Кількість абзаців - 42 Таблиця поправок


"Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
про внесення змін до Закону України про «Національний архівний фонд та архівні установи»
 
-1- Круць М.Ф.
Оскільки назва законопроекту ніякою мірою не відображає його змісту (з назви не зрозуміло про що в ньому йдеться) пропоную викласти її у такій редакції: «Про внесення змін до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (щодо експертизи цінності документів)
 
Відхилено   Закон України
Про внесення змін до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. 1. Внести до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (Відомості Верховної Ради України (ВВР, 2002 р., № 11, ст. 81; 2007 р., № 10, ст. 91; із змінами, внесеними Законом України від 2 грудня 2010 року № 2756-VІ) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 11, ст. 81; 2007 р., № 10, ст. 91; 2011р., № 23, ст.160) такі зміни:
 
4. 1) статтю 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:
 
   1. Статтю 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
5. «експертиза цінності документів - всебічне вивчення документів з метою внесення їх до Національного архівного фонду або вилучення з нього, проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, віднесення їх до категорії унікальних і встановлення строків зберігання документів, що не підлягають внесенню до Національного архівного фонду; «.
 
-2- Яворівський В.О.
Абзац другий підпункту 1 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«експертиза цінності документів - всебічне вивчення документів з метою внесення їх до Національного архівного фонду або вилучення з нього, проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, віднесення їх до унікальних і встановлення строків зберігання документів, що не підлягають внесенню до Національного архівного фонду».
 
Враховано   «експертиза цінності документів - всебічне вивчення документів з метою внесення їх до Національного архівного фонду або вилучення з нього, проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, віднесення їх до унікальних і встановлення строків зберігання документів, що не підлягають внесенню до Національного архівного фонду».
 
6. У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами шостим - вісімнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами шостим – вісімнадцятим.
 
7. 2) у статті 6:
 
-3- Зарубінський О.О.
Оскільки у статті 6 Закону мова йде не тільки про внесення документів до Національного архівного фонду, але й про вилучення, необхідно відредагувати назву статті 6.
 
Враховано   2. У статті 6:
1) назву викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Внесення документів до Національного архівного фонду та вилучення документів з нього»;
 
    -4- Аржевітін С.М.
Доповнити пункт 2 абзацами такого змісту:
«1) назву викласти в редакції:
«Стаття 6. Внесення документів до Національного архівного фонду та вилучення документів з нього».
 
Враховано    
8. після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
   2) після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
9. «Під час проведення експертизи цінності документів експертні комісії керуються типовими та відомчими (галузевими) переліками документів, що створюються під час діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, установлених відповідно до законодавства».
 
-5- Гасюк П.П.
У абзаці третьому пункту 2 законопроекту необхідно чітко визначити про які типові та відомчі переліки документів йде мова, а також визначити ким розробляються та затверджуються ці переліки.
 
Враховано частково Порядок затвердження переліків визначений Постановою КМУ від 08.08.2007 № 1004, пункт 17)  «Під час проведення експертизи цінності документів експертні комісії керуються типовими та галузевими переліками видів документів з нормативно встановленими строками їх зберігання, затвердженими відповідно до законодавства».
 
    -6- Аржевітін С.М.
Абзац третій пункту другого викласти в редакції:
«Під час проведення експертизи цінності документів експертні комісії керуються типовими та відомчими (галузевими) переліками документів, з нормативно встановленими строками їх зберігання, затвердженими відповідно до закононодавства;»
 
Враховано    
    -7- Зарубінський О.О.
У абзаці третьому пункту 2 законопроекту необхідно визначити ким розробляються та затверджуються переліки документів.
 
Враховано частково    
    -8- Яворівський В.О.
Абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:
«Під час проведення експертизи цінності документів експертні комісії керуються типовими та галузевими переліками видів документів з нормативно встановленими строками їх зберігання, затвердженими відповідно до законодавства».
(Порядок затвердження переліків визначений Постановою КМУ від 08.08.2007 № 1004, пункт 17).
 
