративних послуг чи органом, що утворив центр надання адміністративних послуг, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.
3. Типовий порядок проведення конкурсу для надання супутніх послуг затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
121. 3. Надання платних супутніх послуг адміністративним органом, центром надання адміністративних послуг забороняється.
 
   4. Надання платних супутніх послуг суб’єктом надання адміністративних послуг, центром надання адміністративних послуг забороняється.
 
122. 4. Витрати фізичних і юридичних осіб, пов'язані з наданням супутніх послуг, державою не відшкодовуються.
 
-114- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Частину 4 ст.13 виключити.
 
Враховано      
123. Стаття 17. Реєстр адміністративних послуг
 
   Стаття 16. Реєстр адміністративних послуг
 
124. 1. Реєстр адміністративних послуг - єдина комп'ютерна база даних про адміністративні послуги, які надаються адміністративними органами (далі - Реєстр).
 
-115- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Сінченко В.М.
Част.1 та абзац перший част.2 ст.17 викласти у редакції:
«1. Реєстр адміністративних послуг (далі - Реєстр) формується і ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, з метою:»
 
Враховано   1. Реєстр адміністративних послуг (далі - Реєстр) формується і ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, з метою:
 
125. 2. Реєстр формується з метою:
 
      
126. ведення обліку адміністративних послуг;
 
   1) ведення обліку адміністративних послуг;
 
127. забезпечення відкритого доступу до інформації про порядок надання адміністративних послуг.
 
-116- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Абзаци 2, 3 ч.2 ст.17 вважати пунктами 1,2 ч.1 ст. 17 та викласти п.2 у такій редакції:
«2) забезпечення відкритого і безоплатного доступу до інформації про адміністративні послуги.»
 
Враховано   2) забезпечення відкритого і безоплатного доступу до інформації про адміністративні послуги.
 
128. 3. Порядок ведення Реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.
 
      
129. Держателем Реєстру є центральний орган виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, який забезпечує його формування і ведення.
 
-117- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Абзац другий част.3 ст.17 виключити.
 
Враховано      
130. 4. До Реєстру включається інформація про закон, відповідно до якого надається адміністративна послуга, адміністративний орган, який її надає, розмір плати за адміністративну послугу (у разі надання послуги на платній основі), перелік документів і відповідні форми заяв, необхідних для отримання адміністративної послуги, та форма рішення, яке приймається щодо надання адміністративної послуги.
 
-118- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Част. 4 ст.17 вважати част. 2 та викласти її у редакції:
«2. Реєстр містить інформацію про:
1) перелік адміністративних послуг;
2) правові підстави надання адміністративних послуг;
3) суб’єкта надання адміністративних послуг;
4) розмір плати (адміністративний збір) за адміністративну послугу (у разі надання послуги на платній основі);
5) інші відомості, визначені Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   2. Реєстр містить інформацію про:
1) перелік адміністративних послуг;
2) правові підстави надання адміністративних послуг;
3) суб’єкта надання адміністративних послуг;
4) розмір плати (адміністративний збір) за адміністративну послугу (у разі надання послуги на платній основі);
5) інші відомості, визначені Кабінетом Міністрів України.
 
131. 5. Держатель Реєстру забезпечує постійний безоплатний доступ користувачів до Реєстру через Єдиний державний портал адміністративних послуг.
 
-119- Кармазін Ю.А.
У частині п’ятій статті 17 слова: «Єдиний державний портал адміністративних послуг» замінити на слова: «веб-сторінку Урядового порталу.»
У проекті містяться суперечливі приписи відносно розміщення Реєстру адміністративних послуг і дана пропозиція направлена на уніфікацію положень законопроекту.
 
Відхилено   3. Порядок ведення Реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -120- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Част.5 ст.17 виключити.
 
Враховано    
132. Стаття 18. Єдиний державний портал адміністративних послуг
 
   Стаття 17. Єдиний державний портал адміністративних послуг
 
133. 1. Надання адміністративних послуг в електронній формі та доступ фізичних і юридичних осіб до інформації про адміністративні послуги з використанням мережі Інтернет забезпечується Єдиним державним порталом адміністративних послуг.
 
-121- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Част.1 ст.18 доповнити словами «який є офіційним джерелом інформації про надання адміністративних послуг в Україні.»
 
