Кількість абзаців - 179 Таблиця поправок


Про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель
 
   Про енергетичну ефективність житлових та громадських будівель
 
3. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності у сфері енергетичної ефективності житлових та громадських будівель і спрямований на створення умов для раціонального споживання в них енергетичних ресурсів.
 
   Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності житлових та громадських будівель (далі по тексту - будівлі) і спрямований на створення умов для раціонального споживання в них енергетичних ресурсів.
 
4. Розділ І
 
   Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
7. 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
   1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
8. 1) будівля — капітальна споруда, її частина (запланована або змінена у встановленому законом порядку для окремого використання), яка призначена для проживання або перебування фізичних осіб і енергія в якій використовується для створення мікроклімату та забезпечення побутових потреб людини;
 
   1) будівля — капітальна споруда (запланована або змінена в установленому законом порядку для окремого використання), призначена для проживання або перебування фізичних осіб і енергія в якій використовується для створення оптимальних мікрокліматичних умов та забезпечення побутових потреб людини;
2) будівля з приблизно нульовим споживанням енергії – будівля з високими енергетичними характеристиками, споживання енергії в якій значною мірою забезпечується за рахунок використання відновлюваних джерел енергії;
 
9. 2) громадська будівля — будівля, призначена для тимчасового перебування в ній фізичних осіб. До цієї категорії належать будівлі, в яких розміщені органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та організаційно-правової форми;
 
-1- Сальдо В.В.
підпункт 2 пункту 1 статті 1 розділу І викласти у такій редакції:
"громадська будівля — будівля, призначена для тимчасового перебування в ній фізичних осіб. До цієї категорії належать будівлі, в яких розміщені органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності"
 
Враховано   3) громадська будівля — будівля, призначена для тимчасового перебування в ній фізичних осіб. До цієї категорії належать будівлі, в яких розміщені органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності;
 
10. 3) житлова будівля — будівля, призначена та придатна для постійного або тимчасового проживання в ній фізичних осіб (житловий будинок та гуртожиток);
 
-2- Сальдо В.В.
підпункт 3 пункту 1 статті 1 розділу І викласти у такій редакції:
"житлова будівля — будівля, призначена та придатна для постійного проживання в ній фізичних осіб, а також для використання у встановленому порядку як службового жилого приміщення чи гуртожитку".
 
Враховано   4) енергетична ефективність будівлі — властивість будівлі, її конструктивних елементів та інженерного обладнання забезпечувати протягом очікуваного життєвого циклу такої будівлі побутові потреби людини та оптимальні мікрокліматичні умови для її перебування та/або проживання у приміщеннях такої будівлі при нормативно допустимому (оптимальному) рівні витрат енергетичних ресурсів на опалення, освітлення, вентиляцію, кондиціонування повітря, нагрівання води з урахуванням місцевих кліматичних умов;
5) енергетичні характеристики будівлі – розрахована та/або виміряна кількість енергії, яка необхідна для задоволення попиту на енергію та залежить від типового використання будівлі, що включає енергію, яка використовується для опалення, гарячого водопостачання, кондиціонування, вентиляції та освітлення;
6) житлова будівля — будівля, призначена та придатна для постійного проживання в ній фізичних осіб, а також для використання в установленому порядку як службового жилого приміщення чи гуртожитку;
 
11. 4) існуюча будівля — будівля, введена в установленому порядку в експлуатацію;
 
   7) існуюча будівля — будівля, введена в установленому порядку в експлуатацію;
8) мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівлі — мінімальні значення показників, що характеризують властивість будівлі, її конструктивних елементів та інженерного обладнання забезпечувати оптимальний рівень витрат енергетичних ресурсів протягом очікуваного життєвого циклу такої будівлі без порушення нормативно встановлених санітарно-гігієнічних вимог до приміщень цієї будівлі;
 
12. 5) нова будівля — будівля до введення в експлуатацію (під час проектування та будівництва);
 
-3- Кілінкаров С.П.
У підпункті 5 пункту 1 статті 1 розділу І слова " (під час проектування та будівництва)" виключити.
 
Враховано   9) нова будівля — будівля до введення в експлуатацію;
 
13. 6) оптимальні мікрокліматичні умови — поєднання параметрів мікроклімату, які при тривалому впливі на людину забезпечують відчуття теплового комфорту та створюють передумови для відпочинку і високого рівня працездатності;
 
-4- Сальдо В.В.
Пункт шостий частини першої статті 1 викласти в редакції:
"оптимальний рівень витрат на забезпечення енергетичної ефективності будівлі — найнижчий рівень необхідного інвестування у сфері використання енергії на обслуговування, експлуатацію та управління будинком або його елементами протягом прогнозного строку економічної експлуатації[0], достатній для виконання вимог до енергетичних характеристик будівлі або її конструктивних чи технічних елементів"
 
Враховано   10) оптимальний рівень витрат для забезпечення енергетичної ефективності будівлі — найнижчий рівень інвестування у сфері використання енергії, необхідний для обслуговування, експлуатації та управління будинком або його конструктивними елементами протягом прогнозного строку економічної експлуатації[0] та достатній для виконання вимог до енергетичних характеристик будівлі або її конструктивних чи технічних елементів;
 
14. 7) оптимальний рівень витрат енергетичних ресурсів — визначений відповідно до законодавства середньорічний рівень витрат енергетичних ресурсів у будівлі, що необхідний для забезпечення побутових потреб людини та оптимальних мікрокліматичних умов для її перебування (проживання) у приміщеннях такої будівлі і знаходиться в межах установлених рівнів ефективності;
 
-5- Сальдо В.В.
Підпункт сьомий частини першої статті 1 викласти в редакції:
"оптимальні мікрокліматичні умови — поєднання параметрів мікроклімату, а саме якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики відповідно до встановлених законодавством норм, які за тривалого впливу на людину забезпечують відчуття комфорту та створюють умови для відпочинку і високого рівня працездатності та доповнити частину першу таким терміном:
"будівля з приблизно нульовим споживанням енергії – будівля з високими енергетичними характеристиками, споживання енергії у якій значною мірою забезпечується за рахунок використання відновлюваних джерел енергії" відповідно змінивши нумерацію.
 
Враховано   11) оптимальні мікрокліматичні умови — поєднання параметрів мікроклімату, а саме якості повітря, теплового комфорту, освітлення та акустики, відповідно до встановлених законодавством норм, яке за умови тривалого впливу на людину забезпечує відчуття комфорту, високий рівень працездатності та створює умови для відпочинку;
12) паспорт енергетичної ефективності – документ встановленої законодавством форми, в якому зазначаються енергетичні характеристики будівлі, обраховані відповідно до вимог цього Закону;
 
15. 8) термомодернізація будівлі — комплекс ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на поліпшення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель, показників енергоспоживання інженерних систем та забезпечення енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель.
 