Враховано    
    -9- Кармазін Ю.А.
Абзац третій пункту 2 законопроекту викласти в такій редакції:
«Під час проведення експертизи цінності документів експертні комісії керуються типовими та відомчими (галузевими) переліками документів, розробленими центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства та затвердженими Кабінетом Міністрів України, які були створені підчас діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, установлених відповідно до законодавства».
Обгрунтування: Зміни вносяться з метою закріплення положення щодо розподілу повноважень та функцій стосовно розроблення та затвердження типових та відомчих (галузевих) переліків документів.
 
Враховано частково    
10. У зв’язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно частинами п’ятою - дев’ятою;
 
   У зв’язку з цим частини четверту - восьму вважати відповідно частинами п’ятою - дев’ятою;
 
11. у частині шостій слово «четвертій» замінити словом «п’ятій»;
 
-10- Яворівський В.О.
Абзац п’ятий підпункту 2 законопроекту подати підпунктом 4.
 
Враховано      
12. після частини п’ятої доповнити новими частинами шостою і сьомою такого змісту:
 
-11- Яворівський В.О.
Шостий абзац підпункту 2 законопроекту викласти в редакції:
«3) після частини п’ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:»
 
Враховано   3) після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
13. «Юридичні особи зобов’язані забезпечити збереженість документів, що нагромадилися за час їх діяльності, до проведення експертизи їх цінності в порядку, встановленому цим Законом, та протягом року з дня реєстрації цих юридичних осіб в установленому законодавством порядку погодити свою номенклатуру справ з однією з державних архівних установ або архівним відділом міської ради.
 
-12- Кармазін Ю.А.
Абзац сьомий пункту 2 виключити, а саме:
«Юридичні особи зобов’язані забезпечити збереженість документів, що нагромадилися за час їх діяльності, до проведення експертизи їх цінності в порядку, встановленому цим Законом, та протягом року з дня реєстрації цих юридичних осіб в установленому законодавством порядку погодити свою номенклатуру справ з однією з державних архівних установ або архівним відділом міської ради.
Обгрунтування: Зміни вносяться у зв’язку з тим, що зміст цієї частини не відповідає функціональному призначенню у механізмі регулювання відповідних суспільних відносин статті 6, яка відповідно до її назви «Внесення документів до Національного архівного фонду» визначає порядок внесення документів до Національного архівного фонду та проведення з відповідною метою їх експертизи, а не обо’язки юридичних осіб щодо збереження документів, що нагромадилися за час їхньої діяльності.
 
Враховано      
    -13- Джоджик Я.І.
Абзац шостий виключити.
 
Враховано    
14. Державні архівні установи та архівні відділи міських рад мають право доступу до документів юридичних осіб з метою виявлення документів Національного архівного фонду, за винятком тих, що спеціально охороняються законодавством».
 
-14- Кармазін Ю.А.
Абзац сьомий пункту 2 виключити, а саме:
«Державні архівні установи та архівні відділи міських рад мають право доступу до документів юридичних осіб з метою виявлення документів Національного архівного фонду, за винятком тих, що спеціально охороняються законодавством. «
Обгрунтування: Зміни вносяться у зв’язку з тим, що зміст цієї частини не відповідає змісту та назві статті 6, яка відповідно до її назви «Внесення документів до Національного архівного фонду» визначає порядок внесення документів до Національного архівного фонду та проведення з відповідною метою їх експертизи, а не повноваження державних архівних установ, архівних відділів міських рад з питань забезпечення збереженості Національного архівного фонду.
 
Відхилено , (адже це частина процедури експертизи цінності документів)  «Державні архівні установи та архівні відділи міських рад мають право на отримання в установленому порядку документів юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом»;
 
    -15- Яворівський В.О.
Восьмий абзац підпункту 2 (нову частину шосту) викласти в редакції:
«Державні архівні установи та архівні відділи міських рад мають право на отримання в установленому порядку документів юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, за винятком тих, що містять інформацію з обмеженим доступом».
 
Враховано    
15. У зв’язку з цим частини шосту - дев’яту вважати відповідно частинами восьмою - одинадцятою;
 
-16- Яворівський В.О.
Абзац дев’ятий пункту 2 викласти в такій редакції:
«У зв’язку з цим частини шосту - дев’яту вважати відповідно частинами сьомою – десятою».
 
