Кількість абзаців - 77 Таблиця поправок


Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо зміни ставок деяких податків і зборів) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів
 
   Закон України
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:
 
   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13—17, ст. 112) такі зміни:
 
4.

 
-1- Пінчук А.П.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом такого змісту:
«Статтю 4 доповнити пунктом 4.5 такого змісту
«4.5. При встановленні або розширенні існуючих податкових пільг такі пільги застосовуються з наступного бюджетного року»
 
Враховано   1. Статтю 4 доповнити пунктом 4.5 такого змісту:
«4.5. При встановленні або розширенні існуючих податкових пільг такі пільги застосовуються з наступного бюджетного року».
2. У пункті 14.1 статті 14:
1) підпункт 14.1.6 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених з акцизного складу, а також для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої розпорядником акцизного складу ліцензії, не є акцизним складом»;
2) абзаци четвертий, п’ятий, восьмий, дев’ятий і одинадцятий підпункту 14.1.139 викласти в такій редакції:
«або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;
або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, і добровільно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, яка передбачає сплату податку на додану вартість;
або є платником єдиного податку за ставкою, що передбачає сплату податку на додану вартість;
г) постійне представництво»;
3. У статті 50:
1) абзаци перший-третій пункту 50.1 після слова «самостійно» доповнити словами « (у тому числі за результатами електронної перевірки)»;
2) в абзаці першому пункту 50.2 слово «виїзних» виключити;
3) пункт 50.3 після слова «перевірявся» доповнити словами «або не подає уточнюючий розрахунок протягом 20 робочих днів після дати складення довідки про проведення електронної перевірки, якою встановлено порушення податкового законодавства».
4. Підпункт 54.3.2 пункту 54.3 статті 54 після слів «результатів діяльності платника податків» доповнити словами «крім електронної перевірки».
5. У підпункті 70.16.6 пункту 70.16 статті 70 слова «щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного
місяця» замінити словами «у строки та в порядку, встановлені підпунктом 265.7.4 пункту 265.7 статті 265 цього Кодексу».
6. Підпункт 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 доповнити абзацом шостим такого змісту:
«Документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою (електронною перевіркою) вважається перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої платником податків - суб’єктом господарювання з незначним ступенем ризику, визначеним відповідно до пункту 77.2 статті 77 цього Кодексу, до органу державної податкової служби, в якому він перебуває на податковому обліку. Заява подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки. Форма заяви, порядок її подання та прийняття рішення про проведення електронної перевірки встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».
7. Пункт 85.2 статті 85 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Для проведення електронної перевірки платник податків забезпечує подання до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документи, які відповідно до цього Кодексу пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, якщо такі документи створюються таким платником податків в електронній формі та зберігаються на машинних носіях інформації. Загальний формат та порядок подання такої інформації встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».
8. У статті 86:
1) в абзаці першому пункту 86.1 слова « (крім камеральних)» замінити словами « (крім камеральних та електронних перевірок)»;
2) пункт 86.9 викласти в такій редакції:
«86.9. У разі якщо грошове зобов'язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, проведеної відповідно до кримінального процесуального законодавства або закону про оперативно-розшукову діяльність по кримінальному провадженню про кримінальне правопорушення, предметом якого є податки та/або збори та здійсненого стосовно посадових осіб платника податків (юридичної особи) або фізичної особи – підприємця, що перевіряється, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки приймається таким податковим органом протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем отримання цим податковим органом відповідного судового рішення (обвинувальний вирок, ухвала про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами), що набрало законної сили.
Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку»;
3) доповнити пунктом 86.11 такого змісту:
«86.11. За результатами електронної перевірки складається довідка у двох примірниках, що підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом п’яти робочих днів).
Довідка електронної перевірки після її реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам для ознайомлення та підписання протягом п’яти робочих днів з дня вручення.
У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в довідці електронної перевірки, вони зобов’язані підписати таку довідку та мають право подати свої заперечення, які є невід’ємною частиною такої довідки, разом з підписаним примірником довідки.
Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Така відповідь є невід’ємною частиною довідки про проведення електронної перевірки. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про він зазначає у поданих запереченнях».
9. У пункті 96.3 статті 96:
1) абзац перший після слів «одного із зазначених» доповнити словами і цифрами «у пунктах 96.1 та 96.2 цієї статті»;
2) абзац другий після слів «державного органу» доповнити словами «чи органу місцевого самоврядування».
 
    -2- Баранов В.О.
Підпункт 14.1.6. статті 14 Податкового кодексу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Приміщення відокремлених підрозділів розпорядника акцизного складу, які використовуються ним виключно для пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі маркованих марками акцизного податку горілки та лікеро-горілчаних виробів, відвантажених з акцизного складу, а також для здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі відповідно до отриманої розпорядником акцизного складу ліцензії, не є акцизним складом «
 
Враховано    
    -3- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом такого змісту:
« абзаци четвертий, п’ятий, восьмий, дев’ятий і одинадцятий підпункту 14.1.139 викласти в такій редакції:
«або є платником єдиного податку, за ставкою, яка передбачає сплату податку на додану вартість;
або є платником єдиного податку за ставкою, яка передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, і добровільно переходить у встановленому цим Кодексом порядку на сплату єдиного податку за ставкою, яка передбачає сплату податку на додану вартість;
г) постійне представництво»;
 
Враховано    
    -4- Пінчук А.П.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом такого змісту:
«У статті 50:
«1) абзаци перший-третій пункту 50.1 після слова «самостійно» доповнити словами « (у тому числі за результатами електронної перевірки)»;
2) в абзаці першому пункту 50.2 слово «виїзних» виключити;
3) пункт 50.3 після слова «перевірявся» доповнити словами «або не подає уточнюючий розрахунок протягом 20 робочих днів після дати складання довідки про проведення електронної перевірки, якою встановлено порушення податкового законодавства».
 
Враховано    
    -5- Пінчук А.П.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом такого змісту:
«У підпункті 54.3.2 пункту 54.3 статті 54 після слів «результатів діяльності платника податків» доповнити словами «крім електронної перевірки».
 
Враховано    
    -6- Пінчук А.П.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом такого змісту:
«У підпункті 70.16.6 пункту 70.16 статті 70 слова «щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця» замінити словами «у строки та порядку, встановлених підпунктом 265.7.4 пункту 265.7 статті 265 цього Кодексу»
 
Враховано    
    -7- Пінчук А.П.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом такого змісту:
«Підпункт 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 доповнити абзацом шостим такого змісту:
«Документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою (електронною перевіркою) вважається перевірка, яка проводиться на підставі заяви, поданої платником податків - суб’єктом господарювання з незначним ступенем ризику, визначеного відповідно до пункту 77.2 статті 77 цього Кодексу до органу державної податкової служби, в якому він перебуває на податковому обліку. Заява подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки. Форма заяви, порядок її подання та прийняття рішення про проведення електронної перевірки встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики»
 
Враховано    
    -8- Пінчук А.П.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом такого змісту:
«Пункт 85.2 статті 85 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Для проведення електронної перевірки платник податків забезпечує подання органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документи, які відповідно до цього Кодексу пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, якщо такі документи створюються таким платником податків в електронній формі та зберігаються на машинних носіях інформації. Загальний формат та порядок надання такої інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики»
 
Враховано    
    -9- Пінчук А.П.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом такого змісту:
«У статті 86:
1) абзац перший пункту 86.1 після слова «камеральних» доповнити словами «та електронних перевірок»;
2) пункт 86.9 викласти в такій редакції:
«86.9. У разі якщо грошове зобов'язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, проведеної відповідно до кримінального процесуального законодавства або закону про оперативно-розшукову діяльність по кримінальному провадженню про кримінальне правопорушення, предметом якого є податки та/або збори та здійсненого стосовно посадових осіб платника податків (юридичної особи) або фізичної особи – підприємця, що перевіряється, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки приймається таким податковим органом протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем отримання цим податковим органом відповідного судового рішення (обвинувальний вирок, ухвала про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами), що набрало законної сили.
Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку»;
3) доповнити пунктом 86.11такого змісту:
«86.11. За результатами електронної перевірки складається довідка у двох примірниках, яка підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку та реєструється в органі державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 5 робочих днів).
Довідка електронної перевірки після її реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам для ознайомлення та підписання протягом п’яти робочих днів з дня такого вручення.
У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в довідці електронної перевірки вони зобов’язані підписати таку довідку та мають право надати свої заперечення, які є невід’ємною частиною такої довідки, разом з підписаним примірником довідки.
Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п'яти робочих днів, що настають за днем їх отримання, та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Така відповідь є невід’ємною частиною довідки про проведення електронної перевірки. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді запереч, про що такий платник податку зазначає у запереченнях»
 
Враховано    
    -10- Пінчук А.П.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом такого змісту:
« У пункті 96.3 статті 96:
в абзаці першому після слів «одного із зазначених» доповнити словами і цифрами «у пунктах 96.1 та 96.2 цієї статті»;
абзац другий пункту 96.3 статті 96 після слів «державного органу» доповнити словами «чи органу місцевого самоврядування»
 
Враховано    
5. 1. Пункт 214.2 статті 214 та 217.3 статті 217 виключити.
 
-11- Пінчук А.П.
Пункт 1 розділу І законопроекту виключити
 
Враховано   10. У пунктах 183.4 і 183.5 статті 183 слова і цифри «у розмірі 3 або 7 відсотків» замінити словами «яка передбачає сплату податку на додану вартість»
 
    -12- Кармазін Ю.А.
У частині першій розділу І законопроекту виключити цифри та слова «214.2 статті 214», - залишити пункт 214,2 в чинній редакції, а саме:
«214.2 При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти на національну валюту здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на дату подання до митного органу митної декларації до митного оформлення»
 
Враховано    
    -13- Ганущак Ю.І.
Доповнити статтю 214 новою частиною такого змісту:
«214.2 При визначенні бази оподаткування перерахунок іноземної валюти на національну валюту здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на дату подання до митного органу митної декларації до митного оформлення»
 
Враховано    
    -14- Ганущак Ю.І.
Всі ставки зборів та акцизного податку прив’язати до мінімальної заробітної плати
 
Відхилено Ускладнює адміністрування акцизного податку   
    -15- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити законопроект пункто такого змісту:
«У пунктах 183.4 і 183.5 статті 183 слова і цифри «у розмірі 3 або 7 відсотків» замінити словами «яка передбачає сплату податку на додану вартість»
 
Враховано    
6. 2. Пункт 215.3 статті 215 викласти у такій редакції:
 
-16- Пінчук А.П.
Абзаци перший і другий пункту 2 викласти в такій редакції:
«У пункті 215.3 статті 215:
1) підпункт 215.3.1 викласти в такій редакції»
 
Враховано   11. У пункті 215.3 статті 215:
1) підпункт 215.3.1 викласти в такій редакції:
 
7. «215.3. Податок справляється з таких товарів та обчислюється за такими ставками:
 
      
8. 215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
 
   «215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
 
9. Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОдиниця виміруСтавки податку
2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 0,90
2204
(крім2204 10,
2204 2110 00,
2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні гривень за 1 літр 0,01
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
гривень за 1 літр 2,59
2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00 Вина ігристі
Вина газовані гривень за 1 літр 3,76
2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
гривень за 1 літр 2,59
2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 — сидр і перрі (без додання спирту) Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 51,01
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 0,51
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 51,01
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 51,01
 
-17- Климець П.А.
У розділі І, пункту 2 перший рядок таблиці виключити:
2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 0,90
 