-6- Сальдо В.В.
Доповнити частину першу статті 1 законопроекту пунктами такого змісту, розмістивши їх в алфавітному порядку:
"8) паспорт енергетичної ефективності – документ встановленої законодавством форми, у якому зазначено енергетичні характеристики будівлі, обраховані відповідно до вимог цього Закону;
9) енергетичні характеристики будівлі – розрахована та/або виміряна кількість енергії, яка є необхідною для задоволення попиту на енергію, яка залежить від типового використання будівлі, що включає енергію, яка використовується для опалення, гарячого водопостачання, кондиціювання, вентиляції, та освітлення"
енергетична ефективність будівлі — властивість будівлі, її конструктивних елементів та інженерного обладнання забезпечувати протягом очікуваного життєвого циклу такої будівлі побутові потреби людини та оптимальні мікрокліматичні умови для її перебування та/або проживання у приміщеннях такої будівлі при нормативно допустимому (оптимальному) рівні витрат енергетичних ресурсів на опалення, освітлення, вентиляцію, кондиціонування повітря, нагрівання води з урахуванням місцевих кліматичних умов.
Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівлі — це мінімальні значення показників, що характеризують властивість будівлі, її конструктивних елементів та інженерного обладнання забезпечувати оптимальний рівень витрат енергетичних ресурсів протягом очікуваного життєвого циклу такої будівлі без порушення нормативно встановлених санітарно-гігієнічних вимог до приміщень цієї будівлі.
 
Враховано   13) термомодернізація будівлі — комплекс робіт, спрямованих на поліпшення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель, показників споживання енергетичних ресурсів інженерними системами та забезпечення енергетичної ефективності будівлі на рівні не нижчому за мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель.
 
16. 2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України.
 
   2. Інші терміни вживаються у значенні, встановленому законами.
 
17. Стаття 2. Законодавство у сфері енергетичної ефективності будівель
 
-7- Кілінкаров С.П.
Статті 2 та 3 виключити як такі, що не мають юридичного навантаження.
 
Враховано      
18. 1. Законодавство у сфері енергетичної ефективності будівель складається з Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про енергозбереження", цього Закону та інших нормативно-правових актів.
 
      
19. Стаття 3. Завдання законодавства у сфері енергетичної ефективності будівель
 
      
20. 1. Завданням законодавства у сфері енергетичної ефективності будівель є регулювання відносин з метою забезпечення ефективного, ощадного і раціонального споживання енергетичних ресурсів у будівлях, стимулювання розширеного використання альтернативних джерел енергії для створення оптимальних мікрокліматичних умов у приміщеннях будівель, сприяння інноваційному розвитку будівельної галузі та економіки регіонів у частині забезпечення енергетичної ефективності будівель.
 
      
21. Стаття 4. Особливості регулювання відносин у сфері енергетичної ефективності будівель
 
-8- Сальдо В.В.
Статтю 4 доповнити частиною першою такого змісту:
"1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у сфері забезпечення енергоефективності та енергозбереження в будівлях з метою підвищення їх енергетичних характеристик з урахуванням зовнішніх кліматичних та місцевих умов, а також вимог до мікроклімату приміщень у будівлях", відповідно змінивши нумерацію частин.
 
Враховано   Стаття 2. Особливості регулювання відносин у сфері енергетичної ефективності будівель
1. Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у сфері забезпечення енергоефективності та енергозбереження в житлових та громадських будівлях (далі по тексту - будівлі) з метою підвищення їх енергетичних характеристик з урахуванням зовнішніх кліматичних та місцевих умов, а також вимог до мікроклімату приміщень у будівлях.
 
22. 1. Регулювання відносин, які виникають у сфері енергетичної ефективності будівель, здійснюється з урахуванням таких особливостей:
 
   2. Регулювання відносин, що виникають у сфері енергетичної ефективності будівель, здійснюється з урахуванням:
 
23. використання енергетичних ресурсів у будівлях — згідно з положеннями Законів України "Про нафту і газ", "Про альтернативні джерела енергії", "Про альтернативні види палива";
 
   1) законів України "Про нафту і газ", "Про альтернативні джерела енергії", "Про альтернативні види палива" - використання енергетичних ресурсів у будівлях;
 
24. забезпечення енергозбереження у будівлях — згідно з положеннями Закону України "Про енергозбереження".
 
   2) Закону України "Про енергозбереження" - забезпечення енергозбереження у будівлях.
 
25. 2. Не є предметом регулювання цього Закону відносини, пов’язані із забезпеченням енергетичної ефективності:
 
   3. Дія цього Закону не поширюється на:
 
26. будівель, в яких розташовані виробничі структурні підрозділи підприємств, установ та організацій;
 
   1) будівлі, в яких розташовані виробничі структурні підрозділи підприємств, установ та організацій;
 
27. дачних, садових будинків;
 
-9- Сальдо В.В.
Доповнити частину другу статті 4 абзацами такого змісту:
"об’єкти, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту відповідно до Закону;
будівлі, що використовуються як місця відправлення культу релігійними організаціями"
 
Враховано   2) об’єкти, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта відповідно до Закону;
3) будівлі, що використовуються як місця відправлення культу релігійними організаціями;
 
28. індивідуальних та кооперативних гаражів;
 
-10- Сальдо В.В.
Абзаци четвертий та п’ятий статті 4 викласти в редакції:
"індивідуальні та кооперативні гаражі;
пам’ятки архітектурної та культурної спадщини."
 
Враховано   4) індивідуальні та кооперативні гаражі;
 
29. пам’яток культурної спадщини.
 
   5) пам’ятки архітектурної та культурної спадщини.
 
30. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
31. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ
 
   ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ
 
32. Стаття 5. Зміст державної політики у сфері енергетичної ефективності будівель
 
   Стаття 3. Основні засади державної політики у сфері енергетичної ефективності будівель
 
33. 1. Державна політика у сфері енергетичної ефективності будівель спрямована на забезпечення державного регулювання та управління у цій сфері, основними засадами якої є:
 
   1. Державна політика у сфері енергетичної ефективності будівель спрямована на забезпечення державного регулювання та управління у зазначеній сфері та проводиться на засадах:
 
34. забезпечення належного рівня енергетичної ефективності будівель відповідно до технічних регламентів, стандартів, норм і правил;
 
   1) забезпечення належного рівня енергетичної ефективності будівель відповідно до технічних регламентів, державних стандартів, норм і правил;
 
35. стимулювання раціонального та ощадного використання паливно-енергетичних ресурсів, диверсифікація джерел енергопостачання, у тому числі застосування відновлюваних джерел енергії, здійснення енергоефективних заходів;
 
   2) стимулювання раціонального та ощадного використання паливно-енергетичних ресурсів, диверсифікації джерел енергопостачання, у тому числі застосування відновлюваних джерел енергії, здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель;
 
36. скорочення викидів двоокису вуглецю в атмосферу;
 
   3) скорочення викидів двоокису вуглецю в атмосферу;
 
37. створення умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для здійснення енергоефективних заходів;
 
-11- Кілінкаров С.П.
у абзаці п’ятому частини першої статті 5 виключити слова: "вітчизняних та іноземних" і далі – за текстом.
 
Враховано   4) створення умов для залучення інвестицій з метою здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель;
 
38. диверсифікація джерел фінансування енергоефективних заходів;
 
   5) диверсифікації джерел фінансування заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель;
 
39. створення умов для будівництва будівель з приблизно нульовим споживанням енергії;
 
   6) створення умов для будівництва будівель з приблизно нульовим споживанням енергії;
 
40. здійснення контролю за станом систем опалення і кондиціювання будівель.
 
-12- Кілінкаров С.П.
Абзац восьмий частини першої статті 5 законопроекту викласти в редакції:
"забезпечення контролю за станом систем опалення і кондиціонування будівель відповідно до цього Закону."
 
Враховано   7) здійснення контролю за станом систем опалення і кондиціонування будівель відповідно до цього Закону.
 