Враховано   У зв’язку з цим частини шосту - дев’яту вважати відповідно частинами сьомою – десятою;
4) у частині сьомій слово «четвертій» замінити словом «п’ятій»;
 
16. частину десяту викласти в такій редакції:
 
-17- Яворівський В.О.
Абзаци десятий і одинадцятий викласти в такій редакції:
«5) частину десяту доповнити новим першим реченням такого змісту:
«З Національного архівного фонду можуть бути вилучені лише дублетні документи (тотожні за змістом тиражовані примірники одного документа, що зберігаються в одній архівній установі), документи тимчасових строків зберігання, а також документи, документна інформація яких втрачений».
 
Враховано      
17. «Підлягають вилученню з Національного архівного фонду документи, що втратили культурну цінність, дублетні документи та невиправно пошкоджені документи, що не підлягають відновленню. Рішення про вилучення зазначених документів приймаються за ініціативою їх власника або державної архівної установи експертними комісіями за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Забороняється вилучення із Національного архівного фонду документів за мотивами конфіденційності чи таємності інформації, що міститься в них, із політичних чи ідеологічних міркувань, а також будь-яких документів, створених до 1946 року»;
 
-18- Гасюк П.П.
В одинадцятому абзаці пункту 2 потребує уточнення термін «Дублетні документи».
 
Враховано   5) частину десяту доповнити новим першим реченням такого змісту:
«З Національного архівного фонду можуть бути вилучені лише дублетні документи (тотожні за змістом тиражовані примірники одного документа, що зберігаються в одній архівній установі), документи тимчасових строків зберігання, а також документи, документна інформація яких втрачена».
 
    -19- Кармазін Ю.А.
У частині одинадцятій пункту 2 слова «дублетні документи» замінити на слова «дублікати документів» і далі за текстом.
Обгрунтування: Зміни вносяться з метою редакційного уточнення положень законопроекту та спрямовані на правильне лексичне викладення нормативних положень.
 
Враховано частково    
    -20- Аржевітін С.М.
Одинадцятий абзац пункту 2 замінити двома абзацами такого змісту:
«Підлягають вилученню з Національного архівного фонду дублетні документи (тотожні за змістом, розмножені примірники того самого документа), документи тимчасового строку зберігання, внесені до НАФ помилково та невиправно пошкоджені документи, що не підлягають відновленню.
Рішення про вилучення зазначених документів приймаються експертними комісіями за погодженням з центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, Забороняється вилучення із Національного архівного фонду документів за мотивами конфіденційності чи таємності інформації, що міститься в них, із політичних чи ідеологічних міркувань, а також будь-яких документів, створених до 1946 року».
 
Враховано частково    
    -21- Джоджик Я.І.
У абзаці одинадцятому пункту 2 законопроекту:
1) виключити перше речення;
2) у другому реченні цифри «1946» замінити цифрами «1991».
 
Враховано частково    
    -22- Кириленко В.А.
Одинадцятий абзац пункту 2 викласти в редакції:
«Забороняється вилучення із Національного архівного фонду документів за мотивами конфіденційності чи таємності інформації, що міститься в них, із політичних чи ідеологічних міркувань, а також будь-яких документів, створених до 1991 року.»
 
Враховано частково    
18. 3) статтю 8 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
 
   3. Статтю 8 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
 
19. «Архівні документи, які до 1991 року перебували на державному обліку та зберігалися в державних архівних установах, належать до Національного архівного фонду і є власністю держави».
 
   «Архівні документи, які до 1991 року перебували на державному обліку та зберігалися в державних архівних установах, належать до Національного архівного фонду і є власністю держави».
 
20. У зв’язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п’ятою - сьомою;
 
   У зв’язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно частинами п’ятою – сьомою.
 
21. 4) частину першу статті 12 викласти в такій редакції:
 
-23- Аржевітін С.М.
Пункт четвертий законопроекту викласти в такій редакції:
«4) у статті 12:
Назву статті викласти в такій редакції:
«Стаття 12. Державний облік документів Національного архівного фонду. Здійснення грошової оцінки документів Національного архівного фонду»
 
Відхилено   4. Частину першу статті 12 викласти в такій редакції:
 
    -24- Аржевітін С.М.
Абзац другий пункту 4 (частину першу статті) викласти в такій редакції:
«Документи Національного архівного фонду незалежно від місця їх зберігання, форми власності на них, виду носія інформації, доступу підлягають обов’язковому державному обліку, що ведеться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справита діловодства, з метою здійснення контролю за наявністю документів, їх станом, місцем та умовами зберігання;»
 