Відхилено   Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОдиниці виміруСтавки податку
2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за 1 літр 0,87
2204
(крім2204 10,
2204 2110 00,
2204 29 10 00) Вина виноградні натуральні гривень за 1 літр 0,01
2204
(крім 2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00)Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)
гривень за 1 літр 2,59
2204 10,
2204 21 10 00,
2204 29 10 00 Вина ігристі
Вина газовані гривень за 1 літр 3,76
2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
гривень за 1 літр 2,59
2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 — сидр і перрі (без додання спирту) Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 51,01
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 0,51
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 51,01
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт»; гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 51,01»;
 
    -18- Терьохін С.А.
У другому пункті розділу І законопроекту цифри та слова «2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за літр 0,90» замінити на цифри і слова «2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за літр 0,87»
 
Враховано    
    -19- Калюжний В.А.
У другому пункті розділу І законопроекту цифри та слова «2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за літр 0,90» замінити на цифри і слова «2203 00 Пиво із солоду (солодове) гривень за літр 0,81»
 
Відхилено Зменшення бюджетних надходжень   
    -20- Климець П.А.
У розділі І, пункту 2 слова та цифри:
2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
гривень за 1 літр 2,59
2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 — сидр і перрі (без додання спирту) Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 51,01
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 0,51
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 51,01
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 51,01
замінити словами та цифрами:
2205 Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів
гривень за 1 літр 2,51
2206 00
(крім
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 — сидр і перрі (без додання спирту) Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту) гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 49,49
2206 00 31 00,
2206 00 51 00,
2206 00 81 00 Сидр і перрі (без додання спирту) гривень за 1 літр 0,50
2207 Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 49,49
2208 Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту 49,49
 
Відхилено Зменшення бюджетних надходжень   
    -21- Климець П.А.
Доповнити пункт 2 розділу І законопроекту підпунктами 215.3.1.1 та 215.3.1.2 такого змісту:
«215.3.1.1. Ставка акцизного збору на пиво 220300 (згідно з УКТ ЗЕТД) дорівнює 1,5 (півтори) ставки на товари групи 2208 (згідно УКТ ЗЕД), зазначеної у підпункті даного Кодексу. Тимчасово, до 1січня 2014 року ставка акцизного збору на пиво дорівнює ставці на товари групи 2208 (згідно з УКТ ЗЕД), зазначеної у підпункті 215.3.1 даного Кодексу.
215.3.1.2. Сплата акцизного податку з пива, що продається на розлив та з пива, в якому вміст алкоголю може змінюватись під дією природних процесів бродіння чи не може бути виміряний, сплачується за ставкою аналогічною до пива вмістом алкоголю
8 відостків».
 
Відхилено Ускладнює адміністрування акцизного податку податку   
10. 215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
 
      
11. Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавки податку
специфічнаадвалорна
одиниця
виміруставкаодиниця вимі
рустав
ка
2401 Тютюнова сировина
Тютюнові відходи гривень за 1 кілограм (нетто)0
2402 10 00 00 Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну гривень за 1 кілограм (нетто)185,71
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1 тис. штук53,39відсотків20
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1 тис. штук
119,38відсотків25
2403
(крім
2403 99 10 00,
2403 10) Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн «гомогенізований» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції гривень за 1 кілограм (нетто)66,33
2403 10 Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції гривень за 1 кілограм (нетто)92,85
2403 99 10 00 Жувальний і нюхальний тютюн гривень за 1 кілограм (нетто)26,53
 
-22- Пінчук А.П.
у підпункті 215.3.2:
у рядку за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2401 «Тютюнова сировина. Тютюнові відходи» у стовпчику «специфічна» цифру «0» замінити цифрами «217,6»;
у рядку за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 10 00 00 «Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну» у стовпчику «специфічна» цифри «172,11» замінити цифрами «217,6»;
у рядку за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 «Сигарети без фільтра, цигарки» у стовпчику «специфічна» цифри «49,48» замінити цифрами «72,70», а у стовпчику «адвалорна» цифри «20» замінити цифрами «12»;
у рядку за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 «Сигарети з фільтром» у стовпчику «специфічна» цифри «110,64» замінити цифрами «162,60», а у стовпчику «адвалорна» цифри «25» замінити цифрами «12»;
у рядку за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2403 (крім 2403 99 10 00, 2403 10) «Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн «гомогенізований» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції» у стовпчику «специфічна» цифри «61,47» замінити цифрами «217,6»;
у рядку за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2403 10 «Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції» у стовпчику «специфічна» цифри «86,05» замінити цифрами «217,6»;
у рядку за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2403 99 10 00 «Жувальний і нюхальний тютюн» у стовпчику «специфічна»цифри «24,59» замінити цифрами «217,6»;
 
Враховано   2) у підпункті 215.3.2:
у рядку за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2401 «Тютюнова сировина. Тютюнові відходи» у стовпчику «специфічна» цифру «0» замінити цифрами «217,6»;
у рядку за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 10 00 00 «Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюну» у стовпчику «специфічна» цифри «172,11» замінити цифрами «217,6»;
у рядку за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 «Сигарети без фільтра, цигарки» у стовпчику «специфічна» цифри «49,48» замінити цифрами «72,70», а у стовпчику «адвалорна» цифри «20» замінити цифрами «12»;
у рядку за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 «Сигарети з фільтром» у стовпчику «специфічна» цифри «110,64» замінити цифрами «162,60», а у стовпчику «адвалорна» цифри «25» замінити цифрами «12»;
у рядку за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2403 (крім 2403 99 10 00, 2403 10) «Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн «гомогенізований» або «відновлений»; тютюнові екстракти та есенції» у стовпчику «специфічна» цифри «61,47» замінити цифрами «217,6»;
у рядку за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2403 10 «Тютюн для куріння, з вмістом або без вмісту замінників у будь-якій пропорції» у стовпчику «специфічна» цифри «86,05» замінити цифрами «217,6»;
у рядку за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2403 99 10 00 «Жувальний і нюхальний тютюн» у стовпчику «специфічна»цифри «24,59» замінити цифрами «217,6»;
 
12. 215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби:
 
      
13. Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДМінімальне акцизне податкове зобов’язання
одиниця вимірусума
2402 20 90 10 Сигарети без фільтра, цигарки гривень за 1 тис. штук 76,27
2402 20 90 20 Сигарети з фільтром гривень за 1 тис. штук 198,97
 
-23- Пінчук А.П.
у підпункті 215.3.3:
у рядку за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 «Сигарети без фільтра, цигарки» у стовпчику «Мінімальне акцизне податкове зобов'язання» цифри «70,69» замінити цифрами «95,40»;
у рядку за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 «Сигарети з фільтром» у стовпчику «Мінімальне акцизне податкове зобов'язання» цифри «184,40» замінити цифрами «217,60»
 
Враховано   3) у підпункті 215.3.3:
у рядку за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 «Сигарети без фільтра, цигарки» у стовпчику «Мінімальне акцизне податкове зобов'язання» цифри «70,69» замінити цифрами «95,40»;
у рядку за кодом товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 «Сигарети з фільтром» у стовпчику «Мінімальне акцизне податкове зобов'язання» цифри «184,40» замінити цифрами «217,60».
 
14. 215.3.4. нафтопродукти, скраплений газ:
 
-24- Пінчук А.П.
У пункті 2 розділу І законопроекту зміни до підпунктів 215.2.4 – 215.3.7 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на нафтопродукти, скраплений газ та автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, кузова для автомобілів, мотоцикли, причепи та напівпричепи виключити.
 
Враховано      
15. Код товару (продукції) згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка акцизного податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції)
одиниця виміруставка
Легкі дистиляти:
2710 11 11 00 для специфічних процесів переробки гривень за 1000. кілограмів2061,97
2710 11 15 00 для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 11 11 00 -»-2061,97
Бензини спеціальні:
2710 11 21 00 уайт-спірит -»-2061,97
2710 11 25 00 інші спеціальні бензини -»-2243,24
Бензини моторні:
2710 11 31 00 бензини авіаційні -»-339,89
бензини моторні з вмістом свинцю 0, 013 г/л або менше:
2710 11 41 11,
2710 11 41 31,
2710 11 41 91,
2710 11 45 11,
2710 11 49 11 із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового етеру або їх суміші: -»-2243,24
2710 11 41 19,
2710 11 41 39,
2710 11 41 99,
2710 11 45 99,
2710 11 49 99 інші бензини гривень за 1000. кілограмів2243,24
2710 11 51 00
2710 11 59 00 з вмістом свинцю більш як 0, 013 г/л -»-2243,24
2710 11 70 00 Паливо для реактивних двигунів -»-339,89
2710 11 90 00 Інші легкі дистиляти -»-2243,24
Середні дистиляти:
2710 19 11 00 для специфічних процесів переробки -»-2061,97
2710 19 15 00 для хімічних перетворень в процесах, не зазначених у позиції 2710 19 11 00 -»-2061,97
Гас:
2710 19 21 00 паливо для реактивних двигунів -»-215,26
2710 19 25 00 інший гас -»-2061,97
2710 19 29 00 Інші середні дистиляти -»-2061,97
Важкі дистиляти (газойлі) з вмістом сірки:
2710 19 31 40
2710 19 35 40
2710 19 49 00 більш як 0, 2 мас. % -»-1110,29
2710 19 31 30
2710 19 35 30
2710 19 41 30
2710 19 45 00 більш як 0, 035 мас. %, але не більш як 0, 2 мас. % -»-849,71
2710 19 31 20
2710 19 35 20
2710 19 41 20 більш як 0, 005 мас. %, але не більш як 0, 035 мас. % гривень за 1000. кілограмів 770,41
2710 19 31 10
2710 19 35 10
2710 19 41 10 не більш як 0, 005 мас. % -»-521,16
 
-25- Пінчук А.П.
Редакцію пункту 2 розділу І законопроекту щодо ставок акцизного податку на нафтопродукти доповнити словами та цифрами:
3824 90 98 00Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70мас.% нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислотєвро за 1тис. кілограмів69,5
 
Відхилено      
16. 215.3.5. автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД
Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8703
Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі:
8703 10
- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу; спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби:
8703 10 11 00
- - транспортні засоби спеціального призначення для переміщення по снігу, з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням
7,36 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 10 18 00
- - інші
7,36 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механізмом:
8703 21
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1000 куб. см:
8703 21 10 00
- - - нові
0,57 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 21 90
- - - що використовувалися:
8703 21 90 10
- - - - не більш як п’ять років
12,35 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 21 90 30
- - - - понад п’ять років
15,41 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 22
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1000 куб. см, але не більш як 1500 куб. см:
8703 22 10 00
- - - нові
0,34 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 22 90
- - - що використовувалися:
8703 22 90 10
- - - - не більш як п’ять років
15,41 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 22 90 30
- - - - понад п’ять років
18,47 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 23
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад
1500 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
- - - нові:
8703 23 11
- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей:
8703 23 11 10
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см
1,81 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 23 11 30
- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см
7,36 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 23 19
- - - - інші:
8703 23 19 10
- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см
1,47 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 23 19 30
- - - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см
1,47 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 23 90
- - - що використовувалися:
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см:
8703 23 90 11
- - - - - не більш як п’ять років
18,47 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 23 90 13
- - - - - понад п’ять років
24,70 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
- - - - з об’ємом циліндрів двигуна понад 2200 куб. см, але не більш як 3000 куб. см:
8703 23 90 31
- - - - - не більш як п’ять років
24,70 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 23 90 33
- - - - - понад п’ять років
37,05 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 24
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см:
8703 24 10 00
- - - нові
12,35 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 24 90
- - - що використовувалися:
8703 24 90 10
- - - - не більш як п’ять років
37,05 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 24 90 30
- - - - понад п’ять років
43,17 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
- інші транспортні засоби з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем):
8703 31
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 1500 куб. см:
8703 31 10 00
- - - нові
0,57 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 31 90
- - - що використовувалися:
8703 31 90 10
- - - - не більш як п’ять років
15,41 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 31 90 30
- - - - понад п’ять років
18,47 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 32
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1500 куб. см, але не більш як 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 32 11 00
- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей
1,81 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 32 19 00
- - - - інші
1,81 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 32 90
- - - що використовувалися:
8703 32 90 10
- - - - не більш як п’ять років
21,64 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 32 90 30
- - - - понад п’ять років
24,70 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 33
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см:
- - - нові:
8703 33 11 00
- - - - моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей
12,35 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 33 19 00
- - - - інші
12,35 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 33 90
- - - що використовувалися:
8703 33 90 10
- - - - не більш як п’ять років
30,82 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 33 90 30
- - - - понад п’ять років
40,11 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8703 90
- інші:
8703 90 10 00
- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами
1234,92 гривень за 1 штуку
8703 90 90 00
- - інші
1234,92 гривень за 1 штуку
 
