Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо функцій уповноваженого органу) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо функцій уповноваженого органу
 
   Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо функцій уповноваженого органу
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Внести до Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 2000 р., № 30, ст. 240; 2002 р., № 26, ст. 175, № 50, ст. 365; 2003 р., № 33-34, ст. 267; 2005 р., № 4, ст. 91, № 17-19, ст. 267; 2006 р., № 33, ст. 278; 2007 р., № 4, ст. 32; 2009 р., № 18, ст. 246; 2010 р., № 11, ст. 111, № 30, ст. 398, № 48, ст. 564, із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 р. № 2756-VI) такі зміни:
 
-1- Хомутиннік В.Ю.
Абзац перший пункту 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«І. Внести до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46 із наступними змінами) такі зміни:»
Привести законопроект у відповідність до правил законопроектної техніки
 
Враховано   І. Внести до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст.345 із наступними змінами) такі зміни:
 
    -2- Бондарєв К.А.
Підпункт 1 пункту 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«1) абзац п’ятий статті 1 викласти в такій редакції:
«спирт плодовий – спирт, отриманий шляхом переробки соків (соків з м’язгою) плодово-ягідних зброджених за спеціальною технологією для виробництва алкогольних напоїв»
 
Відхилено    
5. 1) у статті 15:
 
-3- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 1 пункту 1 законопроекту щодо змін до статті 15 виключити.
 
Враховано      
6. частину першу доповнити реченням такого змісту: «Суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію на право імпорту алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, але здійснюють також оптову або роздрібну торгівлю такою продукцією на території України, повинні отримати ліцензію на відповідний вид діяльності.»;
 
      
7. частину сьому викласти в такій редакції:
«Плата за ліцензії справляється у розмірах, встановлених цим Законом, і зараховується до відповідного бюджету.»;
 
-4- Кармазін Ю.А.
У розділі 1 законопроекту:
у пункті 1 виключити абзаци третій і четвертий.
 
Враховано в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до підпункту 1 пункту 1 законопроекту     
    -5- Шаров І.Ф.
У пункті 1 частини першої законопроекту виключити абзаци третій і четвертий, а саме:
«частину сьому викласти в такій редакції:
«Плата за ліцензії справляється у розмірах, встановлених цим Законом, і зараховується до відповідного бюджету.»
 
Враховано в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до підпункту 1 пункту 1 законопроекту   
    -6- Ляпіна К.М.
Абзаци третій та четвертий підпункту 1 пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
«частину сьому викласти у такій редакції:
«Плата за ліцензії справляється у розмірах, встановлених цим Законом, і зараховується до відповідного бюджету. Чергова плата за ліцензії справляється щорічно до початку наступного року дії ліцензії. Орган, що видає ліцензії, зобов’язаний розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про внесення суб’єктами господарювання платежу за ліцензію на наступний рік у п’ятиденний термін після надходження платежу. З дати надходження чергової плати за ліцензію у строки, встановлені цим Законом, дія ліцензії автоматично продовжується на наступний рік»
 
Відхилено у зв’язку із виключенням підпункту 1 пункту 1 законопроекту   
8. у частині восьмій слова «або імпорт» виключити;
 
      
9. частину тридцяту викласти в такій редакції:
«У разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов’язаних з реорганізацією суб’єкта господарювання), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом 10 календарних днів переоформлює ліцензію на новому бланку з урахуванням змін. Переоформлення ліцензії проводиться в порядку, установленому для її видачі, без справляння плати.»;
 
-7- Ляпіна К.М.
В абзаці сьомому підпункту 1 проекту слова та цифру «10 календарних днів» замінити словами та цифрою «3 робочих дні».
 
Враховано по суті в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до підпункту 1 пункту 1 законопроекту     
10. 2) частину третю статті 16 викласти в такій редакції:
«Суб’єкти господарювання, які отримали передбачені цим Законом ліцензії на виробництво або на право імпорту, експорту і оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на право оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, щомісяця до 10 числа наступного періоду звіт про обсяги виробництва та/або обігу, у тому числі імпорту та експорту, такої продукції за формою, встановленою цим органом.»;
 
-8- Хомутиннік В.Ю.
Підпункти 2 та 3 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Частину третю статті 16 замінити двома частинами такого змісту:
«Суб’єкти господарювання, які отримали передбачені цим Законом ліцензії, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом.
Контроль за сплатою річної плати за ліцензії здійснюється органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на виробництво або імпорт, експорт спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптову торгівлю спиртом, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Для здійснення контролю суб’єкт господарювання подає зазначеному органу копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату».
 