Враховано   1. Надання адміністративних послуг в електронній формі та доступ суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги з використанням мережі Інтернет забезпечується через Єдиний державний портал адміністративних послуг, який є офіційним джерелом інформації про надання адміністративних послуг в Україні.
2. Держателем Єдиного державного порталу адміністративних послуг є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку.
 
    -122- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Ст.18 доповнити част.2 такого змісту:
«2. Держателем Єдиного державного порталу адміністративних послуг є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку.»
 
Враховано    
134. 3. Єдиний державний портал адміністративних послуг забезпечує:
 
-123- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Частини 2 і 3 ст.18 поміняти місцями.
 
Враховано   3. Єдиний державний портал адміністративних послуг забезпечує:
 
135. 1) доступ фізичних і юридичних осіб до інформації про адміністративні послуги;
 
-124- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Пункт 1 част.4 ст.18 доповнити словами «та про суб’єктів надання адміністративних послуг».
 
Враховано   1) доступ суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги та про суб’єктів надання адміністративних послуг;
 
136. 2) доступність для копіювання і заповнення в електронній формі заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративних послуг;
 
-125- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
У пункті 2 част.4 ст.18 слово «копіювання» замінити словом «завантаження».
 
Враховано   2) доступність для завантаження і заповнення в електронній формі заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративних послуг;
 
137. 3) можливість подання фізичними і юридичними особами заяви за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку;
 
   3) можливість подання суб’єктами звернення заяви за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку;
 
138. 4) можливість отримання фізичними і юридичними особами інформації про хід розгляду їх заяв;
 
   4) можливість отримання суб’єктами звернення інформації про хід розгляду їхніх заяв;
 
139. 5) можливість отримання фізичними і юридичними особами за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку результатів надання адміністративних послуг;
 
   5) можливість отримання суб’єктами звернення за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку результатів надання адміністративних послуг;
 
140. 6) можливість здійснення фізичними і юридичними особами оплати за надання адміністративної послуги дистанційно, в електронній формі.
 
   6) можливість здійснення суб’єктами звернення оплати за надання адміністративної послуги дистанційно, в електронній формі.
 
141. 2. Вимоги до Єдиного державного порталу адміністративних послуг, порядку його функціонування та розміщення на ньому інформації про адміністративні послуги встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-126- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Частину 2 викласти у редакції:
«4. Порядок ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   4. Порядок ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
142. Стаття 16. Фінансування діяльності з надання адміністративних послуг
 
-127- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Сінченко В.М.
Статтю 16 викласти у такій редакції:
«Стаття 18. Фінансове та інше забезпечення надання адміністративних послуг
1. Фінансове та інше забезпечення діяльності системи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з надання адміністративних послуг здійснюється виключно за рахунок Державного бюджету України, відповідних місцевих бюджетів.
2. Закупівля товарів, робіт і послуг для надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».
3. Обов’язковою умовою договору про створення об’єкта права інтелектуальної власності на замовлення суб’єкта надання адміністративної послуги є повне набуття цим суб’єктом майнових прав інтелектуальної власності на створений на його замовлення об’єкт.
4. Суб’єкт надання адміністративної послуги не може укладати договори про створення об’єкта права інтелектуальної власності на замовлення, якщо умовами такого договору не передбачається повне передання майнових прав інтелектуальної власності на такий об’єкт суб’єкту надання адміністративної послуги.
5. Технічне обслуговування чи будь-яка інша підтримка на платній основі об’єкта права інтелектуальної власності, що використовується для надання адміністративних послуг, здійснюється за цінами, встановленими відповідно до статті 191 Господарського кодексу України.
6. Право власності на реєстри, інші інформаційні бази, що використовуються для надання адміністративних послуг, належить державі або органам місцевого самоврядування.
7. Держателем реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, можуть бути виключно органи державної влади та органи місцевого самоврядування.»
 
Враховано   Стаття 18. Фінансове та інше забезпечення надання адміністративних послуг
 
143. 1. Діяльність адміністративних органів та центрів надання адміністративних послуг фінансується з державного і місцевих бюджетів відповідно до бюджетного законодавства.
 