41. Стаття 6. Державне управління у сфері енергетичної ефективності будівель
 
   Стаття 4. Органи, що здійснюють управління у сфері енергетичної ефективності будівель
 
42. 1. Державне управління у сфері енергетичної ефективності будівель у межах повноважень, визначених законодавством, здійснюють Кабінет Міністрів України, уповноважені органи державного управління у цій сфері, інші органи виконавчої влади.
 
-13- Сальдо В.В.
Частину першу та другу викласти в редакції:
«1. Управління у сфері енергетичної ефективності будівель у межах своїх повноважень, визначених законом, здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, державного контролю у сфері житлово-комунального господарства, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування»
 
Враховано   1. Управління у сфері енергетичної ефективності будівель у межах своїх повноважень, визначених законом, здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, державного контролю у сфері житлово-комунального господарства, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.
 
43. 2. Уповноваженими органами державного управління у сфері енергетичної ефективності будівель (далі — уповноважені органи державного управління) є центральні органи виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сферах будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, з реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства.
 
      
44. 3. Уповноважені органи державного управління розробляють і подають Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо формування державної політики, проекти законодавчих актів, порядок підготовки фахівців з енергетичної ефективності будівель, беруть участь у розробленні державних цільових програм у сфері енергетичної ефективності будівель, видають нормативно-правові акти та нормативно-технічні (стандарти, норми, порядки і правила) з питань, віднесених до їх компетенції, здійснюють інші повноваження:
 
-14- Кілінкаров С.П.
Частину третю статті 6 виключити, оскільки ідентичне положення містить стаття 10 проекту.
 
Враховано      
45. центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сферах будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства забезпечує реалізацію енергоефективних заходів у житлових будівлях, видає нормативно-правові акти та нормативно-технічні (стандарти, норми, порядки і правила) з питань, віднесених до його компетенції, здійснює моніторинг стану обладнання існуючих будівель засобами обліку і регулювання споживання теплової енергії, засобами обліку води (холодної та гарячої);
 
      
46. центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства здійснює державний контроль за наявністю паспортів енергетичної ефективності будівель у складі проектно-кошторисної документації забудовників, у власників (співвласників) існуючих будівель, а також проводить перевірки достовірності відомостей, зазначених у таких паспортах;
 
   2. Центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства здійснює державний контроль за наявністю паспортів енергетичної ефективності будівель у складі проектно-кошторисної документації забудовників, власників (співвласників) існуючих будівель та проводить перевірку достовірності відомостей, зазначених у таких паспортах.
 
47. центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження взаємодіє з іншими органами виконавчої влади щодо реалізації ними повноважень у сфері енергетичної ефективності існуючих громадських будівель.
 
   3. Центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження взаємодіє з іншими органами державної влади щодо здійснення ними повноважень у сфері енергетичної ефективності існуючих громадських будівель.
 
48. 4. Аналіз стану реалізації енергоефективних заходів у будівлях та загального споживання окремо у громадських та житлових будівлях природного газу, електричної та теплової енергії проводять органи державної статистики в установленому законодавством порядку.
 
   4. Аналіз стану здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель та загального споживання окремо у громадських та житлових будівлях природного газу, електричної і теплової енергії проводять органи державної статистики в установленому законодавством порядку.
 
49. 5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації беруть участь у розробленні проектів державних цільових програм у сфері енергетичної ефективності будівель та забезпечують їх виконання, розробляють та забезпечують виконання регіональних цільових програм у зазначеній сфері, звітують про їх виконання, забезпечують здійснення енергоефективних заходів у будівлях державної та комунальної власності; інформують населення про стан виконання регіональних цільових програм, здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
 
   5. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації беруть участь у розробленні та забезпечують виконання проектів державних цільових програм у сфері енергетичної ефективності будівель, розробляють та забезпечують виконання регіональних цільових програм у зазначеній сфері, звітують про їх виконання, забезпечують здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель державної та комунальної власності, інформують населення про стан виконання регіональних цільових програм, здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
 
50. 6. Державне управління у сфері енергетичної ефективності будівель здійснюють також органи місцевого самоврядування в частині, що не суперечить Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншим законам України.
 
-15- Кілінкаров С.П.
Частину шосту статті 6 вилучити.
 
Враховано Виключено як таку, що суперечить статті 6 Конституції України     
51. Стаття 7. Повноваження сільських, селищних та міських рад у сфері енергетичної ефективності будівель
 
-16- Кілінкаров С.П.
Статтю 7 об’єднати зі статтею 6.
 
Немає висновку      
52. 1. Сільські, селищні та міські ради у сфері енергетичної ефективності будівель:
 
   6. Сільські, селищні та міські ради у сфері енергетичної ефективності будівель:
 
53. затверджують та реалізують місцеві цільові програми забезпечення енергетичної ефективності будівель та здійснюють моніторинг їх виконання;
 
   1) затверджують, забезпечують виконання та проводять моніторинг виконання місцевих цільових програм із забезпечення енергетичної ефективності будівель;
 
54. інформують населення про стан виконання місцевих цільових програм, а також забезпечують популяризацію енергоефективних заходів у будівлях;
 
   2) інформують населення про стан виконання місцевих цільових програм, а також забезпечують популяризацію заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель;
 
55. вирішують інші питання відповідно до закону.
 
   3) вирішують інші питання відповідно до закону.
 
56. Стаття 8. Інформаційне забезпечення в сфері енергетичної ефективності будівель
 
   Стаття 5. Інформаційне забезпечення у сфері енергетичної ефективності будівель
 
57. 1. Уповноважені органи державного управління, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування для популяризації діяльності із забезпечення енергетичної ефективності будівель:
 
   1. Органи, що здійснюють управління у сфері енергетичної ефективності будівель, в межах своїх повноважень з метою популяризації діяльності із забезпечення енергетичної ефективності будівель:
 
58. поширюють інформацію з питань економічної доцільності здійснення таких заходів у будівлях, технічних аспектів їх здійснення, впливу енергетичної ефективності будівель на екологію населених пунктів, світових тенденцій та світового досвіду у сфері підвищення енергетичної ефективності будівель, необхідності своєчасної оплати спожитих паливно-енергетичних ресурсів як найважливішого фактора надійності енергопостачання;
 
-17- Кілінкаров С.П.
Абзац другий частини першої статті 8 законопроекту після слів "економічної доцільності здійснення" слово "таких" замінити словом "енергоефективних".
 
Враховано   1) поширюють інформацію про економічну доцільність здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель, технічні аспекти їх здійснення, вплив енергетичної ефективності будівель на екологічний стан населених пунктів, світові тенденції та світовий досвід у сфері підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, необхідність своєчасної оплати спожитих паливно-енергетичних ресурсів як найважливішого фактора надійності енергопостачання;
 
59. розробляють та розповсюджують методичні матеріали з питань енергетичної ефективності будівель;
 
   2) розробляють та розповсюджують методичні матеріали з питань забезпечення енергетичної ефективності будівель;
 
60. готують тематичні публікації у засобах масової інформації, спеціалізовані телевізійні та радіопередачі і відеоролики з питань енергетичної ефективності будівель;
 
   3) готують тематичні публікації в засобах масової інформації, спеціалізовані теле- та радіопередачі, відеоролики з питань забезпечення енергетичної ефективності будівель;
 
61. поширюють досвід реалізації проектів у сфері енергетичної ефективності будівель в Україні та за кордоном;
 
   4) поширюють досвід реалізації проектів у сфері енергетичної ефективності будівель в Україні та за кордоном;
 
62. організовують конкурси, семінари, засідання за круглим столом з питань енергетичної ефективності будівель;
 
   5) організовують конкурси, семінари, засідання за круглим столом з питань забезпечення енергетичної ефективності будівель;
 
63. забезпечують консультування населення з питань здійснення енергоефективних заходів у житлових будівлях;
 
   6) забезпечують консультування населення з питань здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель;
 
64. надають підтримку громадським організаціям, проводять діяльність з популяризації енергоефективних заходів у будівлях.
 