Враховано    
    -25- Аржевітін С.М.
Доповнити статтю частиною третьою такого змісту:
«Оригінали і копії документів, які внесено до Національного архівного фонду, підлягають грошовій оцінці незалежно від ступеня конфіденційності чи таємності інформації, що міститься в них, виду носія інформації, форми власності на ці документи та місця їх зберігання.
Грошова оцінка документів проводиться у разі:
передачі права власності на документи Національного архівного фонду, що перебувають у державній та комунальній власності, відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, і Законами України;
передачі документів Національного архівного фонду, що є державною чи комунальною власністю, у тимчасове користування;
передачі права власності, права користування, застави документів Національного архівного фонду, що перебувають у приватній власності, у випадках, визначених законодавством;
визначення розміру збитків, яких зазнав власник документів Національного архівного фонду внаслідок їх неналежного зберігання, що призвело до пошкодження, псування, нестачі, підроблення, розкрадання, незаконного вивезення або незаконної передачі іншій особі, а також знищення;
страхування унікальних документів, а також страхування інших документів Національного архівного фонду у разі їх депонованого зберігання, реставрації, експонування;
документи Національного архівного фонду підлягають грошовій оцінці порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено    
22. «Документи Національного архівного фонду незалежно від місця їх зберігання, форми власності на них, виду носія інформації, доступу підлягають обов’язковому державному обліку, що ведеться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи та діловодства, з метою здійснення контролю за наявністю документів, їх станом, місцем та умовами зберігання»;
 
   «Документи Національного архівного фонду незалежно від місця їх зберігання, форми власності на них, виду носія інформації та доступу підлягають обов’язковому державному обліку, що ведеться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства, з метою здійснення контролю за наявністю документів, їх станом, місцем та умовами зберігання».
 
23. 5) у частині першій статті 13 слова «а у разі віднесення їх до унікальних чи надання у користування поза архівними установами забезпечувати страхування за правилами, встановленими законодавством» виключити;
 
-26- Яворівський В.О.
Пункт 5 законопроекту виключити, тобто першу частину статті 13 залишити в редакції чинного Закону.
 
Враховано   5. Частину п’яту статті 13 викласти в такій редакції:
«Вимоги до умов зберігання і порядку ведення обліку архівних документів, контролю за дотриманням цих вимог визначає центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства».
 
    -27- Яворівський В.О.
Пункт 5 законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Частину п’яту статті 13 викласти в такій редакції:
«Вимоги до умов зберігання і порядку ведення обліку архівних документів, контролю за дотриманням цих вимог, визначає центральний орган виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства».
 
Враховано    
    -28- Джоджик Я.І.
Доповнити законопроект змінами до частини четвертої статті 16, а саме:
«6) частину четверту статті 16 доповнити реченням такого змісту: «Дане обмеження не поширюється на доступ до документів Національного архівного фонду, пов’язаних з українськи визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні та такими, що дають кількісну характеристику масових явищ та процесів, які відбувалися в економічній, соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства, з метою проведення статистичних спостережень та досліджень».
 
Відхилено (Пропозиція суперечить статті 116 Регламенту ВРУ)   
24. 6) пункт 1 частини першої статті 20 після слова «оригіналами» доповнити словами « (за винятком унікальних документів)»;
 
-29- Мовчан П.М.
Пункт 6) законопроекту (доповнення до статті 20 чинного Закону) відхилити, оскільки джерелознавці користуються саме оригіналами документів, в тому числі унікальними.
 
Враховано   6. У частині четвертій статті 22 слова «власник документів Національного архівного фонду» замінити словами «власник архівних документів».
 
    -30- Яворівський В.О.
Пункт 6 законопроекту викласти в такій в такій редакції:
«6. У частині четвертій статті 22 слова «власник документів Національного архівного фонду» замінити словами «власник архівних документів».
(Тобто доповнити законопроект змінами до частини четвертої статті 22 чинного закону: Мова йде про архівні документи щодо стажу роботи, пенсії, нарахувань соціального страхування, які зберігаються тимчасово, і не є документами Національного архівного фонду).
 