      
17. 215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції згідно з УКТ ЗЕД 8703:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8707 Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів
товарних позицій
8701—8705:
8707 10 - кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703:
8707 10 10 - - для промислового складення:
8707 10 10 10 - - - укомплектовані 1234,92 гривень за 1 штуку
8707 10 10 20 - - - не укомплектовані 1234,92 гривень за 1 штуку
8707 10 90 - - інші:
8707 10 90 10 - - - що використовувалися п’ять років або менше 4939,66 гривень за 1 штуку
8707 10 90 20 - - - що використовувалися понад п’ять років 4939,66 гривень за 1 штуку
8707 10 90 90 - - - інші 4939,66 гривень за 1 штуку
 
-26- Пінчук А.П.
Підпункт 215.3.6 пункту 215.3 статті 215 викласти в такій редакції:
«215.3.6. кузови для автомобілів, зазначених у товарній позиції 8703 згідно з УКТ ЗЕД:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавки податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8707 Кузови (включаючи кабіни) для моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 - 8705:
8707 10 - кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703:
8707 10 10 - - для промислового складання:
8707 10 10 10 - - - укомплектовані 3500 євро за 1 штуку
8707 10 10 20 - - - не укомплектовані 3500 євро за 1 штуку
8707 10 90 - - інші:
8707 10 90 10 - - - що використовувалися 5 років або менше 3500 євро за 1 штуку
8707 10 90 20 - - - що використовувалися понад 5 років 3500 євро за 1 штуку
8707 10 90 90 - - - інші 3500 євро за 1 штуку».
 
Відхилено      
18. 215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8711 40 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 500 куб. см, але не більш як 800 куб. см 2,49 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8711 50 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 800 куб. см 2,49 гривні за 1 куб. сантиметр об’єму циліндрів двигуна
8711 90 00 00 Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним мотором, з колясками або без них, крім тих, що з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом; коляски 124,62 гривень за 1 штуку
 
      
19. 215.3.8. причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8716 10 99 00 причепи та напівпричепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу причіпних будиночків масою понад 3500 кг, крім тих, що складаються 1234,92 гривень за 1 штуку».
 
      
20. 3. У пункті 218.2 статті 218 слова «у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України» виключити.
 
-27- Пінчук А.П.
Пункт розділу І законопроекту виключити
 
Враховано   12. Підпункт 222.1.2 пункту 222.1 статті 222 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Виробники тютюнових виробів перераховують суми податку до бюджету при придбанні марок акцизного податку на суму, розраховану з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм Кодексу з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації».
13. Пункт 226.2 статті 226 доповнити абзацом другим такого змісту:
«У разі зміни зразка марок акцизного податку марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби перебувають в обігу протягом 12 місяців з дня запровадження марок нового зразка. Порядок безоплатної заміни марок акцизного податку попереднього зразка на марки акцизного податку нового зразка на нереалізованих товарах, а також залишків вже закуплених платниками акцизного податку акцизних марок попереднього зразка протягом зазначеного строку встановлюється Кабінетом Міністрів України».
14. У статті 230:
1) пункт 230.1 доповнити абзацами другим-четвертим такого змісту:
«Акцизні склади повинні бути обладнані витратомірами - лічильниками обсягу виробленого спирту (далі - витратомір–лічильник), занесеним до Єдиного державного реєстру витратомірів – лічильників обсягу виробленого спирту;
Відпуск спирту без наявності витратоміра - лічильника забороняється.
Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів–лічильників обсягу виробленого спирту встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
2) пункт 230.5 після слова «етилового» доповнити словами «за наявності витратоміра-лічильника»;
3) підпункт «а» пункту 230.12 після слова «відпуском» доповнити словами «за наявності витратоміра - лічильника»;
4) підпункт «а» пункту 230.13 після слова «накладній» доповнити словами «зареєстрована в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту та алкогольних напоїв»;
5) пункт 230.15 після слова «накладна» доповнити словами «зареєстрована в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту та алкогольних напоїв»;
6) пункт 230.17 після слова «накладній» доповнити словами «зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту та алкогольних напоїв»;
7) у пункті 230.18:
після слова «накладних» доповнити словами «зареєстрованих в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту та алкогольних напоїв»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Порядок ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту та алкогольних напоїв встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
    -28- Пінчук А.П.
Доповнити розділ І законопроектом пунктом такого змісту:
Підпункт 222.1.2 пункту 222.1 статті 222 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Виробники тютюнових виробів перераховують суми податку до бюджету при придбанні марок акцизного податку на суму, розраховану з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих згідно положень Кодексу з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації».
 
Враховано    
    -29- Пінчук А.П.
Доповнити розділ І законопроектом пунктом такого змісту:
«Пункт 226.2 статті 226. доповнити абзацом другим такого змісту:
«У разі зміни зразка марок акцизного податку марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби перебувають в обігу протягом 12 місяців з дня запровадження марок нового зразка. Порядок безоплатної заміни марок акцизного податку попереднього зразка на марки акцизного податку нового зразка на нереалізованих товарах, а також залишків вже закуплених платниками акцизного податку акцизних марок попереднього зразка протягом зазначеного строку встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано    
    -30- Пінчук А.П.
Доповнити розділ І законопроектом пунктом такого змісту:
«Доповнити статтю 221 пунктом 221.5 такого змісту:
«221.5. Відпускна ціна на тютюнові вироби виробників або імпортерів тютюнових виробів або пов’язаних з ними осіб не може перевищувати 85 відсотків від встановлених ними максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби».
 
Відхилено    
    -31- Пінчук А.П.
Доповнити розділ І законопроектом пунктом такого змісту:
«У статті 230:
1) пункт 230.1 доповнити абзацами такого змісту:
«Акцизні склади повинні бути обладнані витратомірами - лічильниками обсягів виробленого спирту (далі - витратомір – лічильник), які занесені до Єдиного державного реєстру витратомірів – лічильників обсягів виробленого спирту;
Відпуск спирту без наявності витратоміра - лічильника забороняється.
Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів – лічильників встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
2) у пункті 230.5 після слова «етилового» доповнити словами «за наявності витратоміра - лічильника»;
3) підпункт «а» пункту 230.12 після слова «відпуском» доповнити словами «за наявності витратоміра - лічильника»;
4) підпункт «а» пункту 230.13 після слова «накладна» доповнити словами «зареєстрована в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту та алкогольних напоїв»;
5) пункт 230.15 після слова «накладна» доповнити словами «зареєстрована в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту та алкогольних напоїв»;
6) пункт 230.17 після слова «накладній» доповнити словами «зареєстрованій в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту та алкогольних напоїв»;
7) у пункті 230.18:
після слова «накладних» доповнити словами «зареєстрованих в Єдиному реєстрі товарно-транспортних накладних на переміщення спирту та алкогольних напоїв»;
доповнити абзацом другим такого змісту:
«Порядок ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту та алкогольних напоїв встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
21. 4. У статті 234:
1) у пункті 234.1:
 
   15. У статті 234:
1) у пункті 234.1:
 
22. підпункти 234.1.1 і 234.1.2 викласти в такій редакції:
«234.1.1. для мотоциклів:
 
   підпункти 234.1.1 і 234.1.2 викласти в такій редакції:
«234.1.1. для мотоциклів:
 
23. ГрупаОб’єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрівСтавка збору, гривень
за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 5003,53
25018005, 88
3понад 80011,75
 
-32- Кожем'якін А.А.
Сас С.В.
У пункті 4 розділу І законопроекту підпункти 234.1.1 і 234.1.2 викласти в такій редакції:
«234.1.1. для мотоциклів:
ГрупаОб’єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрівСтавка збору, гривень
за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 5003,27
25018005, 45
3понад 80010,89
 
Враховано частково щодо ставок на легкові автомобілі об’ємом циліндрів двигуна від 3501 куб. см.  ГрупаОб’єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрівСтавка збору, гривень
за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 5003,53
25018005,88
3понад 80011,75
 
24. 234.1.2. для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):
ГрупаОб’єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрівСтавка збору, гривень
за 100 куб. сантиметрів
об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 10003,53
2100115005, 88
3150118008, 22
41801250011, 75
52501350029, 38
63501450047, 00
74501550052, 88
85501650064, 63
9понад 650070,50»;
 
-33- 234.1.2. для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):
ГрупаОб’єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрівСтавка збору, гривень
за 100 куб. сантиметрів
об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 10003,27
2100115005, 45
3150118007,62
41801250010,89
52501350029, 38
63501450047, 00
74501550052, 88
85501650064, 63
9понад 650070,50»;
 
Немає висновку   234.1.2. для легкових автомобілів (крім автомобілів, обладнаних електродвигуном):
ГрупаОб’єм циліндрів двигуна, куб. сантиметрівСтавка збору, гривень
за 100 куб. сантиметрів
об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 10003,53
2100115005,88
3150118008,22
41801250011,75
52501350029,38
63501450047,00
74501550052,88
85501650064,63
9понад 650070,50»;
 
25. у підпункті 234.1.3 цифри «0, 54» замінити цифрами «0, 58»;
 
   у підпункті 234.1.3 цифри «0,54» замінити цифрами «0,58»;
 
26. у підпункті 234.1.4 цифру «5,45» замінити цифрами
«5, 88»;
 
   у підпункті 234.1.4 цифри «5,45» замінити цифрами
«5,88»;
 
27. у підпункті 234.1.5 цифри «2, 72» замінити цифрами «2, 93»;
 
   у підпункті 234.1.5 цифри «2,72» замінити цифрами «2,93»;
 
28. підпункт 234.1.6 викласти в такій редакції:
«234.1.6. для вантажних вантажо-пасажирських автомобілів:
 
   підпункт 234.1.6 викласти в такій редакції:
«234.1.6. для вантажних вантажо-пасажирських автомобілів:
 
29. ГрупаОб’єм циліндрів двигуна,
куб. сантиметрівСтавка збору, гривень
за 100 куб. сантиметрів
об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 820017,63
282011500023, 50
3понад 1500029,38»;
 
   ГрупаОб’єм циліндрів двигуна,
куб. сантиметрівСтавка збору, гривень
за 100 куб. сантиметрів
об’єму циліндрів двигуна
віддо (включно)
1до 820017,63
282011500023,50
3понад 1500029,38»;
 
30. у підпункті 234.1.7 цифри «16,34» замінити цифрами «17,63»;
 
   у підпункті 234.1.7 цифри «16,34» замінити цифрами «17,63»;
 
31. у підпункті 234.1.8 цифру «5,45» замінити цифрами
«5,88»;
 
   у підпункті 234.1.8 цифри «5,45» замінити цифрами
«5,88»;
 
32. у підпункті 234.1.9 цифру «5» замінити цифрами
«5,40»;
 
   у підпункті 234.1.9 цифру «5» замінити цифрами
«5,40»;
 
33. 2) підпункти 234.2.1 і 234.2.2 пункту 234.2 викласти у такій редакції:
 
   2) підпункти 234.2.1 і 234.2.2 пункту 234.2 викласти в такій редакції:
 
34. «234.2.1. для суден, оснащених стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами):
ГрупаПотужність двигуна, кВтСтавка збору, гривень
за 1 кВт потужності двигуна
1до 55 (включно)2,93
2понад 553,53
 
   «234.2.1. для суден, оснащених стаціонарним або підвісним двигуном (двигунами):
ГрупаПотужність двигуна, кВтСтавка збору, гривень
за 1 кВт потужності двигуна
1до 55 (включно)2,93
2понад 553,53
 
35. 234.2.2. для суден, не оснащених двигуном:
ГрупаДовжина корпусу судна, метрівСтавка збору, гривень за 100 сантиметрів довжини корпусу судна
1до 7, 5 (включно)8,22
2понад 7, 516,45»;
 
   234.2.2. для суден, не оснащених двигуном:
ГрупаДовжина корпусу судна, метрівСтавка збору, гривень за 100 сантиметрів довжини корпусу судна
1до 7,5 (включно)8,22
2понад 7,516,45»;
 
36. 3) у підпунктах 234.3.1 і 234.3.2 пункту 234.3 цифру «1,09» замінити цифрами «1, 18».
 