-18- Кілінкаров С.П.
Частину першу статті 8 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
"надають інформацію про існуючі механізми підвищення енергетичних характеристик будівель."
 
Враховано   7) надають підтримку громадським організаціям, що провадять діяльність з популяризації заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель;
8) надають інформацію про механізми підвищення енергетичних характеристик будівель.
2. Власники громадських будівель загальною площею понад 250 квадратних метрів розміщують витяг з паспорта енергетичної ефективності в доступному для ознайомлення громадськістю місці. Зазначений витяг повинен містити дані з паспорта енергетичної ефективності, крім рекомендацій щодо підвищення енергетичних характеристик будівель.
 
    -19- Сальдо В.В.
Статтю 8 законопроекту доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Власники громадських будівель загальною площею понад 250 метрів квадратних розміщують витяг з паспорта енергетичної ефективності в доступному для ознайомлення громадськістю місці. Цей витяг повинен містити дані з паспорта енергетичної ефективності, крім рекомендацій щодо підвищення енергетичних характеристик будівель."
 
Враховано    
65. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
66. ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ
 
   ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ
 
67. Стаття 9. Визначення енергетичної ефективності будівель
 
   Стаття 6. Визначення енергетичної ефективності будівель
 
68. 1. Енергетична ефективність будівлі — властивість будівлі, її конструктивних елементів та інженерного обладнання забезпечувати протягом очікуваного життєвого циклу цієї будівлі побутові потреби людини та оптимальні мікрокліматичні умови для її перебування (проживання) у приміщеннях такої будівлі при нормативно допустимих (оптимальних) витратах енергетичних ресурсів на опалення, освітлення, вентиляцію, кондиціювання повітря, нагрівання води з урахуванням місцевих кліматичних умов.
 
-20- Кілінкаров С.П.
Частину 1 статті 6 проекту перенести в статтю 1
 
Враховано      
69. 2. Енергетична ефективність будівель визначається відповідно до методики, яка затверджується спільним рішенням уповноважених органів державного управління.
 
-21- Сальдо В.В.
Частину першу статті 9 викласти у такій редакції:
"2. Енергетичні характеристики будівель визначаються відповідно до методики, яка затверджується центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства."
 
Враховано   1. Енергетичні характеристики будівель визначаються відповідно до методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
 
70. 3. Під час визначення енергетичної ефективності будівель необхідно враховувати:
 
-22- Сальдо В.В.
Абзац перший частини третьої статті 9 викласти в редакції:
"3. Умовами, які обов’язково мають бути враховані при визначенні енергетичної ефективності будівель є::"
 
Враховано   2. Умовами, які обов’язково мають бути враховані при визначенні енергетичної ефективності будівель, є:
 
71. місцеві кліматичні умови;
 
   1) місцеві кліматичні умови;
 
72. функціональне призначення, тип, архітектурно-планувальне і конструктивне рішення будівлі;
 
   2) функціональне призначення, тип, архітектурно-планувальне та конструктивне рішення будівлі;
 
73. геометричні, теплотехнічні та енергетичні показники будівлі;
 
   3) геометричні, теплотехнічні та енергетичні характеристики будівлі;
 
74. нормативні санітарно-гігієнічні параметри мікроклімату приміщень будівлі;
 
   4) нормативні санітарно-гігієнічні параметри мікроклімату приміщень будівлі;
 
75. довговічність огороджувальних конструкцій під час експлуатації будівлі;
 
   5) довговічність огороджувальних конструкцій під час експлуатації будівлі;
 
76. показники енергетичних характеристик інженерного обладнання;
 
   6) технічні характеристики інженерного обладнання;
 
77. інші показники, передбачені законодавством.
 
   7) інші показники, передбачені законодавством.
 
78. Стаття 10. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель
 
   Стаття 7. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель
 
79. 1. З метою забезпечення належного рівня енергетичної ефективності нових та існуючих будівель застосовуються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель.
 
-23- Сальдо В.В.
Частину першу статті 10 викласти в редакції:
"1. Для забезпечення належного рівня енергетичної ефективності нових та існуючих будівель застосовуються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель відповідно до законодавства."
 
Враховано   1. Для забезпечення належного рівня енергетичної ефективності нових та існуючих будівель застосовуються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель відповідно до законодавства.
 
80. 2. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівлі — мінімальні значення показників, які характеризують властивість будівлі, її конструктивних елементів та інженерного обладнання забезпечувати оптимальний рівень витрат енергетичних ресурсів протягом очікуваного життєвого циклу такої будівлі без порушення нормативно встановлених санітарно-гігієнічних вимог до приміщень цієї будівлі.
 
-24- Кілінкаров С.П.
Частину другу статті 10 виключити.
 
Враховано      
81. 3. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель є обов’язковими для дотримання у процесі проектування та будівництва нових будівель, а також проведення термомодернізації, капітального ремонту чи реконструкції існуючих будівель.
 
-25- Сальдо В.В.
Частину третю статті 10 викласти в редакції:
"3. Дотримання мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель є обов’язковим під час проектування і будівництва нових будівель та проведення реконструкції і капітального ремонту існуючих будівель"
 
Враховано   2. Дотримання мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель є обов’язковим під час проектування і будівництва нових будівель та проведення реконструкції і капітального ремонту існуючих будівель.
 
82. 4. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель затверджуються один раз на п’ять років центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сферах будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.
 
-26- Сальдо В.В.
частину четверту статті 10 викласти у такій редакції:
"4. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель затверджуються один раз на п’ять років центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства, і встановлюються з метою досягнення оптимальних рівнів витрат енергетичних ресурсів"
 
Враховано форма відповідає світовій практиці  3. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель затверджуються один раз на п’ять років центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства і встановлюються з метою досягнення оптимального рівня витрат енергетичних ресурсів.
 
83. 5. Під час встановлення мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель необхідно враховувати можливість застосування новітніх будівельних матеріалів, а також технічну можливість та економічну доцільність використання активних сонячних енергосистем та інших опалювальних і електричних систем, що базуються на відновлюваних джерелах енергії, і систем централізованого кондиціювання повітря, децентралізованого та автономного опалення.
 
-27- Сальдо В.В.
частину п’яту статті 10 викласти у такій редакції:
"5. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель встановлюються з урахуванням технічної, екологічної та економічної доцільності використання енергоефективних будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та ефективних інженерних систем з використанням альтернативних та відновлюваних джерел енергії".
 
Враховано   4. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель встановлюються з урахуванням технічної, екологічної та економічної доцільності використання енергоефективних будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та ефективних інженерних систем з використанням альтернативних та відновлюваних джерел енергії.
 
84. 6. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності нових будівель із загальною площею понад 1000 кв. метрів встановлюються з урахуванням технічних можливостей та економічної доцільності застосування:
 
-28- Кілінкаров С.П.
Частину шосту статті 10 виключити.
 
Враховано      
85. автономної системи енергопостачання, що базується на відновлюваних джерелах енергії;
 
      
86. системи комбінованого виробництва теплової та електричної енергії;
 
      
87. системи централізованого кондиціювання повітря;
 
      
88. теплових насосів;
 
      
89. інших екологічно безпечних та енергоефективних заходів.
 