Враховано    
25. 7) в абзаці п’ятому статті 23, частині другій статті 27 слово «державний» замінити словом «Державний»;
 
-31- Яворівський В.О.
Сьомий пункт законопроекту, доповнивши новим абзацом і викласти в такій редакції:
«7. У статті 23:
1) в абзаці п’ятому слово «державний» замінити словом «Державний»;
2) абзац сьомий викласти в такій редакції:
«архівні установи органів місцевого самоврядування»,
а зміни до статті 27 подати окремим пунктом 8 в такій редакції:
«8. У частині другій статті 27 слово «державний» замінити словом «Державний»«.
 
Враховано   7. У статті 23:
1) в абзаці п’ятому слово «державний» замінити словом «Державний»;
2) абзац сьомий викласти в такій редакції:
«архівні установи органів місцевого самоврядування».
8. У частині другій статті 27 слово «державний» замінити словом «Державний»;
 
26. 8) у частині першій статті 29:
 
-32- Кармазін Ю.А.
Пункт 8 законопроекту доповнити абзацами у такій редакції:
«назву статті 29 викласти в редакції:
«Стаття 29. Архівні установи органів місцевого самоврядування».
Обгрунтування: Зміні вносяться у зв’язку з тим, що законопроектом виключаються «місцеві органи виконавчої влади» як суб’єкти, які створюють архівні установи. Тому зникає необхідність у такій назві статті, як «Стаття 29. Інші місцеві архівні установи», адже існують тільки «архівні установи органів місцевого самоврядування».
 
Враховано      
27. слова «Місцеві органи виконавчої влади та» виключити;
 
      
28. після слова «міста» доповнити словом «області»;
 
      
29. після слів «Національного архівного фонду» доповнити словами «, (трудові архіви)»;
 
-33- Кармазін Ю.А.
У четвертому абзаці пункту 8 слова «трудові архіви» виключити.
Обгрунтування: Недоцільно окремо виділяти у цій статті «трудові архіви», оскільки вони, з одного боку, є результатом документування трудових правовідносин, про які згадується в цьому ж положенні, а з іншого – вони є частиною більш загального поняття «архіви».
 
Враховано   9. У статті 29:
1) назву і частину першу викласти в такій редакції:
«Стаття 29. Архівні установи органів місцевого самоврядування
Архівна установа сільської, селищної, міської ради здійснює централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду;
2) частину четверту виключити.
 
    -34- Джоджик Я.І.
У абзаці четвертому пункту 8 після слів «Національного архівного фонду» виключити слова «трудові архіви».
 
Враховано    
    -35- Яворівський В.О.
Пункт 8 законопроекту викласти в такій редакції:
«8. У статті 29
1) назву і частини першу викласти в такій редакції:
«Стаття 29. Архівні установи органів місцевого самоврядування
Архівна установа сільської, селищної, міської ради здійснює централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду;
2) частину четверту виключити».
 
Враховано    
30. 9) частину третю статті 31 після слова «фонодокументів» доповнити словами «науково-технічних документів»;
 
   10. Частину третю статті 31 після слова «фонодокументів» доповнити словами «науково-технічних документів».
 
31. 10) у статті 32:
 
-36- Яворівський В.О.
Перший абзац пункту 10 викласти в редакції:
«9. Частину третю статті 32 викласти в такій редакції:».
 
Враховано   11. Частину третю статті 32 викласти в такій редакції:
 
32. друге речення частини першої виключити;
 
-37- Кармазін Ю.А.
Другий абзац пункту 10 законопроекту виключити, тобто у статті 32 чинної редакції друге речення залишити у чинній редакції, а саме:
«Зазначені юридичні особи зобов’язані забезпечити збереженість документів, що нагромадилися за час їх діяльності, до проведення експертизи їх цінності в порядку, встановленому цим Законом, та протягом року з дня реєстрації цих юридичних осіб в установленому законодавством порядку погодити свою номенклатуру справ з однією з державних архівних установ або архівним відділом міської рад».
Обгрунтування: Вважаю за недоцільне виключати це речення із статті 32, оскільки його положення є необхідними для забезпечення збереженості документів архівних підрозділів об’єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ, організацій, заснованих на приватній формі власності.
 