   3) у підпунктах 234.3.1 і 234.3.2 пункту 234.3 цифри «1,09» замінити цифрами «1, 18».
 
37. 5. Пункти 243.1—243.4 статті 243 викласти в такій редакції:
«243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
Назва забруднюючої речовиниСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Азоту оксиди1434,71
Аміак269,08
Ангідрид сірчистий1434,71
Ацетон538,16
Бенз (о)пірен1826401,21
Бутилацетат323,14
Ванадію п’ятиокис 5381,64
Водень хлористий 54,05
Вуглецю окис54,05
Вуглеводні81,08
Газоподібні фтористі сполуки3552,12
Тверді речовини 54,05
Кадмію сполуки11355,50
Марганець та його сполуки11355,50
Нікель та його сполуки57856,17
Озон1434,71
Ртуть та її сполуки60816,08
Свинець та його сполуки60816,08
Сірководень4610,83
Сірковуглець2996,33
Спирт н-бутиловий1434,71
Стирол10476,57
Фенол6512,02
Формальдегід3552,12
Хром та його сполуки38516,34
 
   16. Пункти 243.1—243.4 статті 243 викласти в такій редакції:
«243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
Назва забруднюючої речовиниСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Азоту оксиди1434,71
Аміак269,08
Ангідрид сірчистий1434,71
Ацетон538,16
Бенз (о)пірен1 826 401,21
Бутилацетат323,14
Ванадію п’ятиокис 5381,64
Водень хлористий 54,05
Вуглецю окис54,05
Вуглеводні81,08
Газоподібні фтористі сполуки3552,12
Тверді речовини 54,05
Кадмію сполуки11 355,50
Марганець та його сполуки11 355,50
Нікель та його сполуки57 856,17
Озон1434,71
Ртуть та її сполуки60 816,08
Свинець та його сполуки60 816,08
Сірководень4610,83
Сірковуглець2996,33
Спирт н-бутиловий1434,71
Стирол10 476,57
Фенол6512,02
Формальдегід3552,12
Хром та його сполуки38 516,34
 
38. 243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас небезпечності:
Клас небезпечностіСтавка податку,
гривень за 1 тонну
І10261,55
ІІ2350,06
ІІІ350,16
ІV81,08
 
   243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 та на які встановлено клас небезпечності:
Клас небезпечностіСтавка податку,
гривень за 1 тонну
І10 261,55
ІІ2350,06
ІІІ350,16
ІV81,08
 
39. 243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) у атмосферному повітрі населених пунктів:
 
   243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів:
 
40. Орієнтовнобезпечний рівень впливу речовин (сполук),міліграмів на 1 куб. метрСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Менше ніж 0, 0001431955,50
0, 0001—0, 001 (включно)37009,95
Понад 0,001—0,01 (включно)5112,56
Понад 0, 01—0, 1 (включно)1434,71
Понад 0, 154,05
 
   Орієнтовнобезпечний рівень впливу речовин (сполук), міліграмів на 1 куб. метрСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Менше ніж 0,0001431955,50
0, 0001—0, 001 (включно)37009,95
Понад 0,001—0,01 (включно)5112,56
Понад 0,01—0,1 (включно)1434,71
Понад 0,154,05
 
41. 243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0, 24 гривні за 1 тонну».
 
   243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0, 24 гривні за 1 тонну».
 
42. 6. Статтю 244 викласти у такій редакції:
«Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення
 
   17. Статтю 244 викласти в такій редакції:
«Стаття 244. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення
 
43. 244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва:
 
   244.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва:
 
44. Вид паливаСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Бензин неетилований79,90
Бензин сумішевий65,80
Зріджений нафтовий газ108,10
Дизельне біопаливо68,15
Дизельне пальне з вмістом сірки:
більш як 0, 2 мас. %79,90
більш як 0, 035 мас. %, але не більш як 0, 2 мас. %61,10
більш як 0, 005 мас. %, але не більш як 0, 035 мас. %55,22
не більш як 0, 005 мас. %35,25
Мазут79,90
Стиснений природний газ54,05
Бензин авіаційний55,22
Гас68,15
244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі ввезення палива на митну територію України:
Вид паливаКод товару згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару згідно
з УКТ ЗЕДСтавка податку, гривень
за 1 тонну
Бензин неетилований 2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше79,90
Бензин сумішевий2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше, із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші 65,80
2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше, із вмістом менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
Зріджений нафтовий газ2711 11 00 00газ природний скраплений (зріджений)108,10
2711 12 11 00пропан скраплений (зріджений), для використання як паливо
2711 14 00 00етилен, пропілен, бутилен і бутадієн скраплені (зріджені)
2711 19 00 00інші гази нафтові скраплені (зріджені)
Дизельне біопаливо3824 90 98 00біодизель68,15
Дизельне пальне із вмістом сіркиважкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки:
2710 19 49 00більш як 0,2 мас. %79,90
2710 19 41 30
2710 19 45 00більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %61,10
2710 19 41 20більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %55,22
2710 19 41 10не більш як 0,005 мас. %35,25
паливо рідке (мазут)
2710 19 61 00не більш як 1 мас. %35,25
2710 19 63 00більш як 1 мас. %, але не більш як 2 мас. %55,22
2710 19 65 00більш як 2 мас. %, але не більш як 2,8 мас. %61,10
2710 19 69 00більш як 2,8 мас. %79,90
Бензин авіаційний2710 11 31 00бензини авіаційні55,22
Гас2710 19 21 00гас, що використовується як паливо для реактивних двигунів68,15
2710 19 25 00гас, що використовується як паливо для інших видів двигунів, крім реактивних двигунів».
 
   Вид паливаСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Бензин неетилований79,90
Бензин сумішевий65,80
Зріджений нафтовий газ108,10
Дизельне біопаливо68,15
Дизельне пальне з вмістом сірки:
більш як 0,2 мас. %79,90
більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %61,10
більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %55,22
не більш як 0,005 мас. %35,25
Мазут79,90
Стиснений природний газ54,05
Бензин авіаційний55,22
Гас68,15
244.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі ввезення палива на митну територію України:
Вид паливаКод товару згідно з
УКТ ЗЕДОпис товару згідно
з УКТ ЗЕДСтавка податку, гривень
за 1 тонну
Бензин неетилований 2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше79,90
Бензин сумішевий2710 11 41 11
2710 11 41 31
2710 11 41 91
2710 11 45 11
2710 11 49 11бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше, із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші 65,80
2710 11 41 19
2710 11 41 39
2710 11 41 99
2710 11 45 99
2710 11 49 99бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше, із вмістом менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші
Зріджений нафтовий газ2711 11 00 00газ природний скраплений (зріджений)108,10
2711 12 11 00пропан скраплений (зріджений), для використання як паливо
2711 14 00 00етилен, пропілен, бутилен і бутадієн скраплені (зріджені)
2711 19 00 00інші гази нафтові скраплені (зріджені)
Дизельне біопаливо3824 90 98 00біодизель68,15
Дизельне пальне із вмістом сіркиважкі дистиляти (газойлі) із вмістом сірки:
2710 19 49 00більш як 0,2 мас. %79,90
2710 19 41 30
2710 19 45 00більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %61,10
2710 19 41 20більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %55,22
2710 19 41 10не більш як 0,005 мас. %35,25
паливо рідке (мазут)
2710 19 61 00не більш як 1 мас. %35,25
2710 19 63 00більш як 1 мас. %, але не більш як 2 мас. %55,22
2710 19 65 00більш як 2 мас. %, але не більш як 2,8 мас. %61,10
2710 19 69 00більш як 2,8 мас. %79,90
Бензин авіаційний2710 11 31 00бензини авіаційні55,22
Гас2710 19 21 00гас, що використовується як паливо для реактивних двигунів68,15
2710 19 25 00гас, що використовується як паливо для інших видів двигунів, крім реактивних двигунів».
 
45. 7. Пункти 245.1 та 245.2 статті 245 викласти в такій редакції:
«245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти:
 
   18. Пункти 245.1 та 245.2 статті 245 викласти в такій редакції:
«245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти:
 
46. Назва забруднюючої речовиниСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Азот амонійний942,38
Органічні речовини (за показниками БСК 5)377,19
Завислі речовини 27,03
Нафтопродукти5543,80
Нітрати 81,08
Нітрити4628,45
Сульфати27,03
Фосфати753,20
Хлориди 27,03
 
   Назва забруднюючої речовиниСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Азот амонійний942,38
Органічні речовини (за показниками БСК 5)377,19
Завислі речовини 27,03
Нафтопродукти5543,80
Нітрати 81,08
Нітрити4628,45
Сульфати27,03
Фосфати753,20
Хлориди 27,03
 
47. 245.2. Ставки податку за скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу:
Гранично допустима концентрація
забруднюючих речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу,
міліграмів на 1 літрСтавка податку,
гривень за 1 тонну
До 0, 001 (включно)98741,38
Понад0,001—0,1 (включно)71592,29
Понад 0,1—1 (включно)12342,53
Понад 1—10 (включно)1256,11
Понад 10251,46».
 
   245.2. Ставки податку за скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу:
Гранично допустима концентрація
забруднюючих речовин або орієнтовнобезпечний рівень впливу,
міліграмів на 1 літрСтавка податку,
гривень за 1 тонну
До 0, 001 (включно)98 741,38
Понад0,001—0,1 (включно)71 592,29
Понад 0,1—1 (включно)12 342,53
Понад 1—10 (включно)1256,11
Понад 10251,46».
 
48. 8. У статті 246:
1) у пункті 246.1:
у підпункті 246.1.1 цифри «469,36» замінити цифрами «506,44»;
у підпункті 246.1.2 цифри «8,17» замінити цифрами «8,81»;
 
   19. У статті 246:
1) у пункті 246.1:
у підпункті 246.1.1 цифри «469,36» замінити цифрами «506,44»;
у підпункті 246.1.2 цифри «8,17» замінити цифрами «8,81»;
 
49. 2) пункт 246.2 викласти у такій редакції:
«246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
 
   2) пункт 246.2 викласти в такій редакції:
«246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
 
50. Клас небезпеки відходівРівень небезпечності відходівСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Інадзвичайно небезпечні822,52
ІІвисоконебезпечні29,96
ІІІпомірно небезпечні7,52
ІVмалонебезпечні2,93
малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості0,29».
 