      
90. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
91. ПАСПОРТИЗАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ
 
   ПАСПОРТИЗАЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ
 
92. Стаття 11. Призначення паспортизації енергетичної ефективності будівель
 
   Стаття 8. Призначення паспортизації енергетичної ефективності будівель
 
93. 1. Паспортизація енергетичної ефективності будівель запроваджується з метою отримання інформації щодо фактичних (розрахункових) показників енергетичної ефективності будівель, результатів проведення оцінки їх відповідності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель, а також розроблення рекомендацій щодо енергоефективних заходів для існуючих будівель.
 
-29- Сальдо В.В.
Частину першу статті 11 викласти в редакції:
"Паспортизація енергетичної ефективності будівель запроваджується з метою отримання інформації щодо фактичних та/або розрахункових показників енергетичної ефективності будівель, результатів проведення оцінки їх відповідності встановленим мінімальним вимогам до енергетичних характеристик будівель, а також розроблення рекомендацій щодо оптимального з точки зору витрат підвищення енергетичних характеристик будівлі, окрім випадків, коли немає достатнього потенціалу для такого підвищення в порівнянні з чинними мінімальними вимогами до енергетичної ефективності будівель"
 
Враховано   1. Паспортизація енергетичної ефективності будівель запроваджується з метою отримання інформації про фактичні та/або розрахункові показники енергетичної ефективності будівель, результати проведення оцінки їх відповідності встановленим мінімальним вимогам до енергетичних характеристик будівель, а також з метою розроблення рекомендацій щодо оптимального з точки зору витрат підвищення енергетичних характеристик будівлі, крім випадків, коли немає достатнього потенціалу для такого підвищення порівняно з мінімальними вимогами до енергетичної ефективності будівель.
 
94. 2. Паспортизація енергетичної ефективності будівель здійснюється фахівцями з енергетичної ефективності будівель.
 
-30- Кілінкаров С.П.
Частину другу статті 11 виключити.
 
Враховано      
95. Стаття 12. Паспорт енергетичної ефективності будівлі
 
   Стаття 9. Паспорт енергетичної ефективності будівлі
 
96. 1. Паспорт енергетичної ефективності будівлі складається на строк, визначений цим Законом для надання можливості власникам (співвласникам) та наймачам такої будівлі оцінити фактичний рівень її енергетичної ефективності, спрогнозувати витрати на технічне обслуговування та експлуатацію будівлі упродовж її життєвого циклу, розробити перелік необхідних технічно та економічно здійснених енергозберігаючих заходів.
 
-31- Кілінкаров С.П.
Частину першу статті 12 виключити та поміняти місцями перші дві частини, відповідно змінивши нумерацію.
 
Враховано   1. Форма та порядок складення паспорта енергетичної ефективності будівлі затверджуються центральним органом виконавчої влади з формування і забезпечення реалізації державної житлової і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.
 
97. 2. У паспорті енергетичної ефективності будівлі зазначається:
 
   2. У паспорті енергетичної ефективності будівлі зазначаються:
 
98. адреса будівлі;
 
   1) адреса будівлі;
 
99. клас її енергетичної ефективності;
 
   2) клас енергетичної ефективності будівлі;
 
100. відомості про тип, функціональне призначення та конструкцію будівлі, її поверховість, об’єм та загальну площу;
 
   3) відомості про тип, функціональне призначення та конструкцію будівлі, її поверховість, об’єм та загальну площу;
 
101. мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель, що стосуються такої будівлі;
 
   4) мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель, що стосуються будівель такого класу;
 
102. визначені відповідно до законодавства розрахункові/фактичні показники енергетичної ефективності будівлі;
 
   5) визначені відповідно до законодавства розрахункові та/або фактичні показники енергетичної ефективності будівлі;
 
103. рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі (для існуючих будівель), що враховують місцеві кліматичні умови та є технічно і економічно здійсненними;
 
   6) рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівлі (для існуючих будівель), що враховують місцеві кліматичні умови та є технічно і економічно обґрунтованими;
 
104. прізвище, ім’я та по батькові фахівця з енергетичної ефективності будівель, що склав паспорт енергетичної ефективності будівлі, його номер у Державному реєстрі фахівців з енергетичної ефективності будівель та контактна інформація;
 
   7) прізвище, ім’я та по батькові фахівця з енергозбереження та ефективності будівель, який склав паспорт енергетичної ефективності будівлі, його номер у Державному реєстрі фахівців з енергетичної ефективності будівель та контактна інформація;
 
105. інші відомості, передбачені законодавством.
 
   8) інші відомості, передбачені законодавством.
 
106. 3. Форма паспорта енергетичної ефективності будівлі та порядок його складення затверджуються спільним рішенням уповноважених органів державного управління.
 
   3. До паспорта енергетичної ефективності існуючої будівлі обов’язково додається техніко-економічне обґрунтування рекомендованих енергоефективних заходів.
 
107. 4. Строк дії паспорта енергетичної ефективності будівлі становить 10 років.
 
-32- Кілінкаров С.П.
Частини четверту та п’яту статті 12 виключити.
 
Враховано      
108. 5. Порядок визначення вартості паспорта енергетичної ефективності нової або існуючої окремо розташованої будівлі, що підлягає термомодернізації, реконструкції, затверджує центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сферах будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства відповідно до економічно обґрунтованих витрат.
 
      
109. Стаття 13. Обов’язковість складення паспорта енергетичної ефективності будівлі
 
-33- Сальдо В.В.
Статті 13, 14 та 15 викласти однією статтею в такій редакції:
«Стаття 13. Паспортизація енергетичної ефективності будівель
1. Паспортизація енергетичної ефективності є обов’язковою для нових будівель, будівель, що підлягають реконструкції чи капітальному ремонту, та здійснюється під час розроблення відповідної проектної документації з метою визначення розрахункових/фактичних показників енергетичних характеристик нових будівель, будівель після реконструкції чи капітального ремонту та проведення оцінки відповідності зазначених показників установленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель. Для зазначених будівель, паспорт енергетичної ефективності будівлі включається як окремий документ до складу проектної документації на будівлю.
2. У разі наявності після завершення будівництва, реконструкції чи капітального ремонту відхилень від початкових технічних рішень, прийнятих під час будівництва, виявлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства, які впливають на енергетичну ефективність будівлі, складається новий паспорт енергетичної ефективності будівлі.
3. Паспортизація енергетичної ефективності існуючих будівель здійснюється на замовлення власника (співвласника) будівлі або уповноваженого ним органу (особи).», відповідно змінивши нумерацію статей.
 
Враховано   Стаття 10. Паспортизація енергетичної ефективності будівель
1. Паспортизація енергетичної ефективності будівель є обов’язковою для нових будівель, будівель, що підлягають реконструкції чи капітальному ремонту, та здійснюється під час розроблення відповідної проектної документації з метою визначення розрахункових та/або фактичних показників енергетичних характеристик нових будівель, будівель після проведення реконструкції чи капітального ремонту та для проведення оцінки відповідності зазначених показників установленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель. Для зазначених будівель паспорт енергетичної ефективності будівлі додається до складу проектної документації на будівлю як окремий документ.
2. У разі виявлення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства, після завершення будівництва, реконструкції чи капітального ремонту відхилень від початкових технічних рішень, прийнятих під час будівництва, які впливають на енергетичну ефективність будівлі, складається новий паспорт енергетичної ефективності будівлі.
3. Паспортизація енергетичної ефективності існуючих будівель здійснюється на замовлення власника (співвласника) будівлі або уповноваженого ним органу (особи).
 