Враховано      
    -38- Джоджик Я.І.
Другий абзац пункту 10 законопроекту виключити. У статті 32 Закону після частини першої додати абзац наступного змісту:
«Юридичні особи зобов’язані забезпечити збереженість документів, що нагромадилися за час їх діяльності, до проведення експертизи їх цінності ав порядку, встановленому цим Законом, та протягом року з дня реєстрації цих юридичних осіб в установленому законодавством порядку погодити свою номенклатуру справ з однією з державних архівних установ або архівним відділом міської рад» (тобто залишити стару редакцію частини першої статті 32).
 
Враховано    
33. частину третю викласти в такій редакції:
 
-39- Яворівський В.О.
Третій абзац пункту 10 виключити.
 
Враховано      
34. «У разі ліквідації зазначених юридичних осіб ліквідаційні комісії зобов’язані забезпечити впорядкування та збереженість їх архівних документів, у тому числі всіх первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів) за період 1095 днів, що передують даті останньої господарської операції, і за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною установою визначити місце подальшого зберігання архівних документів цих юридичних осіб.»;
 
-40- Яворівський В.О.
Четвертий абзац пункту 10 законопроекту викласти в такій редакції:
«У разі ліквідації зазначених юридичних осіб ліквідаційні комісії зобов’язані забезпечити впорядкування та збереженість документів, у тому числі документів з кадрових питань (особового складу), регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів), нарахуванням і виплатою заробітної плати працівникам, і за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною установою визначити місце подальшого зберігання архівних документів цих юридичних осіб».
 
Враховано   «У разі ліквідації зазначених юридичних осіб ліквідаційні комісії зобов’язані забезпечити впорядкування та збереженість документів, у тому числі документів з кадрових питань (особового складу), регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів), нарахуванням і виплатою заробітної плати працівникам, і за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною установою визначити місце подальшого зберігання архівних документів цих юридичних осіб».
 
35. 11) у статті 42:
 
   12. У статті 42:
 
36. назву статті викласти в такій редакції:
 
   1) назву викласти в такій редакції:
 
37. «Стаття 42. Контроль за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, відповідальність за його порушення»;
 
   «Стаття 42. Контроль за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, відповідальність за його порушення»;
 
38. доповнити статтю частиною першою такого змісту:
 
   2) доповнити новою частиною першою такого змісту:
 
39. «Центральні державні архіви, місцеві державні архівні установи, архівні відділи міських рад у межах своїх повноважень мають право перевіряти роботу архівних підрозділів і служб діловодства органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових і позапланових перевірок.».
 
   «Центральні державні архіви, місцеві державні архівні установи, архівні відділи міських рад у межах своїх повноважень мають право перевіряти роботу архівних підрозділів і служб діловодства органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема об’єднань громадян, релігійних організацій, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи шляхом проведення планових і позапланових перевірок».
 
40. У зв’язку з цим частину першу вважати відповідно частиною другою.
 
   У зв’язку з цим частину першу вважати частиною другою.
 
41. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

-41- Круць М.Ф.
Розділ 2 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, з одночасним введенням його в дію, крім абзацу третього підпункту 1 пункту 9 розділу І цього Закону, який вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.
2. Сільським, селищним, міським радам у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом в установленому порядку забезпечити функціонування архівних установ відповідно до абзацу третього підпункту 1 пункту 9 розділу І цього Закону.

    -42- Кармазін Ю.А.
Розділ 2 законопроекту викласти в наступній редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування».
Обгрунтування: Зміни вносяться з метою приведення даної норми у відповідність їз статтею 57 Конституції України, відповідно до якої закони та інші нормативно-правові акти, які не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, не є чинними.
Вважаю, що Закон має починати діяти із наступного дня після дня його опублікування, адже має поширювати свою дію саме на правовідносини, що мали місце після його прийняття і суб’єкти правовідносин повинні мати час на те, щоб ознайомитися з новими положеннями Закону».
 
Враховано    
    -43- Яворівський В.О.
Розділ другий викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, з одночасним введенням його в дію, крім абзацу третього підпункту 1 пункту 8 розділу І цього Закону, який вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Закону
2. Сільським, селищним, міським радам у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом в установленому порядку забезпечити функціонування архівних установ відповідно до абзацу третього підпункту 1 пункту 9 розділу І цього Закону.
 
Враховано