   Клас небезпеки відходівРівень небезпечності відходівСтавка податку,
гривень за 1 тонну
Інадзвичайно небезпечні822,52
ІІвисоконебезпечні29,96
ІІІпомірно небезпечні7,52
ІVмалонебезпечні2,93
малонебезпечні нетоксичні відходи гірничодобувної промисловості0,29».
 
51. 9. У пункті 247.1 статті 247 цифри «0,0069» замінити цифрами «0,0074».
 
   20. У пункті 247.1 статті 247 цифри «0,0069» замінити цифрами «0,0074».
 
52. 10. Статтю 248 викласти у такій редакції:
«Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк
 
   21. Статтю 248 викласти в такій редакції:
«Стаття 248. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк
 
53. 248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:
Категорія відходівСтавка податку
за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання),
гривень за 1 куб. метрСтавка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, гривень за 1 куб. сантиметр
Високоактивні 352509,3011750,31
Середньоактивні та низькоактивні 6580,172350,06».
 
-34- Пінчук А.П.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту із наступною зміною нумерації:
«У статті 263:
1) пункт 263.3 викласти у такій редакції:
«Види видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) визначаються платником відповідно до затверджених законодавством переліків видів корисних копалин, а також кодифікації товарів та послуг з урахуванням затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції, яка для видобутих корисних копалин, що перебувають у рідкому або газоподібному стані обліковується із застосуванням електронних систем обліку, що забезпечують його безперервність»;
2) підпункт 263.8.1 доповнити новим реченням такого змістуї: «Обсяг видобутих корисних копалин, що перебувають у рідкому або газоподібному стані визначається із застосуванням електронних систем обліку, що забезпечують його безперервність.»
 
Відхилено   248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:
Категорія відходівСтавка податку
за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання),
гривень за 1 куб. метрСтавка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, гривень за 1 куб. сантиметр
Високоактивні 352509,3011 750,31
Середньоактивні та низькоактивні 6580,172350,06».
 
    -35- Горіна І.А.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту із наступною зміною нумерації:
«Підпункт 263.9.2. пункту 263.9. статті 263 розділу ХІ викласти в такій редакції:
«263.9.2. Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті внаслідок виконання діючих або нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини на ділянках надр (родовищах, покладах) (надалі – ділянки надр), що характеризуються погіршеними гірничо – геологічними умовами (важковидобувні) або виснаженістю в процесі розробки у попередніх періодах, на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, свердловинах, що відновлюються з числа ліквідованих, нових свердловинах чи групах свердловин (надалі – об’єкти ділянок надр), що розташовані на таких ділянках надр, оподатковуються за ставкою 2 відсотка від вартості додаткового видобутку відповідної вуглеводневої сировини.
Діючі інвестиційні проекти (програми, договори) – такі інвестиційні проекти (програми, договори), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини та, які знаходилися в стадії реалізації на ділянках надр та/або об’єктах ділянок надр, що на момент набрання чинності Податковим кодексом України характеризувалися погіршеними гірничо-геологічними умовами (важковидобувні) або виснаженими та по яких Кабінетом Міністрів України були визначені базові обсяги видобутку на момент початку реалізації таких інвестиційних проектів (програм, договорів).
Перелік ділянок надр та/або об`єктів ділянок надр, на яких реалізуються нові інвестиційні проекти (програми, договори), а також порядок складання переліку, у якому визначені критерії віднесення ділянок надр та/або об’єктів ділянок надр до таких, на яких можуть бути реалізовані нові інвестиційні проекти (програми, договори), визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі. Такий перелік формується та підлягає уточненню на підставі розгляду проектів дослідно – промислової або промислової розробки , інших проектних документів з питань розробки ділянок надр та/або об’єктів ділянок надр.
Порядок відбору та затвердження нових інвестиційних проектів (програм, договорів), якими передбачено нарощування видобутку вуглеводневої сировини, а також порядок контролю за виконанням таких інвестиційних проектів (програм, договорів), визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у нафтогазовому комплексі. Такий порядок застосовується також для цілей статей 35, 36 Закону України «Про нафту і газ».
Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті на ділянках надр, визначаються як різниця фактичних обсягів видобутку вуглеводневої сировини за звітний податковий період та середньомісячного фактичного обсягу видобутку вуглеводневої сировини на таких об'єктах протягом останніх дванадцяти місяців, що передували затвердженню інвестиційних проектів (програм).
Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті на окремих діючих свердловинах після капітального ремонту, що розташовані на ділянках надр, визначаються як різниця фактичного обсягу видобутку вуглеводневої сировини за звітний податковий період та середньомісячного фактичного обсягу видобутку на таких об'єктах ділянок надр протягом останніх 12 місяців, що передували початку капітального ремонту.
Додаткові обсяги вуглеводневої сировини, видобуті з нових свердловин та відновлених з числа ліквідованих, що розташовані на ділянках надр, станом на дату набрання чинності цим Законом, визначаються протягом 10 (десяти) років з моменту введення свердловини в експлуатацію в обсязі фактичного видобутку».
 
Відхилено    
54. 12. Пункт 264.4 статті 264 викласти у такій редакції:
«264.4. Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
 
-36- Хомутиннік В.Ю.
Нумерацію розділу І законопроекту змінити з урахуванням пункту 1 Постанови ВРУ №5321-VІ від 2.10.2012 року про прийняття цього законопроекту за основу, виключивши із тексту законопроекту положення пункту 11 розділу І щодо ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин
 
Враховано   22. Пункт 264.4 статті 264 викласти в такій редакції:
«264.4. Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин
 
55. Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються окремо для кожного виду користування надрами у гривнях до одиниці виміру залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання:
 
   Ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються окремо для кожного виду користування надрами у гривнях до одиниці виміру залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання:
 
56. Характер користування надрамиВид користування надрамиОдиниця виміруСтавка плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами,
гривень на рік
Використання підземного простору надр — пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів — колекторів)зберігання природного газу та газоподібних продуктівтис. куб. метрів активного об’єму0,28
Використання підземного простору — спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер) зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів куб. метрів0,28
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукціїкв. метрів0,78
вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин —»—0,45
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів —»—0,33
провадження іншої господарської діяльності —»—1,10».
13. Пункт 275.1 статті 275 викласти у такій редакції:
«275.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у таких розмірах:
Групи
населених пунктів з чисельністю населення, тис. осібСтавка податку,
гривень за 1 кв. метрКоефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
До 30,28
Від 3 до 100,56
Від 10 до 200,9
Від 20 до 501,41,2
Від 50 до 1001,691,4
Від 100 до 2501,971,6
Від 250 до 5002,262
Від 500 до 10002,822,5
Від 1000 і більше3,953».
 
-37- Кожем'якін А.А.
Сас С.В.
У пункті 13 розділу І законопроекту пункт 275.1 викласти в такій редакції:
Групи
населених пунктів з чисельністю населення, тис. осібСтавка податку,
гривень за 1 кв. метрКоефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
До 30,26
Від 3 до 100,52
Від 10 до 200,84
Від 20 до 501,41,2
Від 50 до 1001,691,4
Від 100 до 2501,971,6
Від 250 до 5002,262
Від 500 до 10002,822,5
Від 1000 і більше3,953».
 
Враховано частково щодо ставок податку для населених пунктів з населенням від 20 тис. осіб  Характер користування надрамиВид користування надрамиОдиниця виміруСтавка плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами,
гривень на рік
Використання підземного простору надр — пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів — колекторів)зберігання природного газу та газоподібних продуктівтис. куб. метрів активного об’єму0,28
Використання підземного простору — спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер) зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів куб. метрів0,28
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукціїкв. метрів0,78
вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин —»—0,45
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів —»—0,33
провадження іншої господарської діяльності —»—1,10».
23. Пункт 275.1 статті 275 викласти в такій редакції:
«275.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, встановлюються у таких розмірах:
Групи
населених пунктів з чисельністю населення, тис. осібСтавка податку,
гривень за 1 кв. метрКоефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення
До 30,28
Від 3 до 100,56
Від 10 до 200,90
Від 20 до 501,401,20
Від 50 до 1001,691,40
Від 100 до 2501,971,60
Від 250 до 5002,262,00
Від 500 до 10002,822,50
Від 1000 і більше3,953,00».
24. У пункті 291.4 статті 291:
в абзаці другому підпункту 5 слова і цифри «одночасно не перевищує 20 осіб» замінити словами «не обмежена»;
підпункт 6 викласти в такій редакції:
«6) шоста група – юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень».
25. У статті 292:
1) абзац третій пункту 292.3 після слова «третьої» доповнити словами «або п'ятої»;
2) абзац перший пункту 292.6 після слова «третьої» доповнити словами «або п'ятої».
26. У статті 293:
1) у підпункті 293.3.2 пункту 293.3:
у підпункті 1 цифру «7» замінити цифрою «5»;
в абзаці першому підпункту 2 цифри «10» замінити цифрою «7»;
2) у пункті 293.8:
у підпункті 4:
в абзаці першому цифру «7» замінити цифрою «5»;
у підпункті «б» слова і цифри «платником єдиного податку, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 або 10 відсотків» замінити словами і цифрами «платником єдиного податку третьої або четвертої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, або платником єдиного податку п’ятої або шостої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 7 відсотків»;
у підпункті 5 слова та цифри „за ставкою у розмірі 5 або 10 відсотків» замінити словами та цифрами „за ставкою у розмірі 5 відсотків для платників єдиного податку третьої або четвертої групи, або в розмірі 7 відсотків для платників єдиного податку п’ятої або шостої групи».
27. Пункт 294.1 статті 294 викласти в такій редакції:
«294.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої - шостої груп є календарний квартал».
28. У статті 296:
1) пункті 296.2:
в абзаці першому після слова «першої» доповнити словом «та другої»;
в абзаці другому слова «другої або третьої» замінити словами «другої, третьої або п'ятої»;
2) у пункті 296.3 слово «другої « замінити словом «третьої»;
3) в абзацах першому та другому підпункту 296.5.1 після слова «першої» доповнити словом «та другої».
29. У статті 298:
1) підпункт 298.1.1 пункту 298.1 доповнити абзацами другим-п’ятим такого змісту:
«Заява подається за вибором платника податків в один із таких способів:
1) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
2) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
3) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації
електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством»;
2) підпункт 6 пункту 298.3 викласти в такій редакції:
«6) обрана суб’єктом господарювання група та ставка єдиного податку або зміна групи та ставки єдиного податку».
30. Підпункт 7 пункту 299.11 статті 299 викласти в такій редакції:
«7) група та ставка єдиного податку».
 
    -38- Горіна І.А.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту із наступною зміною нумерації:
«пункт 276.6. статті 276 розділу ХІІІ викласти в такій редакції:
«276.6. Податок за земельні ділянки (в межах та за межами населених пунктів), надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, та об’єктів (підприємств), які видобувають торф або буре вугілля, справляється у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до статей 274, 275, 278, 279 і 280 цього Кодексу».
 
Відхилено    
    -39- Горіна І.А.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту із наступною зміною нумерації:
«Підпункт «а» підпункту 288.5.2. пункту 288.5. статті 288 розділу ХІІІ викласти в такій редакції:
«а) для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, та об’єктів (підприємств), які видобувають торф або буре вугілля, включаючи технологічну інфраструктуру таких об'єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі), - 3 відсотки нормативної грошової оцінки».
 