-128- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 16 законопроекту доповнити положенням про те, що діяльність адміністративних органів та центрів надання адміністративних послуг фінансується з державного і місцевих бюджетів відповідно до бюджетного законодавства, крім випадків, передбачених законом.
 
Відхилено   1. Фінансове та інше забезпечення діяльності системи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з надання адміністративних послуг здійснюється виключно за рахунок Державного бюджету України, відповідних місцевих бюджетів.
2. Закупівля товарів, робіт і послуг для надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».
 
    -129- Сушкевич В.М.
Частину першу статті 16 проекту Закону доповнити словами «крім випадків, передбачених законом».
 
Відхилено    
144. 2. Делегування повноважень із надання адміністративних послуг супроводжується передачею ресурсів, необхідних для їх надання.
 
   3. Обов’язковою умовою договору про створення об’єкта права інтелектуальної власності на замовлення суб’єкта надання адміністративної послуги є повне набуття цим суб’єктом майнових прав інтелектуальної власності на створений на його замовлення об’єкт.
 
145. 3. Кошти, отримані адміністративними органами як плата за надання адміністративних послуг, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і місцевих бюджетів.
 
   4. Суб’єкт надання адміністративної послуги не може укладати договори про створення об’єкта права інтелектуальної власності на замовлення, якщо умовами такого договору не передбачається повне передання майнових прав інтелектуальної власності на такий об’єкт суб’єкту надання адміністративної послуги.
5. Технічне обслуговування чи будь-яка інша підтримка на платній основі об’єкта права інтелектуальної власності, що використовується для надання адміністративних послуг, здійснюється за цінами, встановленими відповідно до статті 191 Господарського кодексу України.
6. Право власності на реєстри, інші інформаційні бази, що використовуються для надання адміністративних послуг, належить державі або органам місцевого самоврядування.
7. Держателем реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, можуть бути виключно органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
 
146. Стаття 19. Відповідальність адміністративних органів та їх посадових осіб
 
-130- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Сінченко В.М.
Статтю 19 викласти у такій редакції:
«Стаття 19. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг
1. Посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.
2. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.
3. Шкода, завдана фізичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністрами внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.
4. Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, відшкодувавши шкоду, завдану посадовою особою, уповноваженою відповідно до закону надавати адміністративні послуги, чи адміністратором внаслідок незаконно прийнятих ними рішень, дій чи бездіяльності, мають право зворотної вимоги до винної особи згідно із законом.»
 
Враховано   Стаття 19. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг
 
147. 1. Персональну відповідальність за виконання цього Закону несуть керівники адміністративних органів, посадові і службові особи, які уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністратори.
 
-131- Кармазін Ю.А.
Частину першу статті 19 викласти у такій редакції:
«1. Персональну відповідальність за правопорушення, пов’язані з невиконання цього Закону, несуть керівники адміністративних органів, посадові і службові особи, які уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністратори».
З точки зору вимог законодавчої техніки прийнято передбачати юридичну відповідальність посадових осіб за правопорушення, тобто акцентувати увагу на негативній юридичній відповідальності, яка передбачає негативну реакцію держави на правопорушення суб'єкта та застосування до нього заходів державного примусу. Натомість, у даній нормі йдеться про інший вид юридичної відповідальності, яка передбачає сумлінне виконання своїх обов'язків щодо надання адміністративних послуг, у зв’язку з чим не є зрозумілим на вирішення якого завдання спрямоване вказане положення проекту.
 
Відхилено   1. Посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.
 
148. 2. За порушення встановленого порядку надання адміністративних послуг винні особи несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.
 
   2. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.
 
149. 3. Збитки, завдані діями або бездіяльністю посадових осіб адміністративних органів, центрів надання адміністративних послуг, відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів з подальшою реалізацією адміністративними органами права зворотної вимоги (регрес) до таких посадових осіб щодо відшкодування збитків, завданих державному бюджету, місцевим бюджетам, у встановленому законодавством порядку.
 
-132- Ляпіна К.М.
Павленко В.В.
У частині 3 статті 19 слово «збитки» замінити словом «шкода».
 