Враховано   1. Частину третю статті 16 замінити двома частинами такого змісту:
«Суб’єкти господарювання, які отримали передбачені цим Законом ліцензії, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом.
 
11. 3) доповнити Закон статтею 16-1 такого змісту:
 
      
12. «Стаття 16-1. Контроль за сплатою та фактичним надходженням річної плати за ліцензії
 
      
13. Контроль за сплатою та фактичним надходженням річної плати за ліцензії здійснюється органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на виробництво або на право імпорту і експорту спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на право оптової торгівлі спиртом, на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Для здійснення контролю суб’єкт господарювання подає зазначеному органу копії платіжного доручення (з відміткою банку про сплату) та довідки, виданої відповідним фінансовим органом, про фактичне надходження коштів до бюджету згідно із законодавством.»;
 
-9- Кінах А.К.
В абзаці третьому підпункту 3 пункту 1 проекту слова та розділові знаки «копії платіжного доручення (з відміткою банку про сплату) та довідки, виданої відповідним фінансовим органом, про фактичне надходження коштів до бюджету згідно із законодавством» замінити словами та розділовими знаками «копії платіжного доручення (з відміткою банку про сплату)»
 
Враховано в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до підпункту 3 пункту 1 законопроекту.  Контроль за сплатою річної плати за ліцензії здійснюється органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на виробництво або імпорт, експорт спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, оптову торгівлю спиртом, оптову та роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. Для здійснення контролю суб’єкт господарювання подає зазначеному органу копію платіжного доручення з відміткою банку про сплату».
 
    -10- Ляпіна К.М.
Абзаци третій та четвертий підпункту 1 пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
«Стаття 16-1. Контроль за сплатою та фактичним надходженням річної плати за ліцензії
Контроль за сплатою та фактичним надходженням річної плати за ліцензії здійснюється органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на виробництво або на право імпорту і експорту спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на право оптової торгівлі спиртом, на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Для здійснення контролю суб’єкт господарювання подає зазначеному органу копії платіжного доручення (з відміткою банку про сплату)»
 
Враховано в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до підпункту 3 пункту 1 законопроекту.   
14. 4) частину другу статті 17 доповнити абзацом такого змісту:
«неподання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу, в тому числі імпорту та експорту такої продукції до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на право оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, - 1700 гривень.».
 
-11- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 4 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Частину другу статті 17 доповнити абзацом вісімнадцятим такого змісту:
«неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів обсяги виробництва до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії, - у розмірі 1700 гривень».
 
Враховано   2. Частину другу статті 17 доповнити абзацом вісімнадцятим такого змісту:
«неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії, - у розмірі 1700 гривень».
 
    -12- Шаров І.Ф.
Абзац 1 пункту 4 частини першої законопроекту доповнити реченням наступного змісту:
«Штраф стягується не лише у випадку неподання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу, а і у випадку його несвоєчасного подання».
 
Враховано по суті в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до підпункту 4 пункту 1 законопроекту   
    -13- Кармазін Ю.А.
У розділі 1 законопроекту:
абзац другий пункту 4 після слів: «1700 гривень» доповнити новим реченням такого змісту:
«Штраф стягується не лише у випадку неподання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу, а і у випадку його несвоєчасного подання.»
 
Враховано по суті в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до підпункту 4 пункту 1 законопроекту   
15. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-14- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 2 законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -15- Кармазін Ю.А.
Розділ 2 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування»
 
Враховано в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до пункту 2 законопроекту   
    -16- Шаров І.Ф.
Частину другу законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування»
 
Враховано в редакції правки Н.д.Хомутинніка В.Ю. до пункту 2 законопроекту