Відхилено    
    -40- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
У пункті 291.4 статті 291:
1) в абзаці другому підпункту 5 слова і цифри «одночасно не перевищує 20 осіб» замінити словами «не обмежена»;
2) підпункт 6 викласти в такій редакції:
«6) шоста група – юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20 000 000 гривень».
У статті 292:
абзац третій пункту 292.3 після слова «третьої» доповнити словами «або п'ятої»;
абзац перший пункту 292.6 після слова «третьої» доповнити словами «або п'ятої».
. У статті 293:
1) у підпункті 293.3.2 пункту 293.3:
а) у підпункті 1 цифру «7» замінити цифрою «5»;
б) в абзаці першому підпункту 2 цифри «10» замінити цифрою «7»;
2) у пункті 293.8:
а) в абзаці першому підпункту 4 цифру «7» замінити цифрою «5»;
б) у підпункті «б» підпункту 4 слова і цифри «платником єдиного податку, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 або 10 відсотків» замінити словами і цифрами «платником єдиного податку третьої або четвертої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків або платником єдиного податку п’ятої або шостої групи, який обрав ставку єдиного податку 7 відсотків»;
в) у підпункті 5 слова та цифри „за ставкою у розмірі 5 або 10 відсотків» замінити словами та цифрами „за ставкою у розмірі 5 відсотків для платників третьої або четвертої групи, або 7 відсотків для платників п’ятої або шостої групи».
Пункт 294.1 статті 294 викласти в такій редакції:
«294.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої групи є календарний рік.
Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої - шостої груп є календарний квартал».
У статті 296:
1) пункті 296.2:
в абзаці першому після слова «першої» доповнити словом «та другої»;
в абзаці другому слова «другої або третьої» замінити словами «другої, третьої або п'ятої»;
2) у пункті 296.3 слово «другої « замінити словом «третьої».
3) в абзацах першому та другому підпункту 296.5.1 після слова «першої» доповнити словом «та другої»
У статті 298:
1) підпункт 298.1.1 пункту 298.1 доповнити абзацами такого змісту:
«Заява подається за вибором платника податків в один із таких способів:
а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством»;
2) підпункт 6 пункту 298.3 викласти в такій редакції:
«6) обрана суб’єктом господарювання група та ставка єдиного податку або зміна групи та ставки».
Підпункт 7 пункту 299.11 статті 299 викласти в такій редакції:
«7) група та ставка єдиного податку».
 
Враховано    
    -41- Пінчук А.П.
Розділ І законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«Статтю 314 доповнити пунктами 314.2 та 314.3 такого змісту:
«314.2. Платниками збору є, включені до переліку Кабінету Міністрів України, суб’єкти господарювання, які можуть закуповувати імпортований природний газ у нерезидентів України для власного використання як палива або сировини.
314.3. Платниками збору є нафтогазовидобувні підприємства, а також договори простого товариства, що провадять господарську діяльність з видобування вуглеводневої сировини, які використовують видобутий ними в Україні природний газ як паливо або сировину»;
. Статтю 315 доповнити пунктами 315.2 та 315.3 такого змісту:
«315.2. Для платників збору, що визначені у пункті 314.2 цієї глави, об’єктом оподаткування збором є митна вартість природного газу на митному кордоні України.
315.3. Для платників збору, що визначені у пункті 314.3 цієї глави, об’єктом оподаткування збором є вартість природного газу, що використаний як паливо або сировина, за виключенням обсягів для забезпечення технологічних операцій з видобування природного газу, у тому числі рециркулюючого газ»$
Статтю 316 доповнити пунктами 316.3 та 316.4 такого змісту:
«316.3. На обсяги природного газу, що імпортується та споживається платниками, що визначені у пункті 314.2 статті 314 цього Кодексу, збір справляється у розмірі 2 відсотків.
316.4. На обсяги природного газу, що видобувається в Україні та споживається платниками, що визначені у пункті 314.3 статті 314 цього Кодексу, збір справляється у розмірі 2 відсотків»;
У статті 317
1) пункт 317.2 доповнити підпунктом 317.2.1 такого змісту:
«317.2.1 Для платників, що у визначені пункті 314.3, під діючим тарифом для видобутого в Україні природного газу слід розуміти затверджений у визначеному законодавством порядку граничний рівень ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання»;
2) абзац перший пункту 317.4 викласти в такій редакції:
. «317.4 Податкові декларації збору подаються платниками збору, крім платників, що визначені пунктом 314.2 статті 314 цієї глави, органам державної податкової служби у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації»;
3) доповнити пунктом 317.5 такого змісту:
«317.5. Датою виникнення податкових зобов’язань зі збору за природний газ, що ввозиться на митну територію України платниками, що визначені у пункті 314.2 статті 314 цього Кодексу, є дата подання митному органу митної декларації для митного оформлення або дата нарахування такого податкового зобов’язання митним органом у визначених законодавством випадках.
Суми податкового зобов’язання зі збору за природний газ, що ввозиться на митну територію України, визначаються платником збору самостійно, виходячи з об’єкту оподаткування, бази оподаткування та ставки цього збору.
Збір за природний газ, що ввозиться на митну територію України, обчислюється у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату подання митному органу митної декларації до митного оформлення.
Збір за природний газ, що ввезений на митну територію України, сплачується платником збору до або в день подання митної декларації».
 
Відхилено    
57. 14. Статтю 320 викласти в такій редакції:
«Стаття 320. Ставки збору
 
   31. Статтю 320 викласти в такій редакції:
«Стаття 320. Ставки збору
 
58. Вид радіозв’язкуДіапазон радіочастотСтавка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень
1.Радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби 0,03—300 ГГц0,42
2.Радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб 0,03—470 МГц408,62
3.Радіозв’язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації 30—470 МГц408,62
4.Радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів 30—470 МГц204,95
5.Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів 1427—2400 МГц
2400—2483, 5 МГц
5150—5850 МГц10,32
6.Радіозв’язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DЕСТ 30—3000 МГц20,62
7.Транкінговий радіозв’язок 30—470 МГц1267,09
8.Пошуковий радіозв’язок 30—960 МГц16344,64
9.Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби 30—3000 МГц
3—30 ГГц41,24
10.Радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб 30—3000 МГц
3—30 ГГц27,07
11.Стільниковий радіозв’язок 300—2200 МГц10183,17
12.Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації 2—7 ГГц
10—42,5 ГГц18,05
6,45
13.Передавання звуку залежно від потужності: 30 кГц—30 МГц
до 1 кВт включно 489,82
від 1, 1 до 10 кВт включно 736,03
від 10, 1 до 100 кВт включно 1 041,53
від 101 до 500 кВт включно 1 225,85
від 501 кВт і вище 2 036,63
14.Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 30—300 МГц
від 1 до 10 Вт включно 20,62
від 10, 1 до 100 Вт включно 61,88
від 101 Вт до 1 кВт включно 101,83
від 1, 1 до 5 кВт включно 163,71
від 5, 1 до 20 кВт включно 306,79
від 20, 1 кВт і вище 408,62
15.Передавання звуку залежно від потужності: 66—74 МГц
87,5—108 МГц
до 100 Вт включно 153,39
від 101 Вт до 1 кВт включно 306,79
від 1, 1 до 10 кВт включно 489,82
від 10, 1 кВт і вище 613,56
16.Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 300—880 МГц
до 10 Вт включно 14,18
від 10, 1 до 100 Вт включно 28,36
від 101 Вт до 1 кВт включно 61,88
від 1, 1 до 5 кВт включно 122,47
від 5, 1 до 20 кВт включно 244,91
від 20, 1 кВт і вище 306,79
17.Види радіозв’язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1—16 цієї статті 9 кГц—400 ГГц613,56».
 
   Вид радіозв’язкуДіапазон радіочастотСтавка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень
1.Радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби 0,03—300 ГГц0,42
2.Радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб 0,03—470 МГц408,62
3.Радіозв’язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації 30—470 МГц408,62
4.Радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів 30—470 МГц204,95
5.Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів 1427—2400 МГц
2400—2483, 5 МГц
5150—5850 МГц10,32
6.Радіозв’язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DЕСТ 30—3000 МГц20,62
7.Транкінговий радіозв’язок 30—470 МГц1267,09
8.Пошуковий радіозв’язок 30—960 МГц16344,64
9.Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби 30—3000 МГц
3—30 ГГц41,24
10.Радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб 30—3000 МГц
3—30 ГГц27,07
11.Стільниковий радіозв’язок 300—2200 МГц10183,17
12.Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації 2—7 ГГц
10—42,5 ГГц18,05
6,45
13.Передавання звуку залежно від потужності: 30 кГц—30 МГц
до 1 кВт включно 489,82
від 1, 1 до 10 кВт включно 736,03
від 10, 1 до 100 кВт включно 1 041,53
від 101 до 500 кВт включно 1 225,85
від 501 кВт і вище 2 036,63
14.Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 30—300 МГц
від 1 до 10 Вт включно 20,62
від 10, 1 до 100 Вт включно 61,88
від 101 Вт до 1 кВт включно 101,83
від 1, 1 до 5 кВт включно 163,71
від 5, 1 до 20 кВт включно 306,79
від 20, 1 кВт і вище 408,62
15.Передавання звуку залежно від потужності: 66—74 МГц
87,5—108 МГц
до 100 Вт включно 153,39
від 101 Вт до 1 кВт включно 306,79
від 1, 1 до 10 кВт включно 489,82
від 10, 1 кВт і вище 613,56
16.Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: 300—880 МГц
до 10 Вт включно 14,18
від 10, 1 до 100 Вт включно 28,36
від 101 Вт до 1 кВт включно 61,88
від 1, 1 до 5 кВт включно 122,47
від 5, 1 до 20 кВт включно 244,91
від 20, 1 кВт і вище 306,79
17.Види радіозв’язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1—16 цієї статті 9 кГц—400 ГГц613,56».
 
59. 15. Пункти 325.1—325.7 статті 325 викласти у такій редакції:
«325.1. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод
 
   32. Пункти 325.1—325.7 статті 325 викласти в такій редакції:
«325.1. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод
 
60. Басейни річок, включаючи притоки всіх порядківСтавка збору,
гривень за 100 куб. метрів
Дніпра на північ від міста Києва (Прип’яті та Десни), включаючи місто Київ 32,84
Дніпра на південь від міста Києва (без Інгульця) 31,23
Інгульця 47,63
Сіверського Дінця 64,04
Південного Бугу (без Інгулу) 36,11
Інгулу 44,31
Дністра 19,68
Вісли та Західного Бугу 19,68
Пруту та Сірету 14,78
Тиси 14,78
Дунаю 13,17
Річок Криму 65,66
Річок Приазов’я 78,84
Інших водних об’єктів 36,11
 
   Басейни річок, включаючи притоки всіх порядківСтавка збору,
гривень за 100 куб. метрів
Дніпра на північ від міста Києва (Прип’яті та Десни), включаючи місто Київ 32,84
Дніпра на південь від міста Києва (без Інгульця) 31,23
Інгульця 47,63
Сіверського Дінця 64,04
Південного Бугу (без Інгулу) 36,11
Інгулу 44,31
Дністра 19,68
Вісли та Західного Бугу 19,68
Пруту та Сірету 14,78
Тиси 14,78
Дунаю 13,17
Річок Криму 65,66
Річок Приазов’я 78,84
Інших водних об’єктів 36,11
 
61. 325.2. Ставки збору за спеціальне використання підземних вод
Найменування регіонуСтавка збору,
гривень за 100 куб. метрів Автономна Реєстр.картка №34),48
Запорізька:
Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони52,49
інші адміністративно-територіальні одиниці області47,63
Івано-Франківська:
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони82,09
інші адміністративно-територіальні одиниці області45,99
Київська:
Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони38,16
інші адміністративно-територіальні одиниці області45,02
Кіровоградська60,73
Львівська47,63
Луганська68,94
Миколаївська68,94
Одеська57,47
Полтавська:
Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони35,51
інші адміністративно-територіальні одиниці області39,58
Рівненська:
Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони42,36
інші адміністративно-територіальні одиниці області49,20
Сумська:
Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони39,58
інші адміністративно-територіальні одиниці області45,06
Тернопільська64,04
Харківська49,24
Херсонська49,24
Хмельницька:
Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони41,06
інші адміністративно-територіальні одиниці області62,41
Черкаська35,51
Чернівецька57,47
Чернігівська:
Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони49,24
інші адміністративно-територіальні одиниці області38,49
місто Київ49,05
 
   325.2. Ставки збору за спеціальне використання підземних вод
Найменування регіонуСтавка збору,
гривень за 100 куб. метрів Автономна Реєстр.картка №34),48
Запорізька:
Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони52,49
інші адміністративно-територіальні одиниці області47,63
Івано-Франківська:
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони82,09
інші адміністративно-територіальні одиниці області45,99
Київська:
Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони38,16
інші адміністративно-територіальні одиниці області45,02
Кіровоградська60,73
Львівська47,63
Луганська68,94
Миколаївська68,94
Одеська57,47
Полтавська:
Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони35,51
інші адміністративно-територіальні одиниці області39,58
Рівненська:
Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони42,36
інші адміністративно-територіальні одиниці області49,20
Сумська:
Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони39,58
інші адміністративно-територіальні одиниці області45,06
Тернопільська64,04
Харківська49,24
Херсонська49,24
Хмельницька:
Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони41,06
інші адміністративно-територіальні одиниці області62,41
Черкаська35,51
Чернівецька57,47
Чернігівська:
Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Щорський, Талалаївський райони49,24
інші адміністративно-територіальні одиниці області38,49
місто Київ49,05
 
62. 325.3. Ставка збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики становить 6,38 гривні за 10 тис. куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій.
 