Враховано   3. Шкода, завдана фізичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторами внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодовується у встановленому законом порядку.
4. Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, відшкодувавши шкоду, завдану посадовою особою, уповноваженою відповідно до закону надавати адміністративні послуги, чи адміністратором внаслідок незаконно прийнятих ними рішень, дій чи бездіяльності, мають право зворотної вимоги до винної особи згідно із законом.
 
150. Стаття 20. Прикінцеві положення
 
-133- Ляпіна К.М.
Назву статті 20. «Прикінцеві положення» замінити на назву «Прикінцеві та перехідні положення».
 
Враховано   Стаття 20. Прикінцеві та перехідні положення
 
151. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
 
-134- Кармазін Ю.А.
У статті 20 частину першу викласти у такій редакції:
«Цей Закон набуває чинності разом з веденням в дію закону, що містить вичерпний перелік адміністративних послуг».
Зміни вносяться з метою недопущення створення юридичних колізій. Через правову невизначеність у сфері надання адміністративних послуг адміністративні органи у зазначений проміжок часу діятимуть довільно, що не може бути підтримано.
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
1) частини восьмої статті 11 та пункту 1 частини першої статті 14 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року;
2) пунктів 4-6 частини третьої статті 17 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2014 року.
 
    -135- Боднар-Петровська О.Б.
6. Частину першу статті 20 викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України про перелік адміністративних послуг».
 
Відхилено    
    -136- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Пункт 1 ст.20 викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
1) частини восьмої статті 11 та пункту 1 частини першої статті 14 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року;
2) пунктів 4-6 частини третьої статті 17 цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2014 року.»
А пункт 3 статті 20 вважати пунктом 2.
 
Враховано    
152. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
153. 1) у Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572):
 
-137- Баранов В.О.
Виключити пункт 1 частини третьої статті 20 (щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України).
 
Враховано      
154. пункт 45 частини другої статті 29 викласти у такій редакції:
 
      
155. "45) плата за надання адміністративних послуг у частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету";
 
      
156. частину першу статті 69 доповнити пунктом 20-1 такого змісту:
 
      
157. "20-1) плата за надання адміністративних послуг у частині, що відповідно до закону зараховується до місцевих бюджетів";
 
-138- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Підпункт 1 пункту 3 ст.20 викласти у редакції:
«1) перше речення частини другої та частину четверту статті 191 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) доповнити словами «та на продукцію суб’єктів господарювання, що закуповується для надання адміністративних послуг»;
2) статтю 4 Закону України «Про підприємництво» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст.299; 2004 р., № 12, ст.155; 2005 р., № 9, ст.183; 2006 р., № 2 – 3, ст.37; 2007 р., № 10, ст.89; 2009 р., № 40, ст.577) доповнити частиною шостою такого змісту:
«Діяльність, пов'язана з виготовленням бланків документів суворого обліку, які використовуються суб’єктами надання адміністративних послуг для оформлення результатів надання адміністративних послуг, може здійснюватися тільки на державних спеціалізованих підприємствах, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням документів суворого обліку, та/або на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України. Порядок виготовлення бланків документів суворого обліку, які використовуються адміністративними органами для оформлення результатів надання адміністративних послуг, та забезпечення ними адміністративних органів встановлюється Кабінетом Міністрів України";
3) пункт «б» частини першої статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) доповнити підпунктом такого змісту:
«4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг, які надаються органами виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг;».
 
Враховано   1) перше речення частини другої та частину четверту статті 191 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144) доповнити словами «та на продукцію суб’єктів господарювання, що закуповується для надання адміністративних послуг»;
2) статтю 4 Закону України «Про підприємництво» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299; 2004 р., № 12, ст. 155; 2005 р., № 9, ст.183; 2006 р., № 2 – 3, ст.37; 2007 р., № 10, ст. 89; 2009 р., № 40, ст. 577) доповнити частиною шостою такого змісту:
«Діяльність, пов'язана з виготовленням бланків документів суворого обліку, які використовуються суб’єктами надання адміністративних послуг для оформлення результатів надання адміністративних послуг, може здійснюватися тільки на державних спеціалізованих підприємствах, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації та контролю за виготовленням документів суворого обліку, та/або на Банкнотно-монетному дворі Національного банку України. Порядок виготовлення бланків документів суворого обліку, які використовуються суб’єктами надання адміністративних послуг для оформлення результатів надання адміністративних послуг, та забезпечення ними суб’єктів надання адміністративних послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України";
3) пункт «б» частини першої статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) доповнити підпунктом такого змісту:
«4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг, які надаються органами виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;
 