110. 1. Паспорт енергетичної ефективності будівлі обов’язково складається у разі будівництва нової будівлі, термомодернізації, реконструкції існуючої окремо розташованої будівлі державної і комунальної власності.
 
      
111. Стаття 14. Паспортизація енергетичної ефективності нових будівель, будівель, що підлягають термомодернізації, реконструкції чи капітальному ремонту
 
      
112. 1. Паспортизація енергетичної ефективності нових будівель, будівель, що підлягають термомодернізації, реконструкції чи капітальному ремонту, здійснюється під час розроблення проектної документації з метою визначення розрахункових/фактичних показників енергетичної ефективності нових будівель, будівель після термомодернізації, реконструкції чи капітального ремонту та проведення оцінки відповідності зазначених показників установленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель.
 
      
113. 2. У разі наявності відхилень від початкових технічних рішень, прийнятих під час будівництва, які впливають на енергетичну ефективність будівлі, після завершення будівництва, термомодернізації, реконструкції чи капітального ремонту складається новий паспорт енергетичної ефективності будівлі.
 
      
114. 3. Для будівель, зазначених у частині першій цієї статті, паспорт енергетичної ефективності будівлі включається як окремий документ до складу проектної документації на будівлю.
 
      
115. Стаття 15. Паспортизація енергетичної ефективності існуючих будівель
 
      
116. 1. Паспортизація енергетичної ефективності існуючих будівель здійснюється з метою визначення фактичних показників енергетичної ефективності таких будівель та проведення їх оцінки на відповідність установленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель, а також розроблення рекомендацій з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель.
 
-34- Кілінкаров С.П.
У статті 15 виключити частину першу та другу.
 
Враховано      
117. 2. Паспортизація енергетичної ефективності існуючих будівель здійснюється на замовлення власника (співвласника) будівлі або уповноваженого ним органу (особи).
 
      
118. 3. До паспорта енергетичної ефективності існуючої будівлі обов’язково додається техніко-економічне обґрунтування рекомендованих енергоефективних заходів.
 
-35- Кілінкаров С.П.
Частину третю статті 15 перенести частиною третьою статті 12.
 
Враховано      
119. Стаття 16. Єдиний державний реєстр паспортів енергетичної ефективності будівель
 
   Стаття 11. Єдиний державний реєстр паспортів енергетичної ефективності будівель
 
120. 1. З метою систематизації даних про енергетичну ефективність будівель та здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері енергетичної ефективності будівель створюється Єдиний державний реєстр паспортів енергетичної ефективності будівель.
 
   1. З метою систематизації даних про енергетичну ефективність будівель та здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері енергетичної ефективності будівель створюється Єдиний державний реєстр паспортів енергетичної ефективності будівель.
 
121. 2. Єдиний державний реєстр паспортів енергетичної ефективності будівель ведеться центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сферах будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.
 
-36- Сальдо В.В.
Частину другу статті 16 викласти в редакції:
"2. Єдиний державний реєстр паспортів енергетичної ефективності будівель ведеться центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства".
 
Враховано   2. Єдиний державний реєстр паспортів енергетичної ефективності будівель ведеться центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.
 
122. 3. Паспорти енергетичної ефективності будівель обов’язково передаються для включення до Єдиного державного реєстру паспортів енергетичної ефективності будівель фахівцями з енергетичної ефективності будівель чи проектною організацією, яка склала паспорт.
 
-37- Сальдо В.В.
Частину третю статті 16 викласти в редакції:
"3. Відомості, що містяться у паспортах енергетичної ефективності будівель, обов’язково передаються фахівцями з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель чи проектною організацією, яка склала паспорт, в обсязі та порядку, встановленому законодавством, для включення до Єдиного державного реєстру паспортів енергетичної ефективності будівель".
 
Враховано   3. Відомості, що містяться у паспортах енергетичної ефективності будівель, обов’язково передаються фахівцями з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель чи проектною організацією, яка склала паспорт, в обсязі та порядку, встановленому законодавством, для включення до Єдиного державного реєстру паспортів енергетичної ефективності будівель.
 
123. 4. Порядок формування, ведення та користування Єдиним державним реєстром паспортів енергетичної ефективності будівель затверджується центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сферах будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.
 
-38- Сальдо В.В.
Частину четверту статті 16 викласти в редакції:
"Порядок формування, ведення та користування Єдиним державним реєстром паспортів енергетичної ефективності будівель затверджується Кабінет Міністрів України "
 
Враховано   4. Порядок формування, ведення та користування Єдиним державним реєстром паспортів енергетичної ефективності будівель затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
124. 5. Для забезпечення відкритого доступу фізичних та юридичних осіб до Єдиного державного реєстру паспортів енергетичної ефективності будівель зазначений реєстр розміщується на офіційній веб-сторінці центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сферах будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.
 
   5. Для забезпечення відкритого доступу фізичних та юридичних осіб до Єдиного державного реєстру паспортів енергетичної ефективності будівель зазначений реєстр розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.
 
125. Розділ V
 
   Розділ V
 
126. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ
 
   ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ
 
127. Стаття 17. Фахівці з енергетичної ефективності будівель
 
-39- Сальдо В.В.
Статтю 17 з врахуванням зміни нумерації викласти в редакції:
«Стаття 12. Фахівці з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель
1. Фахівцями з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель можуть бути фізичні особи, які мають вищу технічну освіту у сфері енергетики та/або будівництва, досвід роботи за фахом не менше трьох років, підвищили кваліфікацію шляхом підготовки з питань енергетичних характеристик будівель у вищих навчальних закладах, фахових науково-дослідних інститутах, їх об’єднаннях, мають кваліфікаційний сертифікат.
2. Сертифікація фахівців з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю.
Для розгляду питання про видачу кваліфікаційного сертифікату фізична особа подає такі документи: заяву про видачу кваліфікаційного сертифікату, засвідчені в установленому порядку копії документів про освіту, про трудову діяльність та стаж, про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за відповідними програмами.
Подані документи розглядаються та рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі приймається у місячний строк. Кваліфікаційний сертифікат видається заявнику протягом п’яти робочих днів з дати прийняття рішення про видачу. Відомості про особу, яка отримала кваліфікаційний сертифікат, вносяться до Державного реєстру фахівців з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель у порядку, встановленому законодавством.
Підставою для відмови у видачі сертифіката є:
невідповідність заявника кваліфікаційним вимогам;
неподання заявником принаймні одного з документів;
недійсність або недостовірності хоча б одного з поданих документів чи зазначення в них свідомо неправдивих даних.
Кваліфікаційний сертифікат діє п’ять років та може бути анульований з наступних підстав:
набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими було задоволено позови до фахівця з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель, пов'язані з проведенням ними неякісної паспортизації;
заяви фахівця з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель про позбавлення його кваліфікаційного сертифіката;
рішення суду;
виявлення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, систематичних порушень фахівцем з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері енергетичної ефективності;
виявлення факту подання заявником для отримання сертифіката недостовірних документів або інформації, що в них міститься.
Порядок проведення сертифікації фахівців з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель, форма кваліфікаційного сертифіката, порядок внесення та розмір плати за видачу (переоформлення, видачу дублікату) кваліфікаційного сертифікату встановлюється Кабінетом Міністрів України.
3. Фахівці з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель не можуть здійснювати паспортизацію енергетичної ефективності будівель власниками (співвласниками) яких вони є.
4. Під час паспортизації енергетичної ефективності будівель фахівці з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель застосовують будівельні норми, державні стандарти, правила і технічні регламенти».
 