   325.3. Ставка збору за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики становить 6,38 гривні за 10 тис. куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій.
 
63. 325.4. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю, становлять:
 
   325.4. Ставки збору за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю, становлять:
 
64. 325.4.1. для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, — 0,1094 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;
 
   325.4.1. для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, — 0,1094 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;
 
65. 325.4.2. для пасажирського флоту, що експлуатується, — 0,0122 гривні за 1 місце-добу експлуатації.
 
   325.4.2. для пасажирського флоту, що експлуатується, — 0,0122 гривні за 1 місце-добу експлуатації.
 
66. 325.5. Ставки збору за спеціальне використання води для потреб рибництва становлять:
 
   325.5. Ставки збору за спеціальне використання води для потреб рибництва становлять:
 
67. 325.5.1. 33,51 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;
 
   325.5.1. 33,51 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;
 
68. 325.5.2. 40,29 гривні за 10 тис куб. метрів підземної води.
 
   325.5.2. 40,29 гривні за 10 тис куб. метрів підземної води.
 
69. 325.6. Ставки збору за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв, становлять:
 
   325.6. Ставки збору за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв, становлять:
 
70. 325.6.1. 31,17 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;
 
   325.6.1. 31,17 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;
 
71. 325.6.2. 36,35 гривні за 1 куб. метр підземної води.
 
   325.6.2. 36,35 гривні за 1 куб. метр підземної води.
 
72. 325.7. Ставка збору за спеціальне використання шахтної, кар’єрної та дренажної води становить 7,22 гривні за 100 куб. метрів води».
 
   325.7. Ставка збору за спеціальне використання шахтної, кар’єрної та дренажної води становить 7,22 гривні за 100 куб. метрів води».
 
73. 16. Пункти 331.1 та 331.2 статті 331 викласти в такій редакції:
«331.1. Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід
 
   33. Пункти 331.1 та 331.2 статті 331 викласти в такій редакції:
«331.1. Ставки збору за заготівлю деревини основних лісових порід
 
74. Найменування лісової породиРозрядСтавка за 1 щільний
куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)дров’яної з корою (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс
Сосна
185,6454,7721,062,17
260,8639,1215,211,66
349,1231,6412,21,33
436,9423,489,031
524,3415,646,020,67
Модрина
138,4732,612,72,83
227,7123,489,032,17
321,8618,97,191,66
416,314,035,351,17
511,089,463,680,84
Ялина, ялиця
153,1545,3217,382,01
239,4533,5913,041,33
331,6427,0710,361,17
423,8120,227,690,84
515,9813,375,190,67
Дуб (крім дуба коркового)
1224,69107,9735,953,68
2161,1777,4925,742,68
3129,0761,6820,732,17
496,9646,6515,551,51
563,5330,8410,361,17
Ясен, клен (крім явору)
184,2671,9735,953,68
260,4351,6625,742,68
348,441,1320,732,17
436,3531,115,551,51
523,8320,5710,361,17
Бук
1161,99104,234,783,17
2115,3674,1224,752,17
392,7859,4419,91,84
469,7144,3814,881,33
546,6529,729,870,84
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
112,5410,798,022,83
28,777,535,782,17
37,026,274,761,66
45,264,523,511,17
53,513,012,250,84
Осика, вільха сіра, тополя
17,266,274,762,01
25,264,523,261,33
34,273,512,771,17
43,262,772,010,84
52,011,751,260,33
Другий пояс
Сосна
173,0246,6317,891,84
251,7233,2612,871,33
341,2926,7310,361,17
431,2919,97,690,84
520,8713,375,190,5
Модрина
132,9428,3710,862,68
223,8120,227,691,84
318,915,986,181,51
414,0312,074,671,17
59,468,163,170,67
Ялина, ялиця
146,9440,1115,381,66
233,5928,6811,031,17
326,7322,828,861
420,2217,296,680,84
513,3711,424,340,5
Дуб (крім дуба коркового)
1191,2592,1630,753,01
2137,0965,8421,92,17
3109,0152,6717,381,66
481,5839,1213,221,33
554,8326,328,860,84
Ясен, клен (крім явора)
171,7261,4430,753,01
251,4143,8821,92,17
340,8735,1117,381,66
430,626,0813,221,33
520,5717,568,860,84
Бук
1137,9288,429,422,68
298,362,8321,061,84
378,7550,4116,891,51
459,1737,6112,71,17
539,6225,218,370,84
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
110,278,776,772,51
27,536,514,761,84
36,025,024,011,33
44,524,012,771,17
53,012,512,010,67
Осика, вільха сіра, тополя
16,275,514,011,66
24,524,012,771,17
33,513,262,511
42,772,251,750,84
51,751,751,260,5
 
   Найменування лісової породиРозрядСтавка за 1 щільний
куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)дров’яної (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс
Сосна
185,6454,7721,062,17
260,8639,1215,211,66
349,1231,6412,201,33
436,9423,489,031,00
524,3415,646,020,67
Модрина
138,4732,6012,702,83
227,7123,489,032,17
321,8618,907,191,66
416,3014,035,351,17
511,089,463,680,84
Ялина, ялиця
153,1545,3217,382,01
239,4533,5913,041,33
331,6427,0710,361,17
423,8120,227,690,84
515,9813,375,190,67
Дуб (крім дуба коркового)
1224,69107,9735,953,68
2161,1777,4925,742,68
3129,0761,6820,732,17
496,9646,6515,551,51
563,5330,8410,361,17
Ясен, клен (крім явора)
184,2671,9735,953,68
260,4351,6625,742,68
348,4041,1320,732,17
436,3531,1015,551,51
523,8320,5710,361,17
Бук
1161,99104,2034,783,17
2115,3674,1224,752,17
392,7859,4419,901,84
469,7144,3814,881,33
546,6529,729,870,84
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
112,5410,798,022,83
28,777,535,782,17
37,026,274,761,66
45,264,523,511,17
53,513,012,250,84
Осика, вільха сіра, тополя
17,266,274,762,01
25,264,523,261,33
34,273,512,771,17
43,262,772,010,84
52,011,751,260,33
Другий пояс
Сосна
173,0246,6317,891,84
251,7233,2612,871,33
341,2926,7310,361,17
431,2919,907,690,84
520,8713,375,190,50
Модрина
132,9428,3710,862,68
223,8120,227,691,84
318,9015,986,181,51
414,0312,074,671,17
59,468,163,170,67
Ялина, ялиця
146,9440,1115,381,66
233,5928,6811,031,17
326,7322,828,861,00
420,2217,296,680,84
513,3711,424,340,50
Дуб (крім дуба коркового)
1191,2592,1630,753,01
2137,0965,8421,902,17
3109,0152,6717,381,66
481,5839,1213,221,33
554,8326,328,860,84
Ясен, клен (крім явора)
171,7261,4430,753,01
251,4143,8821,902,17
340,8735,1117,381,66
430,6026,0813,221,33
520,5717,568,860,84
Бук
1137,9288,4029,422,68
298,3062,8321,061,84
378,7550,4116,891,51
459,1737,6112,701,17
539,6225,218,370,84
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
110,278,776,772,51
27,536,514,761,84
36,025,024,011,33
44,524,012,771,17
53,012,512,010,67
Осика, вільха сіра, тополя
16,275,514,011,66
24,524,012,771,17
33,513,262,511,00
42,772,251,750,84
51,751,751,260,50
 
75. 331.2. Ставки збору за заготівлю деревини неосновних лісових порід
Найменування лісової породиРозрядСтавка за 1 щільний
куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)дров’яної (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс
Самшит
1395,22337,78168,853,68
2282,36241,24120,72,68
3225,94193,0996,462,17
4169,52144,6972,391,51
5112,8596,5548,311,17
Бархат, горіх
1246,25210,65105,323,68
2176,05150,4675,232,68
3140,69120,3760,192,17
4105,5790,2845,31,51
570,4660,1930,091,17
Груша, кизил, явір
1197,61169,0284,433,68
2141,18120,6160,362,68
3112,8596,5548,312,17
484,7672,4836,281,51
556,4348,424,241,17
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терену), черешня, шовковиця, яблуня
1147,7126,1463,033,68
2105,5790,0444,962,68
384,2671,9735,952,17
463,4553,9126,921,51
542,1336,1118,061,17
Каштан, дуб корковий
1123,13105,3252,673,68
288,0275,2337,612,68
370,4660,1930,092,17
452,9245,1422,581,51
535,1130,0915,211,17
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
198,884,2642,33,68
270,4660,1930,092,68
356,1748,1524,072,17
442,1336,1118,061,51
528,3324,3312,21,17
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
173,9963,1931,593,68
252,9245,1422,582,68
342,1336,1118,062,17
431,8627,0813,711,51
521,3218,069,031,17
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
124,5721,0610,542,01
217,5615,057,531,33
314,0412,046,021,17
410,549,034,520,84
57,026,023,010,67
Другий пояс
Самшит
1334,77286,12143,113,01
2238,98204,38102,152,17
3191,34163,581,921,66
4143,43122,6361,351,33
595,7981,7540,960,84
Бархат, горіх
1209,64179,389,613,01
2149,7128,1464,032,17
3119,86102,3251,161,66
489,7777,2438,281,33
559,9351,4125,580,84
Груша, кизил, явір
1167,26142,9471,553,01
2119,62102,0651,162,17
395,7981,7540,961,66
471,7261,4430,751,33
547,9140,8720,390,84
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терену), черешня, шовковиця, яблуня
1125,89107,3353,843,01
289,7776,7338,282,17
371,7261,4430,751,66
453,9146,1323,071,33
535,8630,615,380,84
Каштан, дуб корковий
1104,8389,7744,963,01
274,9864,2032,12,17
359,9351,4125,581,66
444,938,3719,221,33
529,8425,5812,870,84
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
183,7671,4735,773,01
259,6951,1625,412,17
347,9140,8720,391,66
435,8630,615,381,33
523,8320,5710,210,84
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
162,9453,6626,923,01
244,938,3719,222,17
335,8630,615,381,66
426,8423,0711,531,33
518,0615,297,690,84
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
120,8117,88,861,66
215,0512,796,361,17
312,0410,275,191
49,037,773,850,84
56,025,022,680,5».
 