158. 2) статтю 11 "Прикінцеві положення" Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483) доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
-139- Демчишен В.В.
Павленко В.В.
Ляпіна К.М.
Викласти підпункт 2 пункту 3 ст.20 підпунктами такого змісту:
«4) статтю 11 «Прикінцеві положення» Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2011 р., №№ 13 – 17, ст. 112) доповнити пунктом 21 такого змісту:
«2-1. Дозвільні центри, утворені відповідно до цього Закону, є складовою частиною центру надання адміністративних послуг, що створюються відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».
5) у статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471; із змінами, внесеними законами України від 8 липня 2011 року № 3681–VІ та від 22 грудня 2011 року № 4220-VІ):
а) абзац перший частини першої доповнити словами «у тому числі на технічне обслуговування, іншу оплатну підтримку на майбутнє об’єкта закупівлі чи виплат, пов’язаних з використанням об’єктів права інтелектуальної власності»;
б) частину третю доповнити абзацом такого змісту:
«бланки документів суворого обліку, які використовуються суб’єктами надання адміністративних послуг для оформлення результатів надання адміністративних послуг».
 
Враховано   4) статтю 11 «Прикінцеві положення» Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2011 р., №№ 13 – 17, ст. 112) доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
«2-1. Дозвільні центри, утворені відповідно до цього Закону, є складовою частиною центру надання адміністративних послуг, що створюються відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги»;
5) у статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471; із змінами, внесеними законами України від 8 липня 2011 року № 3681–VІ та від 22 грудня 2011 року № 4220-VІ):
а) абзац перший частини першої доповнити словами «у тому числі на технічне обслуговування, іншу оплатну підтримку на майбутнє об’єкта закупівлі чи виплат, пов’язаних з використанням об’єктів права інтелектуальної власності»;
б) частину третю доповнити абзацом такого змісту:
«бланки документів суворого обліку, які використовуються суб’єктами надання адміністративних послуг для оформлення результатів надання адміністративних послуг».
 
    -140- Кармазін Ю.А.
Ляпіна К.М.
У частині 3 статті 20 вилучити пункт 2.
Оскільки дана сфера вже належним чином врегульована, не має потреб приймати іншу норму, яка направлена на правове регулювання тих самих відносин, створюючи колізії у вітчизняній системі права.
 
Враховано частково    
159. "2-1. Дозвільні центри, утворені відповідно до цього Закону, діють до реорганізації їх у встановленому порядку у центри надання адміністративних послуг, що створюються відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги";
 
      
160. 3) у Законі України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385):
 
-141- Ляпіна К.М.
У пункті третьому статті 20 вилучити підпункт 3.
 
Враховано      
161. частину другу статті 18 доповнити пунктом 10-1 такого змісту:
 
      
162. "10-1) погоджує рішення керівника центрального органу виконавчої влади про делегування відповідно до закону повноважень щодо надання адміністративних послуг";
 
      
163. частину четверту статті 19 доповнити пунктом 18-1 такого змісту:
 
      
164. "18-1) приймає за погодженням із відповідним міністром рішення про делегування згідно із законом повноважень щодо надання адміністративних послуг".
 
      
165. 2. Центри надання адміністративних послуг утворюються у межах граничної чисельності працівників і витрат, визначених на утримання органу, який прийняв рішення про створення центру.
 
-142- Ключковський Ю.Б.
Пункт 2 статті 20 викласти у такій редакції:
«Центри надання адміністративних послуг утворюються у межах граничної чисельності працівників органу, який прийняв рішення про створення центру та адміністративних органів, які залучені до роботи центру надання адміністративних послуг».
 
Відхилено   3. Установити, що:
1) центри надання адміністративних послуг утворюються міськими радами міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями до 1 січня 2014 року;
 
    -143- Демчишен В.В.
Пункт 2 ст.20 вважати пунктом 3 та викласти абзац 1 у такій редакції:
«3. Установити, що:
1) центри надання адміністративних послуг утворюються міськими радами міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями до 1 січня 2014 року;»
 
Враховано    
166. До створення відповідно до цього Закону центрів надання адміністративних послуг надання таких послуг здійснюється через адміністративні органи.
 