Враховано редакційно   Стаття 12. Фахівці з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель
1. Фахівцями з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель можуть бути фізичні особи, які мають вищу технічну освіту у сфері енергетики та/або будівництва, досвід роботи за фахом не менше трьох років, підвищили кваліфікацію шляхом підготовки з питань щодо енергетичних характеристик будівель у вищих навчальних закладах, фахових науково-дослідних інститутах, їх об’єднаннях, мають кваліфікаційний сертифікат.
2. Сертифікація фахівців з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю.
Для отримання кваліфікаційного сертифіката фізична особа подає заяву про видачу кваліфікаційного сертифіката, завірені в установленому порядку копії документів про освіту, трудову діяльність та стаж, про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за відповідними програмами.
Рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або відмову в його видачі приймається протягом місяця з дня подання заяви та документів. Кваліфікаційний сертифікат видається заявнику протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про видачу. Відомості про особу, яка отримала кваліфікаційний сертифікат, вносяться до Державного реєстру фахівців з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель у порядку, встановленому законодавством.
Підставою для відмови у видачі кваліфікаційного сертифіката є:
невідповідність заявника кваліфікаційним вимогам для провадження діяльності у сфері енергетичної ефективності будівель;
подання заявником неповного пакета документів, необхідного для отримання кваліфікаційного сертифіката;
виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей.
Строк дії кваліфікаційного сертифіката становить п’ять років.
Підставою для анулювання кваліфікаційного сертифіката є:
набрання законної сили двома і більше судовими рішеннями, якими було задоволено позови до фахівця з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель, пов'язані із здійсненням ним неякісної паспортизації;
заява фахівця з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель про позбавлення його кваліфікаційного сертифіката;
рішення суду;
виявлення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю, систематичних порушень фахівцем з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері енергетичної ефективності будівель;
виявлення недостовірних відомостей в документах, поданих заявником для видачі кваліфікаційного сертифіката.
Порядок проведення сертифікації фахівців з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель, форма кваліфікаційного сертифіката, розмір та порядок внесення плати за видачу (переоформлення, видачу дубліката) кваліфікаційного сертифіката встановлюються Кабінетом Міністрів України.
3. Фахівці з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель не можуть здійснювати паспортизацію енергетичної ефективності будівель, власниками (співвласниками) яких вони є.
4. Під час здійснення паспортизації енергетичної ефективності будівель фахівці з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель застосовують будівельні норми, державні стандарти, правила і технічні регламенти.
 
128. 1. Фахівцями з енергетичної ефективності будівель можуть бути фізичні особи, які мають вищу технічну освіту у сфері енергетики та/або будівництва, досвід роботи за фахом не менше трьох років, підвищили кваліфікацію шляхом підготовки з питань енергетичної ефективності будівель у вищих навчальних закладах, фахових науково-дослідних інститутах, їх об’єднаннях, успішно склали іспит, отримали документ про післядипломну освіту та включені до Державного реєстру фахівців з енергетичної ефективності будівель, у порядку, встановленому законодавством України.
 
      
129. 2. Фахівці з енергетичної ефективності будівель не можуть здійснювати паспортизацію енергетичної ефективності будівель, власниками (співвласниками) яких вони є, а також будівель, у проектуванні, будівництві, управлінні якими вони брали чи беруть участь.
 
      
130. Стаття 18. Державний реєстр фахівців з енергетичної ефективності будівель
 
   Стаття 13. Державний реєстр фахівців з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель
 
131. 1. Державний реєстр фахівців з енергетичної ефективності будівель веде центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сферах будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.
 
-40- Сальдо В.В.
Частину першу статті 18 викласти в редакції:
Частину першу статті 18 викласти в редакції:
«1. Державний реєстр фахівців з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель веде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю».
 
Враховано   1. Державний реєстр фахівців з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель веде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю.
 
132. 2. Порядок ведення Державного реєстру фахівців з енергетичної ефективності будівель, затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сферах будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.
 
-41- Сальдо В.В.
Частину другу статті 18 викласти в редакції:
"2. Порядок ведення Державного реєстру фахівців з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель затверджує Кабінет Міністрів України ".
 
Враховано   2. Порядок ведення Державного реєстру фахівців з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель затверджує Кабінет Міністрів України.
 
133. 3. Для забезпечення відкритого доступу фізичних та юридичних осіб до Державного реєстру фахівців з енергетичної ефективності будівель зазначений реєстр розміщується на офіційній веб-сторінці центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сферах будівництва, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства.
 
-42- Сальдо В.В.
Частину третю статті 18 викласти в редакції:
«3. Для забезпечення відкритого доступу фізичних та юридичних осіб до Державного реєстру фахівців з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель зазначений реєстр розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю»
 
Враховано   3. Для забезпечення відкритого доступу фізичних та юридичних осіб до Державного реєстру фахівців з енергозбереження та енергетичної ефективності будівель зазначений реєстр розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю.
 
134. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
135. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ
 
   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ
 
136. Стаття 19. Заходи щодо забезпечення енергетичної ефективності будівель
 
-43- Кілінкаров С.П.
Назву статті 19 викласти у такій редакції: "Заходи щодо забезпечення енергозбереження та енергетичної ефективності у будівлях".
 
Враховано   Стаття 14. Заходи із забезпечення енергозбереження та енергетичної ефективності у будівлях (енергоефективні заходи)
 
137. 1. Підвищення енергетичної ефективності будівель забезпечується шляхом:
 
-44- Сальдо В.В.
Перший абзац частини першої статті 19 викласти в редакції:
"1. Підвищення рівня енергозбереження та енергетичної ефективності у будівлях забезпечується шляхом." та поміняти місцями третій та п’ятий абзаци.
 
Враховано   1. Підвищення рівня енергозбереження та енергетичної ефективності будівель забезпечується шляхом:
 
138. термомодернізації будівлі;
 
   1) термомодернізації будівлі;
 
139. використання місцевих та відновлюваних/альтернативних джерел енергії;
 
   2) встановлення засобів обліку та регулювання споживання паливно-енергетичних ресурсів;
 
140. підвищення енергетичної ефективності систем опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, кондиціонування та освітлення;
 
   3) підвищення енергетичної ефективності систем опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, кондиціонування та освітлення;
 
141. встановлення будинкових засобів обліку та регулювання споживання паливно-енергетичних ресурсів;
 
   4) використання місцевих відновлюваних та/або альтернативних джерел енергії;
 
142. здійснення інших енергоефективних заходів.
 
   5) здійснення інших енергоефективних та енергозберігаючих заходів.
 
143. Стаття 20. Права та обов’язки власників (співвласників) будівель у сфері енергетичної ефективності будівель
 
-45- Кілінкаров С.П.
Статтю 20 виключити.
 
Враховано      
144. 1. З метою забезпечення відповідності будівлі мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель власники (співвласники) будівель вживають економічно доцільних енергоефективних заходів, що передбачені статтею 19 цього Закону.
 