-42- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом такого змісту:
«Підрозділ 2 розділу ХХ „Перехідні положення» доповнити пунктом 30 такого змісту:
«30. Тимчасово, до 1 липня 2013 року, зупинити дію підпункту «ї» пункту 201.1 статті 201 цього Кодексу».
 
Враховано   331.2. Ставки збору за заготівлю деревини неосновних лісових порід
Найменування лісової породиРозрядСтавка за 1 щільний
куб. метр деревини, гривень
ділової (без кори)дров’яної (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс
Самшит
1395,22337,78168,853,68
2282,36241,24120,702,68
3225,94193,0996,462,17
4169,52144,6972,391,51
5112,8596,5548,311,17
Бархат, горіх
1246,25210,65105,323,68
2176,05150,4675,232,68
3140,69120,3760,192,17
4105,5790,2845,301,51
570,4660,1930,091,17
Груша, кизил, явір
1197,61169,0284,433,68
2141,18120,6160,362,68
3112,8596,5548,312,17
484,7672,4836,281,51
556,4348,4024,241,17
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
1147,70126,1463,033,68
2105,5790,0444,962,68
384,2671,9735,952,17
463,4553,9126,921,51
542,1336,1118,061,17
Каштан, дуб корковий
1123,13105,3252,673,68
288,0275,2337,612,68
370,4660,1930,092,17
452,9245,1422,581,51
535,1130,0915,211,17
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
198,8084,2642,303,68
270,4660,1930,092,68
356,1748,1524,072,17
442,1336,1118,061,51
528,3324,3312,201,17
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
173,9963,1931,593,68
252,9245,1422,582,68
342,1336,1118,062,17
431,8627,0813,711,51
521,3218,069,031,17
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
124,5721,0610,542,01
217,5615,057,531,33
314,0412,046,021,17
410,549,034,520,84
57,026,023,010,67
Другий пояс
Самшит
1334,77286,12143,113,01
2238,98204,38102,152,17
3191,34163,5081,921,66
4143,43122,6361,351,33
595,7981,7540,960,84
Бархат, горіх
1209,64179,3089,613,01
2149,70128,1464,032,17
3119,86102,3251,161,66
489,7777,2438,281,33
559,9351,4125,580,84
Груша, кизил, явір
1167,26142,9471,553,01
2119,62102,0651,162,17
395,7981,7540,961,66
471,7261,4430,751,33
547,9140,8720,390,84
Абрикос, вишня, ялівець, обліпиха, слива (крім терну), черешня, шовковиця, яблуня
1125,89107,3353,843,01
289,7776,7338,282,17
371,7261,4430,751,66
453,9146,1323,071,33
535,8630,6015,380,84
Каштан, дуб корковий
1104,8389,7744,963,01
274,9864,2032,102,17
359,9351,4125,581,66
444,9038,3719,221,33
529,8425,5812,870,84
Барбарис, гледичія, кипарис, шипшина
183,7671,4735,773,01
259,6951,1625,412,17
347,9140,8720,391,66
435,8630,6015,381,33
523,8320,5710,210,84
Акація, бересклет, бірючина, глід, граб східний, тамарикс, калина, крушина, ліщина, горобина, бузок, скумпія, свидина, терен, черемха
162,9453,6626,923,01
244,9038,3719,222,17
335,8630,6015,381,66
426,8423,0711,531,33
518,0615,297,690,84
Верба, чагарники (крім зазначених в інших позиціях)
120,8117,808,861,66
215,0512,796,361,17
312,0410,275,191,00
49,037,773,850,84
56,025,022,680,50».
34. У розділі ХХ «Перехідні положення»:
1) підрозділ 2 доповнити пунктом 30 такого змісту:
«30. Тимчасово, до 1 липня 2013 року, зупинити дію підпункту «ї» пункту 201.1 статті 201 цього Кодексу»;
2) у підрозділі 5:
абзаци третій та четвертий пункту 1 викласти в такій редакції:
«27 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня 2013 року до 1 січня 2018 року, за умови використання у виробництві не менше ніж 25 відсотків коньячних спиртів власного виробництва;
з 1 січня 2018 року застосовується ставка акцизного податку, визначена підпунктом 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу»;
доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6. На тютюнові вироби (за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 «Сигарети без фільтра, цигарки», за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 «Сигарети з фільтром») застосовуються такі ставки акцизного податку:
77,5 специфічна ставка, 12% адвалорна ставка, 101,6 мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сигарети без фільтра, цигарки з 1 січня 2014 року;
173,2 специфічна ставка, 12% адвалорна ставка, 231,7 мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сигарети з фільтром з 1 січня 2014 року;
82,5 специфічна ставка, 12% адвалорна ставка, 108,2 мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сигарети без фільтра, цигарки з 1 січня 2015 року;
184,5 специфічна ставка, 12% адвалорна ставка, 246,8 мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сигарети з фільтром з 1 січня 2015 року»;
3) підрозділ 10 доповнити пунктом 16 такого змісту:
«16. Електронні перевірки, передбачені цим Кодексом, проводяться для платників податків:
які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності – з 1 січня.2014 року;
суб'єктів господарювання мікро, малого та середнього бізнесу – з 1 січня 2015 року;
інших платників податків – з 1 січня 2016 року».
 
    -43- Пінчук А.П.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом такого змісту:
У пункті 1 підрозділу 5 розділу ХХ: «Перехідні положення»:
абзац третій викласти в такій редакції:
«27 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту - з 1 січня 2013 року до 1 січня 2018 року, за умови використання у виробництві не менше ніж 25 відсотків коньячних спиртів власного виробництва»;
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«з 1 січня 2018 року застосовується ставка акцизного податку, визначена підпунктом 215.3.1 статті 215 цього Кодексу»
 
Враховано    
    -44- Пінчук А.П.
Підрозділ 5 розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити новим пунктом 6 наступного змісту:
«6. На тютюнові вироби (за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД 2402 20 90 10 «Сигарети без фільтра, цигарки», за кодом товару (продукції) УКТ ЗЕД 2402 20 90 20 «Сигарети з фільтром»), застосовуються такі ставки акцизного податку:
77,5 специфічна ставка, 12% адвалорна ставка, 101,6 мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сигарети без фільтра, цигарки з 1 січня 2014 року;
173,2 специфічна ставка, 12% адвалорна ставка, 231,7 мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сигарети з фільтром з 1 січня 2014 року;
82,5 специфічна ставка, 12% адвалорна ставка, 108,2 мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сигарети без фільтра, цигарки з 1 січня 2015 року;
184,5 специфічна ставка, 12% адвалорна ставка, 246,8 мінімальне акцизне податкове зобов'язання на сигарети з фільтром з 1 січня 2015 року».
 
Враховано    
    -45- Калюжний В.А.
Пункт 4 підрозділу ХХ «Перехідні положення» виключити
 
Відхилено Зменшення бюджетних надходжень   
    -46- Пінчук А.П.
Підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити новим пунктом 16 наступного змісту:
підрозділ 10 доповнити пунктом 16 такого змісту:
«16. Електронні перевірки, передбачені цим Кодексом, проводяться для платників податків:
які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності – з 1 січня.2014 року;
суб'єктів господарювання мікро, малого та середнього бізнесу – з 1 січня 2015 року;
інших платників податків – з 1 січня 2016 року».
 
Враховано    
76. ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

-47- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім підпункту 1 пункту 11 розділу І цього Закону про зміни до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України щодо збільшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, який набирає чинності з 1 числа третього місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано цей Закон».
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року, крім підпункту 1 пункту 11 розділу І цього Закону про зміни до підпункту 215.3.1 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України щодо збільшення ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, який набирає чинності з 1 числа третього місяця, що настає за місяцем, в якому опубліковано цей Закон.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) в абзаці чотирнадцятому статті 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами) слова «або без ввезення» виключити;
2) частину третю статті 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст.364; 1996 р., №28, ст.135; 2007 р.,№44, ст.510; 2009 р., №52, ст.763; 2010 р., №10, ст..101) виключити;
3) у Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р. ,№46, ст. 345; 2002 р., №26, ст. 175; 2005 р., №4, ст.91, №№17-19, ст.267):
частину п’яту статті 2 доповнити двома реченнями такого змісту: «Акцизні склади повинні бути обладнані витратомірами - лічильниками обсягів виробленого спирту, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів – лічильників обсягів виробленого спирту. Відпуск спирту без наявності такого витратоміра - лічильника забороняється»;
абзац четвертий частини четвертої статті 11 викласти в такій редакції:
«У разі зміни зразка марок акцизного податку марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби перебувають в обігу протягом 12 місяців з дня запровадження марок нового зразка. Порядок безоплатної заміни марок акцизного податку попереднього зразка на марки акцизного податку нового зразка на нереалізованих товарах, а також залишків вже закуплених платниками акцизного податку акцизних марок попереднього зразка протягом зазначеного строку встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
абзац п’ятнадцятий частини другої статті 17 викласти в такій редакції:
«виробництво, зберігання, транспортування, реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку – 200 відсотків вартості товару, але не менше 8500 гривень»;
4) в абзацах першому та другому підпункту 2 пункту 3 розділу І Закону України «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки» від 6 вересня 2012 року № 5211-VІ цифри «28» замінити цифрами «29»;
5) в абзаці двадцять першому пункту 7 розділу І Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування» від 2 жовтня 2012 року № 5412-VІ цифри «156.3» замінити цифрами «156.4».
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -48- Кармазін Ю.А.
У частині першій розділу ІІ законопроекту цифри «2013» замінити цифрами «2014»
 
Відхилено    
    -49- Пінчук А.П.
Розділ ІІ законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
2. Внести зміни до таких законів України:
1) в абзаці чотирнадцятому статті 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377 із наступними змінами) слова «або без ввезення» виключити;
2) частину третю статті 2 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 40, ст.364; 1996 р., №28, ст.135; 2007 р.,№44, ст.510; 2009 р., №52, ст.763; 2010 р., №10, ст..101) виключити;
3) у Законі України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р. ,№46, ст. 345; 2002 р., №26, ст. 175; 2005 р., №4, ст.91, №№17-19, ст.267):
частину п’яту статті 2 доповнити двома реченнями такого змісту: «Акцизні склади повинні бути обладнані витратомірами - лічильниками обсягів виробленого спирту, які зареєстровані в Єдиному державному реєстрі витратомірів – лічильників обсягів виробленого спирту. Відпуск спирту без наявності такого витратоміра - лічильника забороняється»;
абзац четвертий частини четвертої статті 11 викласти в такій редакції:
«У разі зміни зразка марок акцизного податку марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби перебувають в обігу протягом 12 місяців з дня запровадження марок нового зразка. Порядок безоплатної заміни марок акцизного податку попереднього зразка на марки акцизного податку нового зразка на нереалізованих товарах, а також залишків вже закуплених платниками акцизного податку акцизних марок попереднього зразка протягом зазначеного строку встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
абзац п’ятнадцятий частини другої статті 17 викласти в такій редакції:
«виробництво, зберігання, транспортування, реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку – 200 відсотків вартості товару, але не менше 8500 гривень»;
 
Враховано    
    -50- Хомутиннік В.Ю.
Розділ ІІ законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
«2. Внести зміни до таких законів України:
1) в абзацах першому та другому підпункту 2 пункту 3 розділу І Закону України «Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки» від 6 вересня 2012 року № 5211-VІ цифри «28» замінити цифрами «29»;
2) в абзаці двадцять першому пункту 7 розділу І Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування» від 2 жовтня 2012 року № 5412-VІ цифри «156.3» замінити цифрами «156.4»
 
Враховано Технічні правки   
    -51- Хомутиннік В.Ю.
Розділ ІІ законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом»
 
Враховано