-144- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Абзац другий п.2 ст.20 викласти у такій редакції:
«2) діяльність центрів надання адміністративних послуг, утворених до набрання чинності цим Законом, а також утворених у період до ухвалення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, необхідних для організації діяльності центрів надання адміністративних послуг відповідно до цього Закону, повинна бути приведена органами, які їх утворили, у відповідність з вимогами, передбаченими цим Законом, до 1 січня 2014 року;
3) витяги та виписки з реєстрів, свідоцтва, довідки, копії та дублікати документів, інші передбачені законом дії, у результаті яких суб'єкту звернення, а також об'єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт, надаються за цінами, встановленими відповідно до частини п’ятої статті 191 Господарського кодексу України;
4) ціни на бланки документів суворого обліку, що використовуються при наданні адміністративних послуг, встановлюються відповідно до частини п’ятої статті 191 Господарського кодексу України;
5) пункт 2 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України втрачає чинність з 1 січня 2013 року.
 
Враховано   2) діяльність центрів надання адміністративних послуг, утворених до набрання чинності цим Законом, а також утворених у період до ухвалення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, необхідних для організації діяльності центрів надання адміністративних послуг відповідно до цього Закону, повинна бути приведена органами, які їх утворили, у відповідність з вимогами, передбаченими цим Законом, до 1 січня 2014 року;
3) витяги та виписки з реєстрів, свідоцтва, довідки, копії та дублікати документів, інші передбачені законом дії, у результаті яких суб'єкту звернення, а також об'єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт, надаються за цінами, встановленими відповідно до частини п’ятої статті 191 Господарського кодексу України;
4) ціни на бланки документів суворого обліку, що використовуються при наданні адміністративних послуг, встановлюються відповідно до частини п’ятої статті 191 Господарського кодексу України;
5) пункт 2 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України втрачає чинність з 1 січня 2013 року.
4. До набрання чинності законом, що визначає перелік адміністративних послуг та розміри плати за їх надання (адміністративні збори), плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір) при зверненні за отриманням платних адміністративних послуг сплачується у порядку і розмірах, встановлених законодавством.
 
    -145- Гордієнко С.В.
Доповнити п.3 ст.20 підпунктом такого змісту:
«правочини, укладені на порушення законів України щодо порядку реалізації повноважень органами державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямовані на відчуження реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, в тому числі, в частині передачі прав на відчуження, є недійсними;».
 
Відхилено    
    -146- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Ст.20 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
«4. До набрання чинності законом, що визначає перелік адміністративних послуг та розміри плати за їх надання (адміністративні збори), плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір) при зверненні за отриманням платних адміністративних послуг сплачується у порядку і розмірах, встановлених законодавством». У зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5.
 
Враховано    
167. 4. Кабінету Міністрів України:
 
-147- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Доповнити пункт 4 ст.20 підпунктами 1,2 такого змісту:
«1) у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити підготовку вичерпного переліку бланків документів суворого обліку, які використовуються для оформлення результатів надання адміністративних послуг;
2) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити в установленому порядку включення до Реєстру адміністративних послуг послуги, передбачені підпунктом 3 пункту 3 та пунктом 6 цієї статті».
Відповідно змінити нумерацію наступних підпунктів.
 
Враховано   5. Кабінету Міністрів України:
1) у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити підготовку вичерпного переліку бланків документів суворого обліку, які використовуються для оформлення результатів надання адміністративних послуг;
2) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити в установленому порядку включення до Реєстру адміністративних послуг послуг, передбачених підпунктом 3 пункту 3 та пунктом 6 цієї статті;
 
168. 1) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
-148- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
У першому абзаці підпункту 1 пункту 4 ст.20 слово «двомісячний» замінити словом «шестимісячний».
 
Враховано   3) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
169. здійснити необхідні заходи з організації підготовки адміністраторів для забезпечення ефективної роботи центрів надання адміністративних послуг;
 
-149- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Другий абзац підпункту 1 п. 4 ст. 20 на початку доповнити словами «за участю органів місцевого самоврядування».
 
Враховано   а) за участю органів місцевого самоврядування здійснити необхідні заходи з організації підготовки адміністраторів для забезпечення ефективної роботи центрів надання адміністративних послуг;
 
170. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
-150- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Абзац третій підпункту 1 п. 4 ст. .20 викласти у такій редакції:
«забезпечити прийняття органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону»;
у абзаці п’ятому слова «міністерств та інших центральних» виключити.
 
Враховано   б) забезпечити прийняття органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;
 
171. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   в) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
172. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;
 
-151- Демчишен В.В.
Підпункт 1 пункту 4 ст. 20 доповнити абзацом такого змісту:
«вирішити в установленому порядку питання про віднесення посади адміністратора, що запроваджується цим Законом, та посади державного адміністратора, запровадженої Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", за умовами оплати праці, матеріально-побутового забезпечення відповідно до посад, які належать відповідно до ІІІ групи посад державної служби згідно із Законом України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 року та до V категорії посад в органах місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».
 
Враховано   г) забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;
ґ) вирішити в установленому порядку питання про віднесення посади адміністратора, що запроваджується цим Законом, та посади державного адміністратора, запровадженої Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", за умовами оплати праці, матеріально-побутового забезпечення відповідно до посад, які належать відповідно до ІІІ групи посад державної служби згідно із Законом України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 року та до V категорії посад в органах місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
 
173. 2) внести у шестимісячний строк із дня опублікування цього Закону до Верховної Ради України проекти законів щодо:
 
-152- Ключковський Ю.Б.
Пункт 2 частини 4 статті 20 (Прикінцеві положення) викласти у такій редакції:
«внести у шестимісячний строк із дня опублікування цього Закону до Верховної Ради України проект Закону України «Про адміністративний збір», який урегулює порядок сплати і розміри адміністративного збору».
 
Враховано редакційно   д) підготувати та подати до Верховної Ради України проекти законів про:
 
174. визначення вичерпного переліку адміністративних послуг;
 
-153- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Підпункт 2 п.4 ст.20 викласти у такій редакції:
«підготувати та подати до Верховної Ради України проекти законів про:
перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання;
включення до Податкового кодексу України положень стосовно державного мита, інших обов’язкових платежів;
встановлення розмірів та порядку адміністрування платежів і внесків нефіскального характеру, що справляються відповідно до пункту 2 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, або їх скасування;
внесення змін до законодавчих актів України, у тому числі до Кодексу України про адміністративні правопорушення, у зв'язку з прийняттям цього Закону».
 
Враховано   перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання;
включення до Податкового кодексу України положень стосовно державного мита, інших обов’язкових платежів;
встановлення розмірів та порядку адміністрування платежів і внесків нефіскального характеру, що справляються відповідно до пункту 2 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, або їх скасування;
 
175. внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення стосовно визначення відповідальності за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

-154- Демчишен В.В.
Ляпіна К.М.
Доповнити статтю 20 пунктом такого змісту:
«6. Кабінету Міністрів України, органам місцевого самоврядування в установленому порядку забезпечити з дня набрання чинності законом про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання, але не пізніше ніж з 1 січня 2013 року, припинення надання підприємствами, установами, організаціями адміністративних послуг».
 
Враховано   внесення змін до законодавчих актів України, у тому числі до Кодексу України про адміністративні правопорушення, у зв'язку з прийняттям цього Закону.
6. Кабінету Міністрів України, органам місцевого самоврядування в установленому порядку забезпечити з дня набрання чинності законом про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання, але не пізніше ніж з 1 січня 2013 року, припинення надання підприємствами, установами, організаціями адміністративних послуг.

    -155- Ключковський Ю.Б.
Доповнити статтю 20 новою частиною 5 з таким змістом:
«5. На період до ухвалення та набрання чинності Законом України «Про адміністративний збір»:
1) адміністративний збір при зверненні за платними адміністративними послугами сплачується у порядку і розмірах, встановлених законодавством для державного мита та інших установлених законодавством України обов’язкових платежів, які стягуються за надання адміністративних послуг;
2) Кабінет Міністрів визначає розміри плати (адміністративного збору) за платні адміністративні послуги, якщо ці розміри не визначено законом».
 
Відхилено