      
145. 2. Перед нотаріальним посвідченням правочину про відчуження або найм (оренду) будівлі власники (співвласники) будівлі зобов’язані передати покупцеві (орендарю) оригінал або завірену копію паспорта енергетичної ефективності будівлі за умови його наявності.
 
      
146. Стаття 21. Джерела фінансування енергоефективних заходів
 
   Стаття 15. Джерела фінансування енергоефективних заходів
 
147. 1. Джерелами фінансування енергоефективних заходів є кошти власників (співвласників) будівель, державного і місцевих бюджетів та інші.
 
-46- Шаров І.Ф.
Частину першу статті 21 викласти в редакції:
"1. Фінансування енергоефективних заходів здійснюється за рахунок власників (співвласників) будівель, коштів державного і місцевих бюджетів, та інших, не заборонених законом джерел".
 
Враховано   1. Фінансування енергоефективних заходів здійснюється за рахунок власників (співвласників) будівель, коштів державного і місцевих бюджетів, на засадах державно-приватного партнерства та інших не заборонених законом джерел.
 
    -47- Н.д.Вечерко В.М.
Н.д.Бобков О.М.
Частину першу статті 21 викласти в редакції:
"1. Фінансування енергоефективних заходів здійснюється за рахунок власників (співвласників) будівель, коштів державного і місцевих бюджетів, на засадах державно-приватного партнерства та інших, не заборонених законом джерел".
 
Враховано    
148. Стаття 22. Бюджетна підтримка енергоефективних заходів
 
-48- Кілінкаров С.П.
У статті 22 по тексту статті слово "бюджетна" замінити словом "державна".
 
Враховано   Стаття 16. Державна підтримка енергоефективних заходів
 
149. 1. Бюджетна підтримка енергоефективних заходів може здійснюватися шляхом:
 
-49- Сальдо В.В.
Частину першу статті 22 викласти у такій редакції:
"1. Державна підтримка енергоефективних заходів може здійснюватися шляхом:
здешевлення кредитів на здійснення енергоефективних заходів;
кредитування;
3) фінансування в межах цільових програм у сфері енергетичної ефективності будівель;
4) надання гарантій державного та місцевих бюджетів;
5) надання пільг з оподаткування на реалізацію проектів термомодернізації будівель".
 
Враховано   1. Державна підтримка енергоефективних заходів може здійснюватися шляхом:
 
150. здешевлення кредитів;
 
   1) здешевлення кредитів на здійснення енергоефективних заходів;
 
151. кредитування за рахунок коштів місцевих бюджетів;
 
   2) кредитування;
 
152. фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів державних та місцевих цільових програм у сфері енергетичної ефективності будівель.
 
   3) фінансування в межах цільових програм у сфері енергетичної ефективності будівель;
4) надання гарантій державного та місцевих бюджетів;
5) надання пільг з оподаткування на реалізацію проектів термомодернізації будівель.
 
153. 2. Пріоритетним правом на отримання бюджетної підтримки для здійснення енергоефективних заходів у житлових будівлях користуються об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
 
-50- Кілінкаров С.П.
Частину другу статті 22 виключити.
 
Враховано      
154. 3. Бюджетна підтримка енергоефективних заходів надається відповідно до законодавства та виключно за умови:
 
   2. Державна підтримка здійснення енергоефективних заходів надається відповідно до законодавства та виключно за умови:
 
155. наявності паспорта енергетичної ефективності будівлі;
 
   1) наявності паспорта енергетичної ефективності будівлі;
 
156. досягнення у будівлях не менш як на 10 відсотків економії паливно-енергетичних ресурсів у результаті здійснення зазначених заходів, що підтверджується в установленому законодавством порядку.
 
-51- Сальдо В.В.
Абзац третій частини третьої доповнити словами:
"після виконання таких заходів за умови підтвердження забезпечення встановленого рівня економії паливно-енергетичних ресурсів."
 
Враховано   2) досягнення в будівлях не менш як 10-відсоткової економії паливно-енергетичних ресурсів у результаті здійснення енергоефективних заходів за умови підтвердження забезпечення встановленого рівня економії паливно-енергетичних ресурсів.
 
157. 4. Фінансування цільових програм у сфері енергетичної ефективності будівель за рахунок коштів державного бюджету здійснюється виключно на умовах співфінансування з місцевих бюджетів та/або інших джерел.
 
-52- Шаров І.Ф.
Частину четверту статті 22 викласти в редакції:
" 4. Фінансування цільових програм у сфері енергетичної ефективності будівель за рахунок коштів державного бюджету здійснюється виключно на умовах співфінансування з місцевих бюджетів та/або інших джерел, не заборонених законом, крім об’єктів державної власності.".
 
Враховано редакційно   3. Фінансування цільових програм у сфері енергетичної ефективності будівель, крім об’єктів державної власності, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету виключно за умови співфінансування з місцевих бюджетів та/або інших не заборонених законом джерел.
 
158. Розділ VІІ
 
   Розділ VІІ
 
159. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ
 
   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ
 
160. Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства у сфері енергетичної ефективності будівель
 
   Стаття 17. Відповідальність за порушення законодавства у сфері енергетичної ефективності будівель
 
161. 1. Особи, винні у порушенні законодавства у сфері енергетичної ефективності будівель, несуть відповідальність відповідно до закону.
 
   Особи, винні в порушенні законодавства у сфері енергетичної ефективності будівель, несуть відповідальність відповідно до закону.
 
162. Розділ VІІІ
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-53- Кілінкаров С.П.
Розділ VІІІ ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ виключити.
 
Враховано      
163. 1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
      
164. доповнити статтю 96 частиною такого змісту:
 
      
165. "Проектування, проведення будівельних робіт або термомодернізації, реконструкції, капітального ремонту окремо розташованих будівель державної і комунальної власності без дотримання мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель —
 
      
166. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб — від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
      
167. доповнити статтю 961 частиною такого змісту:
 
      
168. "Видача сертифіката відповідності у разі невідповідності об’єкта державної і комунальної власності проектній документації на будівництво такого об’єкта та вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил, або коли енергетична ефективність будівлі не відповідає мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівлі, —
 
      
169. тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";
 
      
170. у пункті 21 частини першої статті 255 слова і цифри " (частина друга статті 961)" замінити словами і цифрами " (частини друга і четверта статті 961)";
 
      
171. 2) пункт "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2003 р., № 45, ст. 360; 2009 р., № 32—33, ст. 485; 2010 р., № 10, ст. 107; № 34, ст. 486) доповнити підпунктом 41 такого змісту:
 
      
172. "41) підготовка і подання на затвердження ради місцевої цільової програми у сфері енергетичної ефективності будівель;";
 
      
173. 3) у Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності":
 
      
174. частину першу статті 31 доповнити абзацом такого змісту:
 
      
175. "До складу проектної документації на будівництво нової окремо розташованої будівлі державної і комунальної власності обов’язково включається паспорт енергетичної ефективності будівлі.";
 
      
176. пункт третій частини сьомої статті 39 доповнити реченням такого змісту: "Для окремо розташованих житлових та громадських будівель державної і комунальної власності — невідповідність розрахункових/фактичних показників енергетичної ефективності будівлі встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності такої будівлі.".
 
      
177. Розділ ІХ.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ VІІІ
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
178. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

-54- Кілінкаров С.П.
Частину першу Прикінцевих положень викласти в редакції:
"Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня наступного за днем опублікування".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня наступного за днем опублікування цього Закону.
2. Кабінету Міністрів України:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -55- Сальдо В.В.
Главу "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Кабінету Міністрів України:
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом."
 
